Prava filmskih producenata (proizvođača videograma)

Subjekt ove vrste prava je prava filmski producent (proizvođač videograma).

Filmski producent je fizička ili pravna osoba, koja u svoje ime daje inicijativu, prikuplja financijska sredstva, organizira i preuzima odgovornost za stvaranje prve fiksacije audiovizualnog djela, kao i slijeda pomičnih slika popraćenih zvukom ili bez zvuka (videograma).

Predmet zaštite prava filmskih producenata (proizvođača videograma) jest videogram kao fiksacija audiovizualnog djela, kao i slijeda pomičnih slika popraćenih zvukom ili bez zvuka.

Isključiva prava filmskog producenta (davanje odobrenja ili zabrane) odnose se na:

  1. reproduciranje svojih videograma,
  2. distribuiranje i iznajmljivanje svojih videograma,
  3. javno prikazivanje svojih videograma,
  4. stavljanje na raspolaganje javnosti svojih videograma.

Prava na naknadu filmskog producenta odnose se na prava:

  • za posuđivanje svojih videograma posredovanjem javnih knjižnica,
  • za svako zvučno i vizualno reproduciranje svojih videograma za privatno korištenje.

Trajanje prava je 50 godina od prve fiksacije videograma. Ako je u tom razdoblju (od 50 godina) videogram zakonito izdan, ili priopćen javnosti prava traju 50 godina od takva prvog izdanja ili priopćavanja, ovisno o tome koje je bilo ranije.

Ispiši stranicu