Logo_DZIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

za 2017. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, prosinac 2016.

 

 

SADRŽAJ

 

 

 

 

 

Predgovor ravnateljice

 

3

1.

Uvod ………………………………………………………………………………...

 

4

2.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada ………………………...

 

5

3.

Organizacijska struktura …………………………………………………………….

 

6

4.

Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama ………………………………………………...

7

 

4.1.

Kabinet ravnatelja …………………………………………………………

7

 

4.2.

Sektor za  patente……………………….…………………………………

11

 

4.3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn ….…………………………………

15

 

4.4.

Sektor za potporu poslovnim procesima .……………………………….

19

 

4.5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove .....

22

 

4.6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva ......………………………………………………

29

 

4.7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge ………………..

34

5.

Financijski plan ……………………………………………………………………….

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Predgovor ravnateljice

Ravnateljica Ljiljana KuterovacDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite  intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna veza s europskim i međunarodnim sustavom intelektualnog vlasništva. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba glavnine odredbi iz višestranih međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj relevantnog nacionalnog zakonodavnog okvira, te doprinos razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

DZIV je središnje državno tijelo u čijoj nadležnosti je provedba postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva (patenata, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te dijela zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti) na teritoriju Republike Hrvatske, koje provodi samostalno ili u okviru europskih i međunarodnih sustava u kojima Republika Hrvatska sudjeluje. Sukladno suvremenoj ulozi nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo DZIV uz temeljne upravne i stručne poslove priznavanja prava industrijskog vlasništva, te upravne, stručne i inspekcijske poslove u vezi autorskog i srodnih prava iz njegove nadležnosti, razvija i unaprjeđuje javne stručne usluge iz područja intelektualnog vlasništva u skladu s potrebama korisnika, te u suradnji s drugim dionicima sustava trajno radi na izgradnji i unaprjeđenu svih aspekata nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, kao i relevantnih aspekata inovacijskog sustava i kreativnih sektora.

Vizija DZIV-a je poticajno okruženje za razvoj inovativnih i kreativnih djelatnosti koje doprinose ukupnom društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku.

Na putu ostvarenja te vizije, misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku Republike Hrvatske i njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadzora kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u relevantnim tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama, te razvojem i provedbom drugih oblika međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

Ključni ciljevi kojima će DZIV težiti u 2017. godini bit će osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznanja industrijskog vlasništva, osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima te doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva. U okviru postizanja navedenih ciljeva u 2017. godini osobito se ističe provedba intenzivnih zakonodavnih aktivnosti radi daljnjeg unaprjeđenja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva i njegovog usklađivanja s novom pravnom stečevinom Europske unije, te intenzivno sudjelovanje u radu stručnih tijela Europske unije i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva na daljnjem razvoju zajedničkih sustava, osobito u području planiranih reformi sustava zaštite autorskog prava Europske unije. U pogledu poticanja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva poseban naglasak u 2017. godini bit će na aktivnostima za potporu jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, što predstavlja značajan prioritet i na razini Europske unije.

 

Ravnateljica

 

mr.sc. Ljiljana Kuterovac


1. Uvod

 

Godišnji plan rada DZIV-a operativni je planski dokument koji sadrži opći prikaz njegovih zadaća i poslova u 2017. godini.

Izrada ovog godišnjeg plana rada predstavlja obvezu tijela državne uprave sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprava (NN 154/11, 17/12 i 118/16). Sukladno propisanome, godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini i posebne ciljeve koji su vezani uz opće strateške ciljeve.

Svrha donošenja ovog dokumenta je prikazati na koji način DZIV planira pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva kroz ispunjenje specifičnih ciljeva i provođenjem aktivnosti na godišnjoj razini.

Godišnji plan rada DZIV-a sastavljen je u skladu s Uputom za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada od 26. studenog 2013. koju je na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. rujna 2013. godine izradilo Ministarstvo uprave.

DZIV svoje aktivnosti temelji na viziji, misiji i strateškim ciljevima DZIV-a, kao i relevantnim nacionalnim programima, strategijama i drugim strateškim dokumentima. Provedba aktivnosti u 2017. godini doprinijet će ostvarivanju stabilnog i trajnog gospodarskog rasta kao jednom od temeljnih ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. U tom kontekstu aktivnosti DZIV-a posebice se odnose na doprinos ostvarivanju sljedećih ciljeva i reformskih prioriteta:

-    Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja, razvoj poduzetništva i stvaranje uvjeta za rast investicija  (cilj 1.  Poslovno okruženje, poduzetništvo i investicije)

-    Veća ulaganja u istraživanje i razvoj, učinkovit nacionalni inovacijski sustav, poticaji za inovacije (cilj 2. Obrazovanje, znanost i šport)

-    Povećanje konkurentnosti i razvoj industrije (cilj 3. Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj – prvenstveno 3.6. Reindustrijalizacija)

-    Ulaganje u suvremeno stvaralaštvo i kreativnost, poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj kreativnih i kulturnih industrija (cilj 10. Branitelji, kultura, manjine, mediji – prvenstveno 10.2. Hrvatska kultura i baština).

U pogledu doprinosa glavnim ciljevima Strategije Europa 2020, provedba aktivnosti u 2017. godini prvenstveno doprinosi cilju Istraživanje i znanost.

Budući da DZIV nije obveznik donošenja strateških planova za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, godišnji plan rada DZIV-a povezuje se u mogućoj mjeri sa strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja u čijem razdjelu proračuna se nalazi proračun DZIV-a, u okviru općeg cilja koji se odnosi na unaprijeđenu znanost kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. Međutim nadležnost i opseg djelatnosti DZIV-a zahvaća i područja u nadležnosti drugih ministarstava te doprinosi ostvarenju općih ciljeva iz područja  gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva  te  kulture. Stoga širi strateški okvir za djelovanje DZIV-a predstavljaju Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013 – 2020 te Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020.

U navedenom širem strateškom kontekstu ključni specifični ciljevi DZIV-a u 2017. godini su:

I.               Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

II.              Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava

III.             Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

IV.            Povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.


2. Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti

 

Tablica 1. Ukupan prikaz ciljeva prema strateškom planu

RB

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj ciljeva koji se odnose na strateški plan[1]

Opći cilj strateškog plana[2]

1

2

3

4

 

1.

Kabinet ravnatelja

1

-

-

5

-

2.

Sektor za patente

1

-

-

1

-

3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn

2

3

-

-

-

4.

Sektor za potporu poslovnim procesima

2

1

-

1

-

5.

 

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke   pravne poslove

1

-

-

1

-

6.

 

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i     

razvoj primjene intelektualnog vlasništva

2

-

2

-

2

7.

 

Samostalna služba za korisničke informacije i  usluge

2

1

-

3

-

UKUPNO

11

5

2

11

2

 

 

 

Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama

RB

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj aktivnosti

Broj aktivnosti po vrsti

Z

P

I

A

O

1.

Kabinet ravnatelja

12

3

7

-

1

1

2.

Sektor za patente

20

2

15

-

-

3

3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn

16

1

6

-

4

5

4.

Sektor za potporu poslovnim procesima

24

-

21

-

-

3

5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

25

2

8

1

6

8

6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

24

-

-

-

1

23

7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

15

-

-

-

2

13

UKUPNO

136

8

57

1

14

56

 


3.  Organizacijska struktura

 

Organigram DZIV


4. Ciljevi prema ustrojstvenim jedinicama

 

1.            Kabinet ravnatelja

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Učinkovita komunikacija s građanima i pravnim osobama

Koordinacija i obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju i prezentacijske aktivnosti DZIV-a u medijima

 

Broj provedenih aktivnosti u medijima

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 6.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoj javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Interni strateški dokumenti i planovi

P i O

Priprema odgovora službenog karaktera na upite iz djelokruga

DZIV-a

 

Broj odgovora u odnosu na broj upita

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

P i O

Priprema odgovarajućeg akta na predstavke, pritužbe i prigovore

građana i pravnih osoba na rad DZIV-a

 

Broj danih očitovanja u odnosu na broj zaprimljenih

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

P

2.

Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti

Koordiniranje i obavljanje poslova iz područja pripreme propisa za donošenje, te procjene učinaka

propisa sukladno

posebnom zakonu i drugim propisima

 

Broj provedenih aktivnosti u odnosu na planirani broj

Kabinet ravnatelja,

Sektor za patente,

Sektor za žigove,

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano do 31.12.2017.

(sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 6.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj

Z

Priprema prijedloga novog Zakona o zaštiti poslovnih tajni radi transponiranja  Direktive 2016/943/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja                te provođenje aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje                               

Proveden propisani postupak donošenja propisa i njegovo stupanje na snagu

Kabinet ravnatelja

 

IV. tromjesečje

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu

Akcijski plan provedbe Strategije razvoj javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije

Interni strateški dokumenti i planovi

Z

Organiziranje i koordinacija postupka

savjetovanja sa zainteresiranom

javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata

Broj provedenih postupaka savjetovanja u odnosu na planirani broj

Kabinet ravnatelja,

Sektor za patente,

Sektor za žigove,

 

Kontinuirano do 31.12.2017.

(sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

Z

Sudjelovanje u pripremi materijala za izradu planskih i strateških dokumenata iz djelokruga DZIV-a

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja,

svi sektori i samostalne službe DZIV-a

Kontinuirano do 31.12.2017.

 

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 - cilj 6.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1. i 1.2.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije

Strategija poticanja inovacija 2014-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020

 A Single Market for Intellectual Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first cla7ss products and services in Europe (COM (2011) 287, 24.5.2011), Innovation Union (COM (2010) 546), Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245) A Digital Single Market Strategy for Europe (COM (2015) 192, 6.5.2015), Upgrading the Single market: more opportunities for people and business (COM (2015) 550, 28.10.2015)

 

A i O

3.

Koordinacija suradnje DZIV-a s tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Koordinacija poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade Republike Hrvatske i Sabora Republike Hrvatske i u vezi međuinstitucionalne suradnje

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 – cilj 6.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. –  cilj 16.1.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Interni strateški dokumenti i planovi

P

 

 

 

 

 

Koordinacija i obavljanje europskih poslova te sudjelovanje u izradi okvirnih stajališta Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva kao i sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih i službenih  tijela Europske unije

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

P i A

Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u međunarodnim organizacijama i  u vezi bilateralne i multilateralne suradnje

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

P i A

Koordinacija i obavljanje poslova pravovremene komunikacije s tijelima na nacionalnoj razini te koordinacija i ispunjavanje zadaća javne uprave

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

P i A

4.

Unaprjeđenje  informiranja javnosti o djelatnosti DZIV-a

Sudjelovanje u obavljanju poslova i koordinacija u pripremi službenih informacija za razvoj i ažuriranje internetske stranice DZIV-a

Redovna aktivnost

Kabinet ravnatelja

Kontinuirano do 31.12.2017.

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 6.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Sektor za patente

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti iz područja patenata i zaštite topografija poluvodičkih proizvoda

Priprema i upućivanje u proceduru usvajanja Vladi RH prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kojim se ukidaju Žalbena vijeća, s tim u vezi izrada nacrta ostalih zakona na koja se odnosi ukidanje Žalbenih vijeća te provođenje aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje kao i pripadajućih podzakonskih akata (pravilnici)

Proveden propisani postupak donošenja propisa i Zakon i Pravilnik o patentu stupili na snagu

Sektor za patente; Kabinet ravnatelja

31.03.2017.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu

 

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 6.

 

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.

 

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

 

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020

 

Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije

Interni strateški dokumenti i planovi

 

Z

Priprema prijedloga novog Zakona o patentu i provedba aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje, kao i pripadajućeg podzakonskog akta (pravilnik)

Proveden propisani postupak donošenja propisa i Zakon i Pravilnik stupili na snagu

Sektor za patente; Kabinet ravnatelja

31.09.2017.

Z

 2.

Povećanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja patenata, topografija poluvodičkih proizvoda te izdavanja svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Obrada prijava za priznanje patenata i pratećih podnesaka u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima i objava prijava

90% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove i Služba specijalista u području tehnike

31.12.2017.

Interni strateški dokumenti i planovi

 

P

Administriranje postupaka ispitivanja prijava za priznanje patenata  nakon objave

95% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove

31.12.2017.

P

Provedba postupka ispitivanja uvjeta za priznanje patenata (potpuno ispitivanje konsensualni patent, prihvaćanje rezultata potpunog ispitivanja)

Postignuta ciljana razina riješenosti prijava za svaku od faza i vrsta postupaka

Služba specijalista u području tehnike

31.12. 2017.

P

Obrada zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti  u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima

90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

31.12. 2017.

P

Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za  svjedodžbu o dodatnoj zaštiti 

15% raspoloživih zahtjeva u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

31.12. 2017.

P

Obrada podnesaka u odnosu na nacionalni dio postupka po (proširenim) europskim patentima

90% zaprimljenih podnesaka  u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

31.12. 2017.

P

Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) prijava i podnesaka koje se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu

100% zaprimljenih prijava i podnesaka u ciljanom roku

Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

31.12. 2017.

P

Provedba zahtjeva za informacijskim uslugama pretraživanja i analize patentnih informacija

90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

31.12. 2017.

O

Izrada stručnih ekspertiza u postupcima za proglašenje patenta ništavim

85% raspoloživih predmeta  u ciljanom roku

Služba specijalista u području tehnike

31.12. 2017.

P

Obrada prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda

90% raspoloživih prijava u ciljanom roku

Sektor za patente

31.12. 2017.

P

Priprema i izrada patentnih dokumenata

95% u ciljanom roku

Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

31.12. 2017.

P

Za potrebe revizije sustava propisanih naknada za troškove postupaka prirediti financijsku analizu troškova postupaka i razraditi mogućnosti revidiranja visine naknada u svrhu pripreme prijedloga izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga DZIV-a

Provedene financijske  analize i pripremljen prijedlog unaprijeđenog  sustava naknada za troškove postupaka

Sektor patente

 

Sektor za potporu poslovnim procesima

31.12.2017.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.

 

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

P i A

3. 

 

 

Redovna primjena, usavršavanje postojećih, te dovršetak uspostavljanja cjelovitog sustava formalnih alata za upravljanje učinkovitosti i kvalitetom obavljanja poslova

Aktivnosti vezane uz cjelovitu uspostavu sustava  formalnih alata  za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja pojedinih faza postupaka priznanja patenata  i pružanja patentnih informacija iz nadležnosti Sektora u postupcima gdje isto još nije u potpunosti razvijeno; utvrđivanje metodologije i razvoj informatičkih alata u svrhu mjerenja I praćenja prosječnog trajanja postupka

Uspostavljen sustav periodičkog praćenja pokazatelja i  izvještavanja o provođenju postupka; utvrđena meodologija  i razvijeni informatički alati radi praćenja najmanje tzv. vanjskih parametara prosječnog trajanja postupka

Sektor za patente

 

Sektor za potporu poslovnim procesima

31.12.2017.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

4.

Praćenje razvoja stručnog područja patentne zaštite u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih  i međunarodnih tijela

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te po potrebi priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu  (sustav jedinstvenog europskog patenta, inicijative u vezi uvođenja sustava jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, razmatranja prilagodbe određenih aspekata izuzetaka od patentne zaštite i zaštite svjedodžbom o dodatnoj zaštiti radi jačanja globalne konkurentnosti europske farmaceutske industrije, izumi iz područja biothenologije i dr.)

Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

 

Sektor za patente

Kontinuirano

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020, te Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013 – 2020.

 

P i A

Praćenje rada te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima  EPO-a

Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

Sektor za patente

Kontinuirano

P i A

Praćenje rada stručnih tijela  WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

P i A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

Redovna aktivnost

Sektor za patente

Kontinuirano

P i A

5.

Stručna suradnja s Europskom patentnom organizacijom i zemljama članicama

Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema Bilateralnom projektu suradnje DZIV-a s EPO-om (BCP)

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Sektor za patente

Dinamika sukladno planu aktivnosti BCP-a

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016.-2018.

O

 


 
3. Sektor za žigove i industrijski dizajn

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti iz područja zaštite žiga

 

Priprema prijedloga novog Zakona o žigu radi transponiranja  Direktive (EU) 2015/2436 o žigovima u nacionalno zakonodavstvo i radi  veće učinkovitosti, predvidljivosti i pravne sigurnosti registracije i zaštite žiga u Republici Hrvatskoj te provođenje aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje

Dostava nacrta prijedloga novog Zakona o žigu  i relevantnih iskaza nadležnim i mjerodavnim tijelima radi očitovanja

Sektor za žigove i industrijski dizajn, Kabinet ravnatelja

 

31.12.2017.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu

 

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat  2016. – 2020. – cilj 1.1.

 

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

 

Z

2.

Povećanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja žiga,  industrijskog dizajna te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga

 

Povećanje učinkovitosti preraspodjelom  poslova u postupku produženja i prestanka prava rotacijom djelatnika unutar Sektora

Postignuta razina 90% riješenosti obveza za žigove i 90% za dizajn

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Služba za supstancijalno

ispitivanje, prigovore i

opozive žigova

 

Kontinuirano

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat  2016. – 2020. – cilj 1.1.

 

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020

 

P

Optimizacija kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU

Postignuta razina rješavanja  predmeta najkasnije u roku od mjesec dana  u skladu s najboljom međunarodnom  i EU praksom

 

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

 

kontinuirano

P

Održati dinamiku i poboljšati kvalitetu  supstancijalnog ispitivanja i rješavanja očitovanja i pravovremeno postupati po okončanju drugostupanjskih postupaka

Postignuta razina 90% riješenosti te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke uz unaprijeđenu kvalitetu donesenih odluka

Služba za supstancijalno

ispitivanje, prigovore i

opozive žigova

 

Kontinuirano

P

Održati dinamiku rješavanja i unaprijeditii kvalitetu postupka po prigovoru na registraciju žigova i po zahtjevu za opoziv i pravovremeno postupati po okončanju drugostupanjskih postupaka

Postignuta razina 85% riješenosti predmeta po prigovoru i 85% po zahtjevu za opoziv te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke uz unaprijeđenu kvalitetu donesenih odluka

Služba za supstancijalno

ispitivanje, prigovore i

opozive žigova

 

Kontinuirano

P

 

 

Nadopuna Priručnika za ispitivanje žigova i nastavak izrade Priručnika za ispitivanje dizajna uzimajući u obzir recentnu sudsku praksu Europskog suda pravde i učinke usuglašenih  praksi nacionalnih ureda u postupcima registracije žiga i industrijskog dizajna

Priručnik za ispitivanje žigova nadopunjen, Priručnik za ispitivanje dizajna izrađen u odnosu na osnove segmente postupka registracije industrijskog dizajna

Služba za supstancijalno

ispitivanje, prigovore i

opozive žigova, Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Samostalna služba za

izobrazbu, promicanje i

razvoj primjene

intelektualnog vlasništva

 

31.12.2017.

O

 

 

„Concept Revision“ -  nastavak verifikacije 2000 pojmova baze podataka iz baze podataka klasifikacije za potrebe Madridskog sustava registracije žigova (Madrid Goods and Services)

TMclass baza podataka ažurirana novim i revidiranim pojmovima

Služba za supstancijalno

ispitivanje, prigovore i

opozive žigova

 

 

Planovi suradnje s EUIPO-om

O

 

 

Elektroničko izdavanje cjelovitog 11. izdanja Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku

Klasifikacija izdana i uspostavljena puna funkcionalnost

Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

Samostalna služba za

izobrazbu, promicanje i

razvoj primjene

intelektualnog vlasništva

 

I. tromjesečje

 

O

 

 

Novi registar industrijskog dizajna – testiranje nove aplikacije i migracije podataka iz postojeće aplikacije

Testiranje dovršeno, aplikacija u funkciji unutar izmijenjenog informacijskog sustava

Sektor za žigove i industrijski dizajn

 

Sektor za potporu poslovnim procesima

I. tromjesečje

Interni strateški dokumenti

Plan migracije IT sustava

O

 

 

Prirediti financijsku analizu troškova postupaka i razraditi mogućnosti revidiranja visine naknada u svrhu pripreme prijedloga izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga DZIV-a

Provedene financijske  analize i pripremljen prijedlog unaprijeđenog  sustava naknada za troškove postupaka

Sektor za žigove i industrijski dizajn

 

Sektor za potporu poslovnim procesima

31.12.2017.

 

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat  2016. – 2020. – cilj 1.1.

 

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020

P i A

3.

Praćenje razvoja stručnog područja zaštite žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

 

Praćenje rada stručnih tijela  EU-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu 

Pripremljene stručne podloge u roku prema zahtjevu

Sektor za žigove i industrijski dizajn

Kontinuirano i prema dinamici rada EU tijela

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat  2016. – 2020. – cilj. 12.

 

P i A

Praćenje rada te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima  EUIPO-a

Redovne i ad hoc aktivnosti

Sektor za žigove i industrijski dizajn

Kontinuirano i prema planu Programa konvergiranja EUIPO-a

A

Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i industrijski dizajn

Kontinuirano

A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

 

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i industrijski dizajn

Kontinuirano

A

Praćenje rada stručnih tijela Ministarstva poljoprivrede iz područja zaštite zemljopisnih oznaka te priprema  stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu 

 

Redovna aktivnost

Sektor za žigove i industrijski dizajn

Kontinuirano

A

4.

Stručna suradnja s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i zemljama članicama

Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema ugovorima o suradnji s EUIPO-om

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

Sektor za žigove i dizajn

Dinamika sukladno planiranome

Ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV-a  za 2017. godinu (Jumbo Agreement)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Sektor za potporu poslovnim procesima

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Povećati učinkovitost poslovnih procesa

Provesti aktivnosti prema godišnjem operativnom planu automatizacije poslovnih procesa

Provedene sve aktivnosti visokog i srednjeg prioriteta

Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

Prema operativnom planu automatizacije

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 6.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Interni strateški dokumenti i planovi,

Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

O

Prirediti financijske analize troškova provedbe postupaka i pružanja usluga u svrhu pripreme prijedloga izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga DZIV-a

Provedene financijske  analize

Sektor za potporu poslovnim procesima

Ostali sektori

31.12.2017.

 

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 1.1.

 

P i A

2.

Unaprijediti tehnološku (informacijsku) infrastrukturu 

Provesti planirane aktivnosti na instalaciji nove serverske, sistemske i klijentske opreme te nadogradnje operacijskog sustava i uredskih alata

Instalirana sva planirana oprema i nadograđen operacijski sustav i programski alati

Odjel za tehnološku potporu

31.12.2017.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

3.

Zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole

Koordinirati projekt formalne uspostave zavodskog sustava financijskog upravljanja i kontrole

Omjer provedenih aktivnosti u odnosu na planirane

Sektor za potporu poslovnim procesima

Prema posebnom planu

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ,

Interni planski dokumenti;

O

Priprema i dostava proračunskih planova i izvještaja

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Zakon o proračunu,

Interni planski dokumenti

P

Priprema i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Prema propisanom roku

Zakon o proračunu,

Interni planski dokumenti; zakonski propisi

P

Izrada propisanih periodičkih financijskih izvješća

Dostavljeno u roku

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Zakon o proračunu,

Interni planski dokumenti

P

Formalna i računska kontrola knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjižene poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi

Provedena računska kontrola

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Zakon o proračunu,

Interni planski dokumenti

P

Obračun plaća i ostalih primanja i dohodaka

Isplaćene plaće, ostala primanja i dohoci

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Zakon o proračunu,

Interni planski dokumenti

P

Obavljanje poslova vezanih za uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne

Izvršena uplata/isplata

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Kontinuirano

Zakon o proračunu,

Interni planski dokumenti

P

4.

Nabava roba, radova i usluga za

potrebe DZIV-a

Izrada godišnjeg plana nabave

Izrađen godišnji plan nabave i objavljen  na internetskoj stranici

Služba za financije, računovodstvo i nabavu i Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

U roku od 60 dana od dana donošenja Državnog proračuna za 2017..

Zakon o proračunu

Interni planski dokumenti

P

Provedba postupaka nabave

roba, radova i usluga za potrebe DZIV-a; praćenje postupaka

 

 

Provedeni postupci nabave sukladno planiranome

Služba za financije, računovodstvo i nabavu/Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Kontinuirano tijekom godine

Interna procedura

P/O

Priprema i izrada ugovora iz područja

nabave i vođenje evidencije o zaključenim ugovorima

 

 

 

 

Sklopljeni ugovori;

Izrađena evidencija

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Kontinuirano tijekom godine

Interna procedura

P

5.

Zakonito i učinkovito

upravljanje ljudskim

potencijalima

 

Prikupljanje, izrada i dostava

rješenja o ocjeni državnih

službenika i namještenika

Ocjene unesene u osobni očevidnik,osobni dosje i

Registar zaposlenih u

javnom sektoru

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

veljača/ožujak 2017.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Interni planski dokumenti

P

Izrada Plana korištenja godišnjeg

odmora za 2017.

Izrađen Plan korištenja godišnjih odmora

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

30.04. 2017.

P

Izrada i dostava rješenja o korištenju godišnjeg odmora za 2017. godinu

Izrađena i dostavljena rješenja u zakonskom roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

U zakonskom roku

P

Dnevna kontrola i unos evidencije radnog vremena

Unesena evidencija u Registar zaposlenih u javnom sektoru

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Dnevno

P

Unos i ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u javnom Sektoru

Uneseni i ažurirani podaci

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Po potrebi/ kontinuirano

P

Vođenje osobnog dosjea za svakog službenika/namještenika

Izrađen i ažuran osobni dosje

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Po potrebi/ kontinuirano

P

Priprema prijedloga plana prijma u

državnu službu

Pripremljeno u roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema propisanim/

planiranim rokovima

P

Provedba javnih natječaja i

internih oglasa za prijam u državnu

službu

Provedeno prema planu

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Prema planiranim rokovima

P

Odlučivanje o pravima, obvezama i

odgovornosti državnih službenika

Izrađena rješenja

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Po potrebi/ kontinuirano

P

Praćenje statusnih pitanja državnih dužnosnika, službenika i namještenika

Izrađena rješenja

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Po potrebi/ kontinuirano

P

6.

Zakonito i učinkovito

upravljanje dokumentacijom

 

Obavljanje poslova primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja i njihova čuvanja u pismohrani

Svi ulazni i izlazni akti dostavljeni u zakonskom roku

Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Kontinuirano

Interna procedura

P

 

 

 

 

 

 

5. Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

 

 

 

VRSTA AKTIVNOSTI

 

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo ove

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

 

1.

Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti iz područja autorskog prava

Dovršiti zakonodavnu proceduru za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (usklađivanje s Direktivom 2014/26/EU[3])

 

 

 

 

 

Provedene sve aktivnosti za pripremu prijedloga Zakona i isti upućen u proceduru usvajanja od strane Hrvatskog sabora.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

I. tromjesečje

 

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016- 2020. – cilj 6.,

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.,

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije,

Interni strateški dokumenti i planovi

 

Z

Izraditi prijedloge provedbenih propisa vezanih uz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Provedene sve aktivnosti za pripremu prijedloga provedbenih propisa te isti upućeni na usvajanje nadležnom  ministru

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

II. tromjesečje

Z

2.

Intenzivirati i unaprijediti stručne i promotivne aktivnosti iz područja autorskog prava i srodnih prava

Unaprijediti i proširiti korisničke sadržaje na internetskoj stranici DZIV-a, posebno one koji su usmjereni na mala i srednja poduzeća.

Broj dodanih / izmijenjenih jedinica sadržaja

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano.

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu  (COM  (2015) 192),

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija  -  Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016) 592),

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Izraditi e-obrasce zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i za upis u registar zastupnika i povezati ih na državnu e-infrastrukturu

 

Obrasci izrađeni i povezani na državnu e-infrastrukturu

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2017

O

Pripremiti stručne podloge za nove informativne / promotivne materijale (publikacije, letke i sl.).

Broj pripremljenih materijala

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

Provedba aktivnosti (sastanaka, javnih nastupa, stručnih skupova i sl.) usmjerenih informiranju malih i srednjih poduzeća te šire javnosti o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava te o doprinosu kreativnih industrija gospodarskom rastu i zapošljavanju

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2017.

Studija EUIPO-a i EPO-a „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“ (listopad, 2016.)

A/O

Stručno pripremiti prijevode i prilagodbe publikacija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Broj pripremljenih publikacija u odnosu na planirano

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2017.

Interni strateški dokumenti i planovi

O

Unaprijediti stručne kapacitete Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV) provedbom interne edukacije službenika

Broj jedinica održane interne edukacije te broj provedenih konzultacija i pripremljenih mišljenja na upite fizičkih i pravnih osoba zaprimljenih od strane INCENTIV-a

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

O

3.

Uspostaviti infrastrukturu za suradnju u pojedinim stručnim područjima iz nadležnosti Službe

Identificirati suradnička tijela /organizacije i druge sudionike po pojedinim stručnim područjima /temama.

Uspostaviti proaktivnu stručnu suradnju sa svim dionicima sustava te osobito s Ministarstvom kulture.

Broj utvrđenih radnih grupa / održanih stručno - koordinacijskih sastanaka

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626)

 

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija  -  Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016) 592),

 

Interni strateški dokumenti i planovi

O

4.

Unaprijediti kvalitetu inspekcijskih poslova, uključujući reviziju pravila za provedbu inspekcijskog nadzora

Provesti upravne postupke izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, sukladno novim propisima

 

Provedeni upravni postupci izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, sukladno novim propisima.

 

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

 

III. tromjesečje

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Revidirati pravila za provedbu inspekcijskog  nadzora

Provedene sve aktivnosti za pripremu pravila za provedbu inspekcijskog nadzora

II. tromjesečje

P

Provesti inspekcijski nadzor nad radom udruga za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava

Proveden redovni  inspekcijski nadzor nad svim udrugama kojima je izdano odobrenje u RH te po potrebi provedeni izvanredni nadzori

31.12.2017.

I

5.

 

Unaprijediti/održati uspostavljenu razinu koordinacije provedbe prava

Prikupiti i obraditi podatke nadležnih institucija te objaviti godišnje Statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u RH

Objavljeno godišnje izvješće za 2016.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.3.2017.

Interni strateški dokumenti i planovi

A

Organizirati i sudjelovati na sastancima međuinstitucionalnih koordinacijskih tijela za provedbu  prava intelektualnog vlasništva i stručnih radnih grupa.

Između sastanaka, u okviru rada Tajništva koordinacije, djelovati kao kontakt točka u RH za razmjenu svih potrebnih informacija vezanih uz aktivnosti uspostavljenog koordinacijskog mehanizma.

Broj održanih sastanaka i provedenih aktivnosti Tajništva

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

(te sukladno planiranom rasporedu sastanaka)

A

Ažurirati i razvijati sadržaje internetske stranice DZIV-a vezano uz provedbu prava intelektualnog vlasništva te zajedničke internetske stranice koordinacijskih tijela (Stop krivotvorinama i piratstvu)  te organizirati i provoditi druge zajedničke aktivnosti usmjerene jačanju javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog vlasništva (usmjerene posebno malim i srednjim poduzećima, informiranju djece i mladih te edukaciji potrošača te osigurati vidljivost i primjenu provedenih analitičkih studija EUIPO-a)

Broj ažuriranih / dodanih jedinica sadržaja odnosno broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

O

Organizirati godišnji stručni skup iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva (područje kaznenopravne zaštite intelektualnog vlasništva)

Održan godišnji stručni skup sukladno planiranom

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

31.12.2017.

O

Sudjelovati u aktivnostima EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva EUIPO-a, na sastancima Radne skupine Vijeća EU-a za intelektualno vlasništvo u vezi provedbe prava, Stručne skupine za provedbu prava intelektualnog vlasništva te Stručne podskupine za podršku malim  i srednjim poduzećima pri EK

Broj provedenih aktivnosti / sastanaka

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano (sukladno rasporedu sastanaka)

Multiannual plan 2014.-2018. and Working plan 2017 of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights,

Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:

(COM (2014) 392),

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu  (COM  (2015) 192),

Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626),

Novi paket mjera Intelektualno vlasništvo za mala i srednja poduzeća, kojeg čine Komunikacija Komisije pod nazivom Budući predvodnici u Europi: inicijativa za novoosnovana i rastuća poduzeća (COM (2016) 733) i prateći Radni dokument službi Komisije Stavljanje intelektualnog vlasništva na uslugu malim i srednjim poduzećima u cilju poticanja inovacija i rasta (SWD (2016) 373)  

A

6.

Unaprijediti organizaciju i učinkovitost poslova u području zajedničkih pravnih poslova

Ažurno obavljanje administrativnih poslova u području žalbenih postupaka koji se obavljaju u prvom stupnju te pružanje administrativne podrške radu Žalbenih vijeća u području prava industrijskoga vlasništva

85% u roku 7 dana od dospijeća

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

Interni strateški dokumenti i planovi

P

Ažurno vođenje registra zastupnika i registra općih punomoći u području industrijskoga vlasništva

85% u ciljanom  roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Ažurno obavljanje ostalih organizacijskih i administrativnih poslova u vezi zastupanja u području prava industrijskog vlasništva

85% u ciljanom  roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Ažurno obavljanje administrativnih poslova u postupcima za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim

85% u ciljanom  roku

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

Razvoj novih i ažuriranje postojećih tipiziranih akata za potrebe postupka za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim / žalbenih postupaka / postupaka vezanih uz zastupanje u području industrijskoga vlasništva

Broj akata

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

P

7.

 

Praćenje razvoja stručnog područja u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti Službe, priprema  stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu stručnih tijela te pratećih izvještaja

Pripremljene stručne podloge / izvještaji, prema zahtjevima i rokovima konkretne aktivnosti

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano i prema dinamici rada stručnih tijela EU-a

Digital Agenda for Europe (COM (2010) 245)

Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:

(COM (2014) 392)

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu  (COM  (2015) 192)

Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626)

Upgrading the Single market: more opportunities for people and business (COM (2015) 550, 28.10.2015),

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću , Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija  -  Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016) 592),

Novi paket mjera - Intelektualno vlasništvo za mala i srednja poduzeća, kojeg čine Komunikacija Komisije pod nazivom Budući predvodnici u Europi: inicijativa za novoosnovana i rastuća poduzeća (COM (2016) 733) i prateći Radni dokument službi Komisije Stavljanje intelektualnog vlasništva na uslugu malim i srednjim poduzećima u cilju poticanja inovacija i rasta (SWD (2016) 373)

P i A

Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti, priprema  stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu i ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora te, prema potrebi, pratećih izvještaja.

Redovna aktivnost

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

Kontinuirano

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

Unaprijediti kvalitetu vanjskih

elektroničkih informacijskih servisa DZIV-a  (internetske stranice, vanjski portali), osobito onih namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu

Ažuriranje i razvoj postojećih sadržaja internetskih stranica DZIV-a

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373 „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“

 

Consortium Agreement

Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)

Horizon 2020

Innovation Action,

Grant Agreement number 641012

 

Interni strateški

dokumenti i planovi,

Dokumenti i planovi

koordinacije za

provedbu prava

intelektualnog vlasništva

 

O

Unaprjeđenje sadržaja internetske stranice DZIV-a namijenjene predstavnicima malog i srednjeg poduzetništva iz područja upotrebe intelektualnog vlasništva u poslovanju i edukacija iz područja intelektualnog vlasništva

Uspostavljena  i funkcionalna podstranica sa sadržajima i aplikacijama  namijenjenim korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva;

Broj dodanih jedinica sadržaja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

 

O

Unaprjeđenje sadržaja portala Innovaccess - Intellectual Property Portal namijenjenog malom i srednjem poduzetništvu u okviru projekta VIP4SME

Broj dodanih jedinica sadržaja

 

31.12.2017.

O

Administriranje i ažuriranje postojećih sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu (SKIP).

 

 

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

 

O

Unaprijeđenije sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu sadržajima o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva

Formirana pod stranica sa sadržajima o provedbi prava intelektualnog vlasništva namijenjenim korisnicima iz skupine malo i srednje poduzetništvo

Broj dodanih jedinica sadržaja

 

 

O

Aktivnost nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva putem društvenih mreža namijenjena ciljnim skupinama mladi i poduzetnici

Broj dodanih jedinica sadržaja na Twiter i Facebook računu SKIP

 

 

 

 

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

 

Kontinuirano

O

Redovito ažuriranje sadržaja o Zavodu na Središnjem državnom portalu i portalima međunarodnih organizacija (WIPO,EPO,EUIPO) 

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

 

O

2.

 

Unaprijediti

kvalitetu i učinkovitost

izdavanja publikacija

 

Priprema i objava Hrvatskog glasnika

intelektualnog vlasništva (službeno

glasilo Zavoda)

Redovna aktivnost

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano (sukladno  godišnjem  planu izdavanja)

Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373 „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“

 

Consortium Agreement

Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)

Horizon 2020

Innovation Action,

Grant Agreement number 641012

 

Plan izdavanja

publikacija DZIV-a u

2017. godini,

Plan aktivnosti na

podizanju razine

javne svijesti o

poštivanju i provedbi

prava intelektualnog

vlasništva za 2017.,

Interni strateški

dokumenti i planovi

O

Priprema i izdavanje publikacija i informativnog materijala namijenjenog podizanju razine znanja i svijesti malog i srednjeg poduzetništva o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva

Broj objavljenih  tiskanih i internetskih publikacija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Priprema i izdavanje službenih, stručnih i informativno-promotivnih

publikacija sukladno Planu izdavanja

publikacija DZIV-a u 2017. godini

 

Broj objavljenih  tiskanih i internetskih publikacija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Priprema i izdavanje promotivnih materijala za potrebe aktivnosti koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva

(brošure, leci, plakati i dr.) sukladno Planu aktivnosti radne grupe za podizanje razine svijesti o poštovanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za 2017. godinu

 

Broj objavljenih  tiskanih i internetskih publikacija

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

3.

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja obrazovnih aktivnosti iz područja intelektualnog vlasništva za ciljne skupine i javnost

Izrada Kataloga seminara i radionica i provedba  planiranih aktivnosti

(osnovni program iz područja

intelektualnog vlasništva za različite ciljne skupine korisnika)

Broj održanih aktivnosti temeljem Kataloga

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373 „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“

 

Consortium Agreement

Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)

Horizon 2020

Innovation Action,

Grant Agreement number 641012

 

Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. - cilj 1.2. i cilj 2.2.

 

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.,

Plan javnih, promotivnih i edukacijskih aktivnosti Zavoda  u 2015. godini

 

Ugovor o tehničkoj suradnji između DZIV-a i EUIPO-a za 2017.

 

Plan aktivnosti na

podizanju razine

javne svijesti o

poštivanju i provedbi

prava intelektualnog

vlasništva za 2017.

 

Ugovor o suradnji

između DZIV-a i HGK,

Sporazum o suradnji između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i DZIV-a,

Interni strateški

dokumenti i planovi

 

 

O

Utvrditi  tromjesečne rasporede informativnih predavanja,

seminara, radionica

prema planu edukacijskih aktivnosti Zavoda za 2017. godinu

Utvrđeni tromjesečni rasporedi predavanja i seminara

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Kontinuirano

O

Provesti planirane informacijske dane, radionice i seminare za predstavnike malog i srednjeg poduzetništva

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Provesti planirane obrazovne aktivnosti za akademske institucije

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Održati 2 ciklusa javnog lokaliziranog

WIPO-ovog Općeg tečaja

intelektualnog vlasništva na daljinu

(DLHR-101) u organizaciji Zavoda

 

Održana dva ciklusa tečaja

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Organizirati izobrazbu za predstavnike tijela  državne uprave

Broj provedenih izobrazbi u odnosu na iskazane potrebe

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Provesti seminar za suce o kaznenim postupcima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u suradnji s EUIPO-om

Održan seminar

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/

Sektor za žigove i indusrijski dizajn, Sektor za patente/

Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

 

31.5.2017.

O

Provedba informativno-edukativnih aktivnosti (predavanja, prezentacije, predstave i sl.) o potrebi zaštite i poštivanja prava intelektualnog vlasništva za djecu iz osnovnih i srednjih škola pod nazivom “Dan intelektualnog vlasništva za djecu“

Provedena dva ciklusa aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/

Ostale ustrojstvene jedinice DZIV-a/

Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

O

Unaprijediti javnu vidljivost Akademije i stručne djelatnosti Zavoda

Broj provedenih aktivnosti

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

Interni strateški

dokumenti i planovi

O

4.

 

Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja promotivnih aktivnosti

Suradnja s EPO-om na organizaciji stručno-edukacijskog skupa o pretraživanju i ispitivanju u području patenata namijenjenog predstavnicima korisnika postupaka zaštite patenta uključivo i predstavnike malog i srednjeg poduzetništva i start up-ova

Održan skup

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

Sektor za patente

II. tromjesečje

Bilateralni plan

suradnje s

Europskim

patentnim uredom

(BCP) 2016-2018,

Interni strateški

dokumenti i planovi

O

Organizacija i provedba javnog događanja Stop krivotvorinama i piratstvu namijenjenog ciljnoj skupini opća javnost i potrošači

Organizirano i provedeno javno događanje

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

II. tromjesečje

Ugovor o tehničkoj suradnji između DZIV-a i EUIPO-a za 2017.

 

Plan aktivnosti na

podizanju razine

javne svijesti o

poštivanju i provedbi

prava intelektualnog

vlasništva za 2017.

 

O

Provesti natječaj i dodijeliti  nagradu za najbolji akademski rad u području

intelektualnog vlasništva

Dodijeljena nagrada

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.,

Interni strateški

dokumenti i planovi

O

5.

 

Unaprijediti analitičke poslove i razvijati poslove strateškog planiranja

Provesti redovne i posebne analitičke poslove, provesti plan aktivnosti na strateškom planiranju

Provedene aktivnosti sukladno planu

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

31.12.2017.

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. - cilj 1.2. i cilj 2.2.

Interni strateški

dokumenti i planovi

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

RB

SPECIFIČNI CILJEVI

 

ZADATAK /

AKTIVNOST

 

INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/

PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/

PLANSKE DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

 

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

(moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

(najniža ustrojstvena jedinica)

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan,

na neku drugu

sektorsku strategiju, na

smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke Vlade

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija/

Nadzor,

A-Praćenje i analiza

O-Ostalo

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Učinkovita potpora korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva (pružanje stručnih informacija te usluga pretraživanja i analize)

Pružanje stručnih informacijskih usluga u području intelektualnog vlasništva temeljem upita korisnika (u prostorijama INCENTIV-a, telefonski, e-poštom i na druge načine)

 

Odgovoreno na sve zahtjeve za informacijama u ciljanom roku

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirana aktivnost

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. – cilj 6.;

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi  2 i 5);

Interni planovi i dokumenti

 

O

Pružanje usluga stručnog pretraživanja baza podataka o registriranom industrijskom vlasništvu i usluga analize temeljem podnesenog zahtjeva korisnika

 

Odgovoreno na sve zahtjeve za uslugama u ciljanom roku

Odjel za usluge pretraživanja i analize

Kontinuirana aktivnost

O

Pružanje usluga specijalne knjižnice i čitaonice u području intelektualnog vlasništva

 

Obrađeni svi zahtjevi korisnika u ciljanom roku

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirana aktivnost

O

Donošenje pravilnika o radu knjižnice

 

Donesen pravilnik

Odjel za potporu korisnicima

do 31.6.2017.

O

2.

Unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu

Praćenje razvoja pretraživačkih alata EUIPO-a i WIPO-a za žigove i industrijski dizajn te implementacija unaprjeđenja u sustave DZIV-a (ako je primjenjivo)

Broj implementiranih unaprjeđenja

Odjel za usluge pretraživanja i analize

 

Kontinuirana aktivnost

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. – cilj 6.;

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 2, specifični cilj 5, i opći cilj 5, specifični cilj 15);

Bilateralni ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV-a za 2017. godinu;

Interni planovi i dokumenti

A/O

 

 

 

 

Optimizacija poslovnih procesa u nadležnosti Službe u svrhu osiguranja kvalitete usluga pretraživanja i analize

 

Broj optimiziranih poslovnih procesa

Kontinuirana aktivnost

O

3.

Podizanje javne svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva te poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima, s posebnim naglaskom na mala i srednja te start-up poduzeća

Razvoj i unaprjeđenje usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva prilagođenih pojedinom segmentu korisnika, posebice malim i srednjim te start-up poduzećima, samostalno i/ili u suradnji s drugim službama DZIV-a, regionalnim i međunarodnim institucijama (npr. usluga pred-dijagnoze / procjene potencijala intelektualnog vlasništva)

 

Broj provedenih/unaprjeđenih usluga

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirana aktivnost

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. – cilj 1.2.;

Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Bruussels 3.3.2010, COM(2010) 2020;

Innovation Union, EC, Brussels, 6.10.2010, SEC(2010) 1161 final, COM(2010) 546;

Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business, EC, Brussels, 28.10.2015, COM(2015) 550 final, SWD(2015) 202 final & 203 final;

Europe's next leaders: the Start-up and Scale-up Inititative, EC, , 22.11.2016, COM(2016) 733 final, SWD(2016) 373 final;

Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth, EC, 22.11.2016, COM(2016) 733 final, SWD(2016) 373 final, Accompanying document;

Strategija poticanja inovacija RH 2014.-2020.;

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije;

Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020.;

Industrijska strategija RH 2014.-2020.; Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020.

 

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016.-2018;

Bilateralni ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV-a  za 2017. godinu;

Sporazumi o suradnji DZIV-a s drugim institucijama

 

O

Sudjelovanje u provedbi informacijsko-edukativnih aktivnosti, samostalno i/ili u suradnji s drugim službama DZIV-a i partnerskim organizacijama (regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima, sveučilištima, i sl.)

 

Broj provedenih aktivnosti

Kontinuirana aktivnost

O

Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama, samostalno ili u suradnji s regionalnim (npr. EUIPO) i međunarodnim institucijama

 

Broj provedenih aktivnosti

Kontinuirana aktivnost

O

Unaprjeđenje vidljivosti i prepoznatljivosti DZIV-a i njegove stručne djelatnosti putem stručnih aktivnosti/radova na stručnim i drugim događanjima

 

Broj aktivnosti/radova

Kontinuirana aktivnost

O

Informiranje relevantne javnosti o uslugama specijalne knjižnice za intelektualno vlasništvo, npr. putem organiziranja stručnih događanja iz djelokruga rada knjižnice

 

Broj aktivnosti

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirana aktivnost

O

4.

Unaprjeđenje infrastrukture za poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva

Suradnja na unaprjeđenju javnih informacijskih sadržaja na internetskoj stranici DZIV-a

 

Broj predloženih izmjena/dopuna

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirana aktivnost

Interni planovi i dokumenti

 

O

Edukacija djelatnika Službe u području intelektualnog vlasništva i pružanja informacijskih usluga te usluga pretraživanja i analize

 

Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirana aktivnost

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 5, specifični cilj 15);

Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016.-2018.;

Bilateralni ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV-a  za 2017. godinu;

Interni planovi i dokumenti

 

O

5.

Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

Redovito praćenje zadovoljstva korisnika uslugama putem ankete i unaprjeđivanje korisničke potpore u skladu s rezultatima ankete

 

Broj distribuiranih anketa, broj ispunjenih anketa, iskazano zadovoljstvo korisnika

Odjel za potporu korisnicima

Kontinuirana aktivnost, analiza polugodišnje

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. – cilj 6.;

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi  2 i 5);

Interni planovi i dokumenti

 

A

Edukacija djelatnika Službe u svrhu povećanja zadovoljstva korisnika

 

Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

Kontinuirana aktivnost

O


6. Financijski plan

 

 

2016.

PLAN 2017.

Indeks

(3/2*100)

1

2

3

4

UKUPNO PRIHODI (KN)

16.403.359

16.720.854

1,02

UKUPNO RASHODI (KN)

16.403.359

16.720.854

1,02

 

 [1] Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.

[2] Odnosi se na sljedeće ciljeve iz Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.: 1. Olakšavanje uvjeta poslovanja poduzetnicima i ulagačima (cilj 1.1. Programa); 2. Ulaganje u generatore rasta usmjeravanjem na djelatnosti s najvećim potencijalom rasta (cilj 1.2. Programa); 3. Povećanje učinkovitosti institucija (cilj 6. Programa); 4. Razvoj povezanosti istraživanja i razvoja gospodarstva (cilj 2.2.).

[3]  Direktiva 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu.