Podnošenje međunarodne prijave (PCT)

Međunarodna PCT prijava se može podnijeti ili prijamnom uredu Zavoda ili direktno nadležnom Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo(WIPO/OMPI).

Međunarodna prijava se podnosi na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku i sadrži: Zahtjev ("Request" - obrazac PCT/RO/101) za podnošenje međunarodne prijave, opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže (ako ih prijava ima). Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku, podnositelj je obvezan Prijamnom uredu dostaviti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik u roku od mjesec dana od međunarodnog datuma podnošenja.

Zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje ("Demand" - obrazac PCT/IPEA/401) se podnosi zasebno od međunarodne prijave. Manipulativna pristojba i pristojba za međunarodno prethodno ispitivanje plaća se neposredno na jedan od bankovnih računa Europskog patentnog ureda korištenjem obrasca EPO Form1010. Zahtjev za prethodno ispitivanje -obrazac PCT/IPEA/401 - podnosi se ili Prijamnom uredu DZIV-a ili direktno Ovlaštenoj ustanovi za međunarodno prethodno ispitivanje (Europskom patentnom uredu).
Na internet stranici, na adresi nalaze se svi PCT potrebni obrasci vezani uz podnošenje PCT prijave u formatu koje je moguće popuniti (editable PDF).

Prijamnom uredu Zavoda može se podnijeti Zahtjev (obrazac PCT/RO/101 u elektroničkom obliku) i sažetak međunarodne prijave patenta u elektroničkom obliku korištenjem PCT-EASY softwarea. PCT-EASY software dizajniran je na način da olakša ispravan unos bibliografskih podataka vezanih na međunarodnu prijavu. Nadalje, međunarodne pristojbe umanjene su za 100 CHF za podnositelje koji podnesu međunarodnu prijavu korištenjem PCT-EASY softwarea zajedno sa primjerkom međunarodne prijave u papirnatoj formi.


Datum zaprimanja međunarodne prijave

Podnositeljima međunarodnih prijava posebno se skreće pažnja da se, sukladno Administrativnim uputama prema Ugovoru o suradnji na području patenata (Odjeljak 308) datumom zaprimanja međunarodne prijave smatra datum stvarnog primitka prijave u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a ne dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga preporučene pošiljke-prijave.

Ispiši stranicu