image


Godišnji izvještaj o radu


Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2021. godinu


Zagreb, travanj 2022.

Sadržaj


1. Sadržaj ……………………………………………………………...............................

2

2. Predgovor …………………………………………………………………………………

3

3. Uvod ………………………………………………………………………………..

5

a. Organizacijska struktura …………………………………………………….............

5

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama ………………………………

6

4. Kontekst ………………………………………………………………………….

8

5. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti …………………………………………………

9

Mjera 1 Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog

i srodnih prava ………………………………………………………………


Mjera 2 Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima …..................


9


12

Mjera 3 Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području

intelektualnog vlasništva ………………………………………...


14

Mjera 4 Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja …………………………………


18

Mjera 5 Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim

vlasništvom ……………………………………………………...


26

Mjera 6 Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u

gospodarstvo ……………………………………………………………………


29

Mjera 7 Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne

programe …………………………………………………………………………...


31

Mjera 8 Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva

i borbe protiv krivotvorenja i piratstva ………………………………………...


Mjera 9 Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje

strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima …... Mjera 10 Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima ……………………………

Mjera 11 Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim

korisnicima usluga ……………………………………………………………..


33


36


40


43

6. Izjava o fiskalnoj odgovornosti …………………………………………………………...

48

7. Financijski izvještaji …………………………………………………………………….

48

 1. Predgovor


  Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

  Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.

  Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

  Na putu ostvarenja svoje vizije i misije DZIV je u 2021. godini ostvario značajne rezultate na ispunjenju strateških ciljeva Republike Hrvatske, prvenstveno onih planiranih provedbenim programom DZIV-a, kao i operativnih ciljeva i aktivnosti planiranih godišnjim planom rada za 2021. godinu.

  Jedan od najvažnijih rezultata predstavlja dovršetak procesa modernizacije nacionalnog pravnog okvira u području zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva koja je ostvarena donošenjem novog moderniziranog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u listopadu 2021. godine. Time su stvoreni uvjeti za gospodarsku održivost i razvoj domaćih kreativnih industrija, koje značajno doprinose ne samo gospodarstvu nego i prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, u suvremenom digitalnom okruženju.

  Istaknuti rezultat predstavlja i provedeno pojednostavljenje sustava plaćanja pristojbi i naknada troškova u području intelektualnog vlasništva. Uređenjem pravnog okvira (zakonskog i podzakonskog) na način da je ukinuta obveza plaćanja pristojbi i zadržana samo pojednostavljena obveza plaćanja naknada troškova unaprijeđeno je poslovno okruženje u Republici Hrvatskoj

  Proveden je i niz aktivnosti radi jačanja kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom. U tom kontekstu osobito se ističe sudjelovanje DZIV-a u promociji i potpori provedbe projekta (u Hrvatskoj) u okviru kojega je osnovan poseban fond Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo i Europske komisije za financijske potpore malim i srednjim poduzećima u zaštiti intelektualnog vlasništva na nacionalnoj razini i razinu Europske unije. Kao rezultat potpora u 2021. godini zabilježen je rekordan godišnji broj prijava za zaštitu žiga Europske unije i registriranog industrijskog dizajna Europske unije od strane podnositelja iz Hrvatske.

  U pogledu strateškog razvoja DZIV-a kao moderne, visokostručne i učinkovite organizacije najistaknutiji rezultat u kontekstu ostvarenja ciljeva reforme državne uprave predstavlja uvođenje certificiranog sustava upravljanja kvalitetom poslovnih procesa u skladu s normom ISO 9001 u području postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva, kao prva faza u višegodišnjem planu uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u sva područja poslovanja DZIV-a. Tome je pridonijela i implementacija novog unutarnjeg ustrojstva usklađenog s promjenama u okruženju i području djelatnosti, kojim je uspostavljen posebni sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu.

  Uz navedeno DZIV je ostvario uspješne rezultate u pogledu učinkovitosti provedbe postupaka priznanja industrijskog vlasništva kao temeljne djelatnosti, u skladu s ciljevima koji su postavljeni uzimajući u obzir značajan nedostatak ljudskih resursa koji se ogleda u podatku da je u DZIV-u tijekom 2021. godine bilo popunjeno tek 62% radnih mjesta propisanih unutarnjim ustrojstvom.


 2. Uvod


  1. Organizacijska struktura

   image

   5

  2. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama   Ustrojstvena jedi- nica (2. razina)


   Broj zaposle- nih na dan 31. 12. 2021.


   Kvalifikacijska struktura (%)

   Spol (%)


   Dobna struktura (%)

   VSS (VIII i VII-2)

   VSS

   VŠS

   SSS

   KV/PKV/NKV


   M


   Ž

   18-30

   31-40

   41-50

   51-60


   60+


   Glavna ravnateljica


   1


   1


   0


   0


   0


   0


   0


   1 (100 %)


   0


   0


   0


   1


   0

   Zamjenica GR

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   1 (100 %)

   0

   0

   0

   1

   0

   Kabinet GR

   3

   0

   2

   0

   1

   0

   0

   3 (100%)

   0

   2

   1

   0

   0

   Sektor za patente

   17

   3

   9

   1

   4

   0

   3 (18%)

   14 (82%)

   0

   0

   10

   5

   2

   Služba za pravne i administrativne po- slove


   8


   0


   3


   1


   4


   0


   1 (12,5,%)


   7 (87,5%)


   0


   0


   6


   1


   1


   Služba za specijalisti- čke poslove u podru- čjima tehnike


   9


   3


   6


   0


   0


   0


   2 (22%)


   7 (78%)


   0


   0


   4


   4


   1

   Sektor za žigove i

   industrijski dizajn

   18

   1

   10

   1

   5

   1

   5 (28%)

   13 (72%)

   0

   4

   5

   6

   3

   Služba za poslove re- gistracije žigova, in- dustrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka


   10


   1


   5


   1


   3


   0


   1 (10%)


   9 (90%)


   0


   3


   2


   4


   1

   Služba za dvostrana- čke, međunarodne i administrativne pos- tupke


   8


   0


   5


   0


   2


   1


   4 (50%)


   4 (50%)


   0


   1


   3


   2


   2


   Sektor za potporu i- novacijskim i kreati- vnim djelatnostima


   10


   0


   8


   0


   2


   0


   3 (30%)


   7 (70%)


   0


   2


   4


   3


   1

   Služba za potporu ko- risnicima i stručne us- luge


   5


   0


   4


   0


   1


   0


   2 (40%)


   3 (60%)


   0


   2


   3


   0


   0

   Služba za suradnju i i- zobrazbu u području IV te komunikacije


   5


   0


   4


   0


   1


   0


   1 (20%)


   4 (80%)


   0


   0


   1


   3


   1

   Sektor za digitalno poslovanje i kvali- tetu (ukupno)


   16


   3


   4


   0


   9


   0


   9 (56%)


   7 (44%)


   1


   1


   4


   10


   0


   Načelnik Sektora


   1


   1


   0


   0


   0


   0


   1 (100%)


   0


   0


   0


   0


   1


   0

   Služba za poslovne sustave, upravljanje podacima i kvalitetu


   7


   2


   3


   0


   2


   0


   5 (71%)


   2 (29%)


   0


   1


   2


   4


   0


   Služba za administri- ranje podataka i do- kumentaciju


   8


   0


   1


   0


   7


   0


   3 (37,5%)


   5 (62,5%)


   1


   0


   2


   5


   0


   Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (uku- pno)


   11


   0


   6


   2


   3


   0


   2 (18%)


   9 (82%)


   0


   3


   4


   2


   2

   Služba za planiranje, financije i kontrolu

   4

   0

   3

   0

   1

   0

   0

   4 (100%)

   0

   2

   1

   0

   1


   Služba za pravne po- slove i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


   7


   0


   3


   2


   2


   0


   2 (29%)


   5 (71%)


   0


   1


   3


   2


   1


   Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međuna- rodne poslove


   5


   0


   5


   0


   0


   0


   0


   5 (100%)


   0


   0


   3


   2


   0


   UKUPNO


   82


   9


   44


   4


   24


   1


   22

   (27%)


   60

   (73%)


   1


   12


   31


   30


   8


   Ukupni broj zaposlenih na dan 31.12.2021. odgovarao je 62% od ukupnog broja radnih mjesta propisanih aktima o unutarnjem ustrojstvu.

 3. Kontekst


  Na provedbu plana rada u 2021. godini, kao i u prethodnoj godini, značajno je utjecala pandemija bolesti COVID-19. S obzirom na nedostatne stručne ljudske resursa DZIV-a kao rezultat dugogodišnjeg ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi, razina kvalitete i učinkovitosti u 2021. godini održana je na dosegnutoj razini zahvaljujući izostanku značajnijeg porasta broja zahtjeva za priznanjem prava industrijskog vlasništva za teritorij Republike Hrvatske, suprotno trendovima u većini drugih država članicama Europske unije i na razini europskih regionalnih sustava u kojima je broj zahtjeva značajnije rastao.

  Modernizacija nacionalnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama digitaliziranog i globaliziranog tržišta proizvoda kreativnih industrija izazvala je do sada nezabilježen interes ne samo domaćih nego i globalnih dionika, te je rezultirala, po opsegu poslova i intenzitetu, značajnim angažmanom DZIV-a kao stručnog nositelja u zakonodavnom postupku donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. S obzirom na opseg i značaj promjena koje proizlaze iz implementacije zajedničke pravne stečevine Europske unije u području autorskog prava (prvenstveno Direktive 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu), uz interakciju sa domaćim dionicima implementacija je zahtijevala i vrlo intenzivnu komunikaciju i koordinaciju s institucijama i zemljama članicama Europske unije. Imajući na umu da je područje autorskog i srodnih prava usklađeno na razini Europske unije s čak 15 direktiva ili uredbi, procesi periodičke revizije njihovih učinaka i razmatranje potrebnih daljnjih izmjena također su zahtijevali visok stupanj stručnog angažmana DZIV-a, za koji također postoji manjak odgovarajućih specijalističkih ljudskih resursa.

  Dinamika i opseg aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore DZIV-a poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe, u 2021. godini bila je ograničena u odnosu na planirano zbog slabije dinamike normalizacije gospodarskih, društvenih i obrazovnih aktivnosti slijedom suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 od očekivanoga.

  Iz sličnih razloga, kao i iz razloga nedovoljnih ljudskih resursa DZIV-a koji su bili angažirani na prioritetnim ciljevima modernizacije zakonodavnog okvira, dinamika aktivnosti u području stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji provedbe prava intelektualnog vlasništva bila je također ograničena. U kontekstu globalne pandemije bolesti COVID-19 i nedostatne raspoloživosti cjepiva te sredstava za higijensku zaštitu aktivnosti DZIV-a bile su posebno usmjerene na potporne aktivnosti u borbi protiv trgovine krivotvorenim proizvodima.

 4. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti


  Mjera 1.

  Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

  Svrha provedbe mjere

  Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog

  društva te djelovanja jedinstvenog tržišta Europske unije

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije- dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata 1.

  Povećanje prihoda nosi- telja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu


  2.283.200,93

  kn (2019.)


  10%


  NP

  Pokazatelj

  rezultata 2. Osigurava- nje primjerene i raz- mjerne naknade auto- rima i izvođačima za ko- rištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi


  137.960.610,09

  kn (2019.)


  2%


  NP


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (kn)


  Ostvarenje aktiv- nosti (%)


  Napomene  Priprema i provedba po- stupka donošenja no- vog Zakona o autor- skom pravu i srodnim pravima, dovršetak pos- tupka


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  7.6.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  10.200,00


  (provedba 2 natječaja za osnivanje Vi- jeća stru- čnjaka suk- ladno novom Zakonu o a- utorskom pravu i srod- nim pravima NN 111/21)


  100%

  Zakon o autorskom pravu i srodnim pra- vima (NN 111/21) stupio na snagu 22.10.2021.

  Postupak donošenja Za- kona o autorskom pravu i srodnim pravima produ- žen je s ciljem pronalaže- nja kompromisa između suprotstavljenih dionika (proizvođača fonograma i glazbenih umjetnika iz- vođača) oko spornih od- redbi vezanih uz korište- nje digitalnih fonograma na internetskim platfor- mama te je Zakon done- sen kasnije od planira- nog. U konačnom tekstu Zakona odustalo se od pr- votno planiranog donoše- nja sektorskih kolektivnih ugovora o minimalnim u- vjetima pojedinačnih ugo- vora između kolektivnih organizacija nositelja prava, koje dionici nisu podržali. S obzirom na navedeno, pokazatelji re- zultata nisu mogli biti os- tvareni ili nisu mogli biti o- stvareni u ovom izvještaj- nom razdoblju. Donoše- njem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima uspostavljen je moderni- zirani pravni okvir za zaš- titu autorskog i srodnih


  prva usklađen s potre- bama digitalnog društva, a mehanizmi za njegovu punu provedbu bit će us- postavljeni u narednom razdoblju.


  Priprema i provedba po- stupka donošenja pra- vilnika o stručnim mjeri- lima i postupku izdava- nja odobrenja za obav- ljanje djelatnosti kolekti- vnog ostvarivanja prava


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  7.9.2021.

  80%

  Rok za donošenje pravilnika sukladno članku 313. stavku

  1. Zakona o autor- skom pravu i srod- nim pravima je 4 mjeseca od stupa- nja na snagu toga

  zakona


  Zbog kašnjenja u donoše- nju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Pravilnik o izdavanju odo- brenja za obavljanje dje- latnosti kolektivnog ostva- rivanja prava donesen je u 2022. godini.

  Priprema i provedba po- stupka donošenja pra- vilnika o naknadama za rad Vijeća stručnjaka u području autorskog prava i srodnih prava


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  7.9.2021.

  80%

  Rok za donošenje pravilnika sukladno članku 313. stavku

  1. Zakona o autor- skom pravu i srod- nim pravima je 4 mjeseca od stupa- nja na snagu toga

  zakona


  Zbog kašnjenja u donoše- nju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Pravilnik o Vijeću stru- čnjaka za naknade na po- dručju autorskog i srodnih prava (NN 38/22) done- sen je u 2022. godini.

  Ostale redovne stručne aktivnosti Samostalne službe za autorsko pravo te europske i me- đunarodne poslove u području autorskih i sro- dnih prava


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  31.12.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  718.272,72


  75%

  Zbog nedostatnih ljudskih resursa koji su bili angaži- rani na prioritetnim poslo- vima vezanim uz moder- nizaciju zakonodavnog okvira redovne aktivnosti ostvarene su u smanje- nom opsegu.


  Mjera 2.

  Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

  Svrha provedbe mjere

  Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inicijativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vri- jednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Uspostavlja- nje pravnog okvira za u- pravljanje digitalnim poda- cima


  (-) 2021


  Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje na-

  cionalnog stajališta u suradnji s dionicima

  Prijedlog EU propisa nije objavljeni sukla- dno planiranim rokovima. Objava se oče- kuje u prvom tromjesečju 2022. godine. U okviru pripreme revizije od lipnja do rujna 2021. provedeno je EU javno savjetovanje.

  Pokazatelj

  rezultata 2. Donošenje revidiranog propisa o zaš- titi baza podataka


  (-) 2021


  Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje na-

  cionalnog stajališta u suradnji s dionicima

  Prijedlog EU propisa nije objavljeni sukladno planiranim rokovima. Objava se očekuje u prvom tromjesečju 2022. godine. U okviru pripreme revizije od lipnja do rujna 2021. provedeno je EU javno savjetovanje.


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)


  Iznos ostvaren u proračunu (kn)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene

  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Repu- blike Hrvatske na sastan-

  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunaro- dne poslove


  30.9.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici Državnog proračuna


  0


  NP

  Prijedlog EU propisa nije objavljeni sukladno planiranim rokovima. Objava se očekuje u pr- vom tromjesečju 2022.


  cima u donošenju prijed- loga propisa koji uređuju upravljanje podacima na razini EU (Data Act)

  godine. U okviru pri- preme revizije od lipnja do rujna 2021. prove- deno je EU javno savje- tovanje.

  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Repu- blike Hrvatske na sastan- cima u donošenju prijed- loga revizije Direktive 96/9/EZ o bazama poda- taka


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunaro- dne poslove


  30.9.2021.


  0


  NP

  Prijedlog EU propisa nije objavljeni sukladno planiranim rokovima. Objava se očekuje u pr- vom tromjesečju 2022. godine. U okviru pri- preme revizije od lipnja do rujna 2021. prove- deno je EU javno savje- tovanje.

  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Repu- blike Hrvatske na sastan- cima u donošenju prijed- loga propisa koji uređuju upravljanje podacima i propisa koji revidira Direk- tivu 96/9/EZ o bazama podataka


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunaro- dne poslove


  30.9.2023.


  0


  NP

  Prijedlog EU propisa nije objavljeni sukladno planiranim rokovima. Objava se očekuje u pr- vom tromjesečju 2022. godine. U okviru pri- preme revizije od lipnja do rujna 2021. prove- deno je EU javno savje- tovanje.


  Mjera 3.

  Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

  Svrha provedbe mjere

  Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva te odgovarajuće formalno ure- đenje plaćanja naknada troškova postupaka u području prava intelektualnog vlasništva te troškova stručnih usluga DZIV-a

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnici sektora

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)


  1999 (2019)


  3 %

  1719 (-14%)


  U skladu s Akcijskim planom za smanjenje nepore- znih i parafiskalnih davanja ukinut je dualni sustav plaćanja upravnih pristojbi i naknada troškova za u- pravne postupke koje provodi DZIV. Ukinuta je ob- veza plaćanja upravnih pristojbi čime su korisnici ra- sterećeni obveza u godišnjem iznosu od oko

  600.000 kn, a sustav naknada troškova je pojedno- stavljen, čime se unaprjeđuje poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stra- nih ulaganja.

  S obzirom da je zakon kojim su ukinute upravne pri- stojbe u primjeni tek od 24.6.2021. aktivnost nije mogla u potpunosti utjecati na pokazatelj rezultata.


  Također, izostao je očekivani utjecaj postpandemij- skog gospodarskog oporavka na oporavak broja pri- java u nacionalnom postupku.


  Aktivnosti

  Nadležnost za pro- vedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos os- tvaren u proračunu (kn)


  Ostvarenje aktivno- sti


  Napomene


  Priprema i provedba pos- tupka donošenja novog Zakona o naknadama u području prava intelektu- alnog vlasništva

  Koordina- cija Kabinet glavnog ravnatelja; Sektor za patente, Se- ktor za ži- gove i indu- strijski di- zajn


  30.6.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om

  -257.063,

  50 (sma- njenje pri- hoda drža- vnog pro- računa zbog uki- danja pris- tojbi 2021.)


  100%


  Zakon o naknadama u području intelektu- alnog vlasništva (NN 66/21), stupio na snagu 24.6.2021.


  /


  Priprema i provedba pos- tupka donošenja uredbe koja uređuje naknade tro- škova postupaka prizna- nja prava

  Koordina- cija Kabinet glavnog ravnatelja; Sektor za patente, Se- ktor za ži- gove i indu- strijski di- zajn


  30.9.2021.


  0

  100%


  Uredba o naknadama za postupke u podru- čju intelektualnog vla- sništva i stručne us- luge Državnog za- voda za intelektualno vlasništvo (NN 119/21) stupila na snagu 13.11.2021.


  Do manjeg kašnjenja u do- nošenju uredbe je došlo zbog potrebe rješavanja spora s Ministarstvom fi- nancija oko propisivanja načina korištenja prihoda od naknada za stručne us- luge koje DZIV pruža izvan svoje upravne djelatnosti.  Implementacija novog su- stava naknada u po- slovne procese DZIV-a

  Sektor za patente, Se- ktor za ži- gove i indu- strijski di- zajn, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnos- tima, Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektor za planske, fi- nancijske i pravne po- slove te po- slove uprav- ljanja ljud- skim poten- cijalima


  30.9.2021.


  0


  100%


  /

  Prilagodba korisničkih sa- držaja na mrežnim strani- cama i drugih korisničkih informacijskih materijala sukladno novom sustavu

  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnos- tima, Sektor


  30.9.2021.


  0


  100%


  /


  naknada, uključujući pri-

  za digitalno

  jevod sadržaja na engle-

  poslovanje i

  ski jezik

  kvalitetu,

  prijevod:

  Samostalna

  službe za a-

  utorsko

  pravo te eu-

  ropske i

  međunaro-

  dne poslove


  Mjera 4.

  Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

  Svrha provedbe mjere

  Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske osigurat će se povoljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno ispi- tivanje patenta do objave podatka o priznanju pa- tenta (u godini priznanja)


  36,2 mjeseci (2019)


  < 37 mjeseci


  40,7 mjeseci

  Pokazatelj

  rezultata 2. Prosječno vrijeme od podnošenja prijave žiga do registra- cije (u godini registracije)


  6,4 mjeseci (2019)


  <7,2 mjeseci


  6 mjeseci


  Pokazatelj

  rezultata 3. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


  2,7 mjeseci (2019)


  <3,5 mjeseci


  3 mjeseca

  Pokazatelj

  rezultata 4. Postotak potvrđenih akata u uprav- nim sporovima u vezi po- stupaka za priznanje prava industrijskog vlas- ništva (u godini odluke)


  89% (2020)


  > 89%


  95%


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nancira- nja (akti- vnost u Prora- čunu)


  Iznos ostva- ren u prora- čunu (kn)


  Ostvarenje aktivno- sti


  Napomene

  Kvalitetno i učinkovito provođenje postupka for- malno-pravnog ispitiva- nja: prijava patenata, u- porabnih modela, zah- tjeva za upis europskih

  Sektor za pa

  tente

  31.12.2021.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis-


  2.408.268,57


  96%


  Odstupanje zbog sma- njene raspoloživosti ljud- skih resursa


  patenata u registar i zah- tjeva za izdavanje svje- dodžbi o dodatnoj zaštiti

  tracija i u- pravljanje DZIV-om

  Ažurno praćenje održa- vanja i prestanka važenja prava te rješavanje osta- lih zahtjeva koji se pojav- ljuju u svim postupcima iz nadležnosti Sektora

  31.12.2021.


  100%


  Djelomično odstupanje zbog smanjene raspoloži- vosti stručnih ljudskih re- sursa

  Kvalitetno i ažurno pro- vođenje postupka pretra- živanja stanja tehnike i supstancijalnog ispitiva- nja uvjeta za priznanje patenta

  31.12.2021.


  69%

  Kvalitetno i ažurno pro- vođenje postupka regis- tracije uporabnog modela

  31.12.2021.


  100%

  Kvalitetno provođenje po- stupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti

  31.12.2021.


  100%

  Kvalitetno i učinkovito provođenje postupka u- pisa europskih patenata u nacionalni registar

  31.12.2021.


  100%

  Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) i e- uropskih prijava i podne- saka koje se podnose DZIV-u kao prijamnom u- redu

  31.12.2021.


  100%


  /

  Kvalitetno provođenje po- stupka registracije topo- grafija poluvodičkih proiz- voda

  31.12.2021.


  100%

  Kvalitetno i ažurno pro- vođenje postupka poniš- taja prava iz nadležnosti Sektora za patent (pa- tent, uporabni model, svjedodžba o dodatnoj zaštiti)

  31.12.2021.


  100%

  Dovršetak svih priprem- nih aktivnosti za primjenu Operativnog sporazuma o suradnji s EPO-om u području pretraživanja

  31.12.2021.


  100%


  Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene me- đunarodnih propisa nuž- nih za provedbu međuna- rodne odnosno regio- nalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske pa- tentne konvencije)

  31.12.2021.


  100%


  /

  Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH

  Sektor za ži- gove i indus- trijski dizajn

  31.12.2021.


  100%


  /


  2.128.875,93

  Održavanje dinamike i u- naprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispitiva- nja žigova i industrijskog

  31.12.2021.


  100%


  dizajna i rješavanja po o- čitovanju te pravovre- meno postupanje po o- končanju drugostupanj- skih postupaka

  Održavanje kvalitete i u- činkovitosti u obavljanju poslova u postupku me- đunarodne zaštite doma- ćih prijava žiga i rješava- nja zahtjeva za transfor- maciju i konverziju žiga EU

  31.12.2021.


  100%


  /

  Održavanje dinamike rje- šavanja predmeta u pos- tupku produženja i upisa promjena u registar i iz- davanje isprava te una- prjeđenje kvalitete rješa- vanja

  31.12.2021.


  100%


  /

  Povećanje dinamike rje- šavanja i unaprijeđenije kvalitete rješavanja u dvostranačkim postup- cima te pravovremeno postupanje po okončanju

  31.12.2021.


  0%

  Nije ostvareno zbog sma- njene raspoloživosti već nedostatnih ljudskih re- sursa.


  drugostupanjskih postu- paka

  Ažuriranje elektroničkih izdanja klasifikacija ži- gova (12. izdanje Nican- ske klasifikacije) i indus- trijskih dizajna (13. izda- nje Lokarnske klasifika- cije)

  31.12.2021.


  70%

  Djelomično izvršeno zbog povećanog opsega priorite- tnijih poslova.

  Dovršetak odgođen za 2022. godinu.

  Implementacija aplikacije za elektroničko prosljeđi- vanje međunarodnih pri- java žigova (Madridski sustav), provedba prom- jene procedure učitava- nja podataka međunaro- dnih registracija industrij- skog dizajna (Haški sus- tav)

  31.12.2021.


  95%

  U pogledu Madridskog su- stava preostali su samo za- vršni formalni koraci i utvrđivanje datuma početka primjene aplikacije.

  U pogledu Haškog sustavu aktivnosti su u potpunosti provedene (100%).

  Stručne aktivnosti na raz- voju sustava zaštite i- zuma iz područja tehnike, uključujući europski i me- đunarodni pravni okvir

  Sektor za pa- tente, Samo- stalna služba za autorsko pravo te eu-

  31.12.2021.


  100%

  Ističu se aktivnosti vezane uz razmatranje prijedloga za izuzeće od određenih odredbi sporazuma TRIPS o patentnoj zaštiti za lije- kove sa svrhom sprječava- nja, ograničavanja i tretira- nja bolesti COVID-19.


  ropske i me- đunarodne poslove

  Stručne aktivnosti na raz- voju sustava zaštite ži- gova, industrijskog di- zajna i zemljopisnih oz- naka, uključujući europ- ski i međunarodni pravni okvir

  Sektor za ži- gove i indus- trijski dizajn, Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove

  31.12.2021.


  100%


  /


  Mjera 5.

  Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

  Svrha provedbe mjere

  Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravlja- nje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prija- vitelja u nacionalnim pos- tupcima


  1501 (2020)


  1 %


  1451 (-3%)

  Pokazatelj

  rezultata 2. Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prija- vitelja u europskim pos- tupcima


  308 (2019)


  1 %


  478 (+55%)

  Pokazatelj

  rezultata 3. Povećanje

  broja prijava industrijskog


  230 (2019)


  1 %


  259 (13%)

  image


  vlasništva domaćih prija- vitelja u međunarodnim postupcima


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nancira- nja (akti- vnost u Prora- čunu)


  Iznos os- tvaren u proračunu (kn)


  Ostvarenje aktivnosti


  Napomene

  Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduze- tništva


  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima


  31.12.2021.


  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om 43 – Os-

  tali pri- hodi za posebne namjene T763005

  Suradnja DZIV-a s

  Europ- skim ure- dom za žigove i dizajn


  26.095,41


  100%

  Na mrežnoj stranici DZIV-a na Svjetski dan intelektual- nog vlasništva 24.6.2021. objavljena posebna pods- tranica namijenjena malim i srednjim poduzećima.

  Provođenje planiranih in- formativnih aktivnosti, ra- dionica i seminara za po- duzetnike iz malih i sred- njih te start-up poduzeća


  31.12.2021.


  100%

  Promotivne aktivnosti na- mijenjene malim, sred- njim i start-up poduze- ćima


  31.12.2021.


  75%

  Provedene su sve plani- rane aktivnosti osim onih koje su odgođene zbog pandemije bolesti COVID- 19.

  Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodar- skim i drugim javnim pri- redbama


  31.12.2021.


  100%


  /  Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja raz- voja primjene intelektual- nog vlasništva prilagođe- nih malim i srednjim te start-up poduzećima (IPD usluge)

  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i di- zajn


  31.12.2021.


  60%


  Zbog nedovoljnih ljudskih resursa ostvareno je manje od planiranog.


  Ostale redovne stručne aktivnosti Sektora za pot- poru inovacijskim i kreati- vnim djelatnostima


  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima


  31.12.2021.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om


  1.197.201,

  64


  100%


  /


  Mjera 6.

  Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

  Svrha provedbe mjere

  Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživa- nja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasniš- tvom

  Odgovornost za provedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata 1.

  Povećanje prijava pate- nata od strane javnih znanstvenoistraživačkih organizacija (ukupno na- cionalni, europski i među- narodni postupak)


  4 (2018)


  5


  7


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Pro- računu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (kn)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Provođenje planiranih

  obrazovnih aktivnosti za

  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim


  31.12.2021.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i


  0


  150%


  /


  akademske (znanstveno- istraživačke) institucije

  djelatnostima Sudjeluju: Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i di- zajn

  upravljanje

  DZIV-om

  Provođenje usluge o pre- poznavanju IV-a „Patent Lab“ namijenjene istraži- vačkim institucijama i sveučilištima


  31.12.2021.


  NP

  Aktivnosti još nisu zapo- čele zbog kašnjenja pro- vedbe odgovarajućeg projekta od strane Eu- ropskog patentnog u- reda.


  Mjera 7.

  Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

  Svrha provedbe mjere

  Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih ra- zina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vje- ština te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Broj nasta- vnika osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih godiš- njim programom eduka- cije DZIV-a


  0 (2020)


  30


  0

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj viso- koškolskih ustanova s re- dovnim programima izob- razbe iz područja intelek- tualnog vlasništva


  42 (2020)


  44


  43


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor finan- ciranja (ak- tivnost u Proračunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (kn)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene


  Promocija sadržaja o in- telektualnom vlasništvu namijenjenog djeci i mla- dima


  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za pa- tente, Sektor za žig i di- zajn, Samos- talna služba za autorsko pravo te eu- ropske i me- đunarodne poslove


  31.12.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000

  Administra- cija i uprav- ljanje DZIV- om


  0,00


  0%

  Zbog pandemije i ne- dovoljnih ljudskih re- sursa aktivnosti su od- gođene za 2022. go- dinu.

  Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstveno- istraživačke) institucije


  31.12.2021.


  0%

  Zbog pandemije i ne- dovoljnih ljudskih re- sursa aktivnosti su od- gođene za 2022. go- dinu.

  Provođenje informativno- edukativnih aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore iz osnovnih i srednjih škola


  31.12.2021.


  0%


  Zbog pandemije i ne- dovoljnih ljudskih re- sursa aktivnosti su od- gođene za 2022. go- dinu.


  Mjera 8.

  Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Svrha provedbe mjere

  Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršava- nja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja nadzora Carinske uprave na unutarnjem tr- žištu


  459 (2019)


  10%


  Podaci nisu dostupni u vremenu podnošenja izvje-

  šća

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj pravo- sudnih djelatnika obuh- vaćenih godišnjim pro- gramima specijalističke i- zobrazbe iz područja in- telektualnog vlasništva


  36 (2020)


  50


  52


  Pokazatelj

  rezultata 3. Broj javnih promotivnih aktivnosti u vezi suzbijanja prometa krivotvorenim proizvo- dima i piratstva


  0 (2020)


  1


  1


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nancira- nja (akti- vnost u Prora- čunu)


  Iznos os- tvaren u proračunu (kn)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene

  Administriranje i ažurira- nje sadržaja internetske stranice Stop krivotvori- nama i piratstvu

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima, Samos- talna služba za autorsko pravo te eu- ropske i me- đunarodne po- slove


  31.12.2021.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om 43 – Os-

  tali pri- hodi za posebne namjene T763005

  Suradnja DZIV-a s


  109.200,00


  100%


  /


  Aktivnosti nacionalne ko- ordinacije za provedbu prava intelektualnog vlas- ništva putem društvenih mreža


  31.12.2021.


  100%


  /

  Provedba izobrazbe za ti-

  jela državne uprave


  Sektor za pot-

  poru inovacij-


  31.12.2021.


  400%

  Tijekom godine ovim aktiv- nostima dan je viši prioritet od planiranog.  Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i za- interesiranu javnost

  skim i kreativ- nim djelatnos- tima, Samos- talna služba za autorsko pravo te eu- ropske i me- đunarodne po- slove


  31.12.2021.

  Europ- skim ure- dom za žigove i dizajn


  121%


  /


  Mjera 9.

  Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima

  Svrha provedbe mjere

  Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog po-

  slovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu i načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove

  te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vri- jednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Uveden sus- tav upravljanja kvalitetom


  / (2020)

  Sustav uveden za postupke priznanja prava industrijskog vlasništva (2021.)

  Sustav uveden i certificiran u skladu s normom

  ISO 9001:2015

  Pokazatelj rezultata 2.

  Udio e-prijava industrij- skog vlasništva u ukup- nom godišnjem broju pri- java industrijskog vlasniš- tva


  36% (2019)


  45%


  49%

  Pokazatelj

  rezultata 3. Stupanj digi- taliziranosti ukupnog po- slovanja


  75% (2020)


  85%


  85%

  Aktivnosti

  Nadležnost

  za provedbu

  Rok

  Izvor fi-

  nanciranja

  Iznos os-

  tvaren u

  Ostvarenje aktiv- nosti

  Napomene


  (aktivnost u Prora- čunu)

  proračunu (kn)


  Početak projekta surad- nje s EUIPO-om na im- plementaciji nove e-us- luge podnošenja prijava žigova i industrijskog di- zajna te provedba aktiv- nosti sukladno projekt- nom planu za 2021. go- dinu

  Voditelj pro- jekta i voditelj projektnog tima (Služba za poslovne sustave, u- pravljanje po- dacima i kva- liitetu), čla- novi projekt- nog tima: na- dležni ruko- voditelji i/ili službenici iz ustrojstvenih jedinica za potporu koris- nicima i pro- vedbu postu- paka za priz- nanje žiga i dizajna


  31.12.2021.


  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om

  43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005

  Suradnja DZIV-a s

  Europskim uredom za žigove i di- zajn


  531.194,00


  100%


  Projekt je pokrenut i ostvaruje se prema planu


  Uvođenje certificiranog sustava upravljanja kvali- tetom (ISO 9001:2015):

  analiza i dizajniranje po- slovnih procesa i prom- jene poslovnih procesa sukladno primjeni norme (ISO 9001:2015) , probni

  rad, implementacija i do- bivanje certifikata

  Voditelj pro- jekta i voditelj projektnog tima, imeno- vani članovi stručne grupe za sustav u- pravljanja kvalitetom


  31.12.2021.


  100%


  Uveden sustav upravlja- nja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 u poslovanje DZIV-a (certifi- kat br.: QMS 1221 022203)

  Zbog nedostatnih odgova-

  rajućih ljudskih resursa te

  Implementacija digitalnih alata za državnu upravu (e-potpis i e-pečat) u in- terne postupke

  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2021.


  40%

  odobrene provedbe pos- tupka zapošljavanja nač- elnika nadležnog sektora tek u drugoj polovici go- dine većina planiranih ak-

  tivnosti odgođena je za

  2022. godinu

  Unaprijeđen postupak

  Sektor za

  pripreme financijskog

  Unaprjeđenje sustava fi- nancijskog upravljanja i kontrole

  planske, fi- nancijske i pravne po- slove te po-


  31.12.2021.


  100%

  plana (postupak planira- nja rashoda na razini u- strojstvenih jedinica i metodologija konsolidi-

  slove uprav-

  ranja podataka prema

  klasifikacijama državnog


  ljanja ljud- skim resur- sima

  proračuna); unaprije- đena evidencija potraži- vanja i obveza; uspos- tavljena detaljnija analiti- čka metoda planiranja prihoda i rashoda za po- sebne namjene; una- prijeđen postupak praćenja realizacije pos- tupaka nabave.

  11-Opći

  Ostale redovne stručne aktivnosti Sektora za di- gitalno poslovanje i kvali- tetu


  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2021.

  prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u-


  1.335.053,4

  7


  100%


  /

  pravljanje

  DZIV-om


  Mjera 10.

  Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

  Svrha provedbe mjere

  Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa sa visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne djelatnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje


  2,5 (2018)


  3


  2,4

  Pokazatelj rezultata 2.

  Broj novozaposlenih vi-

  sokostručnih zaposlenika


  0 (2020)


  3


  2  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos os- tvaren u proračunu (kn)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Izrada strateškog plana razvoja ljud- skih resursa DZIV-a


  Služba za pravne i opće poslove te poslove u- pravljanja ljudskim po- tencijalima


  31.12.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om

  43 – Ostali pri- hodi za pose- bne namjene T763005 Sura-

  dnja DZIV-a s Europskim u- redom za ži- gove i dizajn 52 - Ostale po- moći i darov- nice A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om.


  15.112,05


  60%

  Zbog nedostatnih ljudskih re- sursa prednost je dana priori- tetnijim operativnim poslo- vima, uključujući neplanirane administrativne poslove ve- zane uz izvještavanje Minis- tarstva uprave i pravosuđa vezano uz bolest COVID-19 i refundacije troškova testira- nja službenicima.


  Izrada i praćenje provedbe plana stru- čnog usavršavanja zaposlenika DZIV-a

  Služba za pravne i opće poslove te poslove u- pravljanja ljudskim po- tencijalima


  31.12.2021.


  100%


  /

  Razvoj i provedba internih programa za razvoj profesionalne i korisnički usmje- rene organizacijske kulture


  Služba za pravne i opće poslove te poslove u- pravljanja


  31.12.2021.


  30%


  Zbog nedostatnih ljudskih re- sursa prednost je dana priori- tetnijim operativnim poslo- vima, uključujući neplanirane administrativne poslove ve-


  ljudskim po- tencijalima

  zane uz izvještavanje Minis- tarstva uprave i pravosuđa vezano uz bolest COVID-19 i refundacije troškova testira- nja službenicima.

  Ostale redovne stru- čne aktivnosti Sek- tora za planske, fi- nancijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Sektor za planske, fi- nancijske i pravne po- slove te po- slove uprav- ljanja ljud- skim resur- sima


  31.12.2021.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om


  1.059.317,8

  2


  100%


  /


  Mjera 11.

  Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga

  Svrha provedbe mjere

  Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i pot-

  rebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost

  Ciljna vrijed- nost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici DZIV-a


  162.502 (2020)


  5%


  165.889 (2%)

  Pokazatelj

  rezultata 2. Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektualnog vlasništva


  698 (2019)


  3%


  1369 (96%)

  Pokazatelj rezultata 3. Dodatne

  javne usluge obuhvaćene sustavom praćenja zado- voljstva korisnika


  Usluge informacijskog centra

  i mrežna stranica (2020)


  /


  NP  Aktivnosti

  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financira- nja (aktivnost u Proračunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (kn)

  Ostvarenje ak- tivnosti


  Napomene


  Ažuriranje i razvoj sadržaja internet- skih stranica DZIV- a


  Sektor za potporu inovacijskim i kre- ativnim djelatnos- tima


  31.12.2021.

  11-Opći prihodi i

  primici

  A763000 Admi-

  nistracija i u- pravljanje DZIV- om


  43 – Ostali pri- hodi za posebne namjene T763005 Surad- nja DZIV-a s E- uropskim ure- dom za žigove i dizajn


  158.102,44


  100%


  /

  Unaprjeđenje sadr- žaja o intelektual- nom vlasništvu na kanalu You Tube dziv.HR


  31.12.2021.


  100%


  /

  Razvoji i ažuriranje sadržaja o DZIV-u na portalu "Moja u- prava" Središnjeg državnog portala i portalima drugih ti- jela i organizacija (europskih i među- narodnih)


  31.12.2021.


  100%


  /


  Kvalitetno i učinko- vito izdavanje stru- čnih i informativnih publikacija o inte- lektualnom vlasniš- tvu


  31.12.2021.


  60%


  Zbog nedovoljnih ljud- skih resursa ostvareno je manje od planiranog

  Pružanje stručne in- formacijske potpore korisnicima u pod- ručju intelektualnog vlasništva temeljem upita


  31.12.2021.


  91%


  Manji broj osobnih pos- jeta informacijskom cen- tru DZIV-a uslijed pande- mije bolesti COVID-19

  Praćenje zadovoljs- tva korisnika javnim pratećim uslugama DZIV-a putem upit- nika i izravnim kon- taktom


  31.12.2021.


  100%


  /

  Pružanje stručnih u- sluga pretraživanja i analize podataka o registriranom indus- trijskom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava) na zahtjev korisnika


  Sektor za pa- tente, Sektor za potporu inovacij- skim i kreativnim djelatnostima


  31.12.2021.


  123%


  /

  Razvoj i unaprjeđe- nje stručnih usluga Informacijskog cen- tra za intelektualno vlasništvo (uključu- jući projekt EPO-a na razvoju centara PATLIB)


  31.12.2021.


  75%


  Zbog nedovoljnih ljud- skih resursa ostvareno je manje od planiranog

  image

  image

  image

  image

  image


  Praćenje rada i su- radnja s tijelima dr- žavne uprave ve- zano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vlasništva priprema stručnih podloga i izvještaja za pot- rebe sudjelovanja u radu


  Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2021.


  100%


  /

  Održavanje javnog lokaliziranog WIPO- ovog Općeg tečaja intelektualnog vlas- ništva na daljinu (DLHR-101) u orga- nizaciji Zavoda


  Sektor za potporu inovacijskim i kre- ativnim djelatnos- tima (Sudjeluju: Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove)


  31.12.2021.


  100%


  /

  Promotivne aktivno- sti namijenjene za- interesiranoj i stru- čnoj javnosti


  31.12.2021.


  121%


  /

  Promotivne aktivno- sti namijenjene klju- čnim korisnicima u- sluga DZIV-a i zas- tupnicima u podru- čju intelektualnog vlasništva


  31.12.2021.


  0%


  Zbog pandemije i nedo- voljnih ljudskih resursa aktivnosti su odgođene za 2022. godinu  Provedba projekata suradnje s Europ- skom patentnom or- ganizacijom (EPO), Europskim uredom za intelektualno vla- sništvo (EUIPO) i Svjetske organiza- cije za intelektualno vlasništvo (WIPO), praćenje i priprema stručnih podloga i izvještaja, rad na u- spostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definiranih aktivno- sti


  Sektor za potporu inovacijskim i kre- ativnim djelatnos- tima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2021.


  1.124.803,25


  95%

  EPO

  Sklopljen Bilateralni spo- razum EPO/DZIV 2020- 2023 i provedene plani- rane aktivnosti za 2021. godinu čime je ostvareno 100% od planiranog


  EUIPO

  100% provedene projek- tne aktivnosti u okviru Sporazuma o suradnji za 2021.


  WIPO

  Provedena većina (85%) planiranih aktivnosti o- sim onih koje su od- gođene zbog pandemije bolesti COVID-19.

  Redovne stručne aktivnosti Kabineta te stručne, upravlja- čke i predstavničke aktivnosti glavnog ravnatelja i zamje- nika glavnog ravna- telja


  Glavni ravnatelj, zamjenik glavnog ravnatelja, Kabi- net glavnog rav- natelja


  31.12.2021.


  11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


  100%


  /

 5. Izjava o fiskalnoj odgovornosti


  Prilog 1a Fiskalna odgovornost 2021.pdf.


  ţ˙

  Prilog 1a Fiskalna odgovornost 2021.pdf


 6. Financijski izvještaji


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS) te BILANCA 2021.xls


ţ˙

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHO


Napomena: DZIV pod svojom upravnom nadležnošću nema agencija, ustanova i/ili trgovačkih društava.48