PRAVILNIK O
INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU*/**/***/****

NN 72/2004, (u primjeni 01.06.2004.)

*NN 117/2007, (u primjeni od 14.11.2007.)

**NN 66/2011, (u primjeni od 15.06.2011.)

***NN 125/2013, (u primjeni od 19.10.2013.)

****NN 43/2017, (u primjeni od 03.05.2017.) Zagreb, svibanj 2017.

PRAVILNIK O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju određena pitanja sadržana u Zakonu o industrijskom dizajnu, u vezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

II. PRIJAVA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA 

Sastojci prijave industrijskoga dizajna 

Članak 2.
(1) Prijava industrijskoga dizajna treba sadržavati:
1. izričiti zahtjev za registraciju industrijskoga dizajna,
2. ime i prezime odnosno tvrtku podnositelja prijave,
3. adresu podnositelja prijave (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država); u prijavi se mogu navesti i druge mogućnosti za uspostavu veze s podnositeljem prijave, kao što su broj telefona, broj telefaksa ili adresa elektronske pošte,
4. državljanstvo podnositelja prijave, odnosno naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište,
5. prikaz dizajna u skladu s člancima od 3. do 11. ovoga Pravilnika, odnosno uzorak dizajna, u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika,
6. naznaku proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen; naznaka proizvoda treba jasno označavati prirodu proizvoda te tako omogućiti da svaki proizvod bude svrstan u jedan razred u skladu s Lokarnskim sporazumom o ustanovljenju međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (u daljnjem tekstu: Međunarodna klasifikacija); u tu svrhu poželjno je koristiti se nazivljem s liste proizvoda prema Međunarodnoj klasifikaciji,
7. podatke o ovlaštenom zastupniku i urednu punomoć, ako podnositelj prijave ima zastupnika; odredbe iz točke 2., 3. i 4. ovoga stavka na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike,
8. naznaku o imenovanju zajedničkog predstavnika, ako je podnesena zajednička prijava,
9. naznaku ukupnoga broja dizajna, ako je podnesena višestruka prijava,
10. potpis podnositelja prijave ili zajedničkog predstavnika, odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj prijave ima.
(2) Prijava industrijskoga dizajna može sadržavati:
1. opis kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak dizajna; opis ne smije biti duži od sto riječi za svaki dizajn, mora se odnositi isključivo na ona obilježja koja su vidljiva na samom prikazu ili uzorku dizajna i ne smije sadržavati navode koji se odnose na novost dizajna, individualan karakter dizajna niti na njegovu tehničku vrijednost,
2. zahtjev za odgodu objave registriranoga industrijskoga dizajna s naznakom razdoblja za koje se odgoda traži,
3. klasifikaciju proizvoda (naznaku razreda) u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen, u skladu s Međunarodnom klasifikacijom,
4. podatke o dizajneru ili dizajnerima; odredbe iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na dizajnere,
5. naznaku da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni,
6. podatke i dokaze o prvenstvu, u skladu s člankom 29. i člankom 30. Zakona o industrijskom dizajnu,
7. naznaku da je prijava nastala izdvajanjem iz višestruke prijave, te broj prvobitne prijave.
(3) Podaci iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka navode se na propisanom obrascu prijave industrijskoga dizajna, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac D-1), s izuzetkom sljedećih sastojaka prijave i dokaza, koji se uz nju prilažu:
1. prikaz odnosno uzorak dizajna,
2. uredna punomoć, ako podnositelj prijave ima zastupnika,
3. izjava o imenovanju zajedničkog predstavnika; odredbe iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i pri navođenju podataka o zajedničkom predstavniku,
4. izjava jednog ili više dizajnera da ne žele biti navedeni, odnosno vlastoručno potpisana izjava podnositelja prijave industrijskoga dizajna da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni,
5. dokazi o prvenstvu.
(4) Prijavi industrijskoga dizajna prilaže se dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.
(5) Zavod će stranci na njezin zahtjev dostaviti primjerak obrasca D-1, kao i svih drugih obrazaca propisanih ovim Pravilnikom.

Prikaz dizajna

Članak 3.
(1) Prikaz dizajna koji se prilaže uz prijavu industrijskoga dizajna može biti grafički prikaz ili fotografija dizajna, prikazana u crno – bijeloj tehnici ili u boji.
(2) Prikaz dizajna podnosi se na propisanom obrascu D-2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Obrazac D-2 formata je A4, a prostor korišten za prikaz dizajna ne smije biti veći od dimenzija 26,2 x 17 cm, niti manji od dimenzija 4 x 4 cm. S lijeve strane lista nalazi se margina od najmanje 2,5 cm. Na vrhu svakoga lista naznačuje se ukupan broj dizajna u prijavi, redni broj dizajna i broj pogleda u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Pravilnika, te podnositelj prijave odnosno zajednički predstavnik. U prostor namijenjen za prikaz dizajna lijepe se ili otiskuju elektroničkim putem grafički prikazi odnosno fotografije dizajna.
(3) Ako se dizajn prikazuje sa više grafičkih prikaza odnosno fotografija, prijavi se prilaže potreban broj umnoženih primjeraka obrasca, a u donjem desnom kutu lista unosi se broj stranice. Na svakom primjerku obrasca može se nalaziti samo jedan grafički prikaz odnosno jedna fotografija dizajna. Sve priložene i označene stranice zajedno čine jedan primjerak obrasca D-2.

Članak 4.
(1) Grafički prikazi odnosno fotografije dizajna trebaju imati prave kutove i ravne bridove, ne smiju biti presavijeni, označeni niti spojeni s obrascem probijanjem.
(2) Na dizajnu ili uz dizajn koji se nalazi na grafičkom prikazu odnosno fotografiji ne navode se objašnjenja niti legende.
(3) Na grafičkom prikazu odnosno fotografiji prikazuje se samo dizajn proizvoda, bez bilo kakva drugog predmeta, pripadaka, osobe ili životinje.

Članak 5.
(1) Grafički prikaz dizajna može biti priložen u izvorniku ili u reproduciranom primjerku takva izvornika izrađenom elektroničkim sredstvima ili postupcima, ako taj reproducirani primjerak ima istu kvalitetu kao izvornik. Grafički prikaz dizajna treba biti pogodan za reproduciranje.
(2) Grafički prikaz dizajna treba biti kvalitetno izveden pomoću crtaćeg pribora ili elektroničkim putem, i to tako da su crte pune (neisprekidane), a obilježja dizajna jasno vidljiva. Poželjno je da trodimenzionalni dizajn bude prikazan u perspektivi, pri čemu takav prikaz može sadržavati sjene i osjenčenja, radi isticanja prostornosti.
(3) Grafički prikaz dizajna izvodi se na bijelom papiru.
(4) Grafički prikaz dizajna ne smije biti tehnički crtež kojim se predmet prikazuje u presjeku ili crtež koji sadržava osne crte i veličine (dimenzije).

Članak 6.
(1) Prijavi industrijskoga dizajna može se priložiti fotografija dizajna ili reprodukcija takve fotografije, izrađena elektroničkim sredstvima ili postupcima. Fotografije i reprodukcije fotografija moraju biti kvalitetne izrade, tako da su obilježja prikazanog dizajna jasno vidljiva i da su pogodne za reproduciranje. Za prikaz dizajna ne smije se priložiti fotokopija fotografije.
(2) Dizajn se prikazuje na neutralnoj i jednobojnoj podlozi.
(3) Priložena fotografija ne smije biti retuširana (tušem, tintom ili korekturnom tekućinom).

Članak 7.
(1) Ako se prijava industrijskoga dizajna odnosi na dizajn koji se sastoji od više ponavljanih struktura (šara, desena i slično) prikazom dizajna pokazuje se sama struktura i dostatni dio ponovljene površine.
(2) Ako se prijava industrijskoga dizajna odnosi na dizajn tipografskih oblika slova, prikaz dizajna treba se sastojati od niza svih velikih i malih slova abecede i niza arapskih brojeva od nule do devet, te pet redaka teksta pisanog tim oblikom slova, sve pisano u veličini 16.
Članak 8.
(1) Ako se jednim grafičkim prikazom odnosno fotografijom ne mogu prikazati sva obilježja novosti i individualnog karaktera dizajna, dostavlja se onoliko grafičkih prikaza odnosno fotografija koliko je u tu svrhu potrebno, ali ne više od ukupno šest prikaza dizajna u različitim pogledima. Ako se na priloženom prikazu dizajna određeni dio ne vidi dovoljno jasno, takav dio može se prikazati u povećanom mjerilu.
(2) Ako je isti dizajn predočen s više grafičkih prikaza odnosno fotografija, svaki prikaz dizajna zasebno se označava brojem, tako da oznaka sadržava dva broja razdvojena točkom, pri čemu prvi broj označava redni broj dizajna, a drugi broj označava broj pogleda (primjer: 1.1, 1.2, 1.3).

Članak 9.
(1) Industrijski dizajn bit će registriran i objavljen u boji, ako je uz prijavu industrijskoga dizajna priložen prikaz dizajna u boji, a ako je priložen prikaz u crno–bijeloj tehnici, dizajn će biti registriran i objavljen u toj tehnici.
(2) Prilikom objave industrijskoga dizajna i izdavanja isprave o industrijskom dizajnu u boji, koristit će se najbolja tehnika reproduciranja kojom Zavod raspolaže. U slučaju spora u vezi s nijansama ili tonovima boja u kojima je dizajn reproduciran, dizajn proizvoda određen je izvornim primjerkom prikaza dizajna priloženim uz prijavu industrijskoga dizajna.

Članak 10.
U postupku za registraciju industrijskoga dizajna smatrat će se da je pravilan položaj dizajna onaj položaj u kojem je dizajn prikazan na obrascu D-2, priloženom uz prijavu industrijskoga dizajna.

Članak 11.
(1) Ako je podnesena višestruka prijava, za svaki dizajn mora se dostaviti zaseban grafički prikaz odnosno fotografija.
(2) Ako je u višestrukoj prijavi isti dizajn predočen s više grafičkih prikaza odnosno fotografija, svi prikazi koji se odnose na isti dizajn zasebno se označavaju brojem, na način kako se navodi u članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika (primjer: 1.1, 1.2, i 1.3 za prvi dizajn, 2.1, 2.2, 2.3 za drugi dizajn).

Uzorak dizajna

Članak 12.
(1) Prikaz dizajna može biti nadomješten uzorkom, ako je predmet prijave dvodimenzionalni dizajn, a prijava sadržava zahtjev za odgodu objave registriranoga industrijskoga dizajna.
(2) Prijava industrijskoga dizajna i uzorak dizajna dostavljaju se Zavodu istovremeno.
(3) Uzorak dizajna ne smije biti veći od dimenzija 26,2 x 17 cm, teži od 100 grama niti deblji od 5 mm, a dostavlja se zalijepljen na obrascu D-2.
(4) Ne smiju se dostavljati kvarljivi uzorci niti uzorci opasni za pohranu.
(5) Uzorak dizajna dostavlja se Zavodu u tri primjerka, a u slučaju višestruke prijave dostavlja se po tri primjerka uzorka za svaki dizajn.
(6) Ako se prijava industrijskoga dizajna odnosi na dizajn iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, uzorkom dizajna prikazuje se sama struktura i dostatni dio ponovljene površine.

Razdvajanje višestruke prijave

Članak 13.
(1) Ako prijava industrijskoga dizajna sadržava zahtjev za registraciju više dizajna, a proizvodi u kojima bi dizajn trebao biti sadržan ili na koje bi dizajn trebao biti primijenjen ne mogu biti svrstani samo u jedan razred prema Međunarodnoj klasifikaciji, Zavod će pozvati stranku da razdvoji prijavu i plati puni iznos pristojbi i naknada troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.
(2) U pozivu iz stavka 1. ovoga članka Zavod će podnositelju prijave dati uputu za koji dizajn iz višestruke prijave je potrebno podnijeti novu prijavu industrijskoga dizajna, odnosno nove prijave, ako se radi o više dizajna koje treba svrstati u različite razrede prema Međunarodnoj klasifikaciji.
(3) Ako podnositelj višestruke prijave postupi po pozivu Zavoda u roku iz članka 32. stavka 2. i 3. Zakona o industrijskom dizajnu, Zavod će donijeti zaključak o razdvajanju višestruke prijave.
(4) Ako podnositelj višestruke prijave u određenom roku ne postupi po pozivu Zavoda, prijava se zaključkom odbacuje.

III. REGISTRI

Sadržaj registra prijava industrijskoga dizajna

Članak 14.
U registar prijava industrijskoga dizajna unose se sljedeći podaci:
1. broj prijave industrijskoga dizajna te, ako je podnesena višestruka prijava, broj svakoga pojedinačnoga dizajna uključenog u višestruku prijavu, s naznakom ukupnoga broja dizajna,
2. datum podnošenja prijave industrijskoga dizajna,
3. podaci o podnositelju prijave, u skladu s odredbama iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,
4. prikaz dizajna odnosno podatak da je prikaz nadomješten uzorkom,
5. naznaka proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen,
6. broj razreda i podrazreda prema Međunarodnoj klasifikaciji,
7. podaci o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj prijave ima,
8. podaci o zajedničkom predstavniku, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom 3. ovoga Pravilnika, ako je podnesena zajednička prijava,
9. podatak o odgodi objave s naznakom razdoblja odgode, ako je odgoda zatražena,
10. podaci o prvenstvu, ako je prvenstvo zatraženo, i to:
– datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili
– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datum prvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva,
11. podaci o prvenstvu prvobitne prijave, ako je prijava koja je predmet upisa nastala izdvajanjem iz višestruke prijave,
12. podaci o dizajneru ili dizajnerima, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 4. ovoga Pravilnika, odnosno podatak da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom 4. ovoga Pravilnika,
13. podatak da je uz prijavu podnesen opis prikaza ili uzorka dizajna, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 1. ovoga Pravilnika,
14. podaci o promjenama vezanim uz prijavu industrijskoga dizajna, uz navođenje datuma kada su te promjene unesene u registar,
15. podaci o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

Sadržaj registra industrijskoga dizajna

Članak 15.
U registar industrijskoga dizajna unose se sljedeći podaci:
1. broj prijave industrijskoga dizajna i broj svakoga pojedinačnoga dizajna uključenog u višestruku prijavu,
2. datum podnošenja prijave industrijskoga dizajna,
3. broj industrijskoga dizajna te datum donošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisa industrijskoga dizajna u registar,
4. podaci o nositelju industrijskoga dizajna; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na nositelja industrijskoga dizajna,
5. prikaz dizajna odnosno podatak da je prikaz nadomješten uzorkom,
6. naziv proizvoda ili dijela proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen,
7. broj razreda i podrazreda prema Međunarodnoj klasifikaciji,
8. podaci o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga nositelj industrijskoga dizajna ima,
9. datum objave industrijskoga dizajna u službenom glasilu Zavoda,
10. podatak o odgodi objave industrijskoga dizajna i datum isteka razdoblja odgode objave, ako je odgoda zatražena,
11. podaci o priznatom pravu prvenstva, i to:
– datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili
– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datum prvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva,
12. podaci o dizajneru ili dizajnerima, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 4. ovoga Pravilnika, odnosno podatak da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom 4. ovoga Pravilnika,
13. podatak da je uz prijavu podnesen opis prikaza ili uzorka dizajna, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 1. ovoga Pravilnika,
14. datum do kojega traje zaštita industrijskoga dizajna i podaci o produženju zaštite industrijskoga dizajna,
15. podaci o promjenama koje se odnose na registrirani industrijski dizajn, uz navođenje datuma kada su te promjene unesene u registar,
16. podaci o prestanku vrijednosti industrijskoga dizajna, te temelju prestanka vrijednosti,
17. podaci o proglašavanju industrijskoga dizajna ništavim,
18. podaci o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

IV. OBJAVA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA I IZDAVANJE ISPRAVE O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Objava industrijskoga dizajna

Članak 16.
(1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o registriranom industrijskom dizajnu:
1. broj industrijskoga dizajna te datum donošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisa industrijskoga dizajna u registar;
2. broj prijave industrijskoga dizajna i datum njezina podnošenja,
3. podaci o nositelju industrijskoga dizajna (ime, prezime, adresa i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtka i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),
4. prikaz dizajna,
5. naziv proizvoda ili dijela proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen,
6. broj razreda i podrazreda prema Međunarodnoj klasifikaciji,
7. podaci o ovlaštenom zastupniku, ako ga nositelj industrijskoga dizajna ima (ime, prezime i adresa zastupnika, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtka i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),
8. podaci o dizajneru ili dizajnerima (ime, prezime i adresa), osim u slučaju ako su dizajner ili dizajneri izjavili da ne žele biti navedeni,
9. podaci o priznatom pravu prvenstva i to:
– datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili
– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datum prvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva.
(2) Ako je zatražena odgoda objave, u službenom glasilu Zavoda objavljuju se podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 7. ovoga članka, kao i podatak da je zatražena odgoda objave. Ne objavljuje se prikaz dizajna, niti bilo kakve pojedinosti vezane uz izgled samoga dizajna. Nakon proteka razdoblja odgode objave, industrijski dizajn će biti objavljen u prvom službenom glasilu Zavoda koje će biti izdano po proteku navedenoga razdoblja.
(3) Ako je sporan prikaz obilježja dizajna zbog tehničkih ograničenja pri objavi grafičkoga prikaza odnosno fotografije, dizajn proizvoda određen je izvornim primjerkom prikaza dizajna priloženim uz prijavu industrijskoga dizajna u koji, nakon objave, ima pravo uvida svaka zainteresirana osoba. Međutim, ako je zatražena odgoda objave, zainteresirana osoba ima pravo uvida samo u bibliografske podatke o industrijskom dizajnu navedene u stavku 2. ovoga članka, a nema pravo uvida u prikaz dizajna niti u bilo kakve pojedinosti vezane uz izgled samoga dizajna.
(4) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označavaju se INID kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o industrijskom dizajnu što ih je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: INID kodovi).
(5) Zavod će ponoviti objavu industrijskoga dizajna ako su prilikom prve objave utvrđeni bitni nedostaci u objavi.

Sadržaj isprave o industrijskom dizajnu

Članak 17.
(1) Isprava o industrijskom dizajnu sadržava sljedeće podatke:
1. broj industrijskoga dizajna te datum donošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisa industrijskoga dizajna u registar,
2. broj prijave industrijskoga dizajna i datum njezina podnošenja,
3. podatke o nositelju industrijskoga dizajna (ime, prezime, adresu i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtku i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),
4. prikaz dizajna,
5. naziv proizvoda ili dijela proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen,
6. broj razreda i podrazreda prema Međunarodnoj klasifikaciji,
7. podatke o dizajneru ili dizajnerima (ime, prezime i adresa), osim u slučaju kad su dizajner ili dizajneri izjavili da ne žele biti navedeni,
8. podatke o priznatom pravu prvenstva, i to:
– datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili
– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datum prvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva,
10. datum objave industrijskoga dizajna uslužbenom glasilu Zavoda,
11. podatak o odgodi objave industrijskoga dizajna, ako je odgoda zatražena.
(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označavaju se INID kodovima.
(3) Ako je industrijski dizajn registriran na temelju višestruke prijave, Zavod izdaje jedinstvenu ispravu ili zasebnu ispravu za svaki registrirani industrijski dizajn, ovisno o zahtjevu nositelja industrijskoga dizajna.

V. UPIS PROMJENA U REGISTRE 

Zahtjev za upis promjene u registar 

Članak 18.
(1) Promjene do kojih je došlo nakon podnošenja prijave industrijskoga dizajna te promjene na registriranom industrijskom dizajnu upisuju se u registre na temelju rješenja koje donosi Zavod povodom zahtjeva stranke za upis promjene.
(2) Upis promjena u registar prijava industrijskoga dizajna ili u registar industrijskoga dizajna pokreće se pisanim zahtjevom, na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac D-3).
(3) Obrazac D-3 namijenjen je podnošenju sljedećih zahtjeva:
1. zahtjeva za upis promjene podataka o podnositelju prijave ili nositelju industrijskoga dizajna, do kojih je došlo nakon podnošenja prijave industrijskoga dizajna odnosno nakon njegove registracije,
2. zahtjeva za upis licencije,
3. zahtjeva za upis zaloga i ovrhe,
4. zahtjeva za upis prijenosa prava,
5. zahtjeva za upis drugih podataka vezanih uz pravni status nositelja industrijskoga dizajna ili samoga industrijskoga dizajna.

Sadržaj zahtjeva za upis promjene
Članak 19.
(1) Zahtjev za upis promjene u registar treba sadržavati:
1. izričiti zahtjev za upis promjene u registar,
2. broj prijave industrijskoga dizajna odnosno broj industrijskoga dizajna,
3. podatke o podnositelju prijave odnosno nositelju industrijskoga dizajna, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,
4. podatke o podnositelju zahtjeva; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja zahtjeva,
5. podatke o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima,
6. podatak o vrsti promjene koja je predmet upisa te sadržaju same promjene, uz potpuno navođenje novih podataka za koje se zahtijeva upis,
7. potpis podnositelja zahtjeva odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
1. dokaz o pravnoj osnovi promjene za koju je zatražen upis u registar,
2. uredna punomoć, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika,
3. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

VI. PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna

Članak 20.
(1) Podaci o produženju zaštite industrijskoga dizajna upisuju se u registar industrijskoga dizajna na temelju rješenja koje donosi Zavod povodom zahtjeva stranke za produženje zaštite.
(2) Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna podnosi se na propisanom obrascu, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac D-4).

Sadržaj zahtjeva za produženje zaštite industrijskoga dizajna

Članak 21.
(1) Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna treba sadržavati:
1. izričiti zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna,
2. broj industrijskoga dizajna odnosno broj industrijskoga dizajna iz višestruke prijave za koji se zahtijeva produženje zaštite,
3. podatke o nositelju industrijskoga dizajna; odredbe iz članka 2. stavka 1. tocke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na nositelja industrijskoga dizajna,
4. podatke o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima,
5. potpis podnositelja zahtjeva odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima.
(2) Uz zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna prilaže se:
1. uredna punomoć, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika,
2. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

VII. ZAHTJEV ZA PROGLAŠAVANJE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA NIŠTAVIM

Sadržaj zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim

Članak 22.
(1) Zahtjev za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim treba sadržavati:
1. izričiti zahtjev za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim,
2. broj industrijskoga dizajna na kojeg se zahtjev odnosi te podatke o njegovu nositelju (ime, prezime i adresu, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtku i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),
3. podatke o podnositelju zahtjeva; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja zahtjeva,
4. podatke o ovlaštenom zastupniku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima,
5. razloge za podnošenje zahtjeva, u skladu s člankom 9. Zakona o industrijskom dizajnu, s upućivanjem na činjenice i dokaze na kojima se zahtjev temelji,
6. potpis podnositelja zahtjeva odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:
1. dokazi o razlozima za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim,
2. uredna punomoć, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika,
3. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.
(3) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 2. Zakona o industrijskom dizajnu, iz razloga što registrirani industrijski dizajn ne udovoljava uvjetima novosti iz članka 4. ili individualnog karaktera iz članka
5. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnosi prikaz ranijega dizajna te odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje da je taj dizajn učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.
(4) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 4. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnosi prikaz ranijega dizajna i podaci potrebni za utvrđivanje o kojem se dizajnu radi, kao i dokumentacija kojom će podnositelj zahtjeva dokazati da je podnositelj prijave ili nositelj ranijega prava, pa da je time ovlašten za podnošenje zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim, u skladu s člankom 44. stavkom 6. Zakona o industrijskom dizajnu.
(5) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 5. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnosi prikaz znaka razlikovanja i podaci potrebni za utvrđivanje o kojem se znaku razlikovanja radi, kao i dokumentacija kojom ce podnositelj zahtjeva dokazati da je nositelj ranijega prava na znak razlikovanja, pa da je time ovlašten za podnošenje zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim, u skladu s člankom 44. stavkom 7. Zakona o industrijskom dizajnu.
(6) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 6. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnose dokazi iz kojih je vidljivo koje autorsko djelo je predmet povrede, u čemu se sastoji neovlaštena upotreba toga djela, kao i dokumentacija kojom će podnositelj zahtjeva dokazati da je autor ili nositelj autorskoga prava, pa da je time ovlašten za podnošenje zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim, u skladu s člankom 44. stavkom 7. Zakona o industrijskom dizajnu.

VIII. PRESTANAK VRIJEDNOSTI INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Članak 23.
(1) Prestanak vrijednosti industrijskoga dizajna upisuje se u registar industrijskoga dizajna na temelju rješenja koje donosi Zavod.
(2) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o prestanku vrijednosti industrijskoga dizajna:
1. broj industrijskoga dizajna,
2. podaci o nositelju industrijskoga dizajna (ime, prezime, adresa i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtka i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),
3. datum prestanka vrijednosti industrijskoga dizajna.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

Prestanak važenja drugih propisa 

Članak 24.
Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 59. stavka 1. i 4. Zakona o industrijskom dizajnu, stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o industrijskom obličju (»Narodne novine«, broj 146/99) i pripadajući obrasci koji su sastavni dio toga Pravilnika.

Stupanje na snagu ovoga Pravilnika

Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

NN 72/2004, (u primjeni 01.06.2004.)

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU*

Članak 1.
U Pravilniku o industrijskom dizajnu («Narodne novine«, broj 72/2004), u članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Ne dovodeći u pitanje odredbu iz stavka 2. ovoga članka, na prikazu dizajna mogu se nalaziti isprekidane linije, ako se takvim linijama označavaju vidljivi dijelovi dizajna za koje se ne traži zaštita u navedenom postupku.«
Članak 2.
U članku 14. iza točke 15. dodaju se točke 16. i 17. koje glase:
»16. datum donošenja zaključka o odbacivanju prijave industrijskoga dizajna odnosno datum donošenja rješenja o odbijanju registracije industrijskoga dizajna, ako su takve odluke donesene,
17. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena, i to:
– podaci o podnositelju žalbe; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja žalbe,
– broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi,
– datum zaprimanja žalbe,
– podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike u postupku povodom žalbe,
– podatke o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka za podnošenje žalbe,
– datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe.«

Članak 3.
U članku 15. iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:
»19. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena, i to:
– podaci o podnositelju žalbe; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja žalbe,
– broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi,
– datum zaprimanja žalbe,
– podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike u postupku povodom žalbe,
– podatke o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka za podnošenje žalbe,
– datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe.«

Članak 4.
Iza članka 22. dodaje se novo poglavlje VIII. te naslov i članak 22.a koji glase:
“VIII. ŽALBA”
Postupak povodom žalbe
Članak 22.a
(1) Postupak povodom žalbe pokreće se podnošenjem žalbe Žalbenom vijeću.
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. izričitu naznaku da se podnosi žalba,
2. podatke o podnositelju žalbe (za fizičke osobe ime, prezime i adresu, a za pravne osobe tvrtku i sjedište),
3. klasifikacijsku oznaku rješenja protiv kojeg se podnosi žalba,
4. registarski broj prijave industrijskoga dizajna ili registarski broj industrijskoga dizajna,
5. navod o tome podnosi li se žalba na rješenje u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, te obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima.
(3) Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.
(4) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu (»Narodne novine« broj 173/2003, 87/2005i76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.« 
Dosadašnje poglavlje VIII. postaje poglavlje IX.

Članak 5.
Iza članka 23. dodaje se poglavlje X. te naslov i članak 23.a koji glase:
“X. PRIJAVA DIZAJNA ZAJEDNICE” 
Podnošenje prijave dizajna Zajednice putem Zavoda
Članak 23.a
(1) Ako se prijava za registraciju dizajna Zajednice (u daljnjem tekstu: »prijava dizajna Zajednice«) podnosi putem Zavoda, podnositelj je dužan uz prijavu dizajna Zajednice podnijeti i dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova za proslijeđivanje prijave dizajna Zajednice Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, u skladu s posebnim propisima.
(2) Ako pri podnošenju prijave dizajna Zajednice nisu uplaćene propisane upravne pristojbe i naknade troškova za proslijeđivanje prijave dizajna Zajednice, te ako iste ne budu uplaćene niti Zavodu bude podnesen dokaz o njihovoj uplati u roku od 14 dana od primitka prijave dizajna Zajednice u Zavodu, smatrat će se da je podnositelj odustao od prijave dizajna Zajednice.« Dosadašnje poglavlje IX. postaje poglavlje XI.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2008. godine te članka 5. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

*NN 117/2007, (u primjeni od 14.11.2007.)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU**

Članak 1.
U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 117/2007) u članku 14. stavku 1. točki 16. riječ: »zaključak« zamjenjuju se riječju
»rješenje«.
U točki 17. riječ »odluke« zamjenjuje se riječju »rješenja«.

Članak 2.
U članku 18. stavku 3. točki 3. riječi: »i ovrhe« brišu se.

Članak 3.
U članku 23.a stavak 2. briše se.

Članak 4.
Iza članka 23.a dodaje se novo poglavlje XI., te naslovi i članci 23.b i 23.c koji glase:
»XI. OPĆE ODREDBE
Dostava podnesaka
Članak 23.b
(1) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom ili poštom.
(2) Ako Zavod ima razloga sumnjati u potpunost ili vjerodostojnost podneska dostavljenoga u fotokopiji, može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka.
(3) Ako osoba koja je uputila podnesak postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka, datumom primitka podneska smatrat će se datum dostave Zavodu fotokopije podneska.
(4) Ako osoba koja je uputila podnesak ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, smatrat će se da Zavod nije primio podnesak.

Podnošenje prijave u elektroničkom obliku

Članak 23.c
(1) Prijava za registraciju industrijskog dizajna može se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave dostupne putem internetske stranice Zavoda.
(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete potrebne za podnošenje prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi zaprimanja prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem.
(3) Prilikom podnošenja prijave i drugih podataka i priloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.
(4) Smatra se da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.
(5) Po primitku uspješno zaprimljene prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će podnositelju elektroničkom poštom poslati obavijest o zaprimanju prijave s naznačenim privremenim evidencijskim brojem, te datumom i vremenom zaprimanja.
(6) Ako se prijava podnosi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se obvezno prilažu uz prijavu. Prijave dostavljene elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.
(7) Prilozi uz prijavu podnesenu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«
Dosadašnje poglavlje XI. postaje poglavlje XII.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci D-1, D-3 i D-4. Novi obrasci D-1, D-3 i D-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

**NN 66/2011, (u primjeni od 15.06.2011.)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU***

Članak 1.
U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 72/2004, 117/2007 i 66/2011) u članku 2. stavak 2. točka 6. mijenja se i glasi:
»6. podatke i dokaze o prvenstvu, u skladu s člankom 29. i člankom 30. Zakona o industrijskom dizajnu, s jasnom naznakom dizajna na koji se odnosi istovjetnost s dizajnom u prijavi.«

Članak 2.
Naslov iznad članka 23. c i članak 23. c mijenjaju se i glase:
Podnošenje prijave i naknadnih podnesaka podnositelja prijave u elektroničkom obliku
Članak 23.c
(1) Prijava za registraciju industrijskog dizajna i naknadni podnesci podnositelja prijave u postupku registracije i održavanja industrijskog dizajna u vrijednosti mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave i naknadnih podnesaka, dostupne putem internetske stranice Zavoda.
(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu odnosno naknadne podneske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi njihovog zaprimanja elektroničkim putem.
(3) Prilikom podnošenja prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.
(4) Smatra se da su prijava odnosno naknadni podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.
(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno naknadnim podnescima podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju elektroničkom poštom s naznačenim privremenim evidencijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave, odnosno naknadnih podnesaka.
(6) Ako se prijava odnosno naknadni podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se prilažu uz prijavu. Prijave odnosno naknadni podnesci dostavljeni elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.
(7) Prilozi uz prijavu odnosno naknadni podnesci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

***NN 125/2013, (u primjeni od 19.10.2013.)

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU****

Članak 1.
U Pravilniku o industrijskom dizajnu (Narodne novine, br. 72/2004, 117/2007, 66/2011 i 125/2013), u članku 2. stavku 1. točki 10., članku 19. stavku 1. točki 7., članku 21. stavku 1. točki 5. i članku 22. stavku 1. točki 6. riječi: „i pečat“ brišu se.

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: D-1, D-3 i D-4. Novi obrasci D-1, D-3 i D-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

****NN 43/2017, (u primjeni od 03.05.2017.)