Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu stvaranja kvalitetnog, fleksibilnog, jednostavnog i razumljivog zakonodavstva koje daje podlogu za razvoj gospodarstva i društva. Nastojanje svih dionika je postojeće i novo zakonodavstvo pretvoriti u proizvod jednostavne konzumacije za gospodarske subjekte, organizacije civilnog društva te građane u svakodnevnom životu i radu. Prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti, pridonijet će stvaranju „pametnog“ zakonodavstva koje će biti pravedno, proporcionalno i koje će imati minimum negativnog učinka te administrativnih prepreka i troškova za cjelokupnu zajednicu. Obveza provođenja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnosti propisana je Zakonom o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, br. 90/11).

Sa željom za pojednostavljenjem i transparentnošću postupka provedbe savjetovanja državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, izrađene su smjernice za njegovo učinkovito provođenje koje je prihvatila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine u obliku Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/2009). Navedenim činom Republika Hrvatska se pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja u provedbi navedenog postupka.
Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo prekojedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja.

Plan propisa za savjetovanje i plan savjetodavnih aktivnosti

Otvorena savjetovanja

Okončana savjetovanja