PRAVILNIK O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA*/**

NN 72/2004, (u primjeni od 01.06.2004.)

*NN 117/2007, (u primjeni od 01.06.2008.)

**NN 43/2017, (u primjeni od 03.05.2017.) Zagreb, svibanj 2017.

PRAVILNIK O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju određena pitanja sadržana u Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u svezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Oblik i način podnošenja prijave

Članak 2.
(1) Prijava topografije podnosi se u dva primjerka i to osobno ili poštom.
(2) Zahtjev za registraciju topografije sadržava:
1. izričitu naznaku da se zahtijeva registracija topografije,
2. naziv ili oznaku topografije,
3. podatke o podnositelju prijave: prezime, ime, prebivalište i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtku i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi,
4. ako je topografija stvorena u radnom odnosu: prezime, ime i prebivalište tvorca topografije,
5. podatke o zastupniku, ako postoji: prezime, ime i prebivalište, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtku i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi, broj iz registra Zavoda,
6. adresu za dopisivanje, telefonski broj, broj telefaksa i e-mail adresu, ako postoji,
7. naznaku o priloženoj izjavi:
– o zajedničkom predstavniku u svrhu dopisivanja, u slučaju kad postoji više podnositelja prijave koji nemaju zastupnika, ili u slučaju kada jedan podnositelj prijave ima više zastupnika, pri čemu se u rubriku za dopisivanje unosi njegova adresa,
– o datumu početka prvog komercijalnog iskorištavanja topografije, ako je bila komercijalno iskorištavana prije podnošenja prijave, osim u slučaju kada je takvo iskorištavanje učinjeno pod uvjetima povjerljivosti,
8. naznaku da se dijelovi prijave topografije smatraju poslovnom tajnom,
9. naznaku o bitnim sastojcima i prilozima uz zahtjev za registraciju topografije, na primjer:
– broj stranica kratkog opisa svojstvenih obilježja elektroničke funkcije ili funkcija poluvodičkog proizvoda proizvedenog prema topografiji koja je predmet prijave,
– vrsta i količina materijala koji identificira ili zorno prikazuje topografiju,
– broj uzoraka poluvodičkog proizvoda proizvedenog prema topografiji koja je predmet prijave,
– vrsta nosača podataka o topografiji (magnetski, optički ili drugi),
– ispis podataka o topografiji, (računalni ispis datoteke upotrijebljen u proizvodnji poluvodičkog proizvoda koji sadržava topografiju koja je predmet prijave), ako postoji,
– potanak opis topografije, ako postoji,
10. naznaku o dodatnim prilozima:
– o dokazu o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za posebne troškove za registraciju topografije, u skladu s posebnim propisima,
– o priloženoj punomoći za zastupanje, ako je imenovan zastupnik,
– o priloženim dodatnim listovima s podacima o drugim podnositeljima prijave topografije, ako postoje,
– o priloženim dodatnim listovima s podacima o drugim tvorcima topografije, ako postoje,
– o drugim prilozima, ako postoje,
11. potpis podnositelja prijave topografije ili njegova zastupnika i pečat, ako ga ima,
12. punomoć za zastupanje, ako je imenovan zastupnik.
(3) Zahtjev za registraciju topografije podnosi se na obrascu T-1. Obrazac T-1 sastavni je dio prijave topografije.
(4) Ako predviđeni prostor u pojedinoj rubrici obrasca T-1 nije dostatan za upis svih podataka, preostali podaci, s odgovarajućom oznakom rubrike, podnose se kao dodatak obrascu T-1.
(5) Zavod dostavlja podnositelju prijave topografije drugi primjerak popunjenog obrasca T-1 kao dokaz o primitku prijave.
(6) Zavod ne provjerava istinitost podataka navedenih u zahtjevu za registraciju topografije.

Materijal za identificiranje ili zorni prikaz topografije

Članak 3.
(1) U svrhu identificiranja ili zornog prikaza topografije, uz prijavu se podnosi materijal iz članka 7., stavka 2., točke (e) Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, broj 173/03).
(2) Materijal iz stavka 1. ovoga članka mora očigledno i s dostatnom voljnom razlučivošću prikazivati pojedine slojeve topografije kao i njihov redoslijed. Svi slikovni prikazi, koji tvore pojedinu cjelinu, moraju biti u istom mjerilu.
(3) Materijalu iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti materijal iz članka 7., stavka 3., navedenog Zakona.

Poslovne tajne

Članak 4.
(1) Podnositelj prijave može materijal ili dio materijala iz članka 3., stavka 1. ovoga Pravilnika označiti kao poslovnu tajnu. Dijelovi u prijavi tako označena materijala u pravilu ne mogu obuhvaćati materijal u cijelosti, već samo određeni broj crteža i fotografija; takvi se dijelovi podnose kao odvojeni dio prijave. Predmetni materijal označava se slovom »S«.
(2) Materijal iz stavka 1. ovoga članka koji je označen kao poslovna tajna može se, osim na način propisan stavkom 1. ovoga članka, podnijeti i u dva različita primjerka, jedan primjerak u izvornom obliku, za uvid u postupku povodom poništaja i povrede prava, a drugi primjerak za svrhe općeg uvida, s odgovarajućim dijelovima učinjenim neraspoznatljivim brisanjem ili zatamnjenjem.
(3) Dio materijala koji je učinjen neraspoznatljivim može obuhvaćati do 90% od ukupne površine crteža ili fotografije iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika. Stranka može obaviti uvid (opći uvid) u takve materijale samo u nazočnosti odgovorne osobe Zavoda i zapisujući bilješke samo rukom. Fotografiranje, fotokopiranje ili drugo umnožavanje nije dopušteno.
(4) Za uvid u materijale iz stavka 2. ovoga članka podnosi se zahtjev u pisanom obliku i dokaz o uplaćenoj odgovarajućoj upravnoj pristojbi i naknadi za posebne troškove.

Jezik prijave

Članak 5.
(1) Prijava topografije podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
(2) Prihvaća se uporaba stručnih izraza iz stranog jezika samo onda ako su isti uobičajeni u području na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik.

Opća odredba

Članak 6.
Na vođenje registra topografija na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o patentima.

Prestanak važenja drugih propisa

Članak 7.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o planovima rasporeda integriranih sklopova (»Narodne novine«, broj 146/99) i pripadajući obrasci koji su sastavni dio toga Pravilnika.

Stupanje na snagu ovoga Pravilnika

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

NN 72/2004, (u primjeni od 01.06.2004.)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA*

Članak 1. 
U Pravilniku o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, broj 72/2004), iza članka 5. dodaje se novi naslov i članak 5.a koji glase:
“Postupak povodom žalbe”
Članak 5. a
(1) Postupak povodom žalbe pokreće se podnošenjem žalbe Žalbenom vijeću.
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. izričitu naznaku da se podnosi žalba,
2. podatke o podnositelju žalbe, za fizičke osobe prezime, ime i prebivalište, ili tvrtku i sjedište za pravne osobe,
3. klasifikacijsku oznaku rješenja na koje se podnosi žalba,
4. registarski broj prijave topografije ili topografije,
5. navod o tome podnosi li žalbu na rješenje u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima.
(3) Uz žalbu se dostavlja i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i troškovima žalbenog postupka ili dokaz na temelju kojeg se traži oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi i troškova vođenja postupka.
(4) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu («Narodne novine» broj 173/2003, 87/2005i 76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.«

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2008. godine.

*NN 117/2007 (u primjeni od 01.06.2008.)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA**

Članak 1.
U Pravilniku o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (Narodne novine, br. 72/04 i 117/07), u članku 2. stavku 2. točki 11. riječi: »i pečat, ako ga ima« brišu se.

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti dosadašnji obrazac T-1. Novi obrazac T-1 počinje se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

**NN 43/2017 (u primjeni od 03.05.2017.)