image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2024. godinu


Zagreb, prosinac 2023.

Sadržaj


Predgovor ........................................................................................................................

2

1. Uvod ..........................................................................................................................

3

a. Djelokrug .................................................................................................................

3

b. Vizija.........................................................................................................................

3

c. Misija .......................................................................................................................

3

2. Kontekst ....................................................................................................................

4

3. Organizacijska struktura ............................................................................................

7

4. Mjere i aktivnosti .......................................................................................................

8

Predgovor


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelek- tualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacional- nog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju za- jedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

Svrha sustava zaštite intelektualnog vlasništva je osigurati poticajno okruženje za inovativno i kreativno ljud- sko stvaralaštvo koje svoje ideje pretvara u nove proizvode i tehnologije te umjetnička i druga kreativna djela, pokrećući tako zamašnjak gospodarskog, znanstvenotehnološkog, kulturnog i ukupnog društvenog razvoja. Hr- vatski nacionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva sastavni je dio sustava Europske unije kao jednog od najrazvijenijih sustava zaštite intelektualnog vlasništva na svijetu, no da bi zadržao svoju ulogu poticanja ino- vativnih i kreativnih djelatnosti taj sustav je potrebno kontinuirano usklađivati s tehnološkim i društvenim prom- jenama.

U 2024. godini nastavkom digitalne transformacije poslovanja i razvoja sustava upravljanja kvalitetom DZIV će osigurati kvalitetnu i učinkovitu provedbu postupaka priznanja prava intelektualnog vlasništva iz svoje nad- ležnosti, uz daljnji razvoj pratećih elektroničkih korisničkih usluga. U kontekstu digitalne transformacije unapri- jedit će se upravljanje podacima te nastaviti razvijati upravljanje informacijskom sigurnosti u skladu s normom ISO:27001.

Uz nastavak aktivnosti na zakonodavnim inicijativama u okviru razvoja pravnog okvira zaštite intelektualnog vlasništva Europske unije započetih u prethodnoj godini, prvenstveno u području patenata, u 2024. godini za- počet će pripreme za nacionalnu provedbu novog sustava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Eu- ropske unije za obrtničke i industrijske proizvode, kao i za nacionalnu implementaciju reforme sustava zaštite industrijskog dizajna Europske unije koja je u završnoj fazi. Provest će se i revizija nacionalnog pravnog okvira kojim se regulira profesija zastupnika za patente i žigove, prvenstveno radi usklađivanja s odgovarajućim pro- pisima EU-a. U području autorskih i srodnih prava nastavit će se praćenje i provedba nezakonodavnih inicijativa.

U okviru pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) DZIV će provoditi stručne aktivnosti u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima i tijelima OECD-a kako bi se osigurali svi potrebni preduvjeti za pristupanje u planiranim rokovima.

U kontekstu ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine, u pogledu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava i unaprjeđenja učinkovitosti ulaganja u inovacijske aktivnosti jedan od prioriteta DZIV-a u 2024. godini bit će daljnji razvoj i provedba aktiv- nosti na jačanju kapaciteta poduzetničkog i znanstvenoistraživačkog sektora za upravljanje intelektualnim vla- sništvom, osnažen komplementarnim aktivnostima i projektima u okviru suradnje s europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te nacionalnim partnerskim institucijama. Također, nastavit će se financijska potpora malim i srednjim poduzećima putem vrijednosnih kupona (tzv. vaučera) za intelektu- alno vlasništvo u svrhu zaštite njihovih prava intelektualnog vlasništva, financiranih putem Fonda za mala i srednja poduzeća kao inicijative EU-a koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u suradnji s nacionalnim uredima, uključujući DZIV za Republiku Hrvatsku.

Istaknuti prioritet i u 2024. godini bit će nastavak aktivnosti usmjerenih na strateški razvoj DZIV-a kao mo- derne, visokostručne i učinkovite organizacije odnosno daljnji razvoj organizacijskog i poslovnog sustava DZIV- a sukladno suvremenim standardima i trendovima razvoja javnih organizacija.


KLASA: 023-02/2024-001/0001 Glavna ravnateljica URBROJ: 559-01/2-24-001

mr. sc. Ljiljana Kuterovac

 1. Uvod


  1. Djelokrug


   Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na predlaganje javnih politika u području razvoja sustava intelektualnog vlasništva; razvoj i pripremu propisa iz područja inte- lektualnog vlasništva; provedbu posebnih stručnih upravnih postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva – pa- tenata i uporabnih modela, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zemljo- pisnog podrijetla i oznaka izvornosti čija zaštita nije propisana posebnim zakonima, kao i izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja; sudjelovanje u postupcima međunarodne registracije patenata, žigova i industrijskog dizajna sukladno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica; vođenje javnih registara industrijskog vlasništva i drugih pratećih registara; upravnu djelatnost u području au- torskog prava i srodnih prava - izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; vođenje evidencija o organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava te inspekcijski nadzor nad njihovim radom; međuresornu koordinaciju aktivnosti i statističkog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka vezanih uz ovlaštenje za zastupanje u području prava industrijskog vlasništva te druge prateće poslove vezane uz razvoj sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.


   Zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama te organizacijama i stručnim tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva, posebice Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo, Europskoj organizaciji za patente i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, te obavlja upravne i stru- čne poslove koji se odnose na pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelek- tualnog vlasništva; pripremu stajališta i drugih dokumenata za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih organizacija te tijela Europske unije; poslove suradnje s međunarodnim i europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva te poslove suradnje s nacionalnim tijelima drugih država nadležnima za intelektualno vlasništvo.


   Zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj informacijskih sustava i baza podataka o intelektu- alnom vlasništvu te njihovo povezivanje, usklađivanje i razmjenu podataka s odgovarajućim nacionalnim, me- đunarodnim i europskim sustavima; razvoj i pružanje informacijske i stručne potpore građanima i korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih informacijskih servisa; razvoj i pružanje javnih spe- cijalističkih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i provedbu obrazovnih programa i drugih oblika izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva; praćenje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u relevant- nim gospodarskim, kulturnim i društvenim sektorima; provedbu stručnih projekata iz područja intelektualnog vlasništva; promotivnu i izdavačku djelatnost u području intelektualnog vlasništva.


  2. Vizija


   Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.


  3. Misija


   Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

 2. Kontekst


  Na provedbu plana rada u 2024. godini utjecat će daljnja neizvjesnost gospodarskih i društvenih kretanja uslijed višestrukih globalnih kriza, provedba reformi službeničkog zakonodavstva i sustava plaća u državnoj upravi, nacionalni i izborni ciklus institucija Europske unije koji će utjecati na dinamiku zakonodavnih aktivnosti i strateško okruženje u kojem će DZIV djelovati, te u određenoj mjeri novi strateški ciklusi europskih ureda za intelektualno vlasništvo.


  U 2023. godini trendovi u europskim sustavima u pogledu broju prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva1 i broja priznatih prava2 vratili su se na uobičajenu razinu međugodišnjeg rasta a slični se trendovi za sada predviđaju i u 2024. godini. Ostvarenje predviđanja ili značajnije odstupanje u navedenim europskim trendovima odgovarajuće će utjecati na opseg i dinamiku poslova DZIV-a u području patenata te na financijske rezultate (na transferne prihode i rashode DZIV-a temeljem obveza iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj patentnoj organizaciji te na realizaciju godišnjeg prihoda od naknade troškova za 2023. godinu središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država članica EU-a na temelju specifičnih zadaća koje oni izvršavaju kao funkcionalni dijelovi sustava žiga EU-a (tzv. offsetting)). Od 1. lipnja 2023. godine, nakon više od 10 godina od njegove formalne uspostave, započelo je operativno funkcioniranje tzv. Jedinstvenog (europskog) patentnog sustava u kojem za sada sudjeluje 17 država članica Europske unije, što ne uključuje Republiku Hrvatsku. Podaci u pro- sincu 2023. godine ukazuju da je udio priznatih Europskih patenata za koje zatražen jedinstveni učinak približno 17% u odnosu na ukupan broj priznatih Europskih patenata u 2023. godini, te ostaje vidjeti kako će se isto odraziti na broj zahtjeva za potvrđivanjem (validacijom) Europskog patenta u Republici Hrvatskoj u 2024. godini, kao i na buduće trendove. U tom kontekstu razmotrit će se dinamika pridruživanja Republike Hrvatske Jedin- stvenom patentnom sustavu.


  Trendovi broja prijava u nacionalnim i međunarodnim postupcima zaštite intelektualnog vlasništva koje pro- vodi DZIV u pravilu ne slijede europske i globalne trendove te je u 2023. godini broj prijava za zaštitu izuma (ukupno patentom i korisnim modelom) u nacionalnom postupku ostao na sličnoj razini kao u 2022. godini a broj prijava za zaštitu žiga bilježi međugodišnji pad od 19%3, uz sličan negativan trend ukupnog broja prijava za registraciju industrijskog dizajna. Navedeni negativni trendovi ne prate gospodarske trendove u Republici Hrvatskoj koji su ukupno gledano povoljni, niti koreliraju s aktivnom zavodskom promocijom koristi od zaštite i edukacijom o upravljanju intelektualnim vlasništvom u poslovanju te provedbom programa financijskih potpora za zaštitu intelektualnog vlasništva putem Fonda za mala i srednja poduzeća Ureda Europske unije za intelek- tualno vlasništvo, kao i raznih drugih programa EU-a kojima se financiraju razvojne, inovacijske i znanstveno- istraživačke djelatnosti. Mogući razlozi za negativne trendove u broju prijava nalaze se u povećanju usmjere- nosti inovativnih domaćih poduzeća prema regionalnim (europskim) sustavima zaštite potaknutih odgovaraju- ćim financijskim potporama, smanjenju interesa stranih podnositelja za izravnu zaštitu industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj putem nacionalnog postupka i međunarodnih postupaka u provedbi kojih sudjeluje DZIV, kao i u značajnoj osjetljivosti ukupnog broja prijava u nacionalnim postupcima koje provodi DZIV na poslovne cikluse najvećih domaćih korisnika tih postupaka. U neizvjesnim okolnostima višestrukih globalnih kriza i njiho- vog utjecaja na gospodarska i društvena kretanja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji nije moguće pouzdano planirati opseg poslova DZIV-a u području priznanja prava industrijskog vlasništva te bi znatnija odstupanja od broja prijava u 2024. godini od onih u 2023. godini mogla utjecati na konačne rezultate rada.


  Nedostatni stručni ljudski resursi u DZIV-u kao rezultat dugogodišnjeg ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi i u 2024. godini će utjecati na provedbu plana rada ograničavanjem mogućnosti provedbe novih projekata i aktivnosti, usprkos poduzetim mnogobrojnim aktivnostima u 2023. godini radi poboljšanja situacije. Unaprje- đenje oglašavanja javnih natječaja i selekcijskog postupka samo je djelomično rezultiralo zapošljavanjem novih potrebnih stručnih ljudskih resursa, dok je dio radnih mjesta odobrenih za popunjavanje zapošljavanjem i dalje


  image

  1 Prvenstveno prijava za žig Europske unije 2 Prvenstveno Europskog patenta

  3 Prema podacima za siječanj do studeni 2023. s projekcijom za prosinac 2023.

  ostao nepopunjen zbog izostanka prijava kvalificiranih kandidata. Neizvjesnost u pogledu uvjeta za novo zapo- šljavanje u 2024. godini te nepovoljne izmjene u uvjetima za zapošljavanje kadrova s nužnim specijalističkim i tehničkim znanjima i vještinama temeljem reforme službeničkog zakonodavstva, kao i predstojeće umirovljenje značajnog broja ključnih stručnih kadrova u nekoliko narednih godina, nepovoljno će utjecati na raspoloživost primjerenih stručnih resursa za obavljanje zahtjevne visokostručne djelatnosti DZIV-a koja se dinamično razvija uslijed ubrzanih tehnoloških i društvenih promjena, uz istovremene visoke zahtjeve i dinamiku digitalne trans- formacije poslovanja.


  Neizvjestan konačan ishod reforme sustava plaća te neizvjesna dinamika i način implementacije kompeten- cijskog okvira i novog sustava ocjenjivanja i nagrađivanja državnih službenika otežavaju planiranje odgovara- jućih aktivnosti DZIV-a na provedbi ovih reformi kao i procjenu njihovog utjecaja na rad u 2024. godini.


  U Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine u kontekstu razvojnih izazova i po- tencijala za rast utvrđena je nužnost tehnološke modernizacije i povećanja produktivnosti hrvatskog gospodar- stva te otvorenost prema novim idejama i internacionalizaciji. Prepoznato je da niska razina inovacija koje pro- izlaze iz istraživanja i razvoja odnosno inovacija koje su zaštićene vlasničkim pravima i patentima ograničava utjecaj rastućih poduzeća na povećanje ukupne produktivnosti, kao i da je ključno povećati ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj kako bi se ojačao kapacitet gospodarstva za iskorištavanje prilika na području digitalnoga gospodarstva i novog vala tehnološke transformacije i tehnološkog napretka. Slijedom toga je u Nacionalnoj razvojnoj strategiji u okviru strateškog cilja »Konkurentno i inovativno gospodarstvo« predviđen niz prioriteta u provedbi javnih politika za koje se očekuje da će imati utjecaj na djelatnost DZIV-a u narednom razdoblju, uključujući i 2024. godinu.


  Značajniji utjecaj provedbe navedenih prioritetnih javnih politika iz Nacionalne razvojne strategije na rad DZIV-a očekuje se u srednjem roku odnosno po donošenju i zamahu provedbe podrednih dugoročnih i sred- njoročnih nacionalnih akata strateškog planiranja (sektorskih strategija i nacionalnih planova). DZIV će sukladno dinamici njihovog donošenja te u skladu s novim programom Vlade Republike Hrvatske po završetku parlamen- tarnih izbora tijekom 2024. godine odgovarajuće uskladiti vlastite akte strateškog planiranja i aktivnosti kojima će poduprijeti provedbu nacionalnih strateških dokumenata.


  Kao jedan od navedenih srednjoročnih akata strateškog planiranja, odnosno kao jedan od nacionalnih pla- nova, Vlada Republike Hrvatske je 13. prosinca 2023. godine donijela Strategiju pametne specijalizacije do 2029. godine u kojoj se iznosi ocjena postojećeg stanja u inovacijskom ekosustavu a koja se odražava i na trendove u broju prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva te ukupan kontekst u kojem će se provoditi ovaj plan rada. Prema ocjeni stanja iz Strategije, suradnja poslovnog i znanstvenog sektora je niska, kao i ulaganja u primijenjena istraživanja i prijavu intelektualnog vlasništva; visokoškolske ustanove nedovoljno se bave aktiv- nostima transfera tehnologije, a transfer tehnologije i znanja ne dobiva dovoljnu podršku, dok sustav napredo- vanja istraživača ne potiče istraživanja koja promiču inovacije, rad s poduzećima ili poticanje transfera tehnolo- gije; poslovni sektor je uglavnom usmjeren na inovacije koje se ne temelje na istraživanju i razvoju, a inovacije u istraživanju i razvoju zaostaju za prosjekom EU-a; mali broj hrvatskih poduzeća ulaže u istraživanje i razvoj, a i ona koja to čine ne ulažu dovoljno. Strategijom se do 2029. godine planira unaprijediti inovativni učinak istraživanja i kapacitet za jačanje konkurentnosti i promicanje industrijske, digitalne i zelene transformacije pu- tem poboljšanja znanstvene izvrsnosti, premošćivanja jaza između istraživačkog i poslovnog sektora i poveća- nja inovacijske učinkovitosti, što će očekivano utjecati i na rad DZIV-a u smislu povećanja interesa za zaštitu intelektualnog vlasništva putem postupaka iz nadležnosti DZIV-a.


  U navedenom kontekstu DZIV će u 2024. nastaviti provoditi aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i upravlja- nja intelektualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na potpori provedbe Strategije pametne specijalizacije, pri čemu će dinamika i opseg tih aktivnosti biti uvjetovana raspoloživim stručnim ljudskim resursima DZIV-a . Financijska potpora EU-a malim i srednjim poduzećima putem vrijednosnih kupona (tzv. vaučera) za intelektualno vlasništvo za zaštitu njihovih prava intelektualnog vlasništva, koju putem Fonda za mala i srednja poduzeća EU-a provodi

  Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u suradnji s nacionalnim uredima država članica EU-a, uključu- jući DZIV, nastavit će se u 2024. godini uz proširenje opsega potpore, te će DZIV odgovarajućim aktivnostima nastojati povećati broj korisnika ovih potpora u Republici Hrvatskoj.


  U 2024. započinje novi petogodišnji strateški ciklus Europskog patentnog ureda (EPO) a završava petogo- dišnji strateški ciklus Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), što će očekivano dovesti do određenih izmjena u organizacijskom i financijskom okviru za suradnju tih organizacija s nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica. U kontekstu navedenih očekivanih izmjena i dosizanja proračunskih limita za suradnju s nacionalnim uredima zemalja članica EUIPO je već u 2024. godini ograničio određene oblike suradnje, a ukupni opseg provedbe projekata suradnje DZIV-a s EUIPO-om u 2024. godini ovisit će o detaljnijim procjenama troškova i dosizanju godišnjeg limita alociranih sredstava za financiranje projekata sura- dnje. Suprotno tome, u 2024. godini se očekuje intenziviranje projekata suradnje DZIV-a s EPO-om u s obzirom na dovršetak pilot faze važnijih projekata suradnje s nacionalnim uredima zemalja članica iz područja digitalne transformacije i početak novog strateškog ciklusa.


  S obzirom na izbore za novi mandat institucija EU-a, koji će se održati u lipnju 2024. godine, očekuje se smanjenje intenziteta aktivnosti na daljnjim zakonodavnim inicijativama u okviru razvoja pravnog okvira zaštite intelektualnog vlasništva Europske unije. U prvom dijelu 2024. očekuje se formalno zaključenje zakonodavnog procesa za glavne legislativne instrumente reforme sustava zaštite industrijskog dizajna, te zaključenje uspos- tave sustava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije za obrtničke i industrijske proiz- vode donošenjem delegiranih i provedbenih akata. U području patenata očekuje se nastavak stručnih rasprava u okviru tzv. „patentnog paketa“ u pogledu reforme sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja te donošenja novog pravnog okvira vezanog uz patente bitne za norme, kao i početak stručnih rasprava u vezi novog pravnog okvira vezanih uz prisilne (obavezne) licence za patente radi upravljanja kri- zama na razini Europske unije. Dinamika i ishod ovih rasprava ovisit će o dinamici uspostave institucija EU-a u novom mandatu i mogućoj reviziji prioriteta u kontekstu novog strateškog ciklusa EU-a. U području autorskih i srodnih prava ne očekuju se nove zakonodavne inicijative u 2024. godini te će se nastaviti aktivnosti na razvoju i provedbi nezakonodavnih inicijativa.

  U pogledu razvoja nacionalnog pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva do kraja 2024. go- dine planira se usklađivanje Zakona o zastupanju u području prava intelektualnog vlasništva s propisima EU-a iz područja reguliranih profesija te početak pripreme novog zakona o zemljopisnim oznakama podrijetla kojim će se na nacionalnoj razini provesti Uredba 2023/2411 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode kojom se uvodi jedinstveni sustav zaštite ovih oznaka za cijelu Europsku uniju umjesto dosadašnjih nacionalnih sustava. Na planiranu dinamiku provedbe zakonodavnih aktivnosti mogao bi utjecati za sada nepoznat datum parlamentarnih izbora i dinamika uspostave redovnog rada Vlade i Sabora u novom mandatu.

  U kontekstu globalne digitalne transformacije poslovanja te ciljeva digitalizacije javne uprave, u 2024. godini se planira daljnji razvoj sustava digitalnog poslovanja u svim područjima poslovanja DZIV-a. U fazi uhodavanja novih podsustava izvjesno će dolaziti do određenog smanjenja učinkovitosti, što će biti kompenzirano poveća- nom učinkovitosti nakon njihovog uhodavanja. Nastavit će se daljnji razvoj korisničkih usluga za elektroničko podnošenje zahtjeva za priznanje prava industrijskog vlasništva i druge povezane postupke, kao i unaprjeđenje digitalnih poslovnih alata za provođenje navedenih postupaka te drugih poslovnih procesa DZIV-a. Nakon nje- govog uvođenja u prethodnoj godini nastavit će se daljnji razvoj sustava upravljanja informacijskom sigurnosti kao jednom od ključnih elemenata digitalne transformacije poslovanja. Također, nastavit će se daljnji razvoj sustava upravljanja kvalitetom njegovim proširenjem na daljnja područja poslovanja, kao i razvoj sustava uprav- ljanja ljudskim resursima na koji će utjecati za sada nepoznata dinamika implementacije reformi službeničkog zakonodavstva i sustava plaća te implementacije razvijenih zajedničkih alata za upravljanje ljudskim resursima u sustavu javne uprave.

 3. Organizacijska struktura


  image


  7

 4. Mjere i aktivnosti


Mjera 1.

Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

Svrha provedbe mjere

Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva te djelovanja jedinstvenog tržišta EU

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prihoda nositelja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu

2.283.200,93 kn/

303.032,84 EUR

(2019)


5%

Pokazatelj rezultata 2. Osiguravanje primjerene i razmjerne naknade autorima i izvođačima za

korištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi

137.960.610,09 kn/

18.310.519,62 EUR

(2019)


15%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Stručne, administrativnoupravne i druge aktivnosti na razvoju sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


60.127,18 EUR

Mjera 2.

Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

Svrha provedbe mjere

Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inicijativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Uspostavljanje pravnog okvira za upravljanje digitalnim podacima


(-) 2021


Donošenje propisa EU koji uređuju upravljanje podacima

Pokazatelj rezultata 2.

Donošenje revidiranog propisa o zaštiti baza podataka


(-) 2021


Donošenje propisa EU koji revidira Direktivu 96/9/EZ o bazama podataka

Pokazatelj rezultata 3

Modernizacija nacionalnog pravnog okvira za zaštitu podataka i baza podataka (usklađivanje s propisima EU-a)


(-) 2021


Priprema nacionalnih propisa kojima se uređuje upravljanje podacima i zaštita baza podataka bazama podataka

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Mjera provedena u 2023. u izmijenjenom opsegu


(Donesena Uredba (EU) 2023/2854 Europskog parlamenta i Vijeća

od 13. prosinca 2023.

o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu i o izmjeni Uredbe

(EU) 2017/2394 i Direktive (EU) 2020/1828 (Akt o podacima) koja se izravno primjenjuje; odustalo se od donošenja propisa EU-a koji revidira Direktivu 96/9/EZ o bazama podataka)


NP


NP


NP


NP

Mjera 3.

Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva uz odgovarajuće formalno uređenje plaćanja naknada troškova postupaka i troškova stručnih usluga DZIV-a te izmjena pravnog okvira radi uvođenja eura

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata


Početna vrijednost


Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)


1999 (2019)


3%

Pokazatelj rezultata 2.

Ostali propisi iz područja intelektualnog vlasništva koji sadrže odredbe vezane uz nacionalnu valutu usklađeni s uvođenjem eura


(-) 2021


Usklađeni propisi stupili na snagu u planiranom roku


Aktivnosti


Nadležnost


Rok


Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)


Iznos planiran u proračunu


Priprema nacrta prijedloga izmjena i dopuna Uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog

vlasništva i stručne usluge DZIV-a

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima, Kabinet glavnog ravnatelja; Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za digitalno poslovanje i

kvalitetu i Samostalna služba za

autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


153.031,88 EUR

Mjera 4.

Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju RH osigurat će se povoljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje patenta do objave podatka o priznanju patenta (u godini priznanja)


36,2 mjeseci (2019)


< 36,2 mjeseci

Pokazatelj rezultata 2.

Prosječno vrijeme od podnošenja prijave

žiga do registracije (u godini registracije)


6,4 mjeseci (2019)


<6,4 mjeseci

Pokazatelj rezultata 3.

Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


2,7 mjeseci (2019)


<2,7 mjeseci

Pokazatelj rezultata 4.

Postotak potvrđenih akata u upravnim sporovima u vezi postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva (u godini odluke)


89% (2020)


> 89%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Kvalitetno provođenje postupka formalno- pravnog ispitivanja i objave u zadanom roku: prijava patenata i uporabnih modela, zahtjeva za upis europskih patenata u registar te zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti


Sektor za patente


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


1.173.896,41 EUR

Kvalitetno provođenje postupka supstancijalnog ispitivanja prijava u zadanom roku: izrada izvještaja o pretraživanju stanja tehnike, pisanih mišljenja o patentibilnosti te provođenje postupka potpunog ispitivanja prijava


31.12.2024..

Kvalitetno provođenje postupka registracije

uporabnog modela, u zadanom roku31.12.2024.Kvalitetno provođenje postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti kao i njenog produljenja, u zadanom roku


31.12.2024.

Kvalitetno provođenje postupka upisa europskih patenata u nacionalni registar, u zadanom roku


31.12.2024.

Kvalitetno provođenje postupka pretvorbe prijave uporabnog modela u prijavu patenta i obrnuto, te postupka pretvorbe europske prijave patenta u nacionalnu


31.12.2024.

Kvalitetna obrada i prosljeđivanje nadležnim tijelima međunarodnih (PCT4) i europskih prijava patenata te drugih podnesaka koji se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu


31.12.2024.

Kvalitetno provođenje postupka registracije topografija poluvodičkih proizvoda

31.12.2024.

Kvalitetno provođenje postupka poništaja prava iz nadležnosti Sektora (patent, uporabni model, svjedodžba o dodatnoj zaštiti), u zadanom roku


31.12.2024.

Ažurno praćenje održavanja i prestanka važenja prava te rješavanje ostalih zahtjeva koji se pojavljuju u svim postupcima iz nadležnosti Sektora


31.12.2024.


image

4 Patent Cooperation Treaty

Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene međunarodnih propisa nužnih za provedbu međunarodne odnosno regionalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije)31.12.2024.Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH, u zadanim rokovima


Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.12.2024.

Održavanje dinamike i unaprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispitivanja žigova i industrijskog dizajna i povećanje dinamike rješavanja po očitovanju te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2024.

Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU-a, u zadanim rokovima


31.12.2024.

Održavanje dinamike rješavanja predmeta u postupku produljenja i upisa promjena u registar i izdavanje isprava te unaprjeđenje kvalitete rješavanja


31.12.2024.

Povećanje dinamike rješavanja i unaprjeđenje kvalitete rješavanja u dvostranačkim postupcima te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2024.

Mjera 5.

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

Svrha provedbe mjere

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u nacionalnim postupcima


1501 (2020)


5%

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u europskim postupcima


308 (2019)


5%

Pokazatelj rezultata 3.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u međunarodnim postupcima


230 (2019)


5%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima,


Sektor za patente


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


115.124,35 EUR

Provođenje planiranih informativnih i promotivnih aktivnosti, radionica i seminara za poduzetnike, uključivo i mala i srednja te start-up poduzeća


31.12.2024.


Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva (usluge utvrđivanja potencijala za zaštitu intelektualnog vlasništva)

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2024.


Nacionalne potporne aktivnosti provedbe financijske potpore za prijave intelektualnog vlasništva iz EUIPO5-vog Fonda za mala i srednja poduzeća (SME Fund)


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2024.
image

5 Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office)

Mjera 6.

Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

Svrha provedbe mjere

Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživanja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prijava patenata od strane javnih znanstvenoistraživačkih organizacija (ukupno nacionalni, europski i međunarodni postupak)


4 (2018)


20

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstveno-istraživačke) institucije


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


115.124,35 EUR

Provođenje projektnih aktivnosti u suradnji s međunarodnim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva


31.12.2024.

Provođenje suradničkih aktivnosti sa znanstvenoistraživačkim organizacijama, MZO-om6 i MINGOR-om7


31.12.2024.image

6 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

7 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Mjera 7.

Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

Svrha provedbe mjere

Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih razina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vještina te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih godišnjim programom edukacije DZIV-a


0 (2020)


30

Pokazatelj rezultata 2.

Broj visokoškolskih ustanova (sastavnica) s redovnim programima izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


42 (2020)


53

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje informativno-edukativnih aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima,


Sektor za patente,


Sektor za žig i dizajn,


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


122.358,14 EUR

Revizija nacionalne provedbe programa za razvoj edukacije iz područja intelektualnog vlasništva u okviru projekta EUIPO-a


29.3.2024.


Revizija suradnje DZIV-a s visokoškolskim ustanovama


29.3.2024.

Mjera 8.

Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Svrha provedbe mjere

Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršavanja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja nadzora Carinske uprave

na unutarnjem tržištu


459 (2019)


30%

Pokazatelj rezultata 2.

Broj pravosudnih djelatnika obuhvaćenih godišnjim programima specijalističke izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


36 (2020)


50

Pokazatelj rezultata 3.

Broj javnih promotivnih aktivnosti u vezi suzbijanja prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva


0 (2020)


2

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Aktivnosti u cilju formalizacije nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove, Zamjenik glavnog ravnatelja, Kabinet glavnog ravnatelja


29.3.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


88.952,93 EUR

Aktivnosti na proširenju programa suradnje s Pravosudnom akademijom na specijalističkoj izobrazbi pravosudnih djelatnika

Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


29.3.2024.

Administriranje i ažuriranje sadržaja internetske stranice i društvenih mreža Stop krivotvorinama i piratstvu u okviru

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima,


31.12.2024.

nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove
Provedba izobrazbe za tijela državne uprave

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

31.12.2024.


Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i

zainteresiranu javnost


31.12.2024.


Periodičke administrativne i organizacijske aktivnosti u vezi nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.

Mjera 9.

Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog poslovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu i načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja

ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Uveden sustav upravljanja kvalitetom/sigurnosti


/ (2020)


/

Pokazatelj rezultata 2.

Udio e-prijava industrijskog vlasništva u ukupnom godišnjem broju prijava industrijskog vlasništva


36% (2019)


85%

Pokazatelj rezultata 3.

Stupanj digitalizacije ukupnog poslovanja

75% (2020)

100%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Održavanje i unaprjeđenje usluge

Registracija žiga i industrijskog dizajna

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za žigove i dizajn


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


1.864.674,62 EUR

Provođenje planiranih projektnih aktivnosti na uvođenju informatičkog alata za povećanje učinkovitosti postupka ispitivanja žigova, u suradnji s EUIPO-om

(Integrated Multiple Assessment Solution)

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za žigove i dizajn


31.12.2024.


Implementacija novog informatičkog alata za pretraživanje stanja tehnike u patentnim postupcima, u suradnji s EPO-om8 (Common Search Tool)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za patente


30.06.2024.


image

8 Europski patentni ured (European Patent Office)


Implementacija novog informatičkog alata

za razmjenu podataka s EPO-om (Single Access Portal)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektor za patente


30.6.2024.
Povezivanje na WIPO-ov elektronički sustav za razmjenu dokumenata o prioritetu prijava (Digital Access Service)

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za patente i Sektor za žigove i dizajn


30.06.2024.

Aktivnosti razvoja i unaprjeđenja sustava elektroničkog uredskog poslovanja (SEUP) DZIV-a


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2024.

Nastavak prilagodbe ICT infrastrukture u svrhu provedbe digitalne transformacije migracijom na Centar dijeljenih usluga (CDU)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2024.


Izrada strateškog dokumenta za upravljanje podacima


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


30.06.2024.


Aktivnosti na unaprjeđenju primjene politika upravljanja i pristupačnosti podataka

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektor za patente, Sektor za žigovi i industrijski dizajn


31.12.2024.

Održavanje i unaprjeđenje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti (ISO 27001)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2024.


Održavanje i proširenje opsega sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2024.


Aktivnosti na unaprjeđenju sustava

financijskog upravljanja i kontrole

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima


31.12.2024.
Implementacija informatičkog alata za upravljanje ljudskim potencijalima

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima i

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2024.


Mjera 10.

Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

Svrha provedbe mjere

Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa s visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne djelatnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje


2,5 (2018)


4,5

Pokazatelj rezultata 2.

Broj novozaposlenih visokostručnih

zaposlenika


0 (2020)


5

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Provedba strateškog plana razvoja ljudskih resursa DZIV-a

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


52 - Ostale pomoći i darovnice A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om.


99.989,02 EUR


Provedba programa za razvoj profesionalne

i korisnički usmjerene organizacijske kulture

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.12.2024.


Izrada i praćenje provedbe plana stručnog

usavršavanja zaposlenika DZIV-a

Sektor za potporu inovativnim i kreativnim djelatnostima (izrada)


15.3.2024.

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (praćenje)


31.12.2024.


Provedba programa edukacije za novozaposlene službenike

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.1.2024.


Aktivnosti na provedbi reforme sustava plaća u državnoj upravi i službeničkog zakonodavstva

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima

31.12.2024. (u

skladu s propisanim rokovima).Mjera 11.

Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga

Svrha provedbe mjere

Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i potrebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici

DZIV-a


162.502 (2020)


10%

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektualnog vlasništva


698 (2019)


3%

Pokazatelj rezultata 3.

Dodatne javne usluge obuhvaćene sustavom praćenja zadovoljstva korisnika

Usluge informacijskog centra i mrežna stranica (2020)


Usluge e-prijave industrijskog vlasništva

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Ažuriranje i razvoj sadržaja internetskih stranica i društvenih mreža DZIV-a


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


420.031,36 EUR

Razvoji i ažuriranje sadržaja o DZIV-u na portalu e-Građani te portalima europskih i međunarodnih organizacija


31.12.2024.

Pružanje stručne informacijske potpore korisnicima u području intelektualnog vlasništva temeljem upita


31.12.2024.

Praćenje zadovoljstva korisnika uslugama Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo DZIV-a (INCENTIV) u i postupcima priznanja industrijskog vlasništva te proširenje obuhvata sustava praćenja zadovoljstva korisnika na korisničke e-usluge za podnošenje prijave i druge povezane postupke za priznanje/registraciju prava industrijskog vlasništva i e-registre intelektualnog vlasništva


31.12.2024.


Pružanje stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava) na zahtjev korisnika


Sektor za patente, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2024.Razvoj i unaprjeđenje stručnih usluga Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo DZIV-a (INCENTIV)


31.12.2024.

Praćenje rada i suradnja s tijelima državne uprave vezano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vlasništva, priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu


Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.


Uspostava programa za pripremu polaganja ispita za ovlaštene zastupnike


29.3.2024.

Unaprjeđenje sadržaja i redovito provođenje javnog lokaliziranog WIPO-ovog9 Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima (Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove)


31.12.2024.

Promotivne aktivnosti namijenjene

zainteresiranoj i stručnoj javnosti

31.12.2024.


Promotivne aktivnosti namijenjene ključnim korisnicima usluga DZIV-a i zastupnicima u području intelektualnog vlasništva


31.12.2024.


image

9 Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization)


Provedba projekata suradnje s EPO-om, EUIPO-om i WIPO-om, praćenje i priprema stručnih podloga i izvještaja, rad na uspostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definiranih aktivnosti

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.Mjera 12.

Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Modernizacija i unaprjeđenje sustava intelektualnog vlasništva u skladu s gospodarskim, tehnološkim i društvenim razvojem

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente, načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn, voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i

međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Donošenje revidiranog propisa o zaštiti industrijskog dizajna


(-) (2022)


Pokretanje postupka usklađivanja nacionalnog zakonodavstva

Pokazatelj rezultata 2.

Revizija sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja


(-) (2022)


Pokretanje postupka usklađivanja nacionalnog sustava sustavu EU-a

Pokazatelj rezultata 3.

Status RH u sustavu jedinstvenog europskog patenta (UPC)


(-) (2022)

Ovisno o odluci o statusu RH u sustavu jedinstvenog europskog patenta - provedba postupka pristupanja RH sustavu jedinstvenog europskog patenta (UPC) ili ponovljen postupak utvrđivanja učinaka pristupanja UPC-u na nacionalnu industriju i druge nacionalne dionike sustava

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Priprema nacrta izmijenjenog ili novog propisa o zastupanju stranaka u postupcima u području industrijskog vlasništva sukladno europskom pravnom okviru

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima, Kabinet glavnog ravnatelja


29.3.2024.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


424.252,81 EUR


Pripreme aktivnosti za donošenje nacrta


Sektor za žigove i
prijedloga novog Zakona o zemljopisnim

oznakama za obrtničke i industrijske

proizvode

industrijski dizajn, Sektor za planske, financijske i pravne

poslove te poslove


31.12.2024.


upravljanja ljudskimresursima, Kabinetglavnog ravnatelja


Donošenje izmijenjenog ili novog pravilnika o žigu

Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.12.2024.Sektor za patente


Uspostava radne skupine za utvrđivanje učinaka i/ili provedbu postupka pristupanju RH sustavu jedinstvenog europskog patenta te provedba planiranih aktivnosti

Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko

pravo te europske i

međunarodne


31.12.2024.


poslove


Praćenje, analiza i priprema stručnih

Sektor za patente,


podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije

Samostalna služba


s dionicima i zastupanje interesa RH u radu

stručnih tijela EU-a u donošenju revidiranih i

za autorsko pravo te europske i

31.12.2024.

novih propisa iz područja patenata (tzv.

međunarodne


„patentni paket“)

poslove


Praćenje, analiza i priprema stručnih

podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije

Sektor za žigove i industrijski dizajn


s dionicima i zastupanje interesa RH u radu stručnih tijela EU-a u donošenju revidiranih provedbenih propisa o zaštiti industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode, kao i odgovarajuće stručne aktivnosti

Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2024.


(Kraj dokumenta)