Logo DZIV

 

 


 

 

 

Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

za 2015. godinu

 

 

  

 

Zagreb, prosinac 2014.

 

SADRŽAJ

 
 

Predgovor ravnateljice

 

1.

Uvod 

 

2.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada 

 

3.

Organizacijska struktura 

 

4.

Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama 

 

4.1.

Kabinet ravnatelja 

 

4.2.

Sektor za patente 

 

4.3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn 

 

4.4.

Sektor za potporu poslovnim procesima 

 

4.5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove 

 

4.6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva 

 

4.7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge 

 

5.

Financijski plan 

 

Predgovor ravnateljice

 

Foto Ljiljana KuterovacDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske temeljna je institucija nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna veza s europskim i međunarodnim sustavom intelektualnog vlasništva. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba glavnine odredbi iz višestranih međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj relevantnog nacionalnog zakonodavnog okvira, te doprinos razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo je središnje državno tijelo nadležno za provedbu postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva (patenata, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te dijela zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti) na teritoriju Republike Hrvatske, koje provodi samostalno ili u okviru europskih i međunarodnih sustava u kojima Republika Hrvatska sudjeluje. Sukladno suvremenoj ulozi nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo uz temeljne upravne i stručne poslove priznavanja prava industrijskog vlasništva, te upravne i stručne poslove u vezi autorskog i srodnih prava iz njegove nadležnosti, razvija i unaprjeđuje javne stručne usluge iz područja intelektualnog vlasništva u skladu s potrebama korisnika, te u suradnji s drugim dionicima sustava trajno radi na izgradnji i unaprjeđenu svih aspekata nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, kao i relevantnih aspekata inovacijskog sustava i kreativnih sektora.

Vizija Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo je doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj inovativnosti i kreativnosti, te time doprinijeti ukupnom društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku.

Na putu ostvarenja te vizije, misija je Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku Republike Hrvatske i njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadzora kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u relevantnim tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama, te razvojem i provedbom drugih oblika međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

Ključni ciljevi kojima će Državni zavod za intelektualno vlasništvo težiti u 2015. godini bit će osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznanja industrijskog vlasništva, osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima te doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva. Također, Zavod će u 2015. godini provesti intenzivne zakonodavne aktivnosti radi daljnjeg unaprjeđenja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva i njegovog usklađivanja s novom pravnom stečevinom Europske unije, te će doprinositi radu tijela Europske unije i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva na daljnjem razvoju zajedničkih sustava, osobito u području reformi sustava zaštite žigova i patenata u Europskoj uniji koje su u tijeku. Značajan infrastrukturni projekt Zavoda u 2015. godini predstavljat će nastavak i očekivani završetak migracije cjelokupnog složenog informacijskog sustava na novu suvremeniju programsku osnovu.

 

Ravnateljica

mr.sc. Ljiljana Kuterovac


1. Uvod

 

Godišnji plan rada Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo operativni je planski dokument koji sadrži opći prikaz njegovih zadaća i poslova u 2015. godini.

Izrada ovog godišnjeg plana rada predstavlja obvezu tijela državne uprave sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprava (NN 154/11 i 17/12). Sukladno propisanome, godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini i posebne ciljeve koji su vezani uz opće strateške ciljeve.

Svrha donošenja ovog dokumenta je prikazati na koji način Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) planira pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva kroz ispunjenje specifičnih ciljeva i provođenjem aktivnosti na godišnjoj razini.

Ovogodišnji plan rada DZIV-a sastavljen je u skladu s Uputom za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada od 26. studenog 2013. koju je na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. rujna 2013. godine izradilo Ministarstvo uprave.

DZIV svoje aktivnosti temelji na viziji, misiji i strateškim ciljevima Zavoda, kao i relevantnim nacionalnim strategijama i strateškim dokumentima. Provedba aktivnosti u 2015. godini doprinosi sljedećim ciljevima Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015-201.:

-          Razvoju poslovne i investicijske klime, poticanju industrijskog razvitka i jačanju konkurentnosti gospodarskih subjekata (cilj 2.1.)

-          Jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (cilj 2.4.)

-          Poticanju konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja (cilj 3.1.)

-          Razvijanju znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja (cilj 6.2)     

-          Razvoju kulturnoga i umjetničkog stvaralaštva (cilj 6.4.)

-          Nastavku  reforme pravosuđa (cilj 10.1.)

-          Kompetentnoj i djelotvornoj javnoj upravi (cilj 10.2.).

Budući da DZIV nije obveznik donošenje strateških planova za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, godišnji plan rada Zavoda povezuje se u mogućoj mjeri sa strateškim planom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u čijem razdjelu proračuna se nalazi proračun Zavoda, u okviru općeg cilja koji se odnosi na razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. Međutim, s obzirom da nadležnost i opseg djelatnosti DZIV-a zahvaća i područja u nadležnosti drugih ministarstava, godišnji plan rada povezuje se sa strateškim ciljevima sadržanim u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015-2017. Širi strateški okvir za djelovanje DZIV-a predstavljaju i Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014 – 2020 te Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020.

U okviru općeg cilja DZIV-a koji se odnosi na osiguravanje, u suradnji s ostalim sudionicima sustava intelektualnog vlasništva, kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, ključni specifični ciljevi  u 2015. godini su:

I.       Osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznanja industrijskog vlasništva

II.      Osiguranje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava

III.    Poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

IV.    Doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.


2. Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti

 

Tablica 1. Ukupan prikaz ciljeva prema strateškom planu

RB

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj ciljeva koji se odnose na strateški plan[1]

Opći cilj strateškog plana[2]

1

2

3

4

5

6

7

1.

Kabinet ravnatelja

6

2

2

2

2

2

2

6

2.

Sektor za patente

5

4

3

-

1

-

-

1

3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn

3

2

2

1

-

-

-

3

4.

Sektor za potporu poslovnim procesima

3

1

-

-

-

-

-

1

5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

7

3

-

-

-

3

1

4

6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

2

2

2

2

2

1

-

-

7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

4

2

2

1

1

-

-

3

UKUPNO

30

16

11

6

6

6

3

18

 

Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama

RB

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj aktivnosti

Broj aktivnosti po vrsti

Z

P

I

A

O

1.

Kabinet ravnatelja

13

2

8

-

-

3

2.

Sektor za patente

20

1

10

-

5

4

3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn

21

-

6

-

5

10

4.

Sektor za potporu poslovnim procesima

14

-

9

-

-

5

5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

23

2

7

1

6

7

6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

19

-

-

-

-

19

7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

17

-

-

-

2

15

UKUPNO

127

5

40

1

18

63

 


3.  Organizacijska struktura

 

Organigram DZIV


4. Ciljevi prema ustrojstvenim jedinicama

 

1. Kabinet ravnatelja

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Učinkovita komunikacija s građanima i pravnim osobama

Koordinacija i obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju i prezentacijske aktivnosti Zavoda u medijima

Broj provedenih aktivnosti u medijima

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017.–cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Pružanje  odgovora službenog karaktera na upite  iz djelokruga

Zavoda

Broj odgovora u odnosu na broj upita

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

P

Očitovanje na predstavke i pritužbe

građana i pravnih osoba

Broj danih očitovanja u odnosu na broj zaprimljenih

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

P

2.

Osiguranje kvalitetnog i pravodobnog obavljanja poslova ravnatelja i zamjenika ravnatelja

Obavljanje administrativnih i stručnih

poslova za ravnatelja i zamjenika ravnatelja radi osiguravanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih

zadataka i protokolarnih poslova

 

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. –cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

3.

Vođenje postupaka za donošenje propisa i drugih akata iz nadležnosti Zavoda

Koordiniranje i obavljanje poslova iz područja pripreme propisa za donošenje, te procjene učinaka

propisa sukladno

posebnom zakonu i drugim propisima

 

Odnos provedenih zakonodavnih aktivnosti u odnosu na planirani broj

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. –cilj 10.2.

Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije, Industrijska strategija RH 2014.-2020., Strategija poticaja inovacija RH 2014.-2020.

Interni strateški dokumenti i planovi

Z

Organiziranje i koordinacija postupka

savjetovanja sa zainteresiranom

javnošću u postupku donošenja zakona

te drugih propisa i akata

Broj provedenih postupaka savjetovanja u odnosu na planirani broj

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

Z

Sudjelovanje u pripremi materijala za izradu planskih i strateških dokumenata iz djelokruga Zavoda

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 2.1., 2.4., 3.1., 6.2., 6.4., 10.1., 10.2.

Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije, Industrijska strategija RH 2014.-2020., Strategija poticaja inovacija RH 2014-2020, Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020.

 A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287), Innovation Union (COM (2010) 546), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

P

 

4.

Koordinacija suradnje Zavoda s tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Koordinacija poslova u vezi sudjelovanja predstavnika Zavoda u radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade Republike Hrvatske i Sabora Republike Hrvatske i u vezi međuinstitucionalne suradnje

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 2.1., 2.4., 3.1., 6.2, 6.4, 10.1 i  10.2.

A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287), Innovation Union (COM (2010) 546), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

Interni strateški dokumenti i planovi

 

 

P

 

 

 

 

 

Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanja predstavnika Zavoda u tijelima Europske  unije te sudjelovanje u izradi okvirnih stajališta Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

P

Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanja predstavnika Zavoda u i međunarodnim organizacijama te u vezi bilateralne i multilateralne suradnje

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

P

Sudjelovanje u radu stručnih radnih

skupina, povjerenstava i drugih

radnih tijela na europskoj i međunarodnoj razini

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

P

5.

Potpora ustrojstvenim jedinicama Zavoda

 

 

Koordinacija rada ustrojstvenih jedinica te po potrebi administrativna, stručna  i tehnička pomoć ustrojstvenim jedinicama

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. –cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

6.

Unaprjeđenje  informiranja javnosti o djelatnosti Zavoda

Sudjelovanje u obavljanju poslova i koordinacija u pripremi službenih informacija za razvoj i ažuriranje internetske stranice Zavoda

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015-2017 –cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

 

 

2. Sektor za patente

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Unaprjeđivanje zakonodavnog okvira

Priprema prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu u dijelu koji se odnosi na konsenzualni patent i Žalbena vijeća u području industrijskog vlasništva, te postupovne odredbe

Proveden propisani postupak donošenja propisa  i Zakon stupio na snagu

Sektor za patente; Kabinet

2. tromjesečje 2015.

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. –cilj 2.1., 2.4., 6.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

Z

 

2.

Osiguravanje učinkovitosti poslovnih procesa u postupcima priznanja patenata i izdavanja svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Nadogradnja aplikacije za administriranje zahtjeva za pretraživanje patentnih informacija podacima o svjedodžbama o dodatnoj zaštiti

Pripremljeno za tehničku implementaciju

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

2. tromjesečje 2015.

 

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. –cilj 2.1.

Interni strateški dokumenti i planovi

 

O

3.

Osiguravanje učinkovitosti u izvršenju poslova i zadataka

Obrada prijava za priznanje patenata i pratećih podnesaka u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima i objava prijava

90% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove i Služba specijalista u području tehnike

31.12.2015.

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. –cilj 2.1. i 2.4.

Interni strateški dokumenti i planovi

 

 

 

 

P

Administriranje postupaka ispitivanja prijava za priznanje patenata  nakon objave

95% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove

31.12.2015.

P

Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja prijava za priznanje patenata (potpuno ispitivanje konsensualni patent, prihvaćanje rezultata potpunog ispitivanja)

Postignuta ciljana razina riješenosti prijava za svaku od faza i vrsta postupaka

Služba specijalista u području tehnike

31.12.2015.

P

Obrada zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti  u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima

90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

31.12.2015.

P

Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za  svjedodžbu o dodatnoj zaštiti 

20% raspoloživih zahtjeva u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

31.12.2015.

P

Obrada podnesaka u odnosu na nacionalni dio postupka po europskim (proširenim) patentima

95% zaprimljenih podnesaka  u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

31.12.2015.

P

Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) prijava i podnesaka koje se podnose Zavodu kao prijemnom uredu

95% zaprimljenih prijava i podnesaka u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove , međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

31.12.2015.

P

Provedba zahtjeva za informacijske usluge pretraživanja i analize patentnih informacija

90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

31.12.2015.

O

Izrada stručnih ekspertiza u postupcima za proglašenje patenta ništavim

85% raspoloživih predmeta  u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

31.12.2015.

P

Obrada prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda

90% raspoloživih prijava u ciljanom roku

Sektor za patente

31.12.2015.

P

Priprema i izrada patentnih dokumenata

95% u ciljanom roku

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

31.12.2015.

P

4.

 

 

 

Uspostava cjelovitog sustava formalnih alata za upravljanje učinkovitosti i kvalitetom posla

Aktivnosti vezane uz uspostavu sustava  formalnih alata  za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja postupaka priznanja patenata  i pružanja patentnih informacija iz nadležnosti Sektora

Uspostavljen automatizirani sustav periodičkog praćenja pokazatelja i  izvještavanja o provođenju postupka

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

31.12.2015.

Strategija Vladinih programa 2015.-2017 .–cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

A

5.

Unaprjeđenje postojeće  informacijske usluge

Uspostava sustava izrade XML datoteka koje sadrže podatke o pravnim statusima objavljenih prijava i prava za razmjenu podataka s EPO-om

Provedena edukacija i implementacija

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

Sukladno dinamici suradnje s EPO-om

Interni strateški dokumenti i planovi, Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013.-2015.

O

 

6.

Praćenje razvoja stručnog područja patentne zaštite u međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu međunarodnih i EU tijela

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te po potrebi priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu  (sustav unitarnog patenta)

Redovna aktivnost; Pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

Sektor za patente

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015-2017 –cilj 2.1., 2.4.

Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije, Industrijska strategija RH 2014.-2020., Strategija poticaja inovacija RH 2014.-2020., Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020.

 A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287), Innovation Union (COM (2010) 546), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

A

 

Praćenje rada te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima  EPO-a

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

A

 

Praćenje rada stručnih tijela  WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

A

 

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

 

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

A

 

7.

Stručna suradnja s Europskom patentnom organizacijom i zemljama članicama

Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema Bilateralnom projektu suradnje Zavoda s EPO-om (BCP)

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Sektor za patente

Dinamika sukladno planu aktivnosti BCP-a

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013.-2015.

O

 

 

3. Sektor za žigove i industrijski dizajn

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti poslovnih procesa u postupku priznanja žigova i industrijskog dizajna

 

Izmjene u  registru žigova i industrijskog dizajna i Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva radi unosa i objave podatka o stečaju i predstečajnim nagodbama, ispravcima pogreški, nadopune podatka koja se odnose na upis promjena, izmjena podataka o žigovima na internetskim stranicama Zavoda u odnosu na opozvane žigove

Uspostavljena puna funkcionalnost registra i uspostavljena redovna objava podataka u HGIV-u

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Služba za informacijske tehnologije

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. tromjesečje

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. - cilj 2.1., 2.4., 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

 

P

Elektroničko izdavanje cjelovitog 10. izdanja Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku

Klasifikacija izdana i uspostavljena puna funkcionalnost

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Služba za informacijske tehnologije

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. tromjesečje

P

Ažuriranje elektroničkog 10. izdanja Nicanske klasifikacije verzijom 10.15

(200 pojmova)

Klasifikacija ažurirana i uspostavljena puna funkcionalnost

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Služba za informacijske tehnologije

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

3. tromjesečje

P

Revizija obrazaca akata koji se odnose na postupak formalnog i supstancijalnog ispitivanja žigova i dizajna kao i onih koje se odnose na postupke povodom prigovora na registraciju žiga

Obrasci akata revidirani.

Sektor za žigove i dizajn

Služba za informacijske tehnologije

 

3. tromjesečje

P

Izmjene i dopune Priručnika za ispitivanje žigova  i

Praktičnog vodiča za zaštitu industrijskog dizajna

Priručnici ažurirani

Sektor za žigove i dizajn

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

31.12.2015.

O

Priprema priručnika s uputama postupanja za podnositelje prijava industrijskog dizajna

Priručnik industrijskog dizajna izrađen

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

Izrada internih uputa za djelatnike Sektora s primjerima iz prakse Zavoda koji se odnose na pravila postupanja formalnog  i supstancijalnog ispitivanja  žigova i dizajna

Interne upute izrađene

Sektor za žigove i  dizajn

31.12.2015.

O

Sudjelovanje u razvoju europske baze podataka TMclass - revizija 3657 pojmova (koncepti), glasanje i verifikacija 6000 pojmova iz baze podataka MG (Madrid Goods and Services)

TMclass baza podataka ažurirana novim i revidiranim pojmovima

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

31.12.2015.

P

2.

 

Osiguravanje učinkovitost u izvršenju poslova i zadataka

 

Unaprjeđenje organizacije poslova u postupku formalnog ispitivanja žigova i dizajna

Postignuta razina 85% riješenosti predmeta

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Osiguravanje uvjeta za fleksibilnost u preraspodjeli poslova u postupku produženja i prestanka prava

Postignuta razina 90% riješenosti obveza za žigove i 100% za dizajn

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Kontinuirano

O

Unaprjeđenje organizacije poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga Zajednice (CTM) sukladno dinamici priliva prijava

Postignuta razina rješavanja  predmeta najkasnije u roku od mjesec dana

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Kontinuirano

O

Povećanje broja kvalificiranih ispitivača za supstancijalno ispitivanje prijava žigova zapošljavanjem i/ili premještajem iz drugih državnih tijela

Raspoloživo 5 ispitivača

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Kontinuirano

O

Preraspodjelom poslova održati dinamiku supstancijalnog ispitivanja i rješavanja očitovanja i pravovremeno postupati po okončanju drugostupanjskih postupaka

Postignuta razina 90% riješenosti te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Kontinuirano

O

Preraspodjelom poslova održati dinamiku rješavanja postupka po prigovoru na registraciju žigova i zahtjevu za opoziv i pravovremeno postupati po okončanju drugostupanjskih postupaka

Postignuta razina 85% riješenosti predmeta po prigovoru i 100% po zahtjevu za opoziv te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Kontinuirano

O

Edukacija, praćenje rada i upute za rad novouposlenim djelatnicima i osobama primljenim na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Osposobljenost za samostalno obavljanje poslova odnosno obučenost za rad u državnoj upravi

Sektor za žigove i industrijski dizajn

Kontinuirano

O

3.

 

Praćenje razvoja stručnog područja zaštite žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka u međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

 

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu 

Pripremljene stručne podloge u roku prema zahtjevu

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano i prema dinamici rada EU tijela

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. - cilj 2.1., 2.4., 3.1., 10.2.

A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 287)

Industrijska strategija RH 2014-2020,  Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013-2020

Interni strateški dokumenti i planovi

 

A

Praćenje rada te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima  OHIM-a i sudjelovanje u programima  konvergiranja EU prakse

Redovna aktivnost 

 

 

 

 

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano i prema planu Programa konvergiranja OHIM-a

A

Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano

A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano

A

Praćenje rada stručnih tijela Ministarstva poljoprivrede iz područja zaštite zemljopisnih oznaka te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu 

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i dizajn

Kontinuirano

A

4.

Stručna suradnja s Uredom za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (žigova i dizajna) EU i zemljama članicama

Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema ugovorima o suradnji s OHIM-om

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Sektor za žigove i dizajn

Dinamika sukladno planiranome

Ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2015. godinu (Jumbo Agreement)

P

 


4. Sektor za potporu poslovnim procesima

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Povećati učinkovitost poslovnih procesa

Provesti aktivnosti prema godišnjem operativnom planu automatizacije poslovnih procesa

Provedene sve aktivnosti visokog i srednjeg prioriteta

Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

Prema operativnom planu automatizacije

Interni strateški dokumenti i planovi

Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

O

2.

Unaprijediti informacijski sustav

Provesti aktivnosti potrebne za migraciju informacijskog sustava na novu programsku osnovu prema posebnom Planu migracije sustava

Uspostavljena puna funkcionalnost sustava na novoj programskoj osnovi

Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu

Prema planu  migracije sustava

Plan migracije IT sustava

O

3.

Unaprijediti tehnološku (informacijsku) infrastrukturu 

Provesti planirane aktivnosti na instalaciji nove serverske, sistemske i klijentske opreme te nadogradnje operacijskog sustava i uredskih alata

Instalirana sva oprema i nadograđen operacijski sustav i programski alati

Odjel za tehnološku potporu

31.12.2015.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

4.

Zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole

Koordinirati projekt formalne uspostave zavodskog sustava financijskog upravljanja i kontrole

Omjer provedenih aktivnosti u odnosu na planirane

Sektor za potporu poslovnim procesima

Prema posebnom planu

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

O

Priprema i dostava proračunskih planova i izvještaja

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

P

Priprema i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Prema propisanom roku

Strategija Vladinih programa 2015-2017 -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

P

Izrada propisanih periodičkih financijskih izvješća

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

P

Formalna i računska kontrola knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjižene poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi

Provedena računska kontrola

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

P

Obračun plaća i ostalih primanja i dohodaka

Isplaćene plaće, ostala primanja i dohoci

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

P

Obavljanje poslova vezanih za uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne

Izvršena uplata/isplata

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 1.1.

(Učinkovitije upravljanje javnim financijama);

Interni planski dokumenti

P

5.

Nabava roba, radova i usluga za

potrebe Zavoda

Izrada plana i  provedba postupaka javne nabave  roba, radova i usluga, te pratećih evidencija i ugovora

Proveden plan nabave sukladno propisima

Služba za financije, računovodstvo i nabavu i Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 2.1.

Interni planski dokumenti

P

6.

Učinkovito

upravljanje ljudskim

potencijalima

Provedba svih redovnih administrativnih  poslova

Obavljeno u roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 10.2.

Interni planski dokumenti

O

Priprema prijedloga plana prijma u

državnu službu

Pripremljeno u roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

P

Provedba javnih natječaja i

internih oglasa za prijam u državnu

službu

Provedeno prema planu

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema planiranim rokovima

Interni planski dokumenti

P

5. Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Unaprijediti zakonodavni okvir

Pripremiti prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima  i provesti aktivnosti potrebne za donošenje propisa (usklađivanje s Direktivom 2014/26/EU[3])

Provedene sve aktivnosti za pripremu prijedloga Zakona i isti upućen u proceduru usvajanja od strane Vlade RH.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

IV. tromjesečje

(rok za usklađivanje s Direktivom je

10. travnja 2016.)

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 2.1., 6.4.

Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

Interni strateški dokumenti i planovi

Z

Pripremiti prijedlog novog Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva  i provesti aktivnosti potrebne za donošenje propisa

Provedene sve aktivnosti za pripremu prijedloga Zakona i isti upućen u proceduru usvajanja od strane Vlade RH.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

IV. tromjesečje

Z

2.

Intenzivirati i unaprijediti stručne i promotivne aktivnosti iz područja autorskog prava i srodnih prava

Unaprijediti i proširiti korisničke sadržaje na internetskoj stranici Zavoda

Broj dodanih / izmijenjenih jedinica sadržaja

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 2.1., 6.4.

Interni strateški dokumenti i planovi Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

O

Stručno pripremiti nove informativne / promotivne materijale (publikacije, letke i sl.).

 

Broj  pripremljenih materijala

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

 

Provedba aktivnosti (sastanaka, javnih nastupa, stručnih skupova i sl.) usmjerenih informiranju šire javnosti o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava te o doprinosu kreativnih industrija gospodarskom rastu i zapošljavanju

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2015.

Studija OHIM/EPO/EC Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union

Studija EU:

“Stvaranje rasta: Mjerenje kulturnih i kreativnih tržišta u EU”

P

3.

Uspostaviti infrastrukturu za suradnju u pojedinim stručnim područjima

Identificirati suradnička tijela /organizacije i druge sudionike po pojedinim stručnim područjima /temama

Broj utvrđenih radnih grupa

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 2.1., 6.4.

Interni strateški dokumenti i planovi Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

O

4.

Unaprijediti/održati uspostavljenu razinu koordinacije provedbe prava

Provesti inspekcijski nadzor nad radom udruga za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava

Proveden redovni  inspekcijski nadzor nad svim udrugama i po potrebi izvanredni nadzori

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2015.

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 10.1., 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

I

Prikupiti i obraditi podatke te objaviti Statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u RH

1 (godišnje izvješće za 2014.)

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.3.2015.

A

Organizirati i sudjelovati na sastancima međuinstitucionalnih koordinacijskih tijela za provedbu  prava intelektualnog vlasništva i stručnih radnih grupa

Broj održanih sastanaka

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano (sukladno planiranom rasporedu sastanaka)

A

Ažurirati i razvijati sadržaje internetske stranice Zavoda vezano uz provedbu prava intelektualnog vlasništva te zajedničke internetske stranice koordinacijskih tijela

Broj ažuriranih / dodanih jedinica sadržaja

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

 

Organizirati godišnji stručni skup iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

1

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2015.

O

Sudjelovati u aktivnostima EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva OHIM-a, na sastancima Radne skupine Vijeća EU-a za intelektualno vlasništvo u vezi provedbe prava, te Radne skupine za provedbu prava intelektualnog vlasništva pri EK

Broj aktivnosti / sastanaka

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano (sukladno rasporedu sastanaka)

Multiannual plan 2014.-2018. and Working plan 2015 of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights

Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:

(COM (2014) 392)

A

5.

Unaprijediti organizaciju i učinkovitost poslova u području zajedničkih pravnih poslova

Ažurno obavljanje administrativnih poslova u području žalbenih postupaka koji se obavljaju u prvom stupnju

100% u roku 7 dana od dospijeća

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Ažurno vođenje registra zastupnika i registra općih punomoći u području industrijskoga vlasništva

100% u ciljanom roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Ažurno obavljanje ostalih organizacijskih i administrativnih poslova u vezi zastupanja u području prava industrijskog vlasništva

100% u ciljanom roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Ažurno obavljanje administrativnih poslova u postupcima za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim

100% u ciljanom roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Razvoj novih i ažuriranje postojećih tipiziranih akata za potrebe postupka za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim / žalbenih postupaka / postupaka vezanih uz zastupanje u području industrijskoga vlasništva

Broj akata

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

6.

Provesti reviziju postojećih stručnih informacijskih usluga

Unaprijediti stručne kapacitete Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo provedbom interne edukacije službenika

Broj jedinica održane interne edukacije

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

7.

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost promotivnih aktivnosti suradnjom s regionalnim i međunarodnim organizacijama

Stručno pripremiti prijevode i prilagodbe publikacija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Broj pripremljenih publikacija u odnosu na planirano

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2015.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Priprema i provedba javnog stručnog skupa iz područja autorskog i srodnih prava u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo

Pripremljen i održan javni stručni skup

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

1.   tromjesečje

O

8.

 

Praćenje razvoja stručnog područja u međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

 

 

Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti, priprema  stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu stručnih tijela te pratećih izvještaja

Pripremljene stručne podloge / izvještaji, prema zahtjevima i rokovima konkretne aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano i prema dinamici rada stručnih tijela EU-a

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. -cilj 10.2.

A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM (2011) 28,),  Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

A

Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti, priprema  stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu i ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora te, prema potrebi, pratećih izvještaja

Redovna aktivnost

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

6. Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Unaprijediti kvalitetu vanjskih elektroničkih informacijskih servisa Zavoda       (internetske stranice, vanjski portali)

 

 

Ažuriranje i razvoj postojećih sadržaja internetskih stranica Zavoda

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 2.1., 2.4., 3.1., 6.2., 6.4.

Interni strateški

dokumenti i planovi

Dokumenti i planovi

koordinacije za

provedbu prava

intelektualnog vlasništva

 

O

Unaprjeđenje sadržaja internetskih stranica Zavoda iz područja autorskog prava i srodnih prava, upotrebe intelektualnog vlasništva u poslovanju te

edukacije iz područja intelektualnog vlasništva

Broj dodanih jedinica sadržaja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

Administriranje i ažuriranje postojećih sadržaja stranice Stop krivotvorinama i piratstvu

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

O

Redovito ažuriranje sadržaja o Zavodu na Središnjem državnom portalu i portalima međunarodnih i europskih organizacija (WIPO,EPO,OHIM) 

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

O

2.

Unaprijediti

kvalitetu i učinkovitost

izdavanja

publikacija

 

Priprema i objava Hrvatskog glasnika

intelektualnog vlasništva (službeno

glasilo Zavoda)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano sukladno planiranim rokovima objave

Plan izdavanja

publikacija DZIV-a u

2015.

Plan aktivnosti na

podizanju razine

javne svijesti o

poštivanju i provedbi

prava intelektualnog

vlasništva za 2015.

Interni strateški

dokumenti i planovi

O

Priprema i izdavanje službenih, stručnih i informativno-promotivnih

publikacija sukladno Planu izdavanja

publikacija DZIV-a u 2015.

Broj objavljenih tiskanih i Internetskih publikacija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

Priprema i izdavanje promotivnih materijala za potrebe aktivnosti koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva

(brošure, leci, plakati i dr.) sukladno Planu aktivnosti radne grupe za podizanje razine svijesti o poštovanju i provedbi prava IV-a za 2015.

Broj objavljenih  tiskanih i internetskih publikacija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

3.

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provedbe obrazovnih aktivnosti iz područja intelektualnog vlasništva za ciljne skupine i javnost

Izraditi programe/module za definirane ciljne skupine

Broj izrađenih programa/ modula

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

2. tromjesečje

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 2.1., 2.4., 3.1., 6.2.

Plan javnih, promotivnih i edukacijskih aktivnosti Zavoda  u 2015. godini

Ugovor o suradnji

između DZIV-a i HGK

 Sporazum o suradnji između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i DZIV-a

Interni strateški

dokumenti i planovi

 

O

Utvrditi  tromjesečne rasporede

seminara i radionica

prema planu edukacijskih aktivnosti zavoda za 2015. godinu

Tromjesečni plan utvrđen

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

O

Provesti planirane obrazovne aktivnosti za malo i srednje

poduzetništvo

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

Provesti planirane obrazovne aktivnosti za akademske institucije

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

Održati 2 ciklusa javnog lokaliziranog

WIPO-ovog Općeg tečaja

intelektualnog vlasništva na daljinu

(DLHR-101) u organizaciji Zavoda

Održana dva ciklusa tečaja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

Organizirati internu stručnu izobrazbu

djelatnika sukladno potrebama

Broj provedenih izobrazbi u odnosu na iskazane potrebe

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

O

4.

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost promotivnih aktivnosti

Suradnja s WIPO-om na organizaciji

javnog skupa o autorskom pravu i

srodnim pravima

Provedene pripremne aktivnosti i održan skup

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

1. tromjesečje

Interni strateški

dokumenti i planovi

Sporazum o suradnji s WIPO-om

O

Suradnja s EPO-m i OHIM-om u promociji europskih sustava zaštite intelektualnog vlasništva

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013.-2015.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Uspostava nagrade za najbolji akademski rad u području intelektualnog vlasništva

Uspostavljeno povjerenstvo za nagradu i kriteriji dodjele

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Organizacijsko-tehnička potpora promotivnih aktivnosti Zavoda na javnim priredbama

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2015.

Planovi javnih, promotivnih i edukacijskih aktivnosti DZIV-a u 2015.

O

5.

Provesti projekte i aktivnosti suradnje usmjerene na razvoj sustava intelektualnog vlasništva

Koordinacija i praćenje provedbe Bilateralnog plana suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013-2015

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013.-2015.

O

Koordinacija i praćenje provedbe Bilateralnog ugovora o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2015. godinu (BCA)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Bilateralni ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2015. godinu

O

 


7. Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Potpora korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva (pružanje stručnih informacija i usluga)

Pružanje informacijskih usluga u području intelektualnog vlasništva temeljem upita korisnika (u prostorijama INCENTIV-a, telefonski, e-poštom i na druge načine)

Odgovoreno na sve zahtjeve za informacijama u ciljanom ili dogovorenom roku

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 2.1., 2.4., 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Pružanje stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu temeljem podnesenog zahtjeva korisnika

Odgovoreno na sve zahtjeve za uslugama u ciljanom ili dogovorenom roku

Odjel za usluge pretraživanja i analize

Kontinuirano

O

Pružanje usluga čitaonice i stručne knjižnice u području intelektualnog vlasništva

Obrađeni svi  upiti korisnika u ciljanom ili dogovorenom roku

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Revizija knjižnične građe

Broj revidiranih jedinica građe

Odjel za potporu korisnicima

31.12.2015.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Revizija i optimizacija poslovnih procesa u nadležnosti Službe

Broj revidiranih poslovnih procesa

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

31.12.2015.

Strategija Vladinih programa 2015.-2017. – cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

2.

Unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu

Praćenje razvoja pretraživačkih alata OHIM-a i WIPO-a za žigove i industrijski dizajn te implementacija unaprjeđenja u sustave Zavoda

Broj implementiranih unaprjeđenja

Odjel za usluge pretraživanja i analize

 

Kontinuirano

Strategija Vladinih programa 2015.-2017.– cilj 10.2.

Interni strateški dokumenti i planovi

A

Implementacija sustava za elektroničku dostavu rezultata usluge pretraživanja i analize u području patenata

Sustav za elektroničku dostavu rezultata usluge u funkciji

31.12.2015.

O

Edukacija djelatnika Službe u području pružanja usluga pretraživanja i analize

Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

Kontinuirano

O

3.

Poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim sektorima

Razvoj i unaprjeđenje usluga posebno prilagođenih pojedinom segmentu korisnika (npr. malom i srednjem poduzetništvu, akademskoj zajednici, I&R sektoru) samostalno i/ili u suradnji s regionalnim i međunarodnim institucijama

Broj unaprjeđenih usluga, broj provedenih usluga

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Innovation Union (COM (2010) 546)

Strategija poticanja inovacija RH 2014.-2020.,

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020., Industrijska strategija RH 2014.-2020.,

Strategija Vladinih programa 2015.-2017.- cilj 2.1.,  2.4., 3.1., 6.2.

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013.-2015.,

Bilateralni ugovor o suradnji između OHIM-a i DZIV-a  za 2015. godinu

Sporazumi o suradnji DZIV-a s drugim institucijama

O

Sudjelovanje u provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti u suradnji s partnerskim organizacijama (regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima, sveučilištima, i dr.)

Broj provedenih aktivnosti

Kontinuirano

O

Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama, samostalno i/ili u suradnji s regionalnim i međunarodnim institucijama

Broj provedenih aktivnosti

Kontinuirano

O

Promocija usluga stručne knjižnice za intelektualno vlasništvo

Broj promotivnih aktivnosti

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirano

O

4.

Unaprjeđenje infrastrukture za   poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva

Unaprjeđenje alata / izrada nove aplikacije za praćenje i administriranje kontakata s korisnicima, uključujući izvještavanje

Implementacija unaprjeđenja / nove aplikacije

Odjel za potporu korisnicima

31.12.2015.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Suradnja na unaprjeđenju korisničkih sadržaja na internetskoj stranici Zavoda

Broj predloženih izmjena

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Edukacija djelatnika Službe u području pružanja informacijskih usluga

Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2013.-2015.

O

5.

Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

Redovito praćenje zadovoljstva korisnika putem ankete i unaprjeđivanje korisničke potpore u skladu s rezultatima ankete

Broj distribuiranih anketa, broj ispunjenih anketa, iskazano zadovoljstvo korisnika

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirano, analiza polugodišnje

Strategija Vladinih programa 2015.-2017.- cilj 10.2.

 

A

Edukacija djelatnika Službe u svrhu povećanja zadovoljstva korisnika

Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirano

O
6. Financijski plan

 

 

2014.

PLAN 2015.

Indeks

(3/2*100)

1

2

3

4

UKUPNO PRIHODI (KN)

16.197.577

15.489.248

95,63

UKUPNO RASHODI (KN)

16.197.577

15.489.248

95,63

 [1]Odnosi se na Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2015-2017.

[2]Odnosi se na sljedeće ciljeve iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015-2017: 1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata; 2. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva; 3. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja; 4. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja; 5. Razvoj kulturnoga i umjetničkog stvaralaštva; 6. Nastavak  reforme pravosuđa; 7. Kompetentna i djelotvorna javna uprava.

[3]  Direktiva 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu.