Prijava patenta i objava

Prijava patenta sastoji se od:

  • zahtjeva za priznanje patenta (Obrazac P-1)
  • opisa izuma
  • patentnih zahtjeva
  • crteža – kada je izum takav da ga je prikladno prikazati crtežima
  • sažetka – kratkog sadržaja biti izuma u svrhu tehničkog informiranja.

Detaljnije o tome kako treba sastaviti pojedine elemente prijave možete naći u Pravilniku o patentu.

Zavod ispituje da li su uredno podneseni propisani elementi prijave, te utvrđuje datum podnošenja prijave na temelju kojeg prijavitelj stječe pravo prvenstva, odnosno međunarodno pravo prvenstva.

Pravo prvenstva znači da ukoliko dva izumitelja podnesu prijavu za isti izum, patent će, uz uvjet da zadovoljava sve potrebne uvjete, biti priznat onom prijavitelju koji je prvi prijavio izum.

Prijava se upisuje u Registar prijava patenata te se provjerava jesu li plaćene upravne pristojbe i naknade troškova. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja prijave prijavitelj, ako želi i uz naknadu odgovarajućih troškova, može zatražiti svjedodžbu o pravu prvenstva.

U sljedećoj fazi postupka ispituje se udovoljava li prijava pretpostavkama za objavu u službenom glasilu Zavoda, budući da je objavljivanje prijave patenta sastavni dio postupka za zaštitu patentom. Prijava patenata za koje je ispitivanjem utvrđeno da udovoljava pretpostavkama za objavu objavljuju se u službenom glasilu Zavoda nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja odnosno od datuma priznatoga prava prvenstva.

Na zahtjev podnositelja moguće je objaviti prijavu i ranije, ali ne prije isteka roka od 3 mjeseca od datuma njena podnošenja Zavodu. Objavljena prijava patenta postaje dostupna javnosti, čime ulazi u stanje tehnike, a svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u tekst te prijave.

Od datuma objave prijave patenta počinje teći rok od 6 mjeseci, u kojem je podnositelj prijave obavezan, ukoliko želi nastaviti postupak za priznanje patenta, podnijeti jedan od zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta.

Ispiši stranicu