logo_DZIV

 

 


 

 

 

Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

za 2014. godinu

 

 

 

 

 

Zagreb, siječanj 2014.

SADRŽAJ

 

 

Predgovor ravnateljice

 

1.

Uvod

 

2.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada 

 

3.

Organizacijska struktura 

 

4.

Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama 

 

4.1.

Kabinet ravnateljice 

 

4.2.

Sektor za patente 

 

4.3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn 

 

4.4.

Sektor za potporu poslovnim procesima 

 

4.5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove 

 

4.6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva 

 

4.7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge 

 

5.

Financijski plan

 

 


Predgovor ravnateljice

 

Slika_Ljiljana_KuterovacDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna veza s međunarodnim sustavom intelektualnog vlasništva. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba glavnine odredbi iz višestranih međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj nacionalnog zakonodavnog okvira, te doprinos razvoju sustava Europske unije i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

DZIV je središnje državno tijelo nadležno za provedbu postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva (patenata, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te dijela zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti) na teritoriju Republike Hrvatske, koje provodi samostalno ili u okviru odgovarajućih europskih i međunarodnih  sustava u kojima Republika Hrvatska sudjeluje. Sukladno suvremenoj ulozi nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo DZIV osim temeljnih upravnih i stručnih poslova priznavanja prava industrijskog vlasništva, te upravnih i stručnih poslova u vezi autorskog i srodnih prava iz njegove nadležnosti, razvija i unaprjeđuje prateće javne stručne usluge iz područja intelektualnog vlasništva u skladu s potrebama korisnika, te u suradnji s drugim sudionicima sustava kontinuirano radi na izgradnji i unaprjeđenu svih aspekata nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Vizija je Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj inovativnosti i kreativnosti, te time doprinijeti ukupnom društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku.

Na putu ostvarenja te vizije, misija je Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku Republike Hrvatske i njenih građana putem  priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadzora kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u relevantnim tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama, te razvojem i provedbom drugih oblika međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

Ključni ciljevi kojima će Državni zavod za intelektualno vlasništvo težiti u 2014. godini bit će osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznanja industrijskog vlasništva, osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, jačanje suradnje s dionicima nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva te povećanje broja domaćih korisnika sustava zaštite intelektualnog vlasništva. Također, Zavod će u 2014. godini dati svoj doprinos radu tijela Europske unije te međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva na daljnjem razvoju zajedničkog sustava intelektualnog vlasništva. Posebno značajan infrastrukturni zahvat u 2014 godini predstavlja i migracija cjelokupnog složenog informacijskog sustava na novu suvremeniju programsku osnovu.

 

Ravnateljica

mr.sc. Ljiljana Kuterovac


1. Uvod

 

Godišnji plan rada Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo operativni je planski dokument koji sadrži opći prikaz njegovih zadaća i poslova u 2014. godini.

Izrada ovog godišnjeg plana rada predstavlja obvezu tijela državne uprave sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprava (NN 154/11 i 17/12). Sukladno propisanome, godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini i posebne ciljeve koji su vezani uz opće strateške ciljeve.

Svrha donošenja ovog dokumenta je prikazati na koji način Državni zavod za intelektualno vlasništvo planira pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva kroz ispunjenje specifičnih ciljeva i provođenjem aktivnosti na godišnjoj razini.

Ovogodišnji plan rada Zavoda sastavljen je u skladu s Uputom za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada od 26. studenog 2013. koju je na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. rujna 2013. godine izradilo Ministarstvo uprave.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo svoje aktivnosti temelji na viziji, misiji i strateškim ciljevima Zavoda, kao i relevantnim nacionalnim strategijama i strateškim dokumentima. Provedba aktivnosti u 2014. godini doprinosi sljedećim ciljevima Strategije Vladinih programa za razdoblje 2014-2016:

 

-          Razvoju poslovne i investicijske klime, poticanju industrijskog razvitka i jačanju konkurentnosti gospodarskih subjekata (cilj 2.1)

-          Poboljšanju zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača (cilj 2.3)

-          Razvijanju znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja (cilj 6.2)     

-          Razvoju kulturnoga i umjetničkog stvaralaštva (cilj 6.4)

-          Nastavku  reforme pravosuđa (cilj 10.1)

-          Kompetentnoj i djelotvornoj javnoj upravi (cilj 10.3).

 

Budući da Zavod nije obveznik donošenje strateških planova za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju  sukladno Zakonu o proračunu, godišnji plan rada Zavoda povezuje se u mogućoj mjeri sa strateškim planom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u čijem razdjelu proračuna se nalazi proračun Zavoda, u okviru općeg cilja koji se odnosi na razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. Međutim, s obzirom da nadležnost i opseg djelatnosti Zavoda zahvaća i područja u nadležnosti drugih ministarstava, godišnji plan rada povezuje se sa strateškim ciljevima sadržanim u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2014-2016.

 

U okviru općeg cilja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koji se odnosi na osiguravanje, u suradnji s ostalim sudionicima sustava intelektualnog vlasništva, kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, ključni specifični ciljevi  u 2014. godini su:

I.              Osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznanja industrijskog vlasništva

II.            Osiguranje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava

III.           Jačanje suradnje s dionicima nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva

IV.          Povećanje broja domaćih korisnika sustava zaštite intelektualnog vlasništva.


2.Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti

 

Tablica 1. Ukupan prikaz ciljeva prema strateškom planu

RB

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj ciljeva koji se odnose na strateški plan[1]

Opći cilj strateškog plana[2]

1

2

3

4

5

6

1.

Kabinet ravnateljice

6

1

1

1

-

-

6

2.

Sektor za patente

6

3

-

-

-

-

1

3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn

4

2

2

1

1

1

2

4.

Sektor za potporu poslovnim procesima

8

-

-

-

-

-

3

5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

8

2

2

1

3

1

3

6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

5

-

-

-

-

-

-

7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

4

2

2

2

2

-

1

UKUPNO

41

10

7

5

6

2

16

 

Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama

RB

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj aktivnosti

Broj aktivnosti po vrsti

Z

P

I

A

O

1.

Kabinet ravnateljice

12

2

8

-

-

2

2.

Sektor za patente

23

-

13

-

6

4

3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn

14

-

5

-

4

5

4.

Sektor za potporu poslovnim procesima

17

-

7

-

-

10

5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

23

2

5

1

6

9

6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

37

-

1

-

-

36

7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

14

-

-

-

-

14

UKUPNO

140

4

39

1

16

80

 


3.  Organizacijska struktura

 

Plan  rada DZIV-a za 2014.


4. Ciljevi prema ustrojstvenim jedinicama

 

1.            Kabinet ravnateljice

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

 

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Učinkovita komunikacija s građanima i pravnim osobama

Koordinacija i obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju i prezentacijske aktivnosti Zavoda u medijima

Broj provedenih aktivnosti u medijima

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016.–cilj 2.1, 2.3, 6.2 i 10.3.

Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije (nacrt 2013)

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Davanje odgovora službenog karaktera iz djelokruga

Zavoda na upite

 

Broj odgovora u odnosu na broj upita

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

P

Očitovanje na predstavke i pritužbe

građana i pravnih osoba

 

Broj danih očitovanja u odnosu na broj zaprimljenih

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

P

2.

Osiguranje kvalitetnog i pravodobnog obavljanja poslova ravnatelja i zamjenika ravnatelja

Obavljanje administrativnih i stručnih

poslova za ravnatelja i zamjenika ravnatelja radi osiguravanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih

zadataka i protokolarnih poslova

 

Redovna aktivnost

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Obavljanje poslova

prevođenja za

potrebe Zavoda

 

Broje prijevoda u odnosu na broj zahtjeva

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

P

3.

Vođenje postupaka za donošenje propisa i drugih akata iz nadležnosti Zavoda

Koordiniranje i obavljanje poslova iz područja pripreme propisa za donošenje, te procjene učinaka

propisa sukladno

posebnom zakonu i drugim propisima

 

Odnos provedenih zakonodavnih aktivnosti u odnosu na planirani broj

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

(sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

 

Z

Organiziranje i koordinacija postupka

savjetovanja sa zainteresiranom

javnošću u postupku donošenja zakona

te drugih propisa i akata

Broj provedenih postupaka savjetovanja u odnosu na planirani broj

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

(sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

Z

Sudjelovanje u pripremi materijala za izradu planskih i strateških dokumenata iz djelokruga Zavoda

Redovna aktivnost

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

 

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (nacrt 2013), Nacionalna inovacijska strategija za razdoblje 2013-2020 s pripadajućim Akcijskim planovima (nacrt 2013), Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. (po objavi), Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287, 24.5.2011), Innovation Union (COM (2010) 546), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

 

P

4.

Koordinacija suradnje Zavoda s tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Koordinacija poslova u vezi sudjelovanjem predstavnika Zavoda u radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade Republike Hrvatske i Sabora Republike Hrvatske i u vezi međuinstitucionalne suradnje

 

Redovna aktivnost

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

P

Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanjem predstavnika Zavoda u međunarodnim organizacijama i tijelima Europske  unije i u vezi bilateralne i multilateralne suradnje

 

Redovna aktivnost

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

5.

Potpora ustrojstvenim jedinicama Zavoda

 

 

 

Koordinacija rada ustrojstvenih jedinica te po potrebi administrativna, stručna  i tehnička pomoć ustrojstvenim jedinicama

Redovna aktivnost

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

6.

Unaprjeđenje  informiranja javnosti o djelatnosti Zavoda

Sudjelovanje u obavljanju poslova i koordinacija u pripremi službenih informacija za razvoj i ažuriranje internetske stranice Zavoda

Redovna aktivnost

Kabinet

Kontinuirano do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

 


2.            Sektor za patente

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Povećati učinkovitost poslovnih procesa

Nadogradnja aplikacije za administriranje zahtjeva za pretraživanje patentnih informacija podacima o svjedodžbama o dodatnoj zaštiti

Pripremljeno za tehničku implementaciju

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

2. kvartal

 

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1.

Interni strateški dokumenti i planovi

 

P

Nadogradnja aplikacije za pretragu patentnih podataka prema sažetku na engleskom jeziku  te podataka o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i topografijama poluvodičkih proizvoda

Pripremljeno za tehničku implementaciju

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka i Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

3. i 4. kvartal

P

Ažuriranje postupovnika za formalnu obradu prijava patenata i europskih patenata i Priručnika za pretraživanje i ispitivanje u području patenata

Postupovnik i Priručnik ažurirani

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove i Služba specijalista u području patenata

2. kvartal

P

2.

Povećati učinkovitost u izvršenju poslova i zadataka

Obrada prijava za priznanje patenata i pratećih podnesaka u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima i objava prijava

90% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove

Do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Administriranje postupaka ispitivanja prijava za priznanje patenata  nakon objave

95% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove

Do 31.12.2014.

P

Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja prijava za priznanje patenata (potpuno ispitivanje konsensualni patent, prihvaćanje rezultata potpunog ispitivanja)

Postignuta ciljana razina riješenosti prijava za svaku od faza i vrsta postupaka

Služba specijalista u području tehnike

Do 31.12.2014.

P

Obrada zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti  u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima

90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

Do 31.12.2014

P

Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za  svjedodžbu o dodatnoj zaštiti  u

44% zahtjeva u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

Do 31.12.2014

P

Obrada podnesaka u odnosu na nacionalni dio postupka po europskim (proširenim) patentima

95% zaprimljenih podnesaka  u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

Do 31.12.2014

P

Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) prijava i podnesaka koje se podnose Zavodu kao prijemnom uredu

95% zaprimljenih prijava i podnesaka u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

Do 31.12.2014

P

Provedba zahtjeva za informacijske usluge pretraživanja i analize patentnih informacija

90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

Do 31.12.2014

O

Izrada stručnih ekspertiza u postupcima za proglašenje patenta ništavim

85% raspoloživih predmeta  u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

Do 31.12.2014

P

Obrada prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda

90% raspoloživih prijava u ciljanom roku

Sektor za patente

Do 31.12.2014.

P

Priprema i izrada patentnih dokumenata

95% u roku 3 dana od dobivenog naloga

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

Do 31.12.2014.

P

3.

Uspostaviti cjeloviti sustav formalnih alata za upravljanje učinkovitosti i kvalitetom posla

Uspostava automatiziranog sustava periodičnog izvještavanja o provođenju postupaka priznanja patenata  i pružanja patentnih informacija iz nadležnosti Sektora

Uspostavljeno automatizirano izvještavanje o provođenju postupka

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

Do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3

Interni strateški dokumenti i planovi

A

Daljnja razrada sustava mjerenja trajanja pojedinih faza postupaka za priznaje patenata za potrebe praćenja i analize

Uspostavljen sustav praćenja trajanja pojedinih faza postupaka

Sektor za patente i Služba za  informacijsku tehnologiju

Do 31.12.2014.

A

4.

Unaprijediti postojeće  informacijske usluge

Uspostava sustava izrade XML datoteka koje sadrže podatke o pravnim statusima objavljenih prijava i prava za razmjenu podataka s EPO-om

Razrađen koncept, nabavljen softver i provedena edukacija

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

Sukladno dinamici suradnje s EPO-om

Interni strateški dokumenti i planovi, Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

 

O

Priprema i obrada dopunskih fondova patentnih tekstova na hrvatskom i/ili engleskom jeziku za potrebe unaprjeđenje kvalitete usluge strojnog prevođenja (Patent translate)

Prevedeni, provjereni i dostavljeni sažeci patentnih prijava u planiranom opsegu

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

Dinamika sukladno planu aktivnosti BCP-a

Interni strateški dokumenti i planovi, Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP)2013-2015

 

O

 

5.

Praćenje razvoja stručnog područja patentne zaštite u međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu međunarodnih i EU tijela

Praćenje rada stručnih tijela  WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (nacrt 2013), Nacionalna inovacijska strategija za razdoblje 2013-2020 s pripadajućim Akcijskim planovima (nacrt 2013), Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. (po objavi), Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287, 24.5.2011), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

 

A

 

Praćenje rada te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima  EPO-a

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

A

 

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

 

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

A

 

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu  (sustav unitarnog patenta)

Pripremljene stručne podloge u roku prema zahtjevu

Sektor za patente

Kontinuirano

A

 

6.

Stručna suradnja s Europskom patentnom organizacijom i zemljama članicama

Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema Bilateralnom projektu suradnje (BCP)

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Sektor za patente

Dinamika sukladno planu aktivnosti BCP-a

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

O

 

 

3.            Sektor za žigove i industrijski dizajn

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Povećanje učinkovitosti poslovnih procesa u postupku priznanja žigova i industrijskog dizajna

Integriranje harmonizirane baze podataka OHIM-a popisa proizvoda i usluga (TMClass) u aplikaciju  e-prijava

Uspostavljena puna funkcionalnost

Sektor za žigove i dizajn i Služba za informacijske tehnologije

2. kvartal

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1. i 2.3

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Kreiranje i harmoniziranje baze podataka  o senioritetu nacionalnog žiga za žig Zajednice (CTM)

Uspostavljena puna funkcionalnost

Sektor za žigove i dizajn i Služba za informacijske tehnologije

2. kvartal

O

Ažuriranje Priručnika za ispitivanje žigova u novom formatu pogodnom za kontinuirano ažuriranje

Priručnik ažuriran

Sektor za žigove i dizajn

1. kvartal

O

Unaprjeđenje i pojednostavljenje aplikacija za elektronski prijenos postupovnih  komunikacija s WIPO-om u supstancijalnom ispitivanju međunarodnih prijava žigova

Unaprjeđenja aplikacije u funkciji

Sektor za žigove i dizajn i Služba za informacijske tehnologije

31.12.2014.

O

2.

 

Povećati učinkovitost u izvršenju poslova i zadataka

 

Preraspodjela poslova u postupku formalnog ispitivanja žigova

Postignuta razina 85% riješenosti predmeta

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3

Interni strateški dokumenti i planovi

 

P

Povećati fleksibilnost u preraspodjeli poslova u postupku produženja i prestanka prava

Postignuta razina 90% riješenosti obveza za žigove i 100% za dizajn

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Kontinuirano

P

Preraspodjela poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i uvođenje poslova rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga Zajednice (CTM)

Postignuta razina rješavanja  predmeta najkasnije u roku od mjesec dana

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Kontinuirano

P

Povećati broj kvalificiranih ispitivača za supstancijalno ispitivanje prijava žigova zapošljavanjem i/ili premještajem iz drugih državnih tijela

Raspoloživo 5 ispitivača

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Kontinuirano

P

Preraspodjelom poslova održati rješavanje postupka po prigovoru na registraciju žigova i zahtjevu za opoziv

Postignuta razina 85% riješenosti predmeta po prigovoru i 100% po zahtjevu za opoziv

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Kontinuirano

P

3.

 

Praćenje razvoja stručnog područja zaštite žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka u međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu međunarodnih i EU tijela

 

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu 

Pripremljene stručne podloge u roku prema zahtjevu

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano i prema dinamici rada EU tijela

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1., 2.3, 6.2, 6.4, 10.1, 10.3

Relevantne strategije na razini EU-a

Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. (po objavi), Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287, 24.5.2011)

A

Praćenje rada te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima  OHIM-a i sudjelovanje u programima  konvergiranja EU prakse

Redovna aktivnost 

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano i prema planu Programa konvergiranja OHIM-a

A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

 

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano

A

Praćenje rada stručnih tijela  WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano

A

4.

Stručna suradnja s Uredom za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (žigova i dizajna) EU i zemljama članicama

Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema ugovorima o suradnji s OHIM-om

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Sektor za žigove i dizajn

Dinamika sukladno planiranome

Ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu (Jumbo Agreement)

O

 

 

4.            Sektor za potporu poslovnim procesima

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Povećati učinkovitost poslovnih procesa

Provesti aktivnosti prema godišnjem operativnom planu automatizacije poslovnih procesa

Provedene sve aktivnosti visokog i srednjeg prioriteta

Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

Prema operativnom planu automatizacije

Interni strateški dokumenti i planovi

Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

O

2.

Uspostaviti potpun sustav pružanja svih usluga Zavoda e-putem

Unaprijediti funkcionalnosti usluge e-prijava

Planirana unaprjeđenja aplikacije u funkciji

Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

Prema operativnom planu automatizacije

Interni strateški dokumenti i planovi Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

O

3.

Unaprijediti informacijski sustav

Provesti aktivnosti potrebne za migraciju informacijskog sustava na novu programsku osnovu prema posebnom Planu migracije sustava

Uspostavljena puna funkcionalnost sustava na novoj programskoj osnovi

Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu

Prema planiranome Planu migracije sustava

Plan migracije sustava

O

4.

Unaprijediti tehnološku (informacijsku) infrastrukturu 

Provesti planirane aktivnosti na instalaciji nove serverske, sistemske i klijentske opreme te nadogradnje operacijskog sustava i uredskih alata

Instalirana sva oprema i nadograđen operacijski sustav i programski alati

Odjel za tehnološku potporu

Do 31.12.2014.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

5.

Unaprijediti arhivu predmeta

Premjestiti dio pismohrane u novoopremljeni dodatni prostor i reorganizirati pismohranu u centralnom arhivskom prostoru

Premješten planirani dio pismohrane i reorganizirana centralna pismohrana

Odjel za opće poslove i dokumentaciju

Do 31.12.2014.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

6.

Zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole

Koordinirati projekt formalne uspostave zavodskog sustava financijskog upravljanja i kontrole

Omjer provedenih aktivnosti u odnosu na planirane

Sektor za potporu poslovnim procesima

Prema posebnom planu

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 1.1.

Interni planski dokumenti

O

Priprema i dostava proračunskih planova i izvještaja

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 1.1.

Interni planski dokumenti

P

Priprema i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Prema propisanom roku

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 1.1.

Interni planski dokumenti

P

Izrada propisanih periodičkih financijskih izvješća

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 1.1.

Interni planski dokumenti

P

Formalna i računska kontrola knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjižene poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi

Provedena računska kontrola

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 1.1.

Interni planski dokumenti

P

Obračun plaća i ostalih primanja i dohodaka

Isplaćene plaće, ostala primanja i dohoci

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni planski dokumenti

P

Obavljanje poslova vezanih za uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne

Izvršena uplata/isplata

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni planski dokumenti

P

7.

Nabava roba, radova i usluga za

potrebe Zavoda

Izrada plana i  provedba postupaka javne nabave roba, radova i usluga, te pratećih evidencija i ugovora

Proveden plan nabave sukladno propisima

Služba za financije, računovodstvo i nabavu i Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni planski dokumenti

O

8.

Učinkovito

upravljanje ljudskim

potencijalima

Provedba svih redovnih administrativnih  poslova

Obavljeno u roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni planski dokumenti

P

Priprema prijedloga plana prijma u

državnu službu

Pripremljeno u roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

O

Provedba javnih natječaja i

internih oglasa za prijam u državnu

službu

Provedeno prema planu

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema planiranim rokovima

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni planski dokumenti

O

Priprema Prijedloga izmjena i dopuna

Pravilnika o unutarnjem redu

Pripremljeno u roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški i planski dokumenti

O

5.            Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Unaprijediti zakonodavni okvir

Pripremiti prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima  i provesti poslove donošenja  iz nadležnosti (usklađivanje s Direktivom 2012/28/EU)

Proveden propisani postupak donošenja propisa  i Zakon stupio na snagu .

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

29.10.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1., 6.4

Interni strateški dokumenti i planovi

Z

Pripremiti prijedlog novog Zakona o zastupanju u području prava intelektualnog vlasništva  i provesti poslove donošenja  iz nadležnosti

Proveden propisani postupak donošenja propisa  i Zakon stupio na snagu .

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

4. kvartal

Z

2.

Intenzivirati i unaprijediti stručne i promotivne aktivnosti iz područja autorskog prava i srodnih prava

Unaprijediti i proširiti korisničke sadržaje na internetskoj stranici Zavoda

Broj dodanih/izmijenjenih jedinica sadržaja

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.3., 6.4.

Interni strateški dokumenti i planovi

Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

 

O

Stručno prirediti nove informativne/promotivne materijale (publikacije, letke i sl.).

Broj  pripremljenih materijala

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

3.

Uspostaviti infrastrukturu za suradnju u pojedinim stručnim područjima

Identificirati suradnička tijela/organizacije i druge sudionike po pojedinim stručnim područjima/temama

Broj utvrđenih radnih grupa

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1., 6.4.

Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Organizirati suradničke aktivnosti prema stručnim temama (projekti, sastanci, javni skupovi)

Broj provedenih suradničkih aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

4.

Unaprijediti/održati uspostavljenu razinu koordinacije provedbe prava

Obaviti inspekcijski nadzor nad radom udruga za kolektivno ostvarivanje prava

Broj provedenih nadzora

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.1.

Interni strateški dokumenti i planovi

I

Prikupiti i obraditi podatke te objaviti statistička izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva

1 (godišnje izvješće za 2013)

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Do početka 2. kvartala

A

Organizirati i sudjelovati na sastancima međuinstitucionalnih koordinacijskih tijela za provedbu  prava intelektualnog vlasništva

Broj održanih sastanaka

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

Ažurirati i razvijati sadržaja internetske stranice vezano za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Broj ažuriranih/dodanih jedinica sadržaja

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

 

Organizirati godišnji stručni skup iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

1

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Do 30.12.2014.

O

Sudjelovati u aktivnostima EU promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Broj aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Multiannual plan 2014-2018 + Working plan 2014 of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights

O

4.

Unaprijediti organizaciju i učinkovitost poslova u području zajedničkih pravnih poslova

Ažurno obavljanje administrativnih poslova u području žalbenih postupaka u nadležnosti Žalbenih vijeća u području industrijskog vlasništva

100% u roku 7 dana od dospijeća

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.3., 10.3

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Ažurno vođenje registra zastupnika i općih punomoći

100% u ciljanom roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Ažurno obavljanje ostalih organizacijskih i administrativnih poslova u vezi zastupnika za industrijsko vlasništvo

100% u ciljanom roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Ažurno obavljanje administrativnih poslova u postupcima poništaja prava industrijskog vlasništva

100% u ciljanom roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Razvoj tipiziranih akata za potrebe postupka poništaja prava industrijskog vlasništva

Broj akata

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Do 31.12.2014.

O

6.

Provesti reviziju postojećih stručnih informacijskih usluga

Unaprijediti stručne kapacitete Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo internom edukacijom

Broj jedinica interne edukacije

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

7.

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost promotivnih aktivnosti suradnjom s regionalnim i međunarodnim organizacijama

Stručno pripremiti prijevode i prilagodbe publikacija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Broj pripremljenih u odnosu na planirano

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Do 31.12.2014.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Pripremiti stručni program javnog skup iz područja autorskog i srodnih prava u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Pripremljen program i planirana predavanja

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

2. kvartal

A

8.

 

Praćenje razvoja stručnog područja u međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu međunarodnih i EU tijela

 

 

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu 

Pripremljene stručne podloge u roku prema zahtjevu

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano i prema dinamici rada EU tijela

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 6.2, 10.3

A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287, 24.5.2011), Innovation Union (COM (2010) 546)

A

Praćenje rada stručnih tijela  WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

 

Redovna aktivnost

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

 

 

6.            Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Unaprijediti kvalitetu vanjskih elektroničkih informacijskih servisa Zavoda (internetske stranice, vanjski portali)

Razvoj sadržaja  i ažuriranje internetske stranice Zavoda

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

 

Dokumenti i planovi koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

 

O

Unaprjeđenje sadržaja internetske stranice Zavoda  iz područja edukacije i razvoj podstranice za učenje na daljinu

Broj dodanih/izmijenjenih jedinica sadržaja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

 31.12.2014.

O

Administriranje  i ažuriranje internetske stranice koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva Stop krivotvorenju i piratstvu

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva /ostala  TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

O

Restrukturiranje internetske stranice Stop krivotvorenju i piratstvu

Stranica restrukturirana u skladu s planiranim

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva /ostala  TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

O

Redovito ažuriranje informacija o Zavodu na informacijskim portalima tijela državne uprave i međunarodnih organizacija (WIPO, EPO, OHIM)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

O

2.

Unaprijediti/kvalitetu i učinkovitost izdavanja publikacija

 

 

Priprema i objava Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva (službeno glasilo)

Redovna aktivnost (dvotjedno)

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Plan izdavanja publikacija DZIV-a u 2014.

 

Plan aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za 2014.

 

Interni strateški dokumenti i planovi

 

P

Priprema i izdavanje službenih, stručnih i informativno-promotivnih publikacija sukladno Planu izdavanja publikacija DZIV-a u 2014.

Broj izdanih publikacija u odnosu na planirano

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

O

Priprema i izdavanje promotivnih materijala za potrebe aktivnosti koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva  (brošure, leci, plakati i dr.)

Broj izdanih materijala

 

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva /ostala  TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

 

O

3.

Uspostaviti puni organizacijski okvir Akademije za intelektualno vlasništvo

Pripremiti Katalog seminara i radionica (osnovni program iz područja intelektualnog vlasništva)

Pripremljen Katalog

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. kvartal

Interni strateški dokumenti i planovi

 

O

Uspostaviti popis predavača (interni i vanjski)

Uspostavljen popis

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. kvartal

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Definirati ciljne skupine za pojedine programe/module

Definirane skupine

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. kvartal

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Utvrditi tromjesečne rasporede seminara i radionica 

Najmanje jedan mjesec unaprijed utvrditi tromjesečni plan seminara i radionica

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Uspostaviti standardne procedure za aktivnosti organizacije i pripreme seminara i radionica

Uspostavljene standardne organizacijske procedure

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. kvartal

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Uspostaviti konzistentnu metodologiju vrednovanja, evidentiranja i analize uspješnosti svih edukacijskih aktivnosti

Uspostavljena metodologija i evidencija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

2. kvartal

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Unaprijediti i usustaviti suradnju s akademskim institucijama na provedbi programa izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva

Uspostavljena sustavna suradnja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Provesti planirane obrazovne aktivnosti za malo i srednje poduzetništvo u suradnji s HGK

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Ugovor o suradnji između DZIV-a i HGK

Interni strateški dokumenti i planovi

O

 

Održati 2 ciklusa javnog lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda

Održana 2 ciklusa tečaja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Veljača-travanj

Listopad-studeni

Interni strateški dokumenti i planovi

Operativni plan suradnje s WIPO-om 2014-2014

O

Organizirati internu stručnu izobrazbu djelatnika sukladno iskazanim potrebama

Broj provedenih izobrazbi u odnosu na iskazane potrebe

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

4.

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost promotivnih aktivnosti

Provedba promotivnih aktivnosti putem projekta suradnje s OHIM-om

Provedene 3. promotivne aktivnosti iz projekta BCA

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Bilateralni ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu (BCA)

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Suradnja s EPO-m na promociji nagrade Europski izumitelj godine

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano do 31.12.2014.

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015 Interni strateški dokumenti i planovi

 

O

Suradnja s EPO-m na organizaciji javnog stručnog skupa o unitarnom europskom patentnom sustavu

Održan javni stručni skup

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015 Interni strateški dokumenti i planovi

O

Promocija i suradnja s WIPO-om na provedbi lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda

Održana 2 ciklusa tečaja s minimalno 30 polaznika po ciklusu

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Veljača-travanj

Listopad-studeni

Interni strateški dokumenti i planovi

Operativni plan suradnje s WIPO-om 2014-2014

O

Suradnja s WIPO-m na organizaciji i promociji 6. Ljetne škole intelektualnog vlasništva WIPO-a u Dubrovniku

Održana Ljetna škola

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Svibanj-lipanj

Interni strateški dokumenti i planovi

Operativni plan suradnje s WIPO-om 2014-2014

O

Suradnja s WIPO-om na organizaciji javnog skupa o autorskom pravu i srodnim pravima

Održan skup

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

2. kvartal

Interni strateški dokumenti i planovi

Operativni plan suradnje s WIPO-om 2014-2014

O

Suradnja s WIPO na izdavanju lokaliziranih publikacija iz područja autorskog prava i srodnih prava

2 publikacije izdane i 3 pripremljene za izdavanje

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Plan izdavanja publikacija DZIV-a u 2014

O

Suradnja s dionicima projekta BIZImpact na izdavanju publikacija namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu

Broj izdanih publikacija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Plan izdavanja publikacija DZIV-a u 2014.

O

Uspostava nagrade za najbolji akademski rad u području intelektualnog vlasništva

Dodijeljena nagrada

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Organizacija godišnjeg javnog stručnog skupa koordinacije za  područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

Održan skup

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva /ostala  TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

3. kvartal

Plan aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za 2014.

O

Provedba/sudjelovanje u provedbi aktivnosti  koordinacijske Radne grupe za podizanje razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog

Broj provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva /ostala  TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Plan aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za 2014.

O

Organizacijsko-tehnička potpora promotivnih aktivnosti Zavoda na javnim priredbama

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2014.

Plan javnih, promotivnih i edukacijskih aktivnosti DZIV-a u 2014.

O

5.

Provesti projekte i aktivnosti suradnje usmjerene na razvoj sustava intelektualnog vlasništva

Koordinacija i praćenje provedbe Bilateralnog plana suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

 

O

Koordinacija i praćenje provedbe Bilateralnog ugovora o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu (BCA)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Bilateralni ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu

O

Koordinacija i praćenje provedbe Ugovora o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu (Jumbo Agreement)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu (Jumbo Agreement

O

Praćenje i koordinacija aktivnosti Zavoda u projektu IPorta (EU Accessibla Intellectual Property)

Provesti aktivnosti sukladno projektu

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Projekt IPorta (EU Accessibla Intellectual Property)

O

Praćenje i koordinacija aktivnosti Zavoda u projektu EVLIA (Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE))

Provesti aktivnosti sukladno projektu

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Projekt EVLIA (Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE)))

O

Koordinacija i sudjelovanje u provedbi aktivnosti Zavoda u projektu Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (suradnja s HAMG-INVEST-om)

Provesti aktivnosti sukladno projektu

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Projekt Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora

O

Koordinacija suradnje Zavoda i sudjelovanje u međuresornim aktivnostima na pripremama nacionalnih strategija u području djelatnosti Zavoda

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Strategije vladinih programa 2014-2016

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (nacrt 2013), Nacionalna inovacijska strategija za razdoblje 2013-2020 s pripadajućim Akcijskim planovima (nacrt 2013), Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. (po objavi), Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287, 24.5.2011), Innovation Union (COM (2010) 546), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

 

O

 


7.            Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Povećanje kvalitete i broja informacijskih usluga zasnovanih na pretraživanju i analizi informacija o registriranom industrijskom vlasništvu

Provesti analizu postojećih usluga i unaprijediti usluge sukladno nalazu

Broj unaprijeđenih usluga

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Do 31.12.2014.

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj 2.1.,2.3,6.2,6.4

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (nacrt 2013), Nacionalna inovacijska strategija za razdoblje 2013-2020 s pripadajućim Akcijskim planovima (nacrt 2013), Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. (po objavi), Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Razviti novu stručnu uslugu iz područja patenata u suradnji s EPO-om

Stupanj provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Do 31.12.2014.

O

Unaprijediti korištenje raspoloživih pretraživačkih alata OHIM-a i WIPO-a za žigove i industrijski dizajn

Broj novih alata u upotrebi

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Do 31.12.2014.

O

2.

Povećanje broja korisnika usluga Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIVA-a)

Razvoj informacija i usluga prilagođenih malom i srednjem poduzetništvu temeljem suradnje s HGK

 

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Ugovor o suradnji između DZIV-a i HGK

 

 

 

 

O

Provedba informativnih i razvojnih aktivnosti u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama i poduzetničkim centrima

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

 

Strategije vladinih programa 2014-2016. – cilj 2.1.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (nacrt 2013), Nacionalna inovacijska strategija za razdoblje 2013-2020 s pripadajućim Akcijskim planovima (nacrt 2013), Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. (po objavi), Innovation Union (COM (2010) 546),  

Interni strateški dokumenti i planovi

Bilateralni ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2014. godinu

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

O

Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama

 

 

Broj provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

O

Promocija usluga stručne knjižnice za intelektualno vlasništvo

Broj novih aktivnosti

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Do 31.12.2014.

O

Unaprjeđenje promocije usluga kroz projekte suradnje s OHIM-om i EPO-om

Broj novih promotivnih aktivnosti

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Do 31.12.2014.

O

3.

 

Povećanje zadovoljstava korisnika

 

Unaprjeđenje kvalitete pružanja korisničke potpore

Rezultati anketnog upitnika

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Polugodišnje

Strategije vladinih programa 2014-2016. –cilj  10.3.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Daljnji razvoj  sustava e-administriranja za usluge pretraživanja i analize

Pružanje svih usluga pretraživanja i analize raspoloživo e-putem

 

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Do 31.12.2014.

O

Unaprjeđenje korisničkih sadržaja na internetskoj stranici Zavoda

Broj dodanih/izmijenjenih jedinica sadržaja

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

O

4.

Pružanje korisničke potpore i informacjskih usluga  putem Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIVA)

Pružanje informacija i savjetovanje o pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva (u prostorijama INCENTIV-a, telefonski, e-poštom)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Pružanje stručnih informacijskih usluga zasnovanih na pretraživanju i analizi informacija o registriranom industrijskom vlasništvu

Redovna aktivnost

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Pružanje usluga stručne knjižnice i čitaonice za intelektualno vlasništvo

Redovna aktivnost

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

 

 


6. Financijski plan

 

 

2013.

PLAN 2014.

Indeks

(3/2*100)

1

2

3

4

UKUPNO PRIHODI (KN)

14.917.853

16.658.907

111,67

UKUPNO RASHODI (KN)

14.917.853

16.658.907

111,67

 [1]Odnosi se na Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2014-2016

[2]Odnosi se na sljedeće ciljeve iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2014-2016: 1.Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata; 2. Poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača; 3. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja; 4. Razvoj kulturnoga i umjetničkog stvaralaštva; 5.Nastavku  reforme pravosuđa; 6. Kompetentna i djelotvorna javna uprava.