ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA*

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA**/***/****/*****

*NN 64/2000, 05. 07. 2000. (u primjeni od 13. 07. 2000.)
**NN 160/2004, 18. 11. 2004. (u primjeni od 26.11.2004.)
***NN 62/2008, 23. 05. 2008. (u primjeni od 07. 06. 2008.)
**** NN 30/2009, 09. 03. 2009. (u primjeni od 17. 03. 2009.)
***** NN 49/2011, 29. 04. 2011. (u primjeni od 07. 05. 2011.)

Zagreb, svibanj, 2011. godine

ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA*

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentima, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom obličju, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.
Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u visini određenoj Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je sastavni dio ovoga Zakona.

1. Pristojbeni obveznik

Članak 2.

Pristojbeni obveznik prema ovom Zakonu je pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) koja podnosi podnesak za koji je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe.

2. Pristojbena obveza

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja podneska Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili na temelju poziva Zavoda.

II. PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze izravno u državni proračun, a Zavodu se dostavlja dokaz o obavljenoj uplati.

Članak 5.

Ako više stranaka podnosi zajednički podnesak, plaća se jedna pristojba.

Članak 6.

Ako pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska, ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku pisanom opomenom da u roku koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 60 dana od dana primitka opomene plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.
Ako stranka uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.
Ako stranka ne uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, podnesak se zaključkom odbacuje.

III. OSLOBAÐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA PRISTOJBI

Članak 7.

Oslobođeni su od obveze plaćanja pristojbi:
1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
2. Jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova tijela.

Članak 8.

Pravo na oslobađanje od obveza plaćanja pristojbi imaju:
1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnoga druga, u godini nastanka pristojbene obveze i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne pre- lazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,
6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih ili nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije pret- hodno iskoristio to pravo,
7. prognanici, izbjeglice i povratnici,
8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,
9. umirovljenici,
10. nezaposleni.
Postupak za oslobađanje od obveze plaćanja pojedine pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.
Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Zavodu u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja pristojbe, u podnesku se naznačuje broj i datum rješenja Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja te pristojbe.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.

IV. POVRAT PRISTOJBE I ZASTARA PRAVA


Članak 10.

Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanoga, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Zavod je dužan pisano obavijestiti stranku, a postupak za povrat pristojbe ili djela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.
O zahtjevu za povrat pristojbe rješava Zavod.

Članak 11.

Pravo na povrat pristojbe iz članka 10. ovoga Zakona zastarijeva istekom roka od godinu dana od dana kada stranka primi obavijest Zavoda.

V. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 12.

Pristojbe plaćene prema ovom Zakonu prihod su državnoga proračuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Propis predviđen člankom 9. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 13. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Odluke o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente (»Narodne novine«, br. 43/96) koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Pristojbe koje su dospjele za plaćanje, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona plaćaju se prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 55/96 i 59/96).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

*NN 64/2000, 05. 07. 2000. (u primjeni od 13. 07. 2000.)

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. PATENTI

Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za zahtjev za priznanje patenta 100,00
Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga tarifnoga broja u iznosu umanjenom za 75%

Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od podnošenja prijave 80,00

Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

1. provedbom postupka potpunog ispitivanja 100,00

2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja 80,00

3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 60,00

4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje konsenzualnog patenta 25,00

Tar. br. 1.4.

Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta 75,00

Tar. br. 1.5.

Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta 90,00

2. ŽIGOVI

Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za zahtjev za priznanje žiga:

1. za individualni žig 100,00

2. za zajednički ili jamstveni žig 200,00

Tar. br. 2.2.

Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga 75,00

Tar. br. 2.3.

Za prigovor na objavljenu prijavu žiga 100,00

Tar. br. 2.4.

Za zahtjev za prestanak vrijednosti žiga zbog neuporabe 150,00

Tar. br. 2.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti žiga za razdoblje od 10 godina:

1. za individualni žig 125,00

2. za zajednički ili jamstveni žig 250,0

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

3. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za zahtjev za priznanje industrijskog obličja:

1. osnovna pristojba 50,00

2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u višestrukoj prijavi 20,00
Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz ovoga tarifnoga broja u iznosima umanjenim za 50%

Tar. br. 3.2.

Za zahtjev za odgodu objave prijave industrijskog obličja 60,00

Tar. br. 3.3.

Za zahtjev za objavu opisa industrijskog obličja 20,00

Tar. br. 3.4.

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskog obličja 50,00

Tar. br. 3.5.

Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog obličja 75,00

Tar. br. 3.6.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

1. za jedno obličje 60,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti 150,00

Tar. br. 4.2.

Za prigovor na objavljenu prijavu 200,00

Tar. br. 4.3.

Za zahtjev za upis u očevidnik korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla 75,00

Tar. br. 4.4.

Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake izvornosti i upis u registar korisnika 100,00

Tar. br. 4.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar, po korisniku 100,00

Tar. br. 4.6.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja strane oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina,i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za sve korisnike 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

5. ZAŠTITA PLANOVA RASPOREDA (TOPOGRAFIJA) INTEGRIRANIH SKLOPOVA

Plaća se kuna

Tar. br. 5.1.

Za zahtjev za priznanje topografije 250,00

6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika 500,00.

Tar. br. 6.2.

Za zahtjev za produženje upisa u registar, za jednu godinu 300,00

7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava 400,00

Tar. br. 7.2.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izdavača 300,00

Tar. br. 7.3.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja prava proizvođača fonograma 200,00

8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva 80,00

Tar. br. 8.2.

Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za jedan izvadak 50,00

Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre 75,00

Tar. br. 8.4.

Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju patenta / žiga/ industrijskog obličja / oznake zemljopisnog podrijetla / topografije integriranih sklopova 100,00

Tar. br. 8.5.

Za zahtjev za produljenje roka:

1. za prvi zahtjev 50,00

2. za svaki sljedeći zahtjev 100,00

Tar. br. 8.6.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje 75,00

Tar. br. 8.7.

Za prijedlog za obnovu postupka 150,00

Tar. br. 8.8.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati propisanu pristojbu 50,00

Tar. br. 8.9.

Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana druga pristojba 50,00

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA**

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00.), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).«

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. riječ: »rješenja« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.


Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi»U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, postupak za povrat pristojbe ili dijela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.«
Tarifa upravnih pristojbi mijenja se i glasi:

Članak 4.

»TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. PATENTI

Tar. br. 1.1.

Plaća se kuna:

Za podnošenje prijave patenta 100,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od podnošenja prijave 80,00

Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za priznanje patenta:

1. provedbom postupka potpunog ispitivanja 100,00

2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja 80,00

3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 60,00

4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje konsenzualnog patenta 25,00

Tar. br. 1.4.

Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta 75,00

Tar. br. 1.5.

Za prijedlog za ponovnu uspostavu prava 150,00

Tar. br. 1.6.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 150,00

Tar. br. 1.7.

Za prijedlog za proglašavanje ništavom Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 150,00

Tar. br. 1.8.

Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta 90,00

Tar. br. 1.9.

Za zahtjev za naknadno priznanje patenta 150,00

2. ŽIGOVI

Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za prijavu za registraciju žiga:

1. za individualni žig 100,00

2. za zajednički ili jamstveni žig 200,00

Tar. br. 2.2.

Za zahtjev za razdvajanje prijave ili registracije žiga 75,00

Tar. br. 2.3.

Za prigovor na registraciju žiga. 100,00

Tar. br. 2.4.

Za zahtjev za opoziv žiga 150,00

Tar. br. 2.5.

Za zahtjev za produljenje registracije za razdoblje od 10 godina:

1. za individualni žig 125,00

2. za zajednički ili jamstveni žig 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

3. INDUSTRIJSKI DIZAJN

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za zahtjev za registraciju industrijskoga dizajna:

1. osnovna pristojba 50,00

2. dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan u višestrukoj prijavi 20,00

Napomena: podnositelj prijave koji je ujedno i dizajner plaća pristojbe iz ovoga tarifnog broja u iznosima umanjenim za 50%

Tar. br. 3.2.

Za zahtjev za odgodu objave registracije industrijskoga dizajna 60,00

Tar. br. 3.3

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskoga dizajna 50,00

Tar. br. 3.4.

Za zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna za razdoblje od 5 godina:

1. za jedan industrijski dizajn 60,00

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

3a. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3a.1.

Za zahtjev za priznanje industrijskoga obličja

1. osnovna pristojba 50,00

2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u višestrukoj prijavi 20,00

Napomena: podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz ovoga tarifnog broja u iznosima umanjenim za 50%.

Tar. br. 3a.2.

Za zahtjev za odgodu objave prijave industrijskoga obličja 60,00

Tar. br. 3a.3.

Za zahtjev za objavu opisa industrijskoga obličja 20,00

Tar. br. 3a.4.

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskoga obličja 50,00

Tar. br. 3a.5.

Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskoga obličja 75,00

Tar. br. 3a.6.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

1. za jedno obličje 60,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti 150,00

Tar. br. 4.2.

Za prigovor na objavljenu prijavu 200,00

Tar. br. 4.3.

Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis u registar korisnika 100,00

Tar. br. 4.4.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar, po korisniku 100,00

Tar. br. 4.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za sve korisnike 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.4. i 4.5. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 4.6.

Za zahtjev za ukidanje rješenja o pravu korištenja 200,00

5. TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

Plaća se kuna:

Tar. br. 5.1.

Za prijavu topografije. 150,00

6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika 500,00

Tar. br. 6.2.

Za zahtjev za produženje upisa u registar, za jednu godinu 300,00

7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava 400,00

Tar. br. 7.2.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskom pravu srodnih prava 400,00

8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva 80,00

Tar. br. 8.2.

Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za jedan izvadak 50,00

Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre 75,00

Tar. br. 8.4.

 Za zahtjev za proglašavanje ništavim patenta/žiga/ industrijskoga dizajna/oznake zemljopisnog podrijetla/oznake izvornosti/topografije poluvodičkog proizvoda 100,00

Tar. br. 8.5.

Za zahtjev za produljenje roka:

1. za prvi zahtjev 50,00

2. za svaki sljedeći zahtjev 100,00

Tar. br. 8.6.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje 75,00

Tar. br. 8.7.

Za prijedlog za obnovu postupka 150,00

Tar. br. 8.8.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati propisanu pristojbu 50,00

Tar. br. 8.9.

Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana druga pristojba 50,00«.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda s odredbama ovoga Zakona u roku 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

**NN 160/2004, 18. 11. 2004. (u primjeni od 26.11.2004.)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA***

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00. i 160/04.), članak 6. mijenja se i glasi:
»Ako pristojba u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti žigova i industrijskog dizajna nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku da u roku od 30 dana od dana primitka poziva plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu, osim u slučajevima propisanima u stavcima 3. do 5. ovoga članka.
Ako pristojba u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti patenata nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku da u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu, osim u slučaju propisanom u stavku 5. ovoga članka.
Pristojba za pokretanje postupka povodom prigovora na objavu prijave žiga plaća se u propisanom iznosu u trenutku podnošenja prigovora ili najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora na objavu prijave žiga.
Pristojba za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice plaća se u propisanom iznosu u trenutku podnošenja prijave žiga ili dizajna Zajednice ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka prijave žiga ili dizajna Zajednice u Zavodu.
Pristojba za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na bilo koju odluku Zavoda plaća se u propisanom iznosu u trenutku podnošenja žalbe ili najkasnije do isteka roka za žalbu.
Ako stranka uplati pristojbu po pozivu Zavodu iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.
Ako stranka ne uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, odnosno, ako ne uplati pristojbu u roku propisanom u stavcima od 3. do 5., podnesak se zaključkom odbacuje.«

Članak 2.

U članku 7. točki 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: »Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila nakon propisanog roka ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanog, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe.«
Tarifa upravnih pristojbi mijenja se i glasi:

Članak 4.

»1. PATENTI

Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za podnošenje prijave patenta 100,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 50%

Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od podnošenja prijave 80,00

Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za priznanje patenta:

1. provedbom postupka potpunog ispitivanja 100,00

2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja 80,00

3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 60,00

4. provedbom postupka potpunog ispitivanja,ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanjekonsenzualnog patenta 25,00

Tar. br. 1.4.

Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta 75,00

Tar. br. 1.5.

Za zahtjev za:

1. obnovu prava prvenstva 100,00

2. ispravak ili dopunu prava prvenstva 75,00

Tar. br. 1.6.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 150,00

Tar. br. 1.7.

Za prijedlog za proglašavanje ništavom Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 150,00

Tar. br. 1.8.

Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta 90,00

Tar. br. 1.9.

Za podnošenje zahtjeva za pretvorbu europske prijave patenta u nacionalnu prijavu 100,00

Tar. br. 1.10.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o patentu 100,00

Tar. br. 1.11.

Za prijedlog za nastavak postupka 100,00

2. ŽIGOVI

Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za prijavu za registraciju žiga:

1. za individualni žig 100,00

2. za zajednički ili jamstveni žig 200,00

Tar. br. 2.2.

Za zahtjev za razdvajanje prijave ili registracije žiga 75,00

Tar. br. 2.3.

Za prigovor na registraciju žiga 100,00

Tar. br. 2.4.

Za zahtjev za opoziv žiga 150,00

Tar. br. 2.5.

Za zahtjev za produljenje registracije za razdoblje od 10 godina:

1. za individualni žig 125,00

2. za zajednički ili jamstveni žig 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 2.6.

Za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadnu naznaku međunarodne registracije žiga 75,00

Tar. br. 2.7.

Za prosljeđivanje prijave žiga Zajednice 75,00

3. INDUSTRIJSKI DIZAJN

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za zahtjev za registraciju industrijskog dizajna:

1. osnovna pristojba 50,00

2. dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan u višestrukoj prijavi 20,00

Napomena: podnositelj prijave koji je ujedno i dizajner plaća pristojbe iz ovoga tarifnog broja u iznosima umanjenim za 50%

Tar. br. 3.2.

Za zahtjev za odgodu objave registracije industrijskog dizajna 60,00

Tar. br. 3.3

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskoga dizajna ..50,00

Tar. br. 3.4.

Za zahtjev za produljenje zaštite industrijskog dizajna za razdoblje od 5 godina:

1. za jedan industrijski dizajn 60,00

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 3.5.

Za prosljeđivanje prijave dizajna Zajednice 75,00

3a. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3a.1.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

1. za jedno obličje 60,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti 150,00

Tar. br. 4.2.

Za prigovor na objavljenu prijavu 200,00

Tar. br. 4.3.

Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis u registar korisnika 100,00

Tar. br. 4.4.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti, za razdoblje od
10 godina, i objavu upisa u registar, po korisniku 100,00

Tar. br. 4.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za sve korisnike 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.4. i 4.5. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 4.6.

Za zahtjev za ukidanje rješenja o pravu korištenja 200,00

5. TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

Plaća se kuna:

Tar. br. 5.1.

Za prijavu topografije 150,00

6. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava 400,00

Tar. br. 6.2.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskom pravu srodnih prava 400,00

7. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika 50,00

8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva 80,00

Tar. br. 8.2.

Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za jedan izvadak 50,00

Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre 75,00

Tar. br. 8.4.

Za zahtjev za proglašenje ništavim prava industrijskog vlasništva 100,00

Napomena: kada se podnosi zahtjev za proglašenje ništavim dizajna iz višestruke prijave plaća se pristojba iz ovoga tarifnog broja, te 75% pristojbe iz ovoga tarifnog broja za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave čije se proglašenje ništavim traži

Tar. br. 8.5.

Za podnošenje žalbe u postupcima priznanja i održavanja prava industrijskog vlasništva 100,00

Tar. br. 8.6.

Za zahtjev za produljenje roka:

1. za prvi zahtjev 50,00

2. za svaki sljedeći zahtjev 100,00

Tar. br. 8.7.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o općem upravnom postupku 75,00

Tar. br. 8.8.

Za prijedlog za obnovu postupka 150,00

Tar. br. 8.9.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati propisanu pristojbu 50,00

Tar. br. 8.10.

Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana druga pristojba 50,00.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

***NN 62/2008, 23. 05. 2008. (u primjeni od 07. 06. 2008.)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA****

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00., 160/04. i 62/08.) u članku 6. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»U svim ostalim slučajevima upravne pristojbe plaćaju se u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju za koju je u Tarifi utvrđena visina upravne pristojbe ili se plaćaju u roku od 30 dana po pozivu Zavoda.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 1. ili 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2. ili 6.«

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stavka 1. ili 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2. ili 6.«

Članak 2.

Članak 11. briše se.

Članak 3.

U Tarifi upravnih pristojbi iza tarifnog broja 2.7. dodaje se tarifni broj 2.8. koji glasi:

»Tar.br. 2.8. Za prijedlog za nastavak postupka 100,00.«

Članak 4.

Iza tarifnog broja 3.5. dodaje se tarifni broj 3.6. koji glasi:

»Tar.br. 3.6. Za prijedlog za nastavak postupka 100,00.«

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

**** NN 30/2009, 09. 03. 2009. (u primjeni od 17. 03. 2009.)

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA*****

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00., 160/04., 62/08. i 30/09.) članak 6. mijenja se i glasi:

»Ako pristojba u postupcima za priznanje patenata, kao i u drugim postupcima glede zaštite izuma, nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako pristojba za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 7 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

U svim ostalim slučajevima, ako upravna pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako stranka uplati pristojbu prema zaključku Zavoda smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka. Ako stranka ne uplati pristojbu po zaključku Zavoda, odnosno, ako ne uplati pristojbu u roku propisanom u stavku od 1. do 3. ovoga članka podnesak se rješenjem odbacuje.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

***** NN 49/2011, 29. 04. 2011. (u primjeni od 07. 05. 2011.)