image


Godišnji izvještaj o radu


Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2023. godinu


Zagreb, ožujak 2024.

Sadržaj


1. Sadržaj ……………………………………………………………...............................

2

2. Predgovor …………………………………………………………………………………

3

3. Uvod ………………………………………………………………………………..

6

a. Organizacijska struktura …………………………………………………….............

6

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama ………………………………

7

4. Kontekst ………………………………………………………………………….

9

5. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti …………………………………………………

11

Mjera 1 Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog

i srodnih prava ………………………………………………………………


Mjera 2 Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima …..................


11


13

Mjera 3 Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području

intelektualnog vlasništva ………………………………………...


15

Mjera 4 Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog

gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja …………………………………


17

Mjera 5 Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim

vlasništvom ……………………………………………………...


25

Mjera 6 Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u

gospodarstvo ……………………………………………………………………


28

Mjera 7 Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne

programe …………………………………………………………………………...


30

Mjera 8 Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva

i borbe protiv krivotvorenja i piratstva ………………………………………...


Mjera 9 Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima …...


Mjera 10 Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima ……………………………


Mjera 11 Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim

korisnicima usluga ……………………………………………………………..


Mjera 12 Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva ……………..


32


35


41


44


49

6. Izjava o fiskalnoj odgovornosti …………………………………………………………...

52

7. Financijski izvještaji …………………………………………………………………….

52

 1. Predgovor


  Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

  Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.

  Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

  Na putu ostvarenja svoje vizije i misije DZIV je u 2023. godini ostvario značajne rezultate na ispunjenju strateških ciljeva Republike Hrvatske, prvenstveno onih planiranih provedbenim programom DZIV-a, kao i operativnih ciljeva i aktivnosti planiranih godišnjim planom rada za 2023. godinu.

  Nastavljene su intenzivne stručne aktivnosti u vezi novih zakonodavnih inicijativa ko- jima se reformira pravni okvir zaštite Europske unije u području intelektualnog vlasni- štva, a koje su započele u prethodnom razdoblju/ima. Kao rezultat zakonodavne pro- cedure u listopadu 2023. godine donesena je Uredba (EU) 2023/2411 Europskog par- lamenta i Vijeća od 18. listopada 2023. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za o- brtničke i industrijske proizvode i izmjeni uredbi (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/1753. Navedenom uredbom se, po uzoru na jedinstveni sustav Europske unije uspostavljen za oznake zemljopisnog podrijetla (OZP) za poljoprivredne i prehrambene proizvode, vina i jaka alkoholna pića, uspostavlja sličan sustav za oznake zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode, za koje su do sada postojali isključivo nacionalni sustavi zaštite i to ne u svim članicama EU-a. Uredba se primjenjuje od 1. prosinca 2025. godine, do kada se planiraju provesti nacionalne aktivnosti potrebne za pro-

  vedbu. Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je i sa značajnim zakašnjenjem za- ključena rasprava zakonodavnog paketa za reformu postojećeg europskog sustava zaštite industrijskog dizajna kao prava intelektualnog vlasništva, čije se formalno do- vršenje i donošenje propisa očekuje u 2024. godini. Reformom će se modernizirati jedinstveni sustav zaštite putem dizajna Europske unije te će se odgovarajuće moder- nizirati i dodatno harmonizirati nacionalni sustavi zaštite zemalja članica. Donošenjem Uredbe (EU) 2023/2854 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o uskla- đenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive (EU) 2020/1828 (Akt o podacima) zaključena je rasprava u odnosu na razvoj pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima. Navedenom Ured- bom ujedno je revidirano je područje zaštite baza podataka u pogledu intelektualnog vlasništva. Nadalje, sa zakašnjenjem u odnosu na planirano, 1. lipnja 2023. stupio je na snagu Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu, čime je ujedno započelo ope- rativno funkcioniranje sustava tzv. Jedinstvenog europskog patenta (Unitary Patent System) koji nije obvezan za države članice i u kojem, za sada, ne sudjeluje Republika Hrvatska. U narednom razdoblju donijet će se odluka o statusu Republike Hrvatske u tom sustavu, odnosno o dinamici postupka pridruživanja.

  Republika Hrvatska u 2023. godini nastavila je pregovore za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te je DZIV aktivno sudjelovao u radu Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske OECD-u u svrhu koordinacije stajališta i jačanja pregovaračke pozicije Republike Hrvatske, te je sudjelovao na sastancima s predstavnicima OECD-a u pogledu područja intelektualnog vlasništva.

  S početkom 2023. godine DZIV je uspješno počeo primjenjivati sustav plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva u euru kao novoj nacionalnoj valuti, što pridonosi daljnjem unaprjeđenju poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja.

  U kontekstu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava i unaprjeđenja učinkovitosti ulaganja u inovacijske aktivnosti nastavljeno je s daljnjim razvojem alata i inicijativa namijenjenih većoj dostupnosti prilagođenih informacija o intelektualnom vlasništvu poduzetnicima, te su provedene aktivnosti u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i mrežom poduzetničkih potpornih institucija (BOND) na educiranju zaposlenika institucija i poduzetnika o zaštiti i upravljanju intelektualnim vlasništvom kao i nacionalne aktivnosti u vezi osiguravanja financijske potpore iz namjenskih sredstava EU-a za zaštitu i razvoj strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom poduzetnika iz skupine malih i srednjih poduzeća.

  U pogledu strateškog razvoja DZIV-a kao moderne, visokostručne i učinkovite organizacije kao najistaknutiji rezultat ističe se uvođenje, u okviru suradnje s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo, unaprijeđene korisničke elektroničke usluge u području zaštite žigova i industrijskog dizajna kojom se dosadašnje

  jednostavne usluge podnošenja e-prijava za zaštitu prava razvile u cjelovitu („end-to- end“) uslugu vođenja postupaka zaštite i održavanja u vrijednosti ovih prava elektroničkim putem. U pogledu zaštite patenata i uporabnog modela postojeća e- usluga unaprijeđena i integrirana sa zajedničkim e-uslugama državne uprave. Nadalje, također u okviru suradnje s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo, DZIV je uz već uvedeni sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u 2023. godini u cjelokupno poslovanje DZIV-a, kao jedan od ključnih elemenata digitalizacije državne uprave, uveo i sustav upravljanja informatičkom sigurnosti certificiran u skladu s normom ISO 27001. Također dovršena je glavnina planiranih aktivnosti obnove poslužiteljske informatičke infrastrukture integracijom informatičko-komunikacijske infrastrukture DZIV-a u sustav državne informacijske infrastrukture (Centar dijeljenih usluga).

  Uz navedeno, DZIV je ostvario uspješne rezultate u pogledu učinkovitosti provedbe postupaka priznanja industrijskog vlasništva kao temeljne djelatnosti, u skladu s ciljevima koji su postavljeni uzimajući u obzir značajan nedostatak ljudskih resursa koji se ogleda u podatku da je u DZIV-u tijekom 2023. godine, usprkos poduzetim mjerama radi poboljšanja postojeće situacije, bilo popunjeno tek 63% radnih mjesta propisanih unutarnjim ustrojstvom. Na kraju 2023. godine na području Republike Hrvatske (bez prava koja vrijede za ukupno područje Europske unije) u vrijednosti je bilo 12.954 patenata, 91.882 žigova i 2.890 industrijskih dizajna.


 2. Uvod


  1. Organizacijska struktura

   image


   6

  2. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama   Ustrojstvena jedinica (2. razina)


   Broj zaposlen ih na dan 31.12.

   2023.


   Kvalifikacijska struktura (%)


   Spol (%)


   Dobna struktura (%)

   VSS (VIII i VII-2)

   VSS

   VŠS

   SSS

   KV/PKV/NKV

   M

   Ž

   18-30

   31-40

   41-50

   51-60

   60+

   Glavna ravnateljica

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   1

   (100%)

   0

   0

   0

   1

   0

   Kabinet GR

   3

   0

   2

   0

   1

   0

   0

   3

   (100%)

   0

   2

   1

   0

   0

   Zamjenik GR

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Sektor za patente (ukupno)

   18

   3

   10

   1

   4

   0

   4

   (22%)

   14

   (78%)

   0

   1

   9

   6

   2

   Služba za pravne i administrativne poslove

   8

   0

   3

   1

   4

   0

   1

   7

   0

   0

   6

   1

   1

   Služba za specijalističke poslove u područjima tehnike

   10

   3

   7

   0

   0

   0

   3

   7

   0

   1

   3

   5

   1

   Sektor za žigove i industrijski dizajn (ukupno)

   17

   1

   11

   1

   4

   0

   5

   (29%)

   12

   (71%)

   0

   2

   6

   8

   1

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   1

   0

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   0

   Služba za poslove registracije žigova, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka

   9

   1

   5

   1

   2

   0

   1

   8

   0

   1

   3

   5

   0

   Služba za dvostranačke, međunarodne i administrativne postupke

   7

   0

   5

   0

   2

   0

   4

   3

   0

   1

   2

   3

   1

   Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima (ukupno)

   11

   1

   8

   0

   2

   0

   2

   (18%)

   9

   (82%)

   0

   2

   4

   3

   2

   Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   0

   1

   0

   Služba za potporu korisnicima i stručne usluge

   5

   0

   4

   0

   1

   0

   2

   3

   0

   1

   4

   0

   0

   Služba za suradnju i izobrazbu u području IV te komunikacije

   5

   0

   4

   0

   1

   0

   0

   5

   0

   1

   0

   2

   2

   Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu (ukupno)

   16

   3

   4

   0

   9

   0

   9

   (56%)

   7

   (44%)

   1

   1

   3

   11

   0

   Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   Služba za poslovne sustave, upravljanje podacima i kvalitetu

   7

   2

   3

   0

   2

   0

   5

   2

   0

   1

   1

   5

   0

   Služba za administriranje podataka i dokumentaciju

   8

   0

   1

   0

   7

   0

   3

   5

   1

   0

   2

   5

   0

   Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (ukupno)

   13

   0

   9

   1

   3

   0

   2

   (15%)

   11

   (85%)

   0

   3

   5

   4

   1

   Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima

   1

   0

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   0

   Služba za planiranje, financije i kontrolu

   5

   0

   4

   0

   1

   0

   0

   5

   0

   1

   2

   1

   1

   Služba za pravne poslove i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima

   7

   0

   4

   1

   2

   0

   2

   5

   0

   2

   2

   3

   0

   Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove (ukupno)

   4

   0

   4

   0

   0

   0

   0

   4

   (100%)

   0

   0

   2

   1

   1

   UKUPNO

   83

   9

   4

   8

   3

   23

   0

   22

   61

   1

   11

   30

   34

   7

   Postotak od ukupnog broja zaposlenih

   100%

   11

   %

   58


   %

   3

   %

   28

   %

   0

   27%

   73%

   1%

   13

   %

   36

   %

   41

   %

   9%


   Ukupni broj zaposlenih na dan 31.12.2023. odgovarao je 63% od ukupnog broja radnih mjesta propisanih aktima o unutarnjem ustrojstvu.

 3. Kontekst


  Provedba plana rada i u 2023. godini bila je pod utjecajem nestabilnih gospodarskih i društvenih kretanja uzrokovanih višestrukim globalnim krizama no najznačajniji negativni utjecaj na provedbu planiranih aktivnosti i u ovoj godini imali su nedostatni stručni ljudski resursi DZIV-a kao rezultat dugogodišnjeg ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi.

  U skladu s donekle ublaženim ograničenjem zapošljavanja u javnoj upravi tijekom 2023. godine DZIV je ishodio odobrenje za zapošljavanje 11 novih službenika, međutim zbog odljeva dijela službenika, općeg nedostatka radne snage na tržištu i u drugim sektorima javne uprave te zbog potrebnih nadprosječnih kvalifikacija za obavljanje specijalističkih poslova u nadležnosti DZIV-a, usprkos provedbe nekoliko krugova natječaja nije došlo do zamjetnog povećanja popunjenosti radnih mjesta te je ista na kraju godine ostala na razini od nedostatnih 63%.

  Trendovi broja prijava u nacionalnim i međunarodnim postupcima zaštite intelektualnog vlasništva za teritorij Republike Hrvatske koje provodi DZIV u pravilu ne slijede europske i globalne trendove te je u 2023. godini ukupni broj prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva u postupcima koje provodi DZIV zabilježio međugodišnji pad, pri čemu je zabilježen značajniji međugodišnji porast broja prijava za zaštitu patenta uz istovremeni značajniji pad broja prijava za zaštitu žiga i stabilan broj prijava za zaštitu industrijskog dizajna. Istovremeno je zabilježen značajniji međugodišnji porast broja prijava za zaštitu patenata i žigova prijavitelja iz Hrvatske u europskim postupcima zaštite koje provode Europski patentni ured i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, što ukazuje na rastući interes za zaštitu intelektualnog vlasništva na tržištu širem od nacionalnog. Navedenom porastu interesa za europsku zaštitu intelektualnog vlasništva izvjesno je pridonijela financijska potpora iz Fonda za mala i srednja poduzeća EU-a namijenjenog zaštiti i upravljanju intelektualnim vlasništvom, u pružanju koje na nacionalnoj razini sudjeluje i DZIV.

  Dinamika i opseg aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore DZIV-a poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe, bili su ograničeni nedostatkom odgovarajućih stručnih ljudskih resursa. Iz istih razloga izostala je planirana formalizacija te ponovno intenziviranje međuresorne i međunarodne suradnje u području provedbe prava intelektualnog vlasništva.

  Pregovori za članstvo Republike Hrvatske u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), kao nacionalni prioritet, u izvještajnom su razdoblju zahtijevali stalan i značajan prioritetni angažman stručnjaka i najvišeg rukovodstva DZIV-a u uvjetima nedostatnih ljudskih kapaciteta.

  Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine kao hijerarhijski najviši dugoročni akt nacionalnog sustava strateškog planiranja donesena je u 2021. godini te se nakon toga očekivalo donošenje podrednih dugoročnih i srednjoročnih nacionalnih akata strateškog planiranja (sektorskih strategija i nacionalnih planova) s kojima je DZIV planirao

  odgovarajuće uskladiti vlastite akte strateškog planiranja i aktivnosti kojima će u suradnji s drugim dionicima poduprijeti provedbu Nacionalne razvojne strategije. S obzirom na to da iste nisu donesene do kraja 2023. godine, osim Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine donesene 13. prosinca 2023. i Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje 2023. do 2027. godine s pripadajućim Akcijskim planom razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine, donesenih 28. prosinca 2023. godine, planirano usklađivanje akata strateškog planiranja provest će se u 2024. godini.

 4. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti


  Mjera 1.

  Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

  Svrha provedbe mjere

  Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva te djelovanja jedinstvenog tržišta EU

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrijed-

  nost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata 1.

  Povećanje prihoda nosi- telja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu


  8.064.615,06 kn

  / 1.070.358,36 €

  (2021.)


  20%1


  51%2

  Pokazatelj

  rezultata 2. Osigurava- nje primjerene i raz- mjerne naknade auto- rima i izvođačima za ko- rištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi


  128.304.861,15

  kn / 17.028.981,51€) (2021.)


  5%3


  27%4


  image

  1 i 2 Ciljana i ostvarena vrijednost izražene su za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu jer do zaključenja ovog izvješća podatak za 2023. godinu nije bio dostupan (kao što nije bio dostupan ni podatak za 2022. godinu prilikom izrade izvješća za 2022. godinu te ga se stoga sada iskazuje).


  3 i 4 Jednako kao u napomeni 1 i 2.  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti (%)


  Napomene


  Stručne, administrativnoupravne i druge aktivnosti na razvoju sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima


  Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  54.672,92


  100%


  /

  Ostale redovne stručne aktivnosti Samostalne službe za autorsko pravo te europske i me- đunarodne poslove u području autorskih i sro- dnih prava


  31.12.2023.


  100%


  /


  Mjera 2.

  Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

  Svrha provedbe mjere

  Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inici- jativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrijed-

  nost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Uspostav- ljanje pravnog okvira za upravljanje digital- nim podacima


  (-) 2021


  Usuglašen prijedlog među zemljama članicama (u mjeri sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti EU-a)


  Donesena Uredba (EU) 2023/2854 o uskla- đenim pravilima za pravedan pristup poda- cima i njihovu uporabu (Akt o podacima)

  Pokazatelj

  rezultata 2. Donošenje revidiranog propisa o zaštiti baza podataka


  (-) 2021


  Usuglašen prijedlog među zemljama članicama (u mjeri i sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti EU-a)


  NP

  (ispunjeno u sklopu donesenog Akta o podacima)  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene


  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih pod- loga, konzultacija s di- onicima i zastupanje interesa Republike Hr- vatske na sastancima u donošenju prijedloga propisa koji uređuju u- pravljanje podacima na razini EU-a (Data Act) uključujući i baze po- dataka


  Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici Državnog pro- računa


  41.238,92


  100%

  Uredba (EU) 2023/2854 o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive (EU) 2020/1828 (Akt o

  podacima, Data Act) donesena je

  13.12.2023. godine, kasnije od planiranog, te je stupila na snagu 11.1.2024. Uredbom je ujedno revidirano i područje zaštite baza podataka, te ne postoji potreba za donošenje revidiranog propisa o zaštiti baza podataka. Provedba uredbe ne zahtijeva donošenje revidiranog ili provedbenog propisa o zaštiti baza podataka iz nadležnosti DZIV-a te je njezinim donošenjem u potpunosti ostvarena Mjera 2.


  Mjera 3.

  Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

  Svrha provedbe mjere

  Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva uz odgovarajuće formalno uređe- nje plaćanja naknada troškova postupaka i troškova stručnih usluga DZIV-a te izmjena pravnog okvira radi u- vođenja eura

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrijed- nost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata

  1. Povećanje broja pri- java industrijskog vlas- ništva u nacionalnom postupku (ukupno)


  1.928 (2022.)


  3%


  -16%


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Pro- računu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene

  Priprema nacrta Prijed- loga izmjena i dopuna uredbe o naknadama za postupke u podru- čju intelektualnog vlas- ništva i stručne usluge DZIV-a

  Sektor za plan- ske, financijske i pravne poslove te poslove u- pravljanja ljud- skim resursima Kabinet glavnog ravnatelja; Sek- tor za patente,


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om

  78.607,74 (sma-

  njenje prihoda državnog prora- čuna za 2023.)


  NP

  Planirane izmjene pod- zakonskog propisa koji je prvotno uvršten u I. skupinu propisa za koje je bila obvezna izmjena do 31.12.2022. preba- čen je, sukladno prim- jeni Zakona o uvođenju eura kao službene va-


  Sektor za ži- gove i industrij- ski dizajn, Sek- tor za potporu i- novacijskim i kreativnim djela- tnostima, Sektor za digitalno po- slovanje i kvali- tetu i Samos- talna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove;

  lute u Republici Hrvat- skoj, u II. skupinu pro- pisa čija usklađivanje s uvođenjem eura se oče- kuje prilikom njihove prve veće izmjene ili do- pune.


  Mjera 4.

  Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

  Svrha provedbe mjere

  Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju RH osigurat će se po- voljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrijed-

  nost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno is- pitivanje patenta do objave podatka o priz- nanju patenta (u godini priznanja)


  36,2 mjeseci

  (2019)


  < 36,2 mjeseci


  25,7 mjeseci

  Pokazatelj

  rezultata 2. Prosječno vrijeme od podnošenja prijave žiga do regis- tracije (u godini regis- tracije)


  6,4 mjeseci

  (2019)


  <6,4 mjeseci


  6,6 mjeseci


  Pokazatelj

  rezultata 3. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


  2,7 mjeseci

  (2019)


  <2,7 mjeseci


  2,4 mjeseci

  Pokazatelj

  rezultata 4. Postotak potvrđenih akata u u- pravnim sporovima u vezi postupaka za priz- nanje prava industrij- skog vlasništva (u go- dini odluke)


  89% (2020)


  > 89%


  82%


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene

  Kvalitetno provođenje postupka formalno- pravnog ispitivanja i objave u zadanom roku: prijava patenata i uporabnih modela, zahtjeva za upis eu- ropskih patenata u re-


  Sektor za patente


  31.12.2023.


  103%


  /


  gistar te zahtjeva za iz- davanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om

  413.820,33

  Kvalitetno provođenje postupka supstancijal- nog ispitivanja prijava u zadanom roku: iz- rada izvještaja o pret- raživanju stanja teh- nike, pisanih mišljenja o patentibilnosti te pro- vođenje postupka pot- punog ispitivanja pri- java


  31.12.2023.


  95%

  Prosječni rezultat za na-

  vedene postupke.

  Zbog većeg broja prijava patenata od planiranog prednost je dana izradi izvještaja o pretraživa- nju stanja tehnike prije i- steka roka unijskog prava prioriteta od 12 mjeseci) na račun ma- njeg izvršenja u drugim postupcima sa za stranke manje kritičnim rokovima.

  Kvalitetno provođenje postupka registracije uporabnog modela, u zadanom roku


  31.12.2023.


  73%

  U potpunosti dovršeni postupci; preostali su u roku (čeka se postupa- nje stranke).

  Kvalitetno provođenje postupka supstancijal- nog ispitivanja zah- tjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj


  31.12.2023.


  112%


  /


  zaštiti kao i njenog pro- duljenja, u zadanom roku

  Kvalitetno provođenje postupka upisa europ- skih patenata u nacio- nalni registar, u zada- nom roku


  31.12.2023.


  75%

  Zbog nedostatka ljud- skih resursa prioritet je dan drugim aktivnos- tima, koje su od utjecaja na druge poslovne pro- cese.

  Kvalitetna obrada i prosljeđivanje nadlež- nim tijelima međunaro- dnih (PCT5) i europ- skih prijava patenata te drugih podnesaka koji se podnose DZIV- u kao prijamnom uredu


  31.12.2023.


  100%


  /

  Kvalitetno provođenje postupka registracije topografija poluvodi- čkih proizvoda


  31.12.2023.


  NP

  Tijekom 2023. godine nije podnesena niti je- dna prijava sa zahtje- vom za registraciju topo- grafija poluvodičkih proi- zvoda.

  Kvalitetno provođenje postupka poništaja prava iz nadležnosti Sektora (patent, upora- bni model, svjedodžba


  31.12.2023.


  NP

  Svi podneseni zahtjevi su u postupku – ni za je- dan nije istekao zadani rok za dovršetak pos- tupka.

  5 Patent Cooperation Treaty

  o dodatnoj zaštiti), u zadanom roku

  Ažurno praćenje odr- žavanja i prestanka va- ženja prava te rješava- nje ostalih zahtjeva koji se pojavljuju u svim postupcima iz nadlež- nosti Sektora


  31.12.2023.


  100%


  /

  Zakonodavne aktivno- sti vezane uz promjene međunarodnih propisa nužnih za provedbu međunarodne odnosno regionalne zaštite pa- tenata (priprema za objavu u Narodnim no- vinama izmjena i do- puna PCT Pravilnika i Provedbenog pravil- nika Europske paten- tne konvencije)


  31.12.2023.


  100%


  /


  Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH, u zadanim rokovima

  Sektor za ži- gove i industrij- ski dizajn


  31.12.2023.

  Održavanje dinamike i unaprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispiti- vanja žigova i industrij- skog dizajna i rješava- nja po očitovanju te pravovremeno postu- panje po okončanju drugostupanjskih pos- tupaka


  31.12.2023.

  Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavlja- nju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za


  31.12.2023.

  Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH, u zadanim rokovima

  Sektor za ži- gove i industrij- ski dizajn


  31.12.2023.

  Održavanje dinamike i unaprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispiti- vanja žigova i industrij- skog dizajna i rješava- nja po očitovanju te pravovremeno postu- panje po okončanju drugostupanjskih pos- tupaka


  31.12.2023.

  Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavlja- nju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za


  31.12.2023.


  84%


  Ostvarenje zadanih ro- kova nije u potpunosti o- stvareno zbog nedostat- nih ljudskih resursa.


  86%


  Ostvarenje zadanih ro- kova nije u potpunosti o- stvareno zbog nedostat- nih ljudskih resursa.


  100%


  /


  84%


  Ostvarenje zadanih ro- kova nije u potpunosti o- stvareno zbog nedostat- nih ljudskih resursa.


  86%


  Ostvarenje zadanih ro- kova nije u potpunosti o- stvareno zbog nedostat- nih ljudskih resursa.


  100%


  /

  320.542,94


  transformaciju i kon- verziju žiga EU-a, u zadanim rokovima

  Održavanje dinamike rješavanja predmeta u postupku produljenja i upisa promjena u regi- star i izdavanje isprava te unaprjeđenje kvali- tete rješavanja


  31.12.2023.


  98%


  Ostvarenje zadanih ro- kova nije u potpunosti o- stvareno zbog nedostat- nih ljudskih resursa.

  Povećanje dinamike rješavanja i unaprije- đenje kvalitete rješava- nja u dvostranačkim postupcima te pravo- vremeno postupanje po okončanju drugos- tupanjskih postupaka


  31.12.2023.


  74%


  Ostvarenje zadanih ro- kova nije u potpunosti o- stvareno zbog nedostat- nih ljudskih resursa.

  Objava elektroničkog izdanja klasifikacije ži- gova i industrijskog di- zajna na hrvatskom je- ziku, sukladno dinamici ažuriranja međunarod- nih klasifikacija

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima i Sektor za žigove i indus- trijski dizajn


  31.3.2023.


  100%

  S kašnjenjem (u listo- padu 2023.) objavljeno je elektroničko izdanje klasifikacije industrij- skog dizajna, dok se o- dustalo od elektroničkog izdavanja klasifikacije ži- gova.


  Stručne aktivnosti na razvoju sustava zaštite izuma iz područja teh- nike, uključujući europ- ski i međunarodni pra- vni okvir

  Sektor za pa- tente, Samos- talna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2023.


  234.922,72


  100%


  /

  Stručne aktivnosti na razvoju sustava zaštite žigova, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka, uključujući eu- ropski i međunarodni pravni okvir

  Sektor za ži- gove i industrij- ski dizajn, Sa- mostalna služba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2023.


  156.615,15


  100%


  /


  Mjera 5.

  Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

  Svrha provedbe mjere

  Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrijed-

  nost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata

  1. Povećanje broja pri- java industrijskog vlas- ništva domaćih prijavi- telja u nacionalnim po- stupcima


  1.675 (2022.)


  5%


  -15%

  Pokazatelj rezultata

  2. Povećanje broja pri- java industrijskog vlas- ništva domaćih prijavi- telja u europskim pos- tupcima


  559 (2022.)


  5%


  3%

  Pokazatelj rezultata

  3. Povećanje broja pri-

  java industrijskog vlas-


  270 (2022.)


  5%


  -16%


  ništva domaćih prijavi- telja u međunarodnim postupcima


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene


  Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektual- nom vlasništvu namije- njenih korisnicima iz skupine malog i sred- njeg poduzetništva


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om 43

  – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Sura-

  dnja DZIV-a s Uredom Eu- ropske unije za intelektualno vlasništvo


  102.864,40


  50%

  Izmijenjen je planirani opseg aktivnosti. U izvještajnom razdoblju DZIV je pristupio pro- jektu Europskog infor- macijskog centra za in- telektualno vlasništvo (EIPIC) te je time nas- tala obveza odgovara- juće prilagodbe sadržaja portala EIPIC-a na hr- vatski jezik od strane DZIV-a, čime se po- većao opseg te izmijenio redoslijed izvorno plani- ranih aktivnosti.

  Provođenje planiranih informativnih i promoti- vnih aktivnosti, radio- nica i seminara za po- duzetnike, uključivo i mala i srednja te start- up poduzeća


  31.12.2023.


  100%


  /  Unaprjeđivanje pro- vedbe usluga iz podru- čja razvoja primjene in- telektualnog vlasništva (usluge utvrđivanja po- tencijala za zaštitu in- telektualnog vlasniš- tva)


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima, Sektor za patente, Sektor za žigove i di- zajn


  31.12.2023.


  100%

  Izvršenje u odnosu na u- sluge od kojih korisnici nisu odustali nakon pod- nošenja zahtjeva za us- lugom putem vaučera EU-a za financijsku pot- poru. Visoka stopa odu- stajanja od ove usluge (vaučera) prisutna je u svim državama člani- cama EU-a.


  Ostale redovne stru- čne aktivnosti Sektora za potporu inovacij- skim i kreativnim djela- tnostima

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima


  31.12.2023.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om


  100%


  /


  Mjera 6.

  Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

  Svrha provedbe mjere

  Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživanja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stru- čne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

  Odgovornost za provedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrijed-

  nost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata 1.

  Povećanje prijava pa- tenata od strane javnih znanstvenoistraživa- čkih organizacija (uku- pno nacionalni, europ- ski i međunarodni pos- tupak)


  4 (2018)


  15


  23


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)


  Iznos ostvaren u proračunu (euro)


  Ostvarenje ak- tivnosti


  Napomene


  Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znan- stveno-istraživačke) in- stitucije


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima

  Sudjeluju: Sek- tor za patente, Sektor za ži- gove i dizajn


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  102.864,40


  100%


  /

  Provođenje projektnih aktivnosti u suradnji s europskim organizaci- jama iz područja inte- lektualnog vlasništva - usluge u okviru pro- jekta PATLIB6 i Patent Lab namijenjene znan- stvenoistraživačkim in- stitucijama i sveučiliš- tima


  31.12.2023.


  100%


  Ove projekte provodi E- uropski patentni ured (EPO) te je DZIV obavio sve aktivnosti u njegovoj nadležnosti. EPO nije provodio projektne aktiv- nosti u okviru projekta Patent Lab-a.

  Provođenje suradni- čkih aktivnosti sa znanstvenoistraživa- čkim organizacijama, MZO-om7 i MINGOR-

  om8


  31.12.2023.


  -


  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa provedba ove aktivnosti odgođena je za iduće razdoblje.  image

  6 Mreža informacijskih centara za patente u okviru Europske patentne mreže 7 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  8 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


  Mjera 7.

  Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

  Svrha provedbe mjere

  Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih ra- zina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vješ- tina te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Broj nas- tavnika osnovnih i sred- njih škola obuhvaćenih godišnjim programom e- dukacije DZIV-a


  0 (2020)


  30


  104

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj viso- koškolskih ustanova (sastavnica) s redovnim programima izobrazbe iz područja intelektual- nog vlasništva


  42 (2020)


  50


  43  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor finan- ciranja (ak- tivnost u Proračunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene

  Provođenje informati- vno-edukativnih aktivno- sti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vla- sništva za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima,

  Sektor za pa- tente,

  Sektor za žig i dizajn,

  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000

  Administra- cija i uprav- ljanje DZIV- om


  109.580,96


  100%


  /


  Revizija nacionalne pro- vedbe programa za raz- voj edukacije iz podru- čja intelektualnog vlas- ništva u okviru projekta EUIPO-a9


  31.12.2023.


  35%

  Projektna aktivnost zapo- četa te je pokrenuto pot- pisivanje sporazuma o suradnji s nadležnim ins- titucijama čime se oče- kuje ostvariti veći utjecaj na razvoj edukacije o IV- u na nacionalnom nivou. Aktivnost se nastavlja u i- dućem razdoblju.

  Analiza i revizija surad- nje DZIV-a s visokoškol- skim ustanovama i znanstvenoistraživačkim institucijama


  31.12.2023.


  -


  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa provedba ove aktivnosti odgođena je za iduće razdoblje.


  image

  9 Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office)


  Mjera 8.

  Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Svrha provedbe mjere

  Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršavanja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vla- sništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja nadzora Carinske uprave na unutarnjem tržištu


  459 (2019)


  20%10


  -61%11

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj pra- vosudnih djelatnika obu- hvaćenih godišnjim pro- gramima specijalističke


  36 (2020)


  50


  83

  Mjera 8.

  Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Svrha provedbe mjere

  Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršavanja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vla- sništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja nadzora Carinske uprave na unutarnjem tržištu


  459 (2019)


  20%10


  -61%11

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj pra- vosudnih djelatnika obu- hvaćenih godišnjim pro- gramima specijalističke


  36 (2020)


  50


  83

  image


  image

  10 I 11 Ciljana i ostvarena vrijednost izražene su za 2022. godinu u odnosu na 2019. godinu jer do zaključenja ovog izvješća podatak za 2023. godinu nije bio dostupan (kao što nije bio dostupan ni podatak za 2022. godinu prilikom izrade izvješća za 2022. godinu te ga se stoga sada iskazuje).


  izobrazbe iz područja in-

  telektualnog vlasništva

  Pokazatelj

  rezultata 3. Broj jav- nih promotivnih aktivno- sti u vezi suzbijanja pro- meta krivotvorenim proi- zvodima i piratstva


  0 (2020)


  2


  3


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene


  Aktivnosti u cilju formali- zacije nacionalne koor- dinacije za provedbu prava intelektualnog vla- sništva


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima,


  31.12.2023.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om 43

  – Ostali prihodi


  57.316,91


  50%

  Aktivnost se odnosi na donošenje formalnog akta. Koordinacija za pro- vedbu prava intelektual- nog vlasništva kontinui- rano djeluje, ali temeljem strateških dokumenata iz prethodnih razdoblja.


  Aktivnosti na proširenju programa suradnje s Pravosudnom akademi- jom na specijalističkoj i- zobrazbi pravosudnih djelatnika

  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  31.12.2023.

  za posebne namjene T763005 Sura-

  dnja DZIV-a s Uredom Eu- ropske unije za intelektualno vlasništvo


  -

  Redovni program surad- nje s Pravosudnom aka- demijom proveden je u potpunosti. Razvoj speci- jalističkih programa iz po- dručja intelektualnog vla- sništva odgođen je za i- duće razdoblje.

  Administriranje i ažurira- nje sadržaja internetske stranice i društvenih mreža Stop krivotvori- nama i piratstvu u ok- viru nacionalne koordi- nacije za provedbu prava intelektualnog vla- sništva


  31.12.2023.


  100%


  /


  Provedba izobrazbe za tijela državne uprave

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima,

  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  31.12.2023.


  100%


  /


  Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i zainteresiranu javnost


  31.12.2023.


  100%


  /


  Mjera 9.

  Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima

  Svrha provedbe mjere

  Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog po-

  slovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu, načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove

  te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Uveden su- stav upravljanja kvalite- tom


  / (2020)


  Sustav uveden u općim poslovnim funkcijama

  Unaprijeđen certificirani sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001) za postupke priznanja prava industrijskog vlasništva i započete akti- vnosti na uvođenju sustava upravljanja kvali- tetom u općim poslovnim funkcijama; uveden i certificiran sustav upravljanja informacij- skom sigurnosti (ISO 27001).

  Pokazatelj rezultata 2.

  Udio e-prijava industrij- skog vlasništva u ukup- nom godišnjem broju prijava industrijskog vla- sništva


  36% (2019)


  80%


  68%


  Pokazatelj

  rezultata 3. Stupanj di- gitalizacije ukupnog po- slovanja


  75% (2020)


  95%


  92%


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene


  Nastavak implementa- cije nove e-usluge pod- nošenja prijava žigova u suradnji s EUIPO-om


  Sektor za digi- talno poslova- nje i kvalitetu,

  Sektor za ži- gove i dizajn


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om

  43 – Ostali pri- hodi za pose- bne namjene T763005 Sura-

  dnja DZIV-a s Uredom Eu- ropske unije za intelektualno vlasništvo


  1.174.273,39


  100%


  /

  Analiza izvedivosti u- vođenja EUIPO-vih in- formatičkih alata za po- većanje učinkovitosti postupka ispitivanja ži- gova


  31.12.2023.


  100%


  /

  Prelazak na novi EPO- ov12 alat za pretraživa-

  Sektor za digi- talno poslova- nje i kvalitetu,


  30.6.2023.

  75%

  Preostale planirane aktiv-

  nosti odgođene su za na-


  image

  12 Europski patentni ured (European Patent Office)


  nje stanja tehnike u pa- tentnim postupcima ispi- tivanja (Common Se- arch Tool)

  Sektor za pa- tente

  redno izvještajno razdob- lje zbog nedovoljno razja- šnjenih sigurnosnih uvjeta pri korištenju novog alata.


  Povezivanje na WIPO- ov elektronički sustav za razmjenu dokumenata o prioritetu prijava (DAS)

  Sektor za digi- talno poslova- nje i kvalitetu, Sektor za pa- tente i Sektor za žigove i di- zajn


  31.12.2023.


  -


  Zbog nedostatnih ljudskih resursa odgođeno za na- redno izvještajno razdob- lje.

  Nadogradnja postojeće usluge e-Prijava indus- trijskog vlasništva imple- mentacijom zajedničkih digitalnih alata za javnu upravu kroz SDURDD- ov13 projekt e.Standard (e-potpis, e-ovlaštenja, e-poslovanje)


  Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


  31.12.2023.


  100%


  /

  Aktivnosti razvoja i una- prjeđenja sustava digi- talnog uredskog poslo- vanja DZIV-a


  31.12.2023.


  90%

  Zbog nedostatnih ljudskih resursa uključenih u akti- vnost preostale planirane aktivnosti odgođene su za naredno izvještajno raz- doblje.


  image

  image

  13 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  image  Nastavak prilagodbe ICT infrastrukture u svrhu provedbe digi- talne transformacije mi- gracijom na Centar dije- ljenih usluga (CDU)


  Sektor za digi- talno poslova- nje i kvalitetu


  31.12.2023.


  95%

  U najvećem dijelu prove- den projekt migraciju u Centar dijeljenih usluga (CDU); dovršetak migra- cije u preostalom dijelu odgođen za naredno izvještajnoo razdoblja u- slijed vanjskih razloga na koje DZIV nije mogao u- tjecati.

  Izrada strateškog doku- menta unaprjeđenja su- stava upravljanja poda- cima


  31.12.2023.


  -

  Zbog neraspoloživosti od- govarajućih stručnih re- sursa odgođeno za nare- dno razdoblje.


  Aktivnosti na unaprjeđe- nju primjene politike otvorenih podataka

  Sektor za digi- talno poslova- nje i kvalitetu, Sektor za pa- tente, Sektor za žigovi i in- dustrijski di- zajn


  30.6.2023.


  90%


  Zbog neraspoloživosti od- govarajućih stručnih re- sursa dio planiranih aktiv- nosti odgođena za nare- dno razdoblje.

  Nastavak uspostave i certificiranje sustava u- pravljanja informacij- skom sigurnosti (ISO 27001)

  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2023.


  100%


  /


  image

  Aktivnosti na proširenju opsega sustava uprav- ljanja kvalitetom

  Aktivnosti na unaprje- đenju sustava financij- skog upravljanja i kon- trole

  Aktivnosti na proširenju opsega sustava uprav- ljanja kvalitetom

  Aktivnosti na unaprje- đenju sustava financij- skog upravljanja i kon- trole


  31.12.2023.


  31.12.2023.


  31.12.2023.


  31.12.2023.


  5%

  Tijekom izvještajnog raz- doblja započete su aktiv- nosti na uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u općim poslovnim funkci- jama, ali zbog nedostat- nih ljudskih resursa nisu provedene sukladno planu već se prenose u naredno razdoblje.


  100%


  /


  5%

  Tijekom izvještajnog raz- doblja započete su aktiv- nosti na uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u općim poslovnim funkci- jama, ali zbog nedostat- nih ljudskih resursa nisu provedene sukladno planu već se prenose u naredno razdoblje.


  100%


  /

  Sektor za planske, finan- cijske i pravne poslove te po- slove upravlja- nja ljudskim resursima


  Implementacija digital- nog alata (aplikacije) za upravljanje ljudskim po- tencijalima


  Sektor za planske, finan- cijske i pravne poslove te po- slove upravlja- nja ljudskim resursima i Sektor za digi- talno poslova- nje i kvalitetu


  30.9.2023.


  -


  Provedene su sve pripre- mne radnje za provedbu postupka javne nabave za predmetnu aplikaciju, ali se od istoga odustalo zbog saznanja o razvoju aplikacije na razini dr- žavne uprave koju pro- vodi Ministarstvo pravo- suđa i uprave (MPU). Ap- likacija MPU-a nije bila raspoloživa za implemen- taciju do kraja ovog izvje- štajnog razdoblja, te se planira njena implementa- cija u DZIV-u u narednom izvještajnom razdoblju, prema rasporedu koji će odrediti MPU.


  Ostale redovne stručne aktivnosti Sektora za di- gitalno poslovanje i kva- litetu


  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2023.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om


  100%


  /


  Mjera 10.

  Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

  Svrha provedbe mjere

  Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa sa visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne dje-

  latnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje


  2,5 (2018)


  4


  4,5

  Pokazatelj rezultata 2.

  Broj novozaposlenih vi- sokostručnih zaposle- nika


  0 (2020)


  3

  2 (5)


  (2 započela rad i za još 3 rješenja o prijmu su postala izvršna u 2023. godini ali će rješe- nja o rasporedu biti donesena početkom 2024.)


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Pro- računu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene  Provedba strateškog plana razvoja ljudskih resursa DZIV-a


  Služba za pravne i opće poslove te po- slove upravlja- nja ljudskim potencijalima


  31.12.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om

  43 – Ostali prihodi za po- sebne nam- jene T763005 Su-

  radnja DZIV- a s Uredom Europske u- nije za inte- lektualno vla- sništvo

  52 - Ostale pomoći i da- rovnice A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om.


  83.843,83


  40%

  Zbog usmjerenosti na os- tvarivanje prioritetnih ope- rativnih aktivnosti u uvje- tima nedostatnih ljudskih resursa nije ostvarena planirana finalizacija stra- teškog plana razvoja ljud- skih resursa DZIV-a, čija se finalizacija očekuje u narednom izvještajnom razdoblju, no unatoč tome proveden je dio aktivnosti iz nacrta strateškog doku- menta.


  Provedba programa za razvoj profesionalne i korisnički usmjerene or- ganizacijske kulture


  31.10.2023.


  65%

  Zbog usmjerenosti na os- tvarivanje prioritetnih ope- rativnih aktivnosti u uvje- tima velike angažiranosti nedostatnih ljudskih re- sursa u projektima re- forme državnoslužbeni- čkog zakonodavstva, tije- kom izvještajnog razdob- lja nije ostvarena finaliza- cija planirane aktivnosti.


  Izrada i praćenje pro- vedbe plana stručnog u- savršavanja zaposle- nika DZIV-a

  Sektor za potporu inovativnim i kreativnim djelatnostima (izrada)


  15.3.2023.


  100%


  /


  Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (praćenje)


  31.12.2023.


  Provedba programa e- dukacije za novozapos- lene službenike


  Služba za pravne i opće poslove te po- slove upravlja- nja ljudskim potencijalima


  31.1.2023.


  90%

  Izrađen je i usuglašen program edukacije, na- pravljen je novi i ažuriran postojeći edukativni ma- terijal, a samo izvršenje e- dukacije prebačeno je na početak narednog izvješ- tajnog razdoblja s obzi- rom na to da su novi služ- benici uglavnom zapos- leni tek krajem izvještaj- nog razdoblja.

  Ostale redovne stručne aktivnosti Sektora za planske, financijske i pravne poslove te po- slove upravljanja ljud- skim resursima

  Sektor za planske, finan- cijske i pravne poslove te po- slove upravlja- nja ljudskim re- sursima


  31.12.2023.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  100%


  /


  Mjera 11.

  Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga

  Svrha provedbe mjere

  Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i pot-

  rebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici DZIV-a


  169.297

  (2022.)


  5%


  5%

  Pokazatelj

  rezultata 2. Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektual- nog vlasništva


  1.550

  (2022.)


  3%


  44%

  Pokazatelj rezultata 3. Dodatne javne usluge obuh-

  vaćene sustavom

  Usluge infor- macijskog cen- tra i mrežna stranica (2020)


  NP14


  -  image

  14 Greškom u Godišnji plan rada DZIV-a za 2023. godinu unesena je ciljana vrijednost za pokazatelj rezultata koji je planiran za 2024. godinu. Provedbenim programom DZIV- a 2021-2024 na kojem se temelji Godišnji plan rada za 2023. godinu nije planirana izmijenjena ciljana vrijednost za ovaj pokazatelj rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost za 2022. godinu, koja je postignuta u 2022. godini.


  praćenja zadovoljstva

  korisnika


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Pro- računu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene

  Ažuriranje i razvoj sadr- žaja internetskih stra- nica i društvenih mreža DZIV-a


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima


  31.12.2023.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  43 – Ostali prihodi za po- sebne nam- jene T763005 Su-

  radnja DZIV- a s Europ- skim uredom za žigove i di- zajn


  363.210,10


  100%


  U odnosu na redovne ak- tivnosti održavanja.

  Razvoj i ažuriranje sadr- žaja o DZIV-u na portalu e-Građani te portalima europskih i međunarod- nih organizacija


  31.12.2023.


  100%


  /

  Pružanje stručne infor- macijske potpore koris- nicima u području inte- lektualnog vlasništva te- meljem upita


  31.12.2023.


  100%


  /

  Praćenje zadovoljstva korisnika uslugama in- formacijskog centra DZIV-a (INCENTIV-a),

  postupcima priznanja in- dustrijskog vlasništva te proširenje obuhvata su- stava praćenja zadovolj- stva korisnika na e-us- luge i za podnošenje


  31.12.2023.


  100%


  /


  prijave i druge pove- zane postupke za priz- nanje/registraciju prava industrijskog vlasništva i e-registre intelektualnog vlasništva

  Pružanje stručnih us- luga pretraživanja i ana- lize podataka o registri- ranom industrijskom vla- sništvu (izvan postu- paka za priznanje prava) na zahtjev koris- nika


  Sektor za pa- tente, Sektor za potporu ino- vacijskim i kre- ativnim djelat- nostima


  31.12.2023.


  100%


  /


  Razvoj i unaprjeđenje stručnih usluga Informa- cijskog centra za inte- lektualno vlasništvo


  31.12.2023.


  100%

  Izvršene su sve aktivnosti od strane Zavoda za koje su ostvareni uvjeti sukla- dno projektnom planu EPO-a vezano za razvoj novih usluga.

  Praćenje rada i suradnja s tijelima državne u- prave vezano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vla- sništva priprema stru- čnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu

  Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i di- zajn, Samos- talna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2023.


  100%


  /  Uspostava programa za pripremu polaganja is- pita za ovlaštene zastu- pnike


  31.12.2023.


  -


  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa planirane ak- tivnosti prenose se u na- redno razdoblje.


  Unaprjeđenje sadržaja i redovito provođenje jav- nog lokaliziranog WIPO- ovog15 Općeg tečaja in- telektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima (Sudje- luju: Sektor za patente, Sek- tor za žigove i dizajn, Samos- talna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove)


  31.12.2023.


  80%

  Tečaj redovno proveden sukladno planu. Unaprje- đenje sadržaja je priprem- ljeno prijevodom svih sa- držaja na hrvatski jezik. Tehnička implementacija je odgođena za 2024. go- dinu zbog neraspoloživo- sti resursa na strani WIPO-a koji su bili anga- žirani na za WIPO priori- tetnije aktivnosti.

  Promotivne aktivnosti namijenjene zainteresi- ranoj i stručnoj javnosti


  31.12.2023.


  100%


  /

  Promotivne aktivnosti namijenjene ključnim korisnicima usluga DZIV-a i zastupnicima u području intelektualnog vlasništva


  31.12.2023.


  100%


  /


  image

  15 Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization)  Provedba projekata su- radnje s EPO-om, EU- IPO-om i WIPO-om, praćenje i priprema stru- čnih podloga i izvještaja, rad na uspostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definira- nih aktivnosti


  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima, Sektor za patente, Sek- tor za žigove i dizajn, Samos- talna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2023.


  88%

  EPO 100%

  U potpunosti izvršene sve planirane aktivnosti koje su se provodile od strane EPO-a.


  EUIPO 100%

  U potpunosti izvršene ak- tivnosti redovne suradnje planirane za izvještajno razdoblje.


  WIPO 64%

  Provedena većina plani- ranih te dio neplaniranih aktivnosti. Dio aktivnosti nije realiziran zbog nedo- statnih ljudskih resursa, dio je odgođen za nare- dno izvještajno razdoblje dok se od jedne aktivnosti odustalo.

  Redovne stručne aktiv- nosti Kabineta te stru- čne, upravljačke i preds- tavničke aktivnosti glav- nog ravnatelja i zamje- nika glavnog ravnatelja

  Glavni ravna- telj, zamjenik glavnog ravna- telja, Kabinet glavnog ravna- telja


  31.12.2023.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  100%


  /


  Mjera 12.

  Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva

  Svrha provedbe mjere

  Modernizacija i unaprjeđenje sustava intelektualnog vlasništva u skladu s gospodarskim, tehnološkim i društve-

  nim razvojem.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za patente, načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn, voditelj Samostalne službe za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije-

  dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Donošenje revidiranog propisa o za- štiti industrijskog dizajna


  (-) (2022)

  Usuglašen prijedlog među zemljama člani- cama i donošenje revidiranog propisa EU-a o zaštiti dizajna (u mjeri sukladno statusu za- konodavnih aktivnosti Europske unije)

  Prijedlozi EU propisa objavljeni van planira- nog roka (19. studenog 2022.) te je u tijeku u- suglašavanje.

  Pokazatelj

  rezultata 2. Revizija su- stava svjedodžbe o do- datnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja


  (-) (2022)

  Usuglašen prijedlog među zemljama članicama i donošenje revidiranog propisa EU-a o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja (u mjeri sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti Europske unije)


  Prijedlozi EU propisa objavljeni su van plani- ranog roka (27. travnja 2023.) te je u tijeku u- suglašavanje.

  Pokazatelj

  rezultata 3. Status RH u sustavu jedinstvenog eu- ropskog patenta (UPC)


  (-) (2022)

  Priprema podloga za odluku o statusu RH u sustavu jedinstvenog europskog patenta (UPC) i (ovisno o odluci) pokretanje pos- tupka za pristupanje UPC-u

  Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu stupio je na snagu van planiranog roka (1.6.2023.). Pripremljene su okvirne podloge za odluku o statusu RH u sustavu jedinstve- nog europskog patenta (UPC).  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene

  Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije s dionicima i zastupanje interesa RH u radu stručnih tijela EU-a u donošenju revidiranih propisa o zaštiti industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode, kao i odgovarajuće stručne aktivnosti


  Sektor za žigove

  i industrijski dizajn


  Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  30.6.2023.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om


  43 – Ostali pri- hodi za pose- bne namjene T763005 Sura-

  dnja DZIV-a s Uredom Eu- ropske unije za intelektualno vlasništvo


  402.252,16


  100%


  /

  Uspostava radne skupine za utvrđivanje učinaka i pripremu stajališta RH o uspostavi jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti svjedodžbe o dodatnoj zaštiti


  Sektor za patente


  Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2023.


  100%

  Prijedlozi EU propisa ob- javljeni su van planira- nog roka (27. travnja 2023.) te je u tijeku usu- glašavanje.

  Uspostava radne skupine za utvrđivanje učinaka i pripremu stajališta o pristupanju RH sustavu jedinstvenog europskog patenta


  31.12.2023.


  -

  Sporazum o Jedinstve- nom patentnom sudu stupio je na snagu van planiranog roka (1.6.2023.). Priprem- ljene su okvirne podloge za odluku o statusu RH u


  sustavu jedinstvenog e- uropskog patenta (UPC).

  Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije s dionicima i zastupanje interesa RH u radu stručnih tijela EU-a u donošenju inicijativa iz područja patenata

  Sektor za patente, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2023.


  100%


  /

  Revizija propisa o zastupanju stranaka u postupcima u području industrijskog vlasništva sukladno europskom pravnom okviru


  31.12.2023.


  -

  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa aktivnosti odgođene za naredno razdoblje.

 5. Izjava o fiskalnoj odgovornosti


  image

  Prilog 1. a - IZJAVA O FISKALNOJ ODGO


 6. Financijski izvještaji


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS) te BILANCA 2023.xlsIznosi iskazani u financijskim izvještajima uključuju i transferne prihode i rashode kojima se dio prihoda državnog proračuna od uplaćenih naknada/pristojbi za postupke u nadležnosti Sektora za patente, temeljem obaveza Republike Hrvatske iz članstva u Europskoj patentnoj konvenciji („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 8/07 i 1/08) i Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) ((„Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 3/98 i 10/98), uplaćuje na račune Europskog patentnog ureda (EPO) i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), a nakon podmirenja obaveza preostali dio se preknjižuje u opće prihode državnog proračuna. Ukupno za 2023. godinu transferni prihodi su iznosili 2.628.810,52 EUR, od čega je 1.042.546,27 EUR transferirano radi ispunjenja navedenih obaveza, dok je preostali iznos preknjižen u opće prihode državnog proračuna.

Napomena: DZIV pod svojom upravnom nadležnošću nema agencija, ustanova i/ili trgovačkih društava.


image KLASA: 023-01/2022-001/0002 URBROJ: 559-01/3-24-002


GLAVNA RAVNATELJICA

mr. sc. Ljiljana Kuterovac

(elektronički potpisano)


53


image

LJILJANA KUTEROVAC

HR-91190090825


Elektronički potpisano: 30.04.2024T15:28:10 (UTC:2024-04-30T13:28:10Z)

Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera Broj zapisa: c375511b-f8db-4281-8d8a-6ded5456b406