image


Godišnji izvještaj o radu


Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo


za 2022. godinu


Zagreb, travanj 2023.

Sadržaj


1. Sadržaj ……………………………………………………………...............................

2

2. Predgovor …………………………………………………………………………………

3

3. Uvod ………………………………………………………………………………..

6

a. Organizacijska struktura …………………………………………………….............

6

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama ………………………………

7

4. Kontekst ………………………………………………………………………….

10

5. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti …………………………………………………

11

Mjera 1 Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog

i srodnih prava ………………………………………………………………


Mjera 2 Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima …..................


11


14

Mjera 3 Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području

intelektualnog vlasništva ………………………………………...


17

Mjera 4 Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja …………………………………


20

Mjera 5 Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim

vlasništvom ……………………………………………………...


29

Mjera 6 Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u

gospodarstvo ……………………………………………………………………


32

Mjera 7 Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne

programe …………………………………………………………………………...


34

Mjera 8 Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva

i borbe protiv krivotvorenja i piratstva ………………………………………...


Mjera 9 Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje

strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima …... Mjera 10 Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima ……………………………

Mjera 11 Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim

korisnicima usluga ……………………………………………………………..


Mjera 12 Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva ……………..


37


41


45


48


54

6. Izjava o fiskalnoj odgovornosti …………………………………………………………...

58

7. Financijski izvještaji …………………………………………………………………….

58

 1. Predgovor


  Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

  Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.

  Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

  Na putu ostvarenja svoje vizije i misije DZIV je u 2022. godini ostvario značajne rezultate na ispunjenju strateških ciljeva Republike Hrvatske, prvenstveno onih planiranih provedbenim programom DZIV-a, kao i operativnih ciljeva i aktivnosti planiranih godišnjim planom rada za 2022. godinu.

  Provedene su intenzivne stručne aktivnosti u vezi novih zakonodavnih inicijativa kojima se reformira pravni okvir zaštite Europske unije u području intelektualnog vlasništva, prvenstveno Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti oznaka zemljo- pisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode i o izmjeni uredaba (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/1753 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Vijeća (EU) 2019/1754 objavljenog u travnu 2022. godine. Navedenim prijedlogom se, po uzoru na jedinstveni sustav Europske unije uspostavljen za oznake zemljopisnog podrijetla (OZP) za poljoprivredne i prehrambene proizvode, vina i jaka alkoholna pića, uspos- tavlja sličan sustav za oznake zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proiz- vode, za koje su do sada postojali isključivo nacionalni sustavi zaštite i to ne u svim članicama EU-a. Temeljem nacionalnog stajališta utvrđenog na temelju konzultacija s nacionalnim dionicima predstavnici DZIV-a zastupali su interese Republike Hrvatske u

  stručnim raspravama vođenima u okviru Radne grupe za intelektualno vlasništvo Vi- jeća za konkurentnost, pri čemu su podržali donošenje uredbe i konstruktivno doprini- jeli unaprjeđenju početnog teksta odredbi te je do kraja 2022. godine usuglašeni tekst upućen na usvajanje od strane Vijeća, slijedom čega će se tijekom 2023. godine nas- taviti zakonodavna procedura. Prijedlog zakonodavnog paketa za reformu sustava za- štite industrijskog dizajna sa značajnim je zakašnjenjem objavljen tek krajem stude- noga, te će se odgovarajuće intenzivne stručne aktivnosti provoditi tijekom 2023. go- dine.

  Republika Hrvatska u 2022. godini započela je pregovore za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te je DZIV intenzivno sudjelovao u pripremi Inicijalnog memoranduma koji čini temelj za daljnji nastavak pregovora. DZIV je sudjelovao u pripremi stručnih podloga za 14 pravnih instrumenata OECD-a koje je potrebno usvojiti kao uvjet za članstvo.

  U okviru provedbe nacionalnih pripremnih aktivnosti za uvođenje eura kao nacionalne valute DZIV je pravovremeno proveo sve planirane aktivnosti te je prijelazni period i prelazak na novu valutu proveden bez ikakvih zastoja ili poteškoća. Sukladno revidiranim nacionalnim planovima formalna izmjena valute u Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo provest će se prilikom sljedećih sadržajnih izmjena Uredbe, dok je u međuvremenu objavljen usporedni prikaz svih propisanih iznosa naknada u obje valute.

  U kontekstu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava i unaprjeđenja učinkovitosti ulaganja u inovacijske aktivnosti provedene su aktivnosti na jačanju kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom osnažene komplementarnim aktivnostima i projektima u okviru Mreže intelektualnog vlasništva Europske unije (European Union Intellectual Property Network (EUIPN)) te međunarodnim projektima suradnje. U tom kontekstu ističe se daljnje jačanje aktivnosti fonda Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo i Europske komisije za financijske potpore malim i srednjim poduzećima u zaštiti intelektualnog vlasništva, u promociji kojeg i potpori provedbe u Hrvatskoj sudjeluje DZIV.

  U pogledu strateškog razvoja DZIV-a kao moderne, visokostručne i učinkovite organizacije najistaknutiji rezultat ističe se početak i planirana dinamika provedbe projekta unaprjeđenja korisničkih elektroničkih usluga u području zaštite žigova i industrijskog dizajna, u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo, kojim će se dosadašnje jednostavne usluge podnošenje e-prijava za zaštitu prava razviti u cjelovitu („end-to-end“) uslugu vođenja postupaka zaštite i održavanja u vrijednosti ovih prava elektroničkim putem. Također, usporedo s projektom razvoja nove usluge provedene su aktivnosti za unaprjeđenje postojeće usluge podnošenja e- prijava za zaštitu prava industrijskog vlasništva te su provedene pripremne aktivnosti za planirani prelazak na potpuno digitalno uredsko poslovanje u 2023. godini kao i

  planirane aktivnosti na uvođenju i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti (ISO 27001). Potpuna realizacija ovih projekata planirana je u 2023. godini.

  Uz navedeno DZIV je ostvario uspješne rezultate u pogledu učinkovitosti provedbe postupaka priznanja industrijskog vlasništva kao temeljne djelatnosti, u skladu s ciljevima koji su postavljeni uzimajući u obzir značajan nedostatak ljudskih resursa koji se ogleda u podatku da je u DZIV-u tijekom 2022. godine bilo popunjeno tek 64% radnih mjesta propisanih unutarnjim ustrojstvom.

  S obzirom da je 31. prosinca 2021. navršeno 30 godina od formalne uspostave današnjeg DZIV-a kao temeljnog nacionalnog tijela nadležnog za područje zaštite intelektualnog vlasništva, ova značajna obljetnica obilježena je tijekom 2022. godine organizacijom okruglog stola pod nazivom „Izazovi zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom u suvremenom inovativnom i kreativnom gospodarstvu“ koji je okupio predstavnike nacionalnih dionika sustava zaštite intelektualnog vlasništva iz privatnog i javnog sektora. Zaključci rasprave potvrđuju da postojeći sustav osigurava inovativnim i kreativnim sektorima uvjete zaštite intelektualnog vlasništva sukladne onima u drugim članicama Europske unije, ali je s obzirom na ubrzanu dinamiku društvenih, gospodarskih i tehnoloških promjena potrebno i dalje intenzivno raditi na daljnjem razvoju nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva.


 2. Uvod


  1. Organizacijska struktura

   image


   6

  2. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama   Ustrojstvena jedinica (2. razina)


   Broj zaposlen ih na dan 31. 12.

   2022.


   Kvalifikacijska struktura (%)

   Spol (%)


   Dobna struktura (%)

   VSS (VIII i VII-2)

   VSS

   VŠS

   SSS

   KV/PKV/NKV

   M

   Ž

   18-30

   31-40

   41-50

   51-60

   60+

   Glavna ravnateljica

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   1 (100%)

   0

   0

   0

   1

   0

   Kabinet GR

   3

   0

   2

   0

   1

   0

   0

   3 (100%)

   0

   2

   1

   0

   0

   Zamjenik GR

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Sektor za patente (ukupno)

   19

   3

   11

   1

   4

   0

   4 (21%)

   15 (79%)

   0

   1

   10

   5

   3

   Služba za pravne i administrativne poslove

   9

   0

   4

   1

   4

   0

   1

   8

   0

   0

   7

   0

   2

   Služba za specijalističke poslove u područjima tehnike

   10

   3

   7

   0

   0

   0

   3

   7

   0

   1

   3

   5

   1

   Sektor za žigove i industrijski dizajn (ukupno)

   18

   1

   11

   1

   5

   0

   5 (28%)

   13 (72%)

   0

   3

   6

   7

   2

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   1

   0

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   0

   Služba za poslove registracije žigova, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka

   10

   1

   5

   1

   3

   0

   1

   9

   0

   2

   3

   4

   1

   Služba za dvostranačke, međunarodne i administrativne postupke

   7

   0

   5

   0

   2

   0

   4

   3

   0

   1

   2

   3

   1

   Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima (ukupno)

   10

   1

   7

   0

   2

   0

   2 (20%)

   8 (80%)

   0

   1

   5

   2

   2

   Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   0

   1

   0

   Služba za potporu korisnicima i stručne usluge

   5

   0

   4

   0

   1

   0

   2

   3

   0

   1

   4

   0

   0

   Služba za suradnju i izobrazbu u području IV te komunikacije

   4

   0

   3

   0

   1

   0

   0

   4

   0

   0

   1

   1

   2

   Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu (ukupno)

   16

   3

   4

   0

   9

   0

   9 (56%)

   7 (44%)

   1

   1

   3

   11

   0

   Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   Služba za poslovne sustave, upravljanje podacima i kvalitetu

   7

   2

   3

   0

   2

   0

   5

   2

   0

   1

   1

   5

   0

   Služba za administriranje podataka i dokumentaciju

   8

   0

   1

   0

   7

   0

   3

   5

   1

   0

   2

   5

   0

   Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (ukupno)

   14

   0

   9

   2

   3

   0

   2 (14%)

   12 (86%)

   0

   4

   5

   3

   2

   Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima

   1

   0

   1

   0

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   0

   Služba za planiranje, financije i kontrolu

   5

   0

   4

   0

   1

   0

   0

   5

   0

   2

   1

   1

   1

   Služba za pravne poslove i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima

   8

   0

   4

   2

   2

   0

   2

   6

   0

   2

   3

   2

   1

   Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove (ukupno)

   4

   0

   4

   0

   0

   0

   0

   4 (100%)

   0

   0

   2

   2

   0

   UKUPNO

   85

   9

   48

   4

   24

   0

   22

   63

   1

   12

   32

   31

   9

   Postotak od ukupnog broja zaposlenih

   11

   %

   56

   %

   5

   %

   28

   %

   0

   26%

   74%

   1

   %

   14

   %

   38

   %

   36

   %

   11%


   Ukupni broj zaposlenih na dan 31.12.2022. odgovarao je 64% od ukupnog broja radnih mjesta propisanih aktima o unutarnjem ustrojstvu.

 3. Kontekst


  Na provedbu plana rada i u 2022. godini djelomično je, prvenstveno u prvom dijelu godine, utjecala pandemija bolesti COVID-19, no najznačajniji negativni utjecaj na provedbu planiranih aktivnosti predstavljali su nedostatni stručni ljudski resursi DZIV-a kao rezultat dugogodišnjeg ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi.

  Iako je ograničenje zapošljavanja u javnoj upravi tijekom 2022. godine u određenoj mjeri ublaženo te je DZIV uspio ishoditi odobrenje za zapošljavanje 9 novih visokostručnih službenika, zbog općeg nedostatka radne snage na tržištu i u drugim sektorima javne uprave te potrebnih nadprosječnih kvalifikacija za obavljanje specijalističkih poslova u nadležnosti DZIV-a usprkos provedbe nekoliko krugova natječaja ostvareno je tek neznatno jačanje ljudskih resursa (sa 62% na 64% popunjenosti radnih mjesta).

  Broj prijava u nacionalnim postupcima zaštite i međunarodnim postupcima zaštite za Republiku Hrvatsku koje provodi DZIV u 2022. godini zabilježio su određeni mada ne i značajni rast. S obzirom na nedostatne stručne ljudske resursa DZIV-a izostanak značajnijeg rasta omogućilo je održavanje dostignute razine kvalitete i učinkovitosti provedbe tih postupaka u DZIV-u.

  Dinamika i opseg aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore DZIV-a poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe, bili su ograničeni nedostatkom odgovarajućih stručnih ljudskih resursa. Iz istih razloga izostala je planirana ponovna uspostava intenzivnije međuresorne i međunarodne suradnje u području provedbe prava intelektualnog vlasništva.

  Početak pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) kao nacionalni prioritet, te provedba mjera vezanih uz sankcije subjektima iz Ruske Federacije kao politički prioritet Europske unije zahtijevaju također značajan prioritetni angažman ukupno nedostatnih ljudskih kapaciteta.

  U 2021. godini je i donesena Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine kao hijerarhijski najviši dugoročni akt nacionalnog sustava strateškog planiranja te se u 2022. godini očekivalo donošenje podrednih dugoročnih i srednjoročnih nacionalnih akata strateškog planiranja (sektorskih strategija i nacionalnih planova) s kojima je DZIV planirao odgovarajuće uskladiti vlastite akte strateškog planiranja i aktivnosti kojima će u suradnji s drugim dionicima poduprijeti provedbu Nacionalne razvojne strategije. S obzirom na to da iste nisu donesene u 2022. godini kako je planirano, ove se aktivnosti prenose u 2023. godinu.

 4. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti


  Mjera 1.

  Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

  Svrha provedbe mjere

  Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva te djelovanja jedinstvenog tržišta Europske unije

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vrije- dnost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata 1.

  Povećanje prihoda nosi- telja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu


  2.283.200,93

  kn (2019.)


  10% (u odnosu na 2020.;

  8.836.382,35 kn / 1.172.789,48 €)


  NP

  (podaci za 2022. godinu još nisu dostupni)


  (podaci za 2021. iznose 8.064.615,06 kn / 1.070.358,36 €

  (-9%))

  Pokazatelj

  rezultata 2. Osigurava- nje primjerene i raz- mjerne naknade auto- rima i izvođačima za ko- rištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi


  137.960.610,09

  kn (2019.)


  2% (u odnosu na 2020.;

  119.824.289,67 kn / 15.903.416,24 €)


  NP

  (podaci za 2022. godinu još nisu dostupni)

  (podaci za 2021. iznose 128.304.861,15 kn / 17.028.981,51

  (7%))  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje aktiv- nosti (%)


  Napomene

  Priprema i provedba po- stupka donošenja Pra- vilnika o stručnim mjeri- lima i postupku izdava- nja odobrenja za obav- ljanje djelatnosti kolekti- vnog

  ostvarivanja prava


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i me- đunarodne po- slove


  22.2.2022.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  44.564,54

  100%

  Pravilnik o izdava- nju odobrenja za o- bavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava (NN 38/22) stupio na snagu 2.4.2022.


  /


  Priprema i provedba po- stupka donošenja Pra- vilnika o Vijeću stru- čnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava


  22.2.2022.

  100%

  Pravilnik o Vijeću stručnjaka za nak- nade na području a- utorskog i srodnih prava (NN 38/22) stupio na snagu 2.4.2022.


  /

  Stručna i administra- tivna potpora u pos- tupku imenovanja Vi- jeća stručnjaka za nak- nade na području autor- skog i srodnih prava u novom mandatu te u o- bavljanju redovnih po- slova Vijeća stručnjaka


  31.12.2022.

  100%

  Vijeće stručnjaka za naknade na podru- čju autorskog i sro- dnih prava imeno- vano u novom man- datu (NN 36/22 od

  18. ožujka 2022.)


  /


  Stručne, administrativno upravne i druge aktivnosti na uspostavi sustava zaštite


  31.12.2022.


  100%


  /


  autorskog i srodnih prava u skladu s novim Zakonom i Pravilnicima

  Ostale redovne stručne aktivnosti Samostalne službe za autorsko pravo te europske i me- đunarodne poslove u području autorskih i sro- dnih prava


  31.12.2022.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  7.864,33


  85%

  Zbog nedostatnih ljudskih resursa koji su bili angažirani na prioritetnim poslo- vima, redovne aktiv- nosti ostvarene su u smanjenom opsegu.


  Mjera 2.

  Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

  Svrha provedbe mjere

  Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inicijativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata

  Početna vri- jednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Uspostavlja- nje pravnog okvira za u- pravljanje digitalnim poda- cima


  (-) 2021


  Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje na-

  cionalnog stajališta u suradnji s dionicima


  Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđeno

  nacionalno stajalište

  Pokazatelj

  rezultata 2. Donošenje revidiranog propisa o zaš- titi baza podataka


  (-) 2021


  Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje na-

  cionalnog stajališta u suradnji s dionicima


  ODUSTAJANJE

  Europska komisija je za sada odustala od revizije Direktive 96/9/EZ o bazama podataka jer se donošenjem propisa koji će urediti upravljanje podacima na razini EU-a (Data Act) namjerava u određenoj mjeri ujedno i revidirati područje baza podataka  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Repu- blike Hrvatske na sastan- cima u donošenju prijed- loga propisa koji uređuju upravljanje podacima na razini EU (Data Act)


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2022.


  11-Opći pri- hodi i primici Državnog proračuna


  39.381,59

  100%

  Ostvarena je su- radnja s tijelom državne uprave nadležnim za Akt o podacima te je po objavi prijed- loga EU propisa provedena ana- liza kompromisnih prijedloga te su iznesena stajali- šta

  Navedenim EU propi- som pojašnjavaju se sui generis prava pro- izvođača neoriginal- nih baza podataka iz Direktive 96/9/EZ Eu- ropskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. godine o prav- noj zaštiti baza poda- taka, a spominju se i drugi oblici prava inte- lektualnog vlasništva


  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Repu- blike Hrvatske na sastan- cima u donošenju prijed- loga revizije Direktive 96/9/EZ o bazama poda- taka


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2022.


  NP

  Europska komisija je za sada odustala od revizije Direktive 96/9/EZ o bazama podataka jer se donošenjem propisa koji će urediti upravljanje podacima na razini EU-a (Data Act) namjerava u određenoj mjeri ujedno i revidirati područje baza podataka  Praćenje, analiza i pri- prema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Repu- blike Hrvatske na sastan- cima u donošenju prijed- loga propisa koji uređuju upravljanje podacima i propisa koji revidira Direk- tivu 96/9/EZ o bazama podataka


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove


  30.9.2023.


  NP

  Europska komisija je za sada odustala od revizije Direktive 96/9/EZ o bazama podataka jer se donošenjem propisa koji će urediti upravljanje podacima na razini EU-a (Data Act) namjerava u određenoj mjeri ujedno i revidirati područje baza podataka


  Mjera 3.

  Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

  Svrha provedbe mjere

  Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva uz odgovarajuće formalno ure- đenje plaćanja naknada troškova postupaka i troškova stručnih usluga DZIV-a te izmjena pravnog okvira radi uvođenja eura

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima, načelnik

  Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)


  1999 (2019)

  3% (u odnosu na

  2021.;1.752)


  1.928 (10%)

  Pokazatelj

  rezultata 2. Propisi koji propisuju visinu naknada u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva usklađeni s uvođenjem eura kao službene valute


  2021


  Usklađeni propisi stupili na

  snagu u planiranom roku


  ODUSTAJANJE


  Planirane izmjene podzakonskog propisa koji je pr- votno uvršten u I. skupinu propisa koji se moraju izmijeniti do 31.12.2022. prebačen je, sukladno pri- mjeni Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u II. skupinu propisa čija u- sklađivanje s uvođenjem eura se očekuje prilikom njihove prve veće izmjene ili dopune.  Aktivnosti

  Nadležnost za pro- vedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Pro- računu)

  Iznos os- tvaren u proračunu (euro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Priprema nacrta Prijed- loga izmjene i dopune u- redbe o naknadama za postupke u području inte- lektualnog vlasništva i stručne usluge DZIV-a sukladno nacionalnim planovima za uvođenje eura

  Sektor za planske, fi- nancijske i pravne po- slove te po- slove uprav- ljanja ljud- skim resur- sima i Kabi- net glavnog ravnatelja;


  30.6.2022.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i upravljanje DZIV-om


  106.422,42


  NP

  Odgoda/odustajanje od ak- tivnosti. Planirane izmjene podzakonskog propisa koji je prvotno uvršten u I. sku- pinu propisa koji se moraju izmijeniti do 31.12.2022. prebačen je, sukladno pri- mjeni Zakona o uvođenju e- ura kao službene valute u RH, u II. skupinu propisa čija usklađivanje s uvođe- njem eura se očekuje prili- kom njihove prve veće izmjene ili dopune


  Dovršetak prilagodbe ko- risničkih sadržaja na mrežnim stranicama i drugih korisničkih infor- macijskih materijala suk- ladno uvođenju eura, u- ključujući prijevod sadr- žaja na engleski jezik

  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnos- tima, Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, prijevod: Samostalna službe za a- utorsko


  31.12.2022.


  100%


  /


  pravo te eu- ropske i me- đunarodne poslove


  Mjera 4.

  Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

  Svrha provedbe mjere

  Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske osigurat će se povoljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno ispi- tivanje patenta do objave podatka o priznanju pa- tenta (u godini priznanja)


  36,2 mjeseci (2019)


  < 36,2 mjeseci


  34,6 mjeseci

  Pokazatelj

  rezultata 2. Prosječno vrijeme od podnošenja prijave žiga do registra- cije (u godini registracije)


  6,4 mjeseci (2019)


  <6,4 mjeseci


  7,0 mjeseci


  Pokazatelj

  rezultata 3. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


  2,7 mjeseci (2019)


  <2,7 mjeseci


  2,7 mjeseci

  Pokazatelj

  rezultata 4. Postotak potvrđenih akata u uprav- nim sporovima u vezi po- stupaka za priznanje prava industrijskog vlas- ništva (u godini odluke)


  89% (2020)


  > 89%


  87%


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nancira- nja (akti- vnost u Prora- čunu)


  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)


  Ostvarenje aktivno- sti


  Napomene

  Kvalitetno provođenje po- stupka formalno-pravnog ispitivanja: prijava pate- nata i uporabnih modela, zahtjeva za upis europ- skih patenata u registar te zahtjeva za izdavanje

  Sektor za patente

  31.12.2022.


  107%


  /


  svjedodžbi o dodatnoj za-

  štiti, u zadanom roku


  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om

  43 – Os-

  tali pri- hodi za posebne namjene T763005

  Suradnja

  633.474,48

  Kvalitetna izrada izvješ- taja o pretraživanju sta- nja tehnike i pisanih miš- ljenja o patentibilnosti te objava prijava patenata, u zadanom roku

  31.12.2022.


  100%


  /

  Kvalitetno i ažurno pro- vođenje postupka potpu- nog ispitivanja prijava prema ranije važećim propisima, u zadanom roku

  31.12.2022.


  92%

  Zbog prioritetnog rješavanja drugih vrsta zahtjeva kod kojih je izvršavanje u zadanom roku kritičnije, a uslijed nedostatnih ljudskih resursa ova aktivnost nije u potpunosti ispunjena

  Kvalitetno provođenje po- stupka priznanja konsen- zualnog patenta prema ranije važećim propisima, u zadanom roku

  31.12.2022.


  100%


  /


  Kvalitetno provođenje po- stupka registracije upora- bnog modela, u zadanom roku

  31.12.2022.

  DZIV-a s

  Europ- skim ure- dom za žigove i dizajn

  52 - Os-

  tale po- moći i da- rovnice A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om


  84%

  Zbog velikog broja zahtjeva za registracijom pristiglih pri samom kraju izvještaj- nog razdoblja svi postupci nisu dovršeni unutar izvješ- tajnog razdoblja.

  Kvalitetno provođenje po- stupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za iz- davanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti kao i nje- nog produljenja, u zada- nom roku

  31.12.2022.


  119%


  /

  Kvalitetno provođenje po- stupka upisa europskih patenata u nacionalni re- gistar, u zadanom roku

  31.12.2022.

  95%

  Dio zahtjeva pristiglih pri kraju izvještajnog razdoblja nije dovršen unutar izvješ- tajnog razdoblja.

  Kvalitetna obrada i pros- ljeđivanje nadležnim tije- lima međunarodnih (PCT) i europskih prijava patenata te drugih pod- nesaka koji se podnose DZIV-u kao prijamnom u- redu

  31.12.2022.


  100%


  /


  Kvalitetno provođenje po- stupka registracije topo- grafija poluvodičkih proiz- voda

  31.12.2022.


  NP

  Tijekom 2022. godine nije podnesena niti jedna pri- java sa zahtjevom za regis- traciju topografija poluvodi- čkih proizvoda.

  Kvalitetno provođenje po- stupka poništaja prava iz nadležnosti Sektora (pa- tent, uporabni model, svjedodžba o dodatnoj zaštiti), u zadanom roku

  31.12.2022.


  NP

  Svi zahtjevi zaprimljeni su krajem 2022. godine te će s obzirom na zadani rok rje- šavanja biti riješeni u 2023. godini.

  Ažurno praćenje održa- vanja i prestanka važenja prava te rješavanje osta- lih zahtjeva koji se pojav- ljuju u svim postupcima iz nadležnosti Sektora

  31.12.2022.


  101%


  /


  Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene me- đunarodnih propisa nuž- nih za provedbu međuna- rodne odnosno regio- nalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske pa- tentne konvencije)

  31.12.2022.

  Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH

  Sektor za ži- gove i indus- trijski dizajn

  31.12.2022.

  Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene me- đunarodnih propisa nuž- nih za provedbu međuna- rodne odnosno regio- nalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske pa- tentne konvencije)

  31.12.2022.

  Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH

  Sektor za ži- gove i indus- trijski dizajn

  31.12.2022.


  100%


  /


  90%


  Nije u potpunosti ostvareno zbog nedostatnih ljudskih resursa.


  100%


  /


  90%


  Nije u potpunosti ostvareno zbog nedostatnih ljudskih resursa.

  243.290,84


  Održavanje dinamike i u- naprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispitiva- nja žigova i industrijskog dizajna i rješavanja po o- čitovanju te pravovre- meno postupanje po o- končanju drugostupanj- skih postupaka

  31.12.2022.


  86%


  Nije u potpunosti ostvareno zbog nedostatnih ljudskih resursa.

  Održavanje kvalitete i u- činkovitosti u obavljanju poslova u postupku me- đunarodne zaštite doma- ćih prijava žiga i rješava- nja zahtjeva za transfor- maciju i konverziju žiga EU-a

  31.12.2022.


  100%


  /

  Održavanje dinamike rje- šavanja predmeta u pos- tupku produljenja i upisa promjena u registar i iz- davanje isprava te una- prjeđenje kvalitete rješa- vanja

  31.12.2022.


  101%


  /

  Povećanje dinamike rje- šavanja i unaprijeđenije kvalitete rješavanja u

  31.12.2022.


  85%

  Nije u potpunosti ostva- reno zbog nedostatnih ljud- skih resursa.


  dvostranačkim postup- cima te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postu- paka

  Ažuriranje elektroničkog izdanja klasifikacija ži- gova (11. izdanje Nican- ske klasifikacije, verzija 11-2022.)

  31.12.2022.


  70%

  Djelomično izvršeno zbog povećanog opsega priorite- tnijih poslova, a uz konstan- tan nedostatak ljudskih re- sursa.

  Dovršetak odgođen za 2023. godinu.

  Implementacija aplikacije za elektroničko prosljeđi- vanje međunarodnih pri- java žigova (Madridski sustav)

  31.12.2022.


  100%


  /

  Stručne aktivnosti na raz- voju sustava zaštite i- zuma iz područja tehnike, uključujući europski i me- đunarodni pravni okvir

  Sektor za pa- tente, Samo- stalna služba za autorsko pravo te eu- ropske i me- đunarodne poslove

  31.12.2022.


  100%


  /


  Stručne aktivnosti na raz- voju sustava zaštite ži- gova, industrijskog di- zajna i zemljopisnih oz- naka, uključujući europ- ski i međunarodni pravni okvir

  Sektor za ži- gove i indus- trijski dizajn, Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove

  31.12.2022.

  18.360,73


  100%

  Glavne aktivnosti vezane su uz sudjelovanje na sas- tancima Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vi- jeća EU-a, u kontekstu ini- cijative Europske komisije za uspostavu sustava zaš- tite oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivre- dne proizvode na razini EU- a


  Mjera 5.

  Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

  Svrha provedbe mjere

  Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravlja- nje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prija- vitelja u nacionalnim pos- tupcima


  1501 (2020)


  5% (u odnosu na 2021.;

  1.452)


  1.675

  (15%)

  Pokazatelj

  rezultata 2. Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prija- vitelja u europskim pos- tupcima


  308 (2019)


  2% (u odnosu na 2021.;

  478)


  559

  (17%)

  Pokazatelj

  rezultata 3. Povećanje

  broja prijava industrijskog


  230 (2019)


  2% (u odnosu na 2021.;

  259)


  270

  (4%)

  image


  vlasništva domaćih prija- vitelja u međunarodnim postupcima


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nancira- nja (akti- vnost u Prora- čunu)


  Iznos os- tvaren u proračunu (euro)


  Ostvarenje aktivnosti


  Napomene

  Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduze- tništva


  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima


  31.12.2022.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om 43 – Os-

  tali pri- hodi za posebne namjene T763005

  Suradnja

  DZIV-a s

  Europ- skim ure- dom za žigove i dizajn


  73.448,79


  80%

  Zbog nedostatnih ljudskih resursa dio planiranih aktiv- nosti prenesene su u 2023. godinu.

  Provođenje planiranih in- formativnih aktivnosti, ra- dionica i seminara za po- duzetnike iz malih i sred- njih te start-up poduzeća


  31.12.2022.


  100%


  /

  Promotivne aktivnosti na- mijenjene malim, sred- njim i start-up poduze- ćima


  31.12.2022.


  90%

  Nije u potpunosti ostvareno zbog nedostatnih ljudskih resursa.

  Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodar- skim i drugim javnim pri- redbama


  31.12.2022.


  100%


  /  Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja raz- voja primjene intelektual- nog vlasništva prilagođe- nih malim i srednjim te start-up poduzećima (IPD usluge)

  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i di- zajn


  31.12.2022.


  25%

  Planirane aktivnosti una- prjeđenja izvršene, ali ci- ljani broj pruženih usluga nije ostvaren zbog nedo- voljno iskazanog interesa korisnika.


  Ostale redovne stručne aktivnosti Sektora za pot- poru inovacijskim i kreati- vnim djelatnostima


  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima


  31.12.2022.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om


  12.961,55


  100%


  /


  Mjera 6.

  Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

  Svrha provedbe mjere

  Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživa- nja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasniš- tvom

  Odgovornost za provedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj rezultata 1.

  Povećanje prijava pate- nata od strane javnih znanstvenoistraživačkih organizacija (ukupno na- cionalni, europski i među- narodni postupak)


  4 (2018)


  10


  14


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Pro- računu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Provođenje planiranih

  obrazovnih aktivnosti za

  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim


  31.12.2022.

  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i


  86.410,34


  80%

  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa, od planira- nih 5 institucija aktivnosti su provedene u njih 4.


  akademske (znanstveno- istraživačke) institucije

  djelatnostima Sudjeluju: Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i di- zajn

  upravljanje

  DZIV-om

  Provođenje projektnih ak- tivnosti u suradnji s eu- ropskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva - usluge u ok- viru projekta PATLIB i Patent Lab namijenjene znanstvenoistraživačkim institucijama i sveučiliš- tima


  31.12.2022.


  50%

  Projektne aktivnosti u okviru projekta PATLIB izvršene.

  Projektne aktivnosti u okviru Patent Lab-a još nisu započele zbog kaš- njenja provedbe odgova- rajućeg projekta od strane Europskog paten- tnog ureda.

  Provođenje suradničkih aktivnosti sa znanstveno- istraživačkim organizaci- jama, MZO-om i MIN- GOR-om


  31.12.2022.


  35%

  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa suradničke aktivnosti prvenstveno su provedene s MZO-om u okviru EUIPO mreže IP in education.


  Mjera 7.

  Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

  Svrha provedbe mjere

  Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih ra- zina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vje- ština te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Broj nasta- vnika osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih godiš- njim programom eduka- cije DZIV-a


  0 (2020)


  30


  837

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj viso- koškolskih ustanova (sa- stavnica) s redovnim pro- gramima izobrazbe iz po- dručja intelektualnog vla- sništva


  42 (2020)


  47


  43  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nanciranja (aktivnost u Prora- čunu)


  Iznos ostvaren u proračunu (e- uro)


  Ostvarenje akti- vnosti


  Napomene

  Provođenje informativno- edukativnih aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola


  Sektor za potporu ino- vacijskim i kreativnim djelatnostima,

  Sektor za patente,

  Sektor za žig

  i dizajn,


  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2022.


  11-Opći prihodi i primici A763000

  Administra- cija i uprav- ljanje

  DZIV-om


  92.933,98


  100%


  /

  Revizija nacionalne pro- vedbe programa za raz- voj edukacije iz područja intelektualnog vlasništva u okviru projekta EUIPO- a


  31.12.2022.


  0%

  Zbog nedovoljnog inte- resa svih dionika aktiv- nost nije ostvarena.

  Promocija sadržaja o in- telektualnom vlasništvu namijenjenog djeci i mla- dima sukladno aktivnos- tima i inicijativama us- mjerenim na mlade u ok- viru Europske godine mladih 2022


  31.12.2022.


  80%


  Nije u potpunosti ostva- reno zbog nedostatnih ljudskih resursa.


  Revizija programa surad- nje DZIV-a s visokoškol- skim ustanovama i znan- stvenoistraživačkim

  institucijama


  31.12.2022.


  0%

  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa nisu ostva- rene planirane aktivno- sti.


  Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstveno- istraživačke) institucije


  31.12.2022.


  NP

  Greškom ponovljena aktivnost pod r.b.1. iz Mjere 6., (vidjeti tamo odgovarajuće rezul- tate)


  Mjera 8.

  Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Svrha provedbe mjere

  Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršava- nja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Zamjenik glavnog ravnatelja i načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja nadzora Carinske uprave na unutarnjem tr- žištu


  459 (2019)


  20%


  Podaci nisu dostupni u vremenu podnošenja izvje-

  šća

  Pokazatelj

  rezultata 2. Broj pravo- sudnih djelatnika obuh- vaćenih godišnjim pro- gramima specijalističke i- zobrazbe iz područja in- telektualnog vlasništva


  36 (2020)


  50


  44


  Pokazatelj

  rezultata 3. Broj javnih promotivnih aktivnosti u vezi suzbijanja prometa krivotvorenim proizvo- dima i piratstva


  0 (2020)


  2


  2


  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nancira- nja (akti- vnost u Prora- čunu)


  Iznos os- tvaren u proračunu (euro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Aktivnosti u cilju formali- zacije nacionalne koordi- nacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima,

  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2022.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om 43 – Os-

  tali pri- hodi za posebne


  51.702,77


  50%

  Prijedlog za donošenje for- malnog akta kojim će se u- rediti struktura nacionalne (međuresorne) koordinacije za provedbu prava intelek- tualnog vlasništva koja kon- tinuirano djeluje, ali teme- ljem strateških dokumenata iz prethodnih razdoblja, pri- premljen je u izvještajnom razdoblju. Formalni postu- pak za njegovo donošenje provest će se narednom ra- zdoblju.


  Aktivnosti na proširenju programa suradnje s Pravosudnom akademi- jom na specijalističkoj i- zobrazbi pravosudnih djelatnika


  31.12.2022.

  Administriranje i ažurira- nje sadržaja internetske stranice Stop krivotvori- nama i piratstvu


  31.12.2022.

  Aktivnosti nacionalne ko- ordinacije za provedbu prava intelektualnog vlas- ništva putem društvenih mreža


  31.12.2022.


  Provedba izobrazbe za ti-

  jela državne uprave

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima,


  31.12.2022.


  Aktivnosti na proširenju programa suradnje s Pravosudnom akademi- jom na specijalističkoj i- zobrazbi pravosudnih djelatnika


  31.12.2022.

  Administriranje i ažurira- nje sadržaja internetske stranice Stop krivotvori- nama i piratstvu


  31.12.2022.

  Aktivnosti nacionalne ko- ordinacije za provedbu prava intelektualnog vlas- ništva putem društvenih mreža


  31.12.2022.


  Provedba izobrazbe za ti-

  jela državne uprave

  Sektor za pot- poru inovacij- skim i kreativ- nim djelatnos- tima,


  31.12.2022.


  50%

  Provedena anketa sudaca i državnih odvjetnika o potrebi njihovog dodatnog stručnog usavršavanja iz pojedinih područja prava intelektualnog vlasništva. Provedena je analiza zaprimljenih odgovora na temelju koje su planirane daljnje aktivnosti za sljedeće izvještajno razdoblje.


  100%


  /


  100%


  /


  100%


  /


  50%

  Provedena anketa sudaca i državnih odvjetnika o potrebi njihovog dodatnog stručnog usavršavanja iz pojedinih područja prava intelektualnog vlasništva. Provedena je analiza zaprimljenih odgovora na temelju koje su planirane daljnje aktivnosti za sljedeće izvještajno razdoblje.


  100%


  /


  100%


  /


  100%


  /

  namjene T763005

  Suradnja

  DZIV-a s

  Europ- skim ure- dom za žigove i dizajn  Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i za- interesiranu javnost

  Samostalna služba za au- torsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2022.


  100%


  /


  Mjera 9.

  Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima

  Svrha provedbe mjere

  Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog po-

  slovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu, načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove

  te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata

  Početna vri- jednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Uveden sus- tav upravljanja kvalitetom


  / (2020)


  Sustav uveden za postupke priznanja prava industrijskog vlasništva


  Sustav uveden i certificiran prema normi ISO

  9001:2015

  Pokazatelj rezultata 2.

  Udio e-prijava industrij- skog vlasništva u ukup- nom godišnjem broju pri- java industrijskog vlasniš- tva


  36% (2019)


  60%


  52%

  Pokazatelj

  rezultata 3. Stupanj digi- taliziranosti ukupnog po- slovanja


  75% (2020)


  90%


  90%  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor fi- nanciranja (aktivnost u Prora- čunu)

  Iznos os- tvaren u proračunu (euro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Implementacija nove e-u- sluge podnošenja prijava žigova u suradnji s EU- IPO-om, sukladno projek- tnom planu za 2022. go- dinu


  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu,

  Sektor za ži-

  gove i dizajn


  31.12.2022.


  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om

  43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005

  Suradnja

  DZIV-a s

  Europskim uredom za žigove i di- zajn


  781.929,60


  100%

  Izvršene su sve planirane aktivnosti sukladno projektnom planu. Puštanje usluge u rad planirano je u narednom razdoblju.


  Nadogradnja postojeće usluge e-Prijava industrij- skog vlasništva imple- mentacijom digitalnih a- lata za državnu upravu (e-potpis, e-pristojbe i e- ovlaštenja)


  Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


  31.12.2022.


  50%

  Izvršene su sve aktivnosti od strane Zavoda za koje su os- tvareni uvjeti sukladno pro- jektnom planu. Usluga još nije u potpunosti nadogra- đena zbog promjene dina- mike projekta SDURDD-a (e.Standard) za koji se pla- nira dovršenje u narednom izvještajnom razdoblju.

  Implementacija digitalnih alata za državnu upravu (e-potpis i e-pečat) u in- terne postupke


  30.6.2022.


  75%

  Zbog nedostatnih odgovara- jućih ljudskih resursa preos- tale planirane aktivnosti od- gođene su za naredno izvje- štajno razdoblje.


  Unaprjeđenje i prila- godba ICT infrastrukture u svrhu provedbe digi- talne transformacije


  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2022.


  100%


  /

  Unaprjeđenje sustava u- pravljanja podacima suk- ladno projektnom planu za 2022. godinu


  31.12.2022.


  90%

  Zbog nedostatnih ljudskih resursa uključenih u aktiv- nost preostale planirane ak- tivnosti odgođene su za na- redno izvještajno razdoblje.


  Unaprjeđenje primjene politike otvorenih poda- taka sukladno projekt- nom planu za 2022

  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu, Sektor za patente, Sektor za ži- govi i indus- trijski dizajn


  30.6.2022.


  80%


  Zbog nedostatnih ljudskih resursa uključenih u aktiv- nost preostale planirane ak- tivnosti odgođene su za na- redno izvještajno razdoblje

  Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja infor- macijskom sigurnosti (ISO 27001)

  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2022.


  100%

  Sve projektne aktivnosti pla- nirane za izvještajno razdo- blje izvršene u potpunosti. Projekt se nastavlja sukla- dno planu u narednom izvje- štajnom razdoblju.

  Unaprjeđenje/uspostava potpune elektroničke ko- munikacije Zavoda s kori- snicima i sudovima

  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu, Sektori za patente,


  31.12.2022.


  100%


  /


  Sektor za ži- gove i indus- trijski dizajn


  Unaprjeđenje sustava fi- nancijskog upravljanja i kontrole

  Sektora za planske, fi- nancijske i pravne po- slove te po- slove uprav- ljanja ljud- skim resur- sima


  31.12.2022.


  100%


  /


  Ostale redovne stručne aktivnosti Sektora za di- gitalno poslovanje i kvali- tetu


  Sektor za di- gitalno poslo- vanje i kvali- tetu


  31.12.2022.

  11-Opći prihodi i primici A763000

  Adminis- tracija i u- pravljanje DZIV-om


  137.987,58


  100%


  /


  Mjera 10.

  Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

  Svrha provedbe mjere

  Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa sa visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne djelatnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost


  Ciljna vrijednost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje


  2,5 (2018)


  3,5


  2,3

  Pokazatelj rezultata 2.

  Broj novozaposlenih vi-

  sokostručnih zaposlenika


  0 (2020)


  9 (4 + 5 dodatno odob-

  renih u 2022.)


  3 (+ 3 temeljem plana za 2021. koji su s radom započeli u 2022.)  Aktivnosti


  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financi- ranja (aktiv- nost u Prora- čunu)

  Iznos os- tvaren u proračunu (euro)


  Ostvarenje aktiv- nosti


  Napomene


  Izrada strateškog plana razvoja ljud- skih resursa DZIV-a

  Služba za pravne i opće poslove te poslove u- pravljanja ljudskim po- tencijalima


  30.6.2022.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om

  43 – Ostali pri- hodi za pose- bne namjene T763005 Sura-

  dnja DZIV-a s Europskim u- redom za ži- gove i dizajn 52 - Ostale po- moći i darov- nice A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om.


  62.537,57


  90%

  U tijeku je finalizacija strateš- kog plana razvoja ljudskih re- sursa DZIV-a.


  Izrada i praćenje provedbe plana stru- čnog usavršavanja zaposlenika DZIV-a

  Sektor za potporu inovativnim i kreativnim djelatnostima (izrada)


  15.3.2022.


  100%


  /

  Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (praćenje)


  31.12.2022.  Uspostava revidira- nog programa edu- kacije za novozapo- slene službenike

  Služba za pravne i opće poslove te poslove u- pravljanja ljudskim po- tencijalima


  31.12.2022.


  30%

  Zbog nedostatnih ljudskih re- sursa prednost je dana priori- tetnijim operativnim poslo- vima te će se aktivnost nasta- viti provoditi i finalizirati u na- rednom izvještajnom razdob- lju.

  Razvoj i provedba internih programa za razvoj profesionalne i korisnički usmje- rene organizacijske kulture

  Služba za pravne i opće poslove te poslove u- pravljanja ljudskim po- tencijalima


  30.6.2022.


  65%

  U tijeku je finalizacija internih programa za koje se očekuje da će biti u provedbi u nared- nom izvještajnom razdoblju.

  Ostale redovne stru- čne aktivnosti Sek- tora za planske, fi- nancijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

  Sektor za planske, fi- nancijske i pravne po- slove te po- slove uprav- ljanja ljud- skim resur- sima


  31.12.2022.


  11-Opći pri- hodi i primici A763000 Ad-

  ministracija i u- pravljanje DZIV-om


  11.036,04


  100%


  /


  Mjera 11.

  Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga

  Svrha provedbe mjere

  Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i pot- rebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost

  Ciljna vrijed- nost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici DZIV-a


  162.502 (2020)

  5% (u odnosu

  na 2021.;

  165.889)


  169.297

  (2%)

  Pokazatelj

  rezultata 2. Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektualnog vlasništva


  698 (2019)


  3% (u odnosu

  na 2021.;

  1.369)


  1.550

  (13%)

  Pokazatelj rezultata 3. Dodatne

  javne usluge obuhvaćene sustavom praćenja zado- voljstva korisnika


  Usluge informacijskog centra

  i mrežna stranica (2020)

  Postupci (nacio- nalni i međuna- rodni ) vezani uz zaštitu prava in- dustrijskog vlas- ništva koje Za- vod provodi


  Obuhvaćeni postupci vezani uz zaštitu prava industrijskog vlasništva koje Zavod provodi  Aktivnosti

  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financira- nja (aktivnost u Proračunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)

  Ostvarenje ak- tivnosti


  Napomene


  Ažuriranje i razvoj sadržaja internet- skih stranica DZIV- a


  Sektor za potporu inovacijskim i kre- ativnim djelatnos- tima


  31.12.2022.

  11-Opći prihodi i

  primici A763000 Admi-

  nistracija i u- pravljanje DZIV-om


  43 – Ostali pri- hodi za posebne namjene T763005 Surad- nja DZIV-a s E- uropskim ure- dom za žigove i dizajn


  299.174,41


  100%


  /

  Unaprjeđenje sadr- žaja o intelektual- nom vlasništvu na kanalu You Tube dziv.HR


  31.12.2022.


  100%


  /

  Razvoji i ažuriranje sadržaja o DZIV-u na portalu "Moja u- prava" Središnjeg državnog portala i portalima drugih ti- jela i organizacija (europskih i među- narodnih)


  31.12.2022.


  100%


  /


  Kvalitetno i učinko- vito izdavanje stru- čnih i informativnih publikacija o inte- lektualnom vlasniš- tvu


  31.12.2022.


  100%


  /

  Pružanje stručne in- formacijske potpore korisnicima u pod- ručju intelektualnog vlasništva temeljem upita


  Sektor za potporu inovacijskim i kre- ativnim djelatnos- tima


  31.12.2022.


  100%


  /

  Praćenje zadovoljs- tva korisnika javnim pratećim uslugama DZIV-a i proširenje obuhvata sustava praćenja zadovoljs- tva korisnika na po- stupke priznanja in- dustrijskog vlasniš- tva


  31.12.2022.


  100%


  /

  Pružanje stručnih u- sluga pretraživanja i analize podataka o registriranom indus- trijskom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava) na zahtjev korisnika


  Sektor za pa- tente, Sektor za potporu inovacij- skim i kreativnim djelatnostima


  31.12.2022.


  100%


  /


  Razvoj i unaprjeđe- nje stručnih usluga Informacijskog cen- tra za intelektualno vlasništvo (uključu- jući projekt EPO-a na razvoju centara PATLIB)


  31.12.2022.


  0%

  Aktivnosti prenesene kao aktivnosti za 2023. godinu. Aktivnosti još nisu započele zbog kaš- njenja provedbe odgova- rajućeg projekta od strane Europskog paten- tnog ureda.

  Praćenje rada i su- radnja s tijelima dr- žavne uprave ve- zano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vlasništva priprema stručnih podloga i izvještaja za pot- rebe sudjelovanja u radu


  Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2022.


  100%


  /


  Uspostava pro- grama za pripremu polaganja ispita za ovlaštene zastup- nike


  31.12.2022.


  0%


  Zbog nedostatnih ljud- skih resursa nisu ostva- rene planirane aktivno- sti.

  Unaprjeđenje sadr- žaja i redovito pro- vođenje javnog lo- kaliziranog WIPO-o- vog Općeg tečaja


  Sektor za potporu inovacijskim i kre-


  31.12.2022.


  80%

  Sadržaj je pripremljen, a tehnička implementacija je odgođena za 2023. godinu zbog uvođenja nove tehničke platforme od strane WIPO-a.


  intelektualnog vlas- ništva na daljinu (DLHR-101) u orga- nizaciji Zavoda

  ativnim djelatnos- tima (Sudjeluju: Sektor za pa- tente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove)

  Promotivne aktivno- sti namijenjene za- interesiranoj i stru- čnoj javnosti


  31.12.2022.


  100%


  /

  Promotivne aktivno- sti namijenjene klju- čnim korisnicima u- sluga DZIV-a i zas- tupnicima u podru- čju intelektualnog vlasništva


  31.12.2022.


  100%


  /

  Provedba projekata suradnje s Europ- skom patentnom or- ganizacijom (EPO), Europskim uredom za intelektualno vla- sništvo (EUIPO) i Svjetske organiza- cije za intelektualno vlasništvo (WIPO), praćenje i priprema stručnih podloga i izvještaja, rad na u- spostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definiranih aktivno- sti


  Sektor za potporu inovacijskim i kre- ativnim djelatnos- tima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna slu- žba za autorsko pravo te europ- ske i međunaro- dne poslove


  31.12.2022.


  93%

  EPO 100%

  U potpunosti izvršene aktivnosti redovne sura- dnje planirane za izvješ- tajno razdoblje.


  EUIPO

  100%

  U potpunosti izvršene aktivnosti redovne sura- dnje planirane za izvješ- tajno razdoblje.


  WIPO

  80%

  Provedena većina plani- ranih aktivnosti. Manji


  dio aktivnosti nije realizi- ran zbog nedostatnih ljudskih resursa.

  Redovne stručne aktivnosti Kabineta te stručne, upravlja- čke i predstavničke aktivnosti glavnog ravnatelja i zamje- nika glavnog ravna- telja


  Glavni ravnatelj, zamjenik glavnog ravnatelja, Kabi- net glavnog rav- natelja


  31.12.2021.


  11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


  100%


  /


  Mjera 12.

  Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva

  Svrha provedbe mjere

  Modernizacija i unaprjeđenje sustava intelektualnog vlasništva u skladu s gospodarskim, tehnološkim i druš-

  tvenim razvojem.

  Odgovornost za pro- vedbu mjere

  Načelnik Sektora za patente, načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn, voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

  Pokazatelji rezultata


  Početna vrijednost

  Ciljna vrijed- nost


  Ostvarena vrijednost

  Pokazatelj

  rezultata 1. Donošenje revidiranog propisa o za- štiti industrijskog dizajna


  (-) (2022)

  Objavljen prijed- log propisa

  EU-a i utvrđiva- nje nacionalnog stajališta u sura- dnji s dionicima (2022)


  Prijedlozi EU propisa objavljeni van planiranog roka, 19. studenog 2022.

  Pokazatelj

  rezultata 2. Revizija sus- tava svjedodžbe o dodat- noj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja


  (-) (2022)

  Objavljen prijed- log propisa

  EU-a i utvrđiva- nje nacionalnog stajališta u sura- dnji s dionicima (2022)


  Prijedlozi EU propisa nisu objavljeni sukladno planiranim rokovima - objava se očekuje tijekom 2023. godine.


  Pokazatelj

  rezultata 3. Status RH u sustavu jedinstvenog eu- ropskog patenta (UPC)


  (-) (2022)

  Uspostava naci- onalne međure- sorne radne grupe te utvrđi- vanje učinaka na nacionalnu industriju i druge nacionalne dio- nike sustava


  Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu nije stupio na snagu do kraja 2022. godine - očekuje se stupanje na snagu tijekom 2023. godine.


  Aktivnosti

  Nadležnost za provedbu


  Rok

  Izvor financira- nja (aktivnost u Proračunu)

  Iznos ostva- ren u prora- čunu (euro)

  Ostvarenje ak- tivnosti


  Napomene

  Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske u radu stručnih tijela EU-a u donošenju revidiranih propisa o zaštiti industrijskog dizajna na razini

  EU-a


  Sektor za žigove i industrijski dizajn


  Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  30.6.2022.


  11-Opći prihodi i

  primici A763000 Admi-

  nistracija i u- pravljanje DZIV-om


  43 – Ostali pri- hodi za posebne namjene T763005 Surad- nja DZIV-a s


  329.261,68


  100%

  Prijedlozi EU propisa ob- javljeni tek krajem 2022. DZIV izvršio sve potre- bne aktivnosti.


  Utvrđivanje ključnih dionika u Republici Hrvatskoj iz mjerodavnih državnih i javnih tijela te relevantnih predstavnika industrije odnosno privatnog sektora i uspostava radne skupine za utvrđivanje stajališta o uspostavi jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti


  Sektor za patente


  Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


  31.12.2022.

  Europskim ure- dom za žigove i dizajn


  NP

  Prijedlozi EU propisa nisu objavljeni sukladno planiranim rokovima - objava se očekuje tije- kom 2023. godine.

  Praćenje, analiza i priprema stručnih konzultacija s radnom skupinom radi utvrđivanja stajališta, zastupanje interesa Re-publike Hrvatske na sas- tancima na razini EU-a; utvrđeno nacionalno stajalište o uspostavi jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti


  31.12.2022.


  NP

  Prijedlozi EU propisa nisu objavljeni sukladno planiranim rokovima - objava se očekuje tije- kom 2023. godine.


  Utvrđivanje ključnih dionika u Republici Hrvatskoj iz mjerodavnih državnih i javnih tijela te relevantnih predstavnika industrije odnosno privatnog sektora i uspostava radne skupine za utvrđivanje stajališta o pristupanju Republike Hrvatske sustavu jedinstvenog europskog patenta


  30.6.2022.


  NP

  Sporazum o Jedinstve- nom patentnom sudu nije stupio na snagu do kraja 2022. godine - oče- kuje se stupanje na snagu tijekom 2023. go- dine.

  Analiza i priprema stručnih podloga radi utvrđivanja učinaka mogućeg pristupanja Republike Hrvatske sustavu jedinstvenog europskog patenta


  31.12.2022.


  NP

  Sporazum o Jedinstve- nom patentnom sudu nije stupio na snagu do kraja 2022. godine - oče- kuje se stupanje na snagu tijekom 2023. go- dine.

 5. Izjava o fiskalnoj odgovornosti


  image

  Prilog 1a Izjava o fiskalnoj odgovornost


 6. Financijski izvještaji


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS) te

BILANCA 2022.xls


ţ˙

PR-RAS i BILANCA

2022.xlsx


Iznosi iskazani u financijskim izvještajima uključuju i transferne prihode i rashode kojima se dio prihoda državnog proračuna od uplaćenih naknada/pristojbi za postupke u nadležnosti Sektora za patente, temeljem obaveza Republike Hrvatske iz članstva u Europskoj patentnoj konvenciji (NN Međunarodni ugovori 8/07 i 1/08) i Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) (NN Međunarodni ugovori 3/98 i 10/98), uplaćuje na račune Europskog patentnog ureda (EPO) i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), a ukupno za 2022. godinu iznose 887.694,14 EUR.


Napomena: DZIV pod svojom upravnom nadležnošću nema agencija, ustanova i/ili trgovačkih društava.


58