logo%20puni.jpg

 UREDBA O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO*

Zagreb, srpanj 2013.

NN 109/2011, 23. 09. 2011. (u primjeni od 01. 10. 2011.)
*NN 96/2013, 24. 07. 2013. (u primjeni od 24. 07. 2013.)

UREDBA O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom uređuje plaćanje naknada posebnih troškova i troškova informacijskih usluga (u daljnjem tekstu: troškovi) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Iznosi troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su ovom Uredbom.

 

 

Članak 2.

Pod informacijskim uslugama, u smislu ove Uredbe, razumijeva se pružanje informacija u svezi stjecanja i ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva, izdavanje službenih i stručnih publikacija Zavoda, objava oglasa u službenom glasilu Zavoda, pretraživanje domaćih i stranih baza podataka, te izrada preslika.

 

Članak 3.

Naknadu troškova Zavoda prema ovoj Uredbi plaća fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: stranka), na čiji se zahtjev obavlja radnja određena nekim od zakona iz članka 1. ove Uredbe, ili osoba koja podnosi zahtjev za pružanjem informacijske usluge, za koju je ovom Uredbom utvrđena visina troškova.

 

Članak 4.

(1) Naknada troškova se plaća u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju za koju je ovom Uredbom utvrđena visina troškova ili u roku određenom u pozivu Zavoda.

(2) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje patenata nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti patenata nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.

(3) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti žigova i industrijskog dizajna, te naknada troškova za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na bilo koju odluku Zavoda nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.

(4) Ako naknada troškova za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 7 dana od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.

(5) Ako stranka uplati naknadu troškova prema zaključku Zavoda smatra se da je naknada troškova uredno plaćena od početka.

(6) Ako stranka ne uplati naknadu troškova po zaključku Zavoda, odnosno, ako ne uplati naknadu troškova u roku propisanom u stavcima 3. i 4. ovoga članka, zahtjev ili drugi podnesak se rješenjem odbacuju.

(7) Na temelju zahtjeva za pružanje informacijske usluge za koju je ovom Uredbom utvrđena visina troškova Zavod će pružiti informacijsku uslugu pod uvjetom da je uz taj zahtjev plaćena propisana naknada troškova.

 

Članak 5.

(1) Oslobođeni su od plaćanja naknade troškova prema ovoj Uredbi:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,

2. jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, te njihova tijela.

(2) Pravo na djelomično oslobađanje od obveze plaćanja naknade troškova prema ovoj Uredbi imaju:

1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,

2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog druga, u godini nastanka obveze za plaćanjem naknade troškova iz ove Uredbe i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,

4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,

6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije prethodno iskoristio to pravo,

7. prognanici, izbjeglice i povratnici,

8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,

9. umirovljenici,

10. nezaposleni.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka plaćaju naknade troškova određene ovom Uredbom u visini od 25% ovom Uredbom predviđenih troškova.

(4) Postupak za djelomično oslobađanje od obveze plaćanja naknade pojedinih troškova iz ove Uredbe pokreće se na zahtjev stranke.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka podnosi se Zavodu u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju ili daje informacijsku uslugu za koju je ovom Uredbom utvrđena visina troškova, ili u trenutku plaćanja po pozivu Zavoda.

(6) Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja naknade troškova iz ove Uredbe, u podnesku se naznačuje broj i datum zaključka Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja tih troškova.

(7) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na naknadu troškova informacijskih usluga.

 

Članak 6.

(1) Stranka koja je platila naknadu troškova koju nije bila obvezna platiti, ili je naknadu troškova uplatila nakon propisanog roka ili u iznosu većem od propisanog, ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, odnosno više uplaćenog iznosa.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, postupak za povrat pokreće se na zahtjev stranke.

(3) O zahtjevu za povrat rješava Zavod.

 

Članak 7.

Pravo na povrat iz članka 6. ove Uredbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj su takvi troškovi plaćeni.

 

Članak 8.

Naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga plaćene prema ovoj Uredbi prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

 

II. PATENTI

Članak 9.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijave nakon primitka, ispitivanja pretpostavki za objavu i objave prijave patenta, uključujući troškove za prve dvije godine održavanja patenta u vrijednosti iznose:

1. osnovna naknada 1.200,00 kn

2. za svaku stranicu prijave iznad 30-e stranice prijave 5,00 kn

3. za svaki patentni zahtjev iznad 10-og zahtjeva 10,00 kn

(2) Ako je prijava patenta dostavljena elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima ili je dostavljena u digitalnom obliku (primjerice na CD-ROM-u ili DVD-u), troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.

(3) Ako je zatražena objava prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u dvostrukim iznosima.

 

Članak 10.

(1) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za priznavanje patenta iznose:

1. za provođenje postupka potpunog ispitivanja 3.900,00 kn

2. za ispitivanje podnesenih rezultata postupka potpunog ispitivanja 2.000,00 kn

3. za ispitivanje bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 1.000,00 kn

4. na temelju provedbe postupka potpunog ispitivanja nakon podnesenog prigovora na priznanje konsenzualnog patenta 2.600,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja prigovora na priznanje konsenzualnog patenta iznose 1.300,00 kn

 

Članak 11.

(1) Troškovi objave zahtjeva za priznanje konsenzualnog patenta iznose 120,00 kn

(2) Troškovi objave patenta iznose 160,00 kn

 

Članak 12.

(1) Troškovi tiskanja patentnog spisa ili spisa konsenzualnog patenta, po svakoj stranici iznose ... 25,00 kn

(2) Troškovi ponovnog tiskanja patentnog spisa iznose 300,00 kn

 

Članak 13.

(1) Troškovi održavanja patenta i konsenzualnog patenta u vrijednosti iznose:

1. za III. godinu 320,00 kn

2. za IV. godinu 360,00 kn

3. za V. godinu 420,00 kn

4. za VI. godinu 500,00 kn

5. za VII. godinu 620,00 kn

6. za VIII. godinu 740,00 kn

7. za IX. godinu 920,00 kn

8. za X. godinu 1.200,00 kn

9. za XI. godinu 1.700,00 kn

10. za XII. godinu 1.800,00 kn

11. za XIII. godinu 2.000,00 kn

12. za XIV. godinu 2.100,00 kn

13. za XV. godinu 2.300,00 kn

14. za XVI. godinu 2.900,00 kn

15. za XVII. godinu 3.500,00 kn

16. za XVIII. godinu 4.600,00 kn

17. za XIX. godinu 5.800,00 kn

18. za XX. godinu . 6.900,00 kn

(2) Ako se troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

Članak 14.

Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća troškove iz članaka 9., 10., 11., 12. i 13. ove Uredbe u iznosima umanjenim za 50%.

 

Članak 15.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za obnovu prava prvenstva iznose 200,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za ispravak ili dopunu prava prvenstva iznose 150,00 kn

 

Članak 16.

(1) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i objavu propisanih podataka iznose 3.000,00 kn

(2) Troškovi održavanja trajanja Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti iznose:

1. za I. godinu 12.000,00 kn

2. za II. godinu 15.000,00 kn

3. za III. godinu 18.000,00 kn

4. za IV. godinu 21.000,00 kn

5. za V. godinu 24.000,00 kn

(3) Ako se troškovi iz stavka 2. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

Članak 17.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje patenta ništavim iznose 4.000,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti ništavom iznose 3.000,00 kn

(3) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za ukidanje rješenja o priznanju patenta iznose 2.000,00 kn

 

Članak 18.

(1) Troškovi postupka ispitivanja žalbe iznose 2.800,00 kn

(2) Za ispitivanje žalbe na rješenje kojim je odlučeno o prijedlogu za proglašavanje patenta ništavim, troškovi iz stava 1. ovoga člankaplaćaju se u iznosima uvećanim za 20%.

(3) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose 2.800,00 kn

 

Članak 19.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o patentu iznose 800,00 kn

 

Članak 20.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za nastavak postupka iznose 500,00 kn

 

Članak 21.

Troškovi za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta iznose 200,00 kn

 

Članak 22.

(1) Troškovi objave i tiskanja prijevoda patentnih zahtjeva (proširenog) europskog patenta na hrvatski jezik iznose 1.000,00 kn

(2) Troškovi objave i tiskanja prijevoda izmijenjenih patentnih zahtjeva (proširenog) europskog patenta na hrvatski jezik ili ispravljenog prijevoda, iznose 800,00 kn

(3) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za pretvorbu europske prijave patenta u nacionalnu prijavu iznose 1.200,00 kn

(4) Ako je prijevod patentnih zahtjeva dostavljen elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima ili je dostavljen u digitalnom obliku (primjerice na CD-ROM-u, DVD-u), troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.

 

 

III. ŽIGOVI

 

Članak 23.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijave za registraciju žiga do objave prijave žiga iznose:

1. do tri razreda proizvoda ili usluga 650,00 kn

2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda 150,00 kn

(2) Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz stava 1. ovoga članka udvostručuju se.

(3) Za ispitivanje prijave za registraciju žiga koja je dostavljena elektroničkim putem u skladu sa posebnim propisima, troškovi iz ovoga članka plaćaju seu iznosima umanjenim za 20%.

(4) Troškovi ispitivanja zahtjeva za razdvajanje prijave ili registracije žiga iznose 200,00 kn

 

Članak 24.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prigovora na registraciju žiga iznose 500,00 kn

(2) Troškovi ispitivanja zahtjeva u postupku povodom prigovora kojim se traži dokazivanje uporabe žiga na kojem se temelji prigovor iznose 300,00 kn

 

Članak 25.

(1) Troškovi održavanja žiga u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti iznose:

1. do tri razreda proizvoda ili usluga 1.500,00 kn

2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda 300,00 kn

(2) Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz stavka 1. ovoga članka udvostručuju se.

(3) Ako se troškovi iz ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

Članak 26.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za opoziv žiga i za objavu podataka o prestanku vrijednosti žiga iznose 1.000,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za proglašavanja žiga ništavim i za objavu podataka o prestanku vrijednosti žiga iznose 2.500,00 kn

 

Članak 27.

(1) Troškovi prosljeđivanja prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadne naznake međunarodne registracije žiga iznose 300,00 kn

(2) Troškovi prosljeđivanja svih promjena vezanih uz međunarodnu registraciju žiga iznose 200,00 kn

(3) Troškovi prosljeđivanja prijave žiga Zajednice iznose 100,00 kn

 

Članak 28.

(1) Troškovi postupka ispitivanja žalbe iznose 1.800,00 kn

(2) Za ispitivanje žalbe na rješenje kojim je odlučeno o zahtjevu za proglašavanje žiga ništavim, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima uvećanim za 20%.

(3) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose 1.800,00 kn

(4) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za nastavak postupka iznose 500,00 kn

 

 

IV. INDUSTRIJSKI DIZAJN

 

Članak 29.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijave industrijskoga dizajna iznose:

1. osnovna naknada 200,00 kn

2. dodatna naknada za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijaveindustrijskoga dizajna 50,00 kn

(2) Za ispitivanje prijave za registraciju industrijskog dizajna koja je dostavljena elektroničkim putem u skladu sa posebnim propisima,troškovi iz ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 20%.

(3) Troškovi ispitivanja zahtjeva za razdvajanja prijave industrijskoga dizajna iznose 200,00 kn

 

Članak 30.

(1) Troškovi održavanja industrijskog dizajna u vrijednosti za razdoblje od pet godina i za objavu podataka o tome iznose:

1. za jedan dizajn 400,00 kn

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave industrijskog dizajna 200,00 kn

(2) Ako se troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

(3) Troškovi ispitivanja zahtjeva za odgodu objave i objavu registracije industrijskoga dizajna u slučaju odgode iznose 300,00 kn

Članak 31.

Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za proglašavanje ništavim industrijskog dizajna iznose:

1. osnovna naknada 1.500,00 kn

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave 1.000,00 kn

 

Članak 32.

Troškovi prosljeđivanja prijave dizajna Zajednice iznose 150,00 kn

 

Članak 33.

(1) Troškovi postupka ispitivanja žalbe iznose 1.100,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose 1.800,00 kn

(3) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za nastavak postupka iznose 500,00 kn

 

Članak 34.

(1) Troškovi održavanja industrijskog obličja u vrijednosti, za razdoblje od pet godina, i za objavu podataka o tome iznose:

1. za jedno obličje 400,00 kn

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 200,00 kn

(2) Ako se troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

 

V. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Članak 35.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti iznose 300,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za stjecanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis u registar iznose 400,00 kn

 

Članak 36.

(1) Troškovi objave prijave za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti iznose 100,00 kn

(2) Troškovi objave podataka o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla ili oznaci izvornosti iznose 1.000,00 kn

 

Članak 37.

Troškovi postupka ispitivanja prigovora na objavljenu prijavu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti iznose 500,00 kn

 

Članak 38.

(1) Troškovi održavanja prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o tome iznose 1.000,00 kn

(2) Troškovi održavanja prava korištenja strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti upisane u registar Zavoda, za razdoblje od 10 godina,i za objavu podataka o tome, jedinstvena naknada za sve korisnike iznosi 4.000,00 kn

(3) Ako se troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

Članak 39.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašavanje ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga iznose 1.500,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika iznose 1.500,00 kn

 

Članak 40.

(1) Troškovi postupka ispitivanja žalbe iznose 1.000,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose 1.000,00 kn

 

 

VI. TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

 

Članak 41.

Troškovi ispitivanja prijave topografije poluvodičkih proizvoda iznose 1.000,00 kn

 

Članak 42.

Troškovi objave i održavanja priznatih topografija poluvodičkih proizvoda u vrijednosti (za razdoblje od 10 godina) iznose 2.500,00 kn

 

Članak 43.

Troškovi ispitivanja prijedloga za proglašavanje ništavim rješenja o registraciji topografije iznose 1.000,00 kn

 

Članak 44.

(1) Troškovi postupka ispitivanja žalbe iznose 700,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose 700,00 kn

 

 

VII. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

 

Članak 45.

(1) Troškovi polaganja stručnog ispita za zastupnika iznose 9.000,00 kn

(2) Troškovi polaganja popravnog ispita za zastupnika 5.000,00 kn

(3) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar zastupnika iznose 50,00 kn

 

VIII. ZAJEDNIČKO

 

Članak 46.

(1) Troškovi izdavanja Svjedodžbe o pravu prvenstva iznose:

1. za jedan primjerak Svjedodžbe 150,00 kn

2. za svaki dodatni primjerak Svjedodžbe 50,00 kn

(2) Troškovi izdavanja isprave o priznatom pravu iznose:

1. osnovna naknada 200,00 kn

2. za svaku stranicu isprave iznad treće stranice isprave 25,00 kn

(3) Troškovi izdavanja izvatka iz registra iznose 100,00 kn

 

Članak 47.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis promjena u registre i objavu podataka o promjenama iznose 200,00 kn

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za ispravljanje pogrešaka i objavu podataka o ispravcima pogrešaka iznose 100,00 kn

(3) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o općem u upravnom postupku iznose 200,00 kn

(4) Troškovi obavljanja radnji Zavoda za koje ovom Uredbom nije propisana visina iznose 100,00 kn

 

 

IX. INFORMACIJSKE USLUGE

 

Članak 48.

Troškovi izdavanja publikacija Zavoda iznose:

1. Službeno glasilo Zavoda – CD-ROM izdanje – pojedinačni primjerak 40,00 kn

2. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje žigova:

2.1. Tiskano izdanje (knjiga 1-2) 300,00 kn

2.2. CD-ROM izdanje 150,00 kn

3. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje industrijskog dizajna:

3.1. Tiskano izdanje 250,00 kn

3.2. CD-ROM izdanje 100,00 kn

4. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP):

4.1. MKP – Osnovna razina – Zbirka (knjiga 1-5), tiskano izdanje 400,00 kn

4.2. MKP – Osnovna razina – knjiga područja, po primjerku, tiskano izdanje 100,00 kn

4.3. MKP – Osnovna razina – vodič za korištenje, tiskano izdanje 50,00 kn

4.4. MKP – Osnovna razina –Zbirka (knjiga 1-5), CD ROM izdanje 300,00 kn

4.5. MKP – Osnovna razina – Zbirka (knjiga 1-5), tiskano i CD-ROM izdanje 600,00 kn

5. Priručnici za ispitivanje industrijskog vlasništva:

5.1. Priručnik, tiskano izdanje 200,00 kn

5.2. Priručnik, CD-ROM izdanje 100,00 kn

6. Ostala tiskana i CD ROM izdanja Zavoda prema stvarnim troškovima izdavanja

7. Zajednička izdanja Zavoda s drugim izdavačima prema tržišnoj cijeni izdanja

 

Članak 49.

(1) Troškovi pretraživanja raspoloživih fondova patentnih informacija prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava iznose:

1. za pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu, 300,00 kn

1.1. za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

1.1.1 za 3 uzastopne mjesečne pretrage 700,00 kn

1.1.2 za 4 uzastopne kvartalne pretrage 900,00 kn

1.1.3 za 2 uzastopne polugodišnje pretrage 500,00 kn

2. za pretraživanje patentnih dokumenata iz određenog područja tehnike prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), uključujući ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu 600,00 kn

2.1. za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

2.1.1 za 3 uzastopne mjesečne pretrage 1.500,00 kn

2.1.2 za 4 uzastopne kvartalne pretrage 1.800,00 kn

2.1.3 za 2 uzastopne polugodišnje pretrage 900,00 kn

3. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene novosti izuma prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), prema stvarnim troškovima

4. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene slobode nastupa na tržištu prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), prema stvarnim troškovima

5. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene povrede prava prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/iliklasifikacijske oznake), prema stvarnim troškovima

6. za pretraživanje patentnih dokumenata po posebno definiranom upitu prema stvarnim troškovima

(2) Troškovi ispisa podataka za dodatne patentne dokumente iznad 20 uključenih u pretragu, za jednu stranicu iznose 5,00 kn

 

Članak 50.

Troškovi pretraživanja raspoloživih fondova žigova prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava iznose:

1. za pretraživanje znakova koji su istovjetni i/ili moguće slični zadanom verbalnom znaku do tri razreda, po jednom upitu 400,00 kn

1.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

1.1.1 za 3 uzastopne mjesečne pretrage 900,00 kn

1.1.2 za 4 uzastopne kvartalne pretrage . 1.300,00 kn

1.1.3 za 2 uzastopne polugodišnje pretrage 600,00 kn

2. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda, po jednom upitu 400,00 kn

2.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

2.1.1 za 3 uzastopne mjesečne pretrage 900,00 kn

2.1.2 za 4 uzastopne kvartalne pretrage 1.300,00 kn

2.1.3 za 2 uzastopne polugodišnje pretrage 600,00 kn

3. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih elemenatana sličnost), do tri razreda, po jednom upitu 600,00 kn

3.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

3.1.1 za 3 uzastopne mjesečne pretrage 1.500,00 kn

3.1.2 za 4 uzastopne kvartalne pretrage 2.100,00 kn

3.1.3 za 2 uzastopne polugodišnje pretrage 1.000,00 kn

4. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku, zadanom figurativnom znaku ili zadanom figurativnom znaku s verbalnimelementima za više od tri razreda za svaki dodatni razred, po jednom upitu 40,00 kn

5. za pretraživanje žigova prema nazivu/imenu i prezimenu određenog (pod)nositelja žiga, po jednom upitu 400,00 kn

5.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

5.1.1 za 3 uzastopne mjesečne pretrage 900,00 kn

5.1.2 za 4 uzastopne kvartalne pretrage, 1.300,00 kn

5.1.3 za 2 uzastopne polugodišnje pretrage 600,00 kn

6. za pretraživanje internetskih domena prema zadanom verbalnom znaku ili verbalnom elementu figurativnog znaka, po jednom upitu 200,00 kn

7. za pretraživanje znakova prema posebno definiranom upitu prema stvarnim troškovima.

 

Članak 51.

Troškovi pretraživanja raspoloživih fondova industrijskog dizajna prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava iznose:

1. prema jednom od zadanih kriterija ((pod)nositelju, razredu, podrazredu i/ili nazivu proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji industrijskog dizajna), po jednom upitu 250,00 kn

2. prema izgledu dizajna, po jednom upitu 350,00 kn

 

Članak 52.

(1) Troškovi ispisa bibliografskih podataka za specificiranu prijavu ili zaštićeni patent ili žig ili industrijski dizajn ili topografiju ili oznaku zemljopisnog podrijetla, ili oznaku izvornosti,izvan usluge pretraživanja, po dokumentu iznose 30,00 kn

(2) Troškovi preslike dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda za jednu stranicu iznose 5,00 kn

(3) Troškovi izdavanja dvojezične potvrde o primitku podneska (rubrum), za jedan primjerak iznose 5,00 kn

 

Članak 53.

Troškovi sudjelovanja na seminarima iz područja intelektualnog vlasništva ili njihove organizacije za potrebe korisnika plaćaju se prema stvarnim troškovima.

 

Članak 54.

(1) Troškovi prekorednog pretraživanja informacijskih fondova u roku od 3 radna dana, iz članka 49. stavka 1. točke 1.; članka 50. stavka 1. točaka 1.-6. i članka 51. točke 1., izuzev usluga pretraživanja određenom učestalošću(monitoring) plaćaju se u iznosima uvećanim za 50%.

(2) Troškovi prekorednog pretraživanje informacijskih fondova u roku od 5 radnih dana iz članka 49. stavka 1. točke 2. izuzev usluga pretraživanja određenom učestalošću (monitoring) i članka 51. točke 2. plaćaju seu iznosima uvećanim za 50%.

(3) Troškovi pohrane i dostave na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom na zahtjev stranke iznose 100,00 kn

(4) Poštanska dostava u inozemstvo publikacija iz članka 48., rezultata pretraživanja iz članaka 49. do 51., te dokumenata iz članka 52., kao i posebne usluge dostaveu tuzemstvu i inozemstvu plaćaju se prema stvarnim troškovima.

 

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, br. 86/2000, 89/2000, 187/2004, 70/2008 i 155/2009).

 

Članak 56.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

NN 109/2011, 23. 09. 2011. (u primjeni 01. 10. 2011.)


UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO*

 

Članak 1.

U Uredbi o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, broj 109/2011), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom se Uredbom uređuje plaćanje naknada posebnih troškova i troškova informacijskih usluga (u daljnjem tekstu: troškovi) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, za polaganje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva i u postupcima izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).«.

 

Članak 2.

U članku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje patenata, izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, te registracije topografije poluvodičkih proizvoda nije plaćena u trenutku podnošenja podneska, ili ako naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti patenata, svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i topografiji poluvodičkih proizvoda nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.

(3) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti žigova i industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, naknada troškova za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na bilo koju odluku Zavoda, te naknada troškova u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i naknada troškova za polaganje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.«.

 

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

(1) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, tiskanje svjedodžbe i objavu propisanih podataka iz svjedodžbe iznose 3.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i objavu propisanih podataka iznose 2.500,00 kn.

(3) Troškovi održavanja trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti iznose:

1. za I. godinu 12.000,00 kn

2. za II. godinu 15.000,00 kn

3. za III. godinu 18.000,00 kn

4. za IV. godinu 21.000,00 kn

5. za V. godinu 24.000,00 kn

6. za VI. godinu 26.000,00 kn.

 

(4) Ako se troškovi iz stavka 3. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.«.

 

Članak 4.

U članku 17. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje produljenja trajanja svjedodžbe ništavim iznose 2.500,00 kn«.

 

Članak 5.

 

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za ispitivanje žalbe na rješenje kojim je odlučeno o prijedlogu za proglašavanje ništavim patenta, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti ili produljenja trajanja svjedodžbe, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima uvećanim za 20%.«.

 

Članak 6.

U članku 49. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pretraživanje registra zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i registra svjedodžbi o dodatnoj zaštiti prema bibliografskim podacima (broj, broj temeljnog patenta, naziv proizvoda, naziv/prezime i ime (pod)nositelja, datum podnošenja, datum izdavanja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu, iznosi 300,00 kn.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 7.

U članku 52. stavku 1. iznos: »30,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »50,00 kn«.

 

Članak 8.

U članku 54. stavku 2. iza riječi: »u roku od«, broj: »5« zamjenjuje se brojem: »7«.

 

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

*NN 96/2013, 24. 07. 2013. (u primjeni od 24. 07. 2013.)