Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

S obzirom na prirodu djelatnosti i razvijenost informacijskih servisa, informacije o tome na koji način u zemlji i inozemstvu zaštititi vlastito intelektualno vlasništvo, kako na dozvoljen način koristiti tuđe, odnosno kako izbjeći povredu tuđih prava intelektualnog vlasništva, kao i pristup javnim bazama s podacima o registriranom intelektualnom vlasništvu na teritoriju Republike Hrvatske, dostupni su putem internetskih stranica Zavoda ili Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV-a).

Javnost rada Zavoda osigurana je redovitim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Zavoda u skladu s člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a službeni podaci se objavljuju i u službenom glasilu Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Zavod je imenovao posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenicu za informiranje):

Katarina Pupić Bakrač, dipl.iur.
tel: 01/6106-412
e-mail: katarina.pupic-bakrac@dziv.hr

Zamjenik službenice za informiranje :

Nino Cvitan, dipl.iur.
tel: 01/6106-955
e-mail: nino.cvitan@dziv.hr
 

Ispiši stranicu