image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2018. godinu


Zagreb, prosinac 2018.

SADRŽAJ


Predgovor ravnateljice

3

1.

Uvod …………………………………………………………………………………...

4

2.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada ………………………...

5

3.

Organizacijska struktura …………………………………………………………….

6

4.

Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama ………………………………………………...

7

4.1.

Kabinet ravnatelja …………………………………………………………

7

4.2.

Sektor za patente ……………………………………………………………

11

4.3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn ………………………………………

15

4.4.

Sektor za potporu poslovnim procesima ………………………………….

19

4.5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove …..

22

4.6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva ……………………………………………………

31

4.7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge …………………..

36

5.

Financijski plan ……………………………………………………………………….

40

Predgovor ravnateljice

image

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna veza s europskim i međunarodnim sustavom intelektualnog vlasništva. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba glavnine odredbi iz višestranih međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj relevantnog nacionalnog zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

DZIV je središnje državno tijelo u čijoj nadležnosti je provedba postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva (patenata, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te dijela zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti) na teritoriju Republike Hrvatske, koje provodi samostalno ili u okviru europskih i međunarodnih sustava u kojima Republika Hrvatska sudjeluje. Sukladno suvremenoj ulozi nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo DZIV uz temeljne upravne i stručne poslove priznavanja prava industrijskog vlasništva, te upravne, stručne i inspekcijske poslove u vezi autorskog i srodnih prava iz njegove nadležnosti, razvija i unaprjeđuje javne stručne usluge iz područja intelektualnog vlasništva u skladu s potrebama korisnika, te u suradnji s drugim dionicima sustava trajno radi na izgradnji i unaprjeđenu svih aspekata nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, kao i relevantnih aspekata inovacijskog sustava i kreativnih sektora.

Vizija DZIV-a je poticajno okruženje za razvoj inovativnih i kreativnih djelatnosti koje doprinose ukupnom društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku.

Na putu ostvarenja te vizije, misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku Republike Hrvatske i njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadzora kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u relevantnim tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama, te razvojem i provedbom drugih oblika međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

Ključni ciljevi kojima će DZIV težiti u 2018. godini bit će osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog postupka priznanja industrijskog vlasništva, osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima te doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva. U okviru postizanja navedenih ciljeva u 2018. godini osobito se ističu aktivnosti na donošenju novih zakona o žigu i patentu radi osuvremenjivanja i daljnjeg unaprjeđenja nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te njegovog usklađivanja s novom pravnom stečevinom Europske unije, kao i intenzivno sudjelovanje u radu stručnih tijela Europske unije i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva na daljnjem razvoju zajedničkih sustava, prvenstveno u kontekstu dovršetka aktualnih reformi sustava zaštite autorskog prava Europske unije. U pogledu poticanja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva aktivnosti u 2018. godini bit će fokusirane na potporu jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, što predstavlja značajan prioritet i na razini Europske unije. U području provedbe prava aktivnosti će biti usmjerene na jačanje učinkovitosti međusektorske koordinacije i samog sustava provedbe prava, uključujući provedbu odgovarajućih inicijativa Europske unije na nacionalnoj razini.


Ravnateljica

mr.sc. Ljiljana Kuterovac

1. Uvod


Godišnji plan rada DZIV-a operativni je planski dokument koji sadrži opći prikaz njegovih zadaća i poslova u 2018. godini.

Izrada ovog godišnjeg plana rada predstavlja obvezu tijela državne uprave sukladno članku

34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprava (NN 154/11, 17/12 i 118/16). Sukladno propisanome, godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini i posebne ciljeve koji su vezani uz opće strateške ciljeve.

Svrha donošenja ovog dokumenta je prikazati na koji način DZIV planira pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva kroz ispunjenje specifičnih ciljeva i provođenjem aktivnosti na godišnjoj razini.

Godišnji plan rada DZIV-a sastavljen je u skladu s Uputom za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada od 26. studenog 2013. koju je na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od

 1. rujna 2013. godine izradilo Ministarstvo uprave.

  DZIV svoje aktivnosti temelji na viziji, misiji i strateškim ciljevima DZIV-a, kao i relevantnim nacionalnim programima, strategijama i drugim strateškim dokumentima. Provedba aktivnosti u 2018. godini doprinijet će ostvarivanju stabilnog i trajnog gospodarskog rasta kao jednom od temeljnih ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. U tom kontekstu aktivnosti DZIV-a posebice se odnose na doprinos ostvarivanju sljedećih ciljeva i reformskih prioriteta:

10.2. Hrvatska kultura i baština).

Dodatno, plan rada DZIV-a sadrži i aktivnosti u područjima na koje se odnose mjere predviđene Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. do 2020. godine.

U pogledu doprinosa glavnim ciljevima Strategije Europa 2020, provedba aktivnosti u 2018. godini prvenstveno doprinosi cilju Istraživanje i znanost.

Budući da DZIV nije obveznik donošenja strateških planova za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, godišnji plan rada DZIV-a povezuje se u mogućoj mjeri sa strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja u čijem razdjelu proračuna se nalazi proračun DZIV-a, u okviru općeg cilja koji se odnosi na unaprijeđenu znanost kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. Međutim nadležnost i opseg djelatnosti DZIV-a zahvaća i područja u nadležnosti drugih ministarstava te doprinosi ostvarenju općih ciljeva iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva te kulture. Stoga širi strateški okvir za djelovanje DZIV-a predstavljaju Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013 – 2020 te Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020.

U navedenom širem strateškom kontekstu ključni specifični ciljevi DZIV-a u 2018. godini su:

 1. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

 2. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava

 3. Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

 4. Povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

 1. Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti


  Tablica 1. Ukupan prikaz ciljeva prema strateškom planu  RB


  Naziv ustrojstvene jedinice

  Ukupan broj ciljeva koji se odnose na strateški plan1

  Opći cilj strateškog plana2

  1

  2

  3

  4

  1.

  Kabinet ravnatelja

  1

  -

  -

  5

  -

  2.

  Sektor za patente

  1

  -

  -

  1

  -

  3.

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  2

  3

  -

  -

  -

  4.

  Sektor za potporu poslovnim procesima

  2

  1

  -

  1

  -

  5.

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  1

  -

  -

  1

  -

  6.

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  2

  -

  2

  -

  2

  7.

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  2

  -

  1

  3

  -

  UKUPNO

  11

  4

  3

  11

  2


  Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama  RB


  Naziv ustrojstvene jedinice

  Ukupan broj aktivnosti

  Broj aktivnosti po vrsti

  Z

  P

  I

  A

  O

  1.

  Kabinet ravnatelja

  12

  3

  7

  -

  1

  1

  2.

  Sektor za patente

  20

  2

  15

  -

  -

  3

  3.

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  17

  1

  9

  -

  4

  3

  4.

  Sektor za potporu poslovnim procesima

  24

  -

  21

  -

  -

  3


  5.

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


  23


  1


  8


  1


  6


  7


  6.

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


  21


  -


  -


  -


  1


  20


  7.

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge


  14


  -


  -


  -


  2


  12

  UKUPNO

  131

  7

  60

  1

  14

  49


  ___________________________________

  1. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.

  2. Odnosi se na sljedeće ciljeve iz Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.: 1. Olakšavanje uvjeta poslovanja

  poduzetnicima i ulagačima (cilj 1.1. Programa); 2. Ulaganje u generatore rasta usmjeravanjem na djelatnosti s najvećim potencijalom rasta (cilj 1.2. Programa); 3. Povećanje učinkovitosti institucija (cilj 6. Programa); 4. Razvoj povezanosti istraživanja i razvoja gospodarstva (cilj 2.2.).


 2. Organizacijska struktura


  image


 3. Ciljevi prema ustrojstvenim jedinicama


  4.1. Kabinet ravnatelja


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Učinkovita komunikacija s građanima i pravnim osobama

  Koordinacija i obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju i prezentacijske aktivnosti DZIV-a u medijima

  Broj provedenih aktivnosti u medijima

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoj javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P i O

  Priprema odgovora službenog karaktera na upite iz djelokruga DZIV-a

  Broj odgovora u odnosu na broj upita

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  P i O

  Priprema odgovarajućeg akta na predstavke, pritužbe i prigovore građana i pravnih osoba na rad DZIV- a

  Broj danih očitovanja u odnosu na broj zaprimljenih

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  P

  2.

  Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti

  Koordiniranje i obavljanje poslova iz područja pripreme propisa za donošenje, te procjene učinaka propisa sukladno

  posebnom zakonu i drugim propisima

  Broj provedenih aktivnosti u odnosu na planirani broj

  Kabinet ravnatelja, Sektor za patente, Sektor za žigove, Samostalna služba za autorsko pravo i

  zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

  Godišnji plan

  zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.

  Strategija razvoja javne

  Z


  uprave 2015-2020. – cilj

  Provođenje daljnjih aktivnosti potrebnih za donošenje zakonodavnog akta kojim se u hrvatski pravni sustav transponira Direktiva 2016/943/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja

  Proveden propisani postupak donošenja propisa i njegovo stupanje na snagu u roku propisanom za transponiranje u nacionalno zakonodavstvo

  Kabinet ravnatelja

  II. tromjesečje

  Godišnji plan

  zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoj javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Interni strateški dokumenti i planovi

  Z

  Organiziranje i koordinacija postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata

  Broj provedenih postupaka savjetovanja u odnosu na planirani broj

  Kabinet ravnatelja, Sektor za patente, Sektor za žigove, Samostalna služba za autorsko pravo i

  zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

  Z

  Sudjelovanje u pripremi materijala za izradu planskih i strateških dokumenata iz djelokruga DZIV-a

  Redovna aktivnost

  Kabinet ravnatelja,

  svi sektori i samostalne službe DZIV-a

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 - cilj 6.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1. i 1.2.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Strategija poticanja inovacija 2014-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020

  A Single Market for

  A i O


  Intellectual Property

  Rights - Boosting

  creativity and innovation

  to provide economic

  growth, high quality jobs

  and first class products

  and services in Europe

  (COM (2011) 287,

  24.5.2011), Innovation

  Union (COM (2010)

  546), Digital Agenda for

  Europe (COM (2010)

  245) A Digital Single

  Market Strategy for

  Europe (COM (2015)

  192, 6.5.2015),

  Upgrading the Single

  market: more

  opportunities for people

  and business (COM

  (2015) 550, 28.10.2015)

  Europe’s next leaders:

  the Start-up and Scale-

  up Initiative - Putting

  intellectual property at

  the service of SMEs to

  foster innovation and

  growth (COM (2016) 733

  i SWD (2016) 373),

  Setting out the EU

  approach to Standard

  Essential Patents (COM

  (2017) 712), A balanced

  IP enforcement system

  responding to today's

  societal challenges

  (COM (2017) 707),

  Guidance on certain

  aspects of Directive

  2004/48/EC of the

  European Parliament

  and of

  the Council on the

  enforcement of

  intellectual property

  rights (COM(2017)

  708).


  3.

  Koordinacija suradnje DZIV-a s tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

  Koordinacija poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora te u vezi međuinstitucionalne suradnje

  Redovna aktivnost

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 – cilj 6.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 16.1.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P

  Koordinacija i obavljanje europskih poslova te sudjelovanje u izradi okvirnih stajališta Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva, kao i sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih i službenih tijela Europske unije

  Redovna aktivnost

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  P i A

  Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u međunarodnim organizacijama i u vezi bilateralne i multilateralne suradnje

  Redovna aktivnost

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  P i A

  Koordinacija i obavljanje poslova pravovremene komunikacije s tijelima na nacionalnoj razini te koordinacija i ispunjavanje zadaća javne uprave

  Redovna aktivnost

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  P i A

  4.

  Unaprjeđenje informiranja javnosti o djelatnosti DZIV-a

  Sudjelovanje u obavljanju poslova i koordinacija u pripremi službenih informacija za razvoj i ažuriranje internetske stranice DZIV-a

  Redovna aktivnost

  Kabinet ravnatelja

  Kontinuirano do 31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O


  4.2. Sektor za patente


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti iz područja patenata i zaštite topografija poluvodičkih proizvoda

  Priprema i upućivanje u proceduru usvajanja Vladi RH prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o patentu, kojim se ukidaju Žalbena vijeća, s tim u vezi izrada nacrta ostalih zakona na koja se odnosi ukidanje Žalbenih vijeća te provođenje aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje kao i pripadajućih podzakonskih akata (pravilnici)

  Proveden propisani postupak donošenja propisa – zakoni i pravilnici s izmjenama iz područja patenata i zaštite topografija poluvodičkih proizvoda stupili na snagu

  Sektor za patente; Kabinet ravnatelja

  30.06.2018.

  Godišnji plan

  zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu


  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.


  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.


  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.


  Strategija poticanja

  inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020


  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Interni strateški dokumenti i planovi

  Z

  Priprema prijedloga novog Zakona o patentu i provedba aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje, kao i pripadajućeg podzakonskog akta (pravilnik)

  Upućivanje prijedloga Zakona o patentu u zakonodavnu proceduru;


  Proveden propisani postupak donošenja propisa i Zakon i Pravilnik stupili na snagu

  Sektor za patente; Kabinet ravnatelja

  Upućivanje u zakonodavnu proceduru: 31.09.2018.


  Stupanje na snagu: 31.12.2018.

  Z


  2.

  Povećanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja patenata, topografija poluvodičkih proizvoda te izdavanja svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

  Obrada prijava za priznanje patenata i pratećih podnesaka u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima i objava prijava

  90% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

  Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove i Služba specijalista u području tehnike

  31.12.2018.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P

  Administriranje postupaka ispitivanja prijava za priznanje patenata nakon objave

  90% zaprimljenih prijava u ciljanom roku

  Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove

  31.12.2018.

  P

  Provedba postupka ispitivanja uvjeta za priznanje patenata (potpuno ispitivanje konsensualni patent, prihvaćanje rezultata potpunog ispitivanja)

  Postignuta ciljana razina riješenosti prijava za svaku od faza i vrsta postupaka

  Služba specijalista u području tehnike

  31.12. 2018.

  P

  Obrada zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima

  90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

  Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

  31.12. 2018.

  P

  Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti

  15% raspoloživih zahtjeva u ciljanom roku

  Služba specijalista u području tehnike

  31.12. 2018.

  P

  Obrada podnesaka u odnosu na nacionalni dio postupka po (proširenim) europskim patentima

  87% zaprimljenih podnesaka u ciljanom roku

  Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

  31.12. 2018.

  P

  Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) prijava i podnesaka koje se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu

  90% zaprimljenih prijava i podnesaka u ciljanom roku

  Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

  31.12. 2018.

  P

  Provedba zahtjeva za informacijskim uslugama pretraživanja i analize patentnih informacija

  90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

  Služba specijalista u području tehnike

  31.12. 2018.

  O

  Izrada stručnih ekspertiza u postupcima za proglašenje patenta ništavim

  85% raspoloživih predmeta u ciljanom roku

  Služba specijalista u području tehnike

  31.12. 2018.

  P

  Obrada prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda

  90% raspoloživih prijava u ciljanom roku

  Sektor za patente

  31.12. 2018.

  P

  Priprema i izrada patentnih dokumenata

  95% u ciljanom roku

  Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

  31.12. 2018.

  P

  3.

  Redovna primjena i usavršavanje postojećih formalnih alata za upravljanje učinkovitosti i kvalitetom obavljanja poslova

  Aktivnosti vezane redovnu primjenu I usavršavanje formalnih alata za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja pojedinih faza postupaka priznanja patenata i pružanja patentnih informacija iz nadležnosti Sektora

  Redovna primjena sustava periodičkog praćenja pokazatelja i izvještavanja o provođenju postupka

  Sektor za patente i Sektor za potporu poslovnim procesima

  Kontinuirano

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  O  Interni strateški dokumenti i planovi

  4.

  Praćenje razvoja stručnog područja patentne zaštite u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

  Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti te po potrebi priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu (sustav jedinstvenog europskog patenta, inicijative u vezi uvođenja sustava jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, razmatranja prilagodbe određenih aspekata izuzetaka od patentne zaštite i zaštite svjedodžbom o dodatnoj zaštiti radi jačanja globalne konkurentnosti europske farmaceutske industrije, izumi iz područja biotehnologije, patenti nužni za norme i dr.)

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za patente

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija poticanja inovacija

  Republike Hrvatske 2014 – 2020, te

  Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013 – 2020.


  Innovation Union (COM (2010) 546), Europe’s next leaders: the Start- up and Scale-up Initiative - Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth (COM (2016) 733

  i SWD (2016) 373),

  Setting out the EU approach to Standard Essential Patents (COM (2017) 712),

  P i A

  Praćenje rada te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima EPO-a

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za patente

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  P i A

  Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za patente

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  P i A

  Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za patente

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  P i A

  5.

  Stručna suradnja s Europskom patentnom organizacijom i zemljama članicama

  Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema Bilateralnom projektu suradnje DZIV-a s EPO-om (BCP)

  Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

  Sektor za patente

  Sukladno planu aktivnosti BCP-a

  Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016.-

  2018.

  O


  6.

  Priprema financijske analize i provedba revizije sustava naknada za troškove postupaka iz područja patenata i topografija poluvodičkih proizvoda

  Financijska analiza troškova postupaka i razrada mogućnosti revidiranja visine naknada u svrhu pripreme prijedloga izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga DZIV-a

  Provedene financijske analize i pripremljen prijedlog unaprijeđenog sustava naknada za troškove postupaka

  Sektor patente Sektor za potporu poslovnim procesima

  31.12.2018.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.


  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  P i A


  4.3. Sektor za žigove i industrijski dizajn


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti iz područja zaštite žiga

  Provesti potrebne aktivnosti i dovršiti zakonodavnu proceduru donošenja novog Zakona o žigu radi transponiranja Direktive (EU) 2015/2436 o žigovima (dalje EU Direktiva o žigu) u nacionalno zakonodavstvo i radi veće učinkovitosti, predvidljivosti i pravne sigurnosti registracije i zaštite žiga u Republici Hrvatskoj te pripremiti nacrt Pravilnika o žigu kojim se pobliže uređuju pojedinosti novog Zakona o žigu

  Provedene sve aktivnosti i novi Zakon o žigu

  upućen u proceduru usvajanja od strane Hrvatskog sabora, pripremljen nacrt Pravilnika o žigu

  Sektor za žigove i industrijski dizajn, Kabinet ravnatelja

  Upućivanje u zakonodavnu proceduru: 30.6.2018.


  Usvajanje: 31.12.2018.

  Godišnji plan

  zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu


  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.


  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Z

  2.

  Povećanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja žiga, industrijskog dizajna te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga

  Održati dinamiku rješavanja preraspodjelom poslova u postupku produženja i prestanka prava rotacijom djelatnika unutar Sektora i optimizirati kvalitetu rješavanja

  Postignuta razina 90% riješenosti obveza za žigove i 90% za dizajn uz unaprijeđenu kvalitetu odluka

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

  Kontinuirano

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.


  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020

  P

  Održati kvalitetu i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava

  Postignuta razina rješavanja predmeta najkasnije u roku od

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i

  Kontinuirano

  P


  žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU

  mjesec dana u skladu s najboljom međunarodnom i EU praksom

  vođenje registara

  Održati dinamiku i poboljšati kvalitetu supstancijalnog ispitivanja žigova i rješavanja očitovanja i pravovremeno postupati po okončanju drugostupanjskih postupaka

  Postignuta razina 90% riješenosti te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke uz unaprijeđenu kvalitetu donesenih odluka

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

  Kontinuirano

  P

  Povećati dinamiku rješavanja i unaprijediti kvalitetu postupka po prigovoru na registraciju žigova i po zahtjevu za opoziv i pravovremeno postupati po okončanju drugostupanjskih postupaka

  Postignuta razina 85% riješenosti predmeta po prigovoru i 85% po zahtjevu za opoziv te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke uz unaprijeđenu kvalitetu donesenih odluka

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

  Kontinuirano

  P

  Elektroničko izdavanje cjelovitog 12. izdanja Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku

  Klasifikacija izdana s danom stupanja na snagu 1.1.2019. i uspostavljena puna funkcionalnost

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  II. tromjesečje

  O

  Ažuriranje elektroničkog 11. Izdanja hrvatske verzije Nicanske klasifikacije 11-2018

  Klasifikacija ažurirana i uspostavljena puna funkcionalnost

  Služba za supstancijalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara


  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  I. tromjesečje

  O


  Prilagoditi baze podataka međunarodnih registracija industrijskog dizajna i relevantne izlazne akte u svrhu elektroničke dostave Međunarodnom uredu za intelektualno vlasništvo izjava o priznanju/odbijanju zaštite prema pravilima Haškog sustava međunarodne registracije industrijskog dizajna

  Uspostavljena elektronička dostava izjava o priznanju/odbijanju zaštite i međunarodnih registracija industrijskog dizajna

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara Sektor za potporu poslovnim procesima

  II. tromjesečje

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.


  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020

  P i A

  Ostvariti supstancijalne i tehničke preduvjete prikaza novih vrsta žigova pri podnošenju prijava u elektroničkom i konvencionalnom (paprinatom) formatu, upisu u registar, objavi prijava, registraciji i pretragama žigova i izradi isprava o žigu slijedom transponiranja Direktive o žigovima u nacionalno zakonodavstvo

  Uspostavljena tehnička platforma za pravilne primjene propisa o prikazu novih vrsta žigova

  Sektor za žigove i industrijski dizajn


  Sektor za potporu poslovnim procesima


  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  P i A

  Ostvariti tehničke preduvjete za dostavu akata Zavoda elektroničkim putem nositeljima međunarodnih registracija posredstvom Međunarodnog ureda za intelektualno vlasništvo korištenjem informatičkog alata tog ureda (Madrid Office Portal)

  Uspostavljena dostava akata Zavoda nositeljima međunarodno registriranih žigova koji nemaju zastupnika posredstvom Međunarodnog ureda za intelektualno vlasništvo

  Sektor za žigove i industrijski dizajn


  Sektor za potporu poslovnim procesima

  III. tromjesečje

  P i A

  Prirediti financijsku analizu troškova postupaka i razraditi mogućnosti revidiranja visine naknada u svrhu pripreme prijedloga izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga DZIV-a

  Provedene financijske analize i pripremljen prijedlog unaprijeđenog sustava naknada za troškove postupaka

  Sektor za žigove i industrijski dizajn


  Sektor za potporu poslovnim procesima

  31.12.2018.

  P i A

  3.

  Praćenje razvoja stručnog područja zaštite žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka u europskim i međunarodnim

  Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano i prema dinamici rada EU tijela

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj. 12.

  P i A

  Praćenje rada te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima EUIPO-a

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku, po potrebi

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano i prema planu Programa konvergiranja EUIPO-a

  A


  okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

  Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  A

  Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  A

  Praćenje rada stručnih tijela Ministarstva poljoprivrede iz područja zaštite zemljopisnih oznaka te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku, po potrebi

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  A

  4.

  Stručna suradnja s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i zemljama članicama

  Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema ugovorima o suradnji s EUIPO- om

  Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

  Sektor za žigove i dizajn

  Rokovi sukladno planiranoj dinamici

  Ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV- a za 2018. godinu

  O


  4.4. Sektor za potporu poslovnim procesima


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Povećati učinkovitost poslovnih procesa

  Provesti aktivnosti prema godišnjem operativnom planu automatizacije poslovnih procesa

  Provedene sve aktivnosti visokog i srednjeg prioriteta

  Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

  Prema operativnom planu automatizacije

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Interni strateški dokumenti i planovi, Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

  O

  Prirediti financijske analize troškova provedbe postupaka i pružanja usluga u svrhu pripreme prijedloga izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga DZIV-a

  Provedene financijske analize

  Sektor za potporu poslovnim procesima Ostali sektori

  31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 1.1.

  P i A

  2.

  Unaprijediti tehnološku (informacijsku) infrastrukturu

  Provesti planirane aktivnosti na instalaciji nove serverske, sistemske i klijentske opreme te nadogradnje operacijskog sustava i uredskih alata

  Instalirana sva planirana oprema i nadograđen operacijski sustav i programski alati

  Odjel za tehnološku potporu

  31.12.2018.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  3.

  Zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava

  Koordinirati projekt formalne uspostave zavodskog sustava financijskog upravljanja i kontrole

  Omjer provedenih aktivnosti u odnosu na planirane

  Sektor za potporu poslovnim procesima

  Prema posebnom planu

  Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ,

  Interni planski

  O


  financijskog upravljanja i kontrole

  dokumenti;

  Priprema i dostava proračunskih planova i izvještaja

  Dostavljeno u roku

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

  P

  Priprema i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti

  Dostavljeno u roku

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Prema propisanom roku

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti; zakonski propisi

  P

  Izrada propisanih periodičkih financijskih izvješća

  Dostavljeno u roku

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Sukladno propisanim/zadanim rokovima

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

  P

  Formalna i računska kontrola knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjižene poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi

  Provedena računska kontrola

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Kontinuirano

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

  P

  Obračun plaća i ostalih primanja i dohodaka

  Isplaćene plaće, ostala primanja i dohoci

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Kontinuirano

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

  P

  Obavljanje poslova vezanih za uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne

  Izvršena uplata/isplata

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Kontinuirano

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

  P

  4.

  Nabava roba, radova i usluga za potrebe DZIV-a

  Izrada godišnjeg plana nabave

  Izrađen godišnji plan nabave i objavljen na internetskoj stranici

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu i Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  U roku od 30 dana od dana donošenja Državnog proračuna za 2018..

  Zakon o javnoj nabavi Interni planski dokumenti

  P

  Provedba postupaka nabave roba, radova i usluga za potrebe DZIV-a; praćenje postupaka

  Provedeni postupci nabave sukladno planiranome

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu/Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Kontinuirano tijekom godine

  Interna procedura, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

  P/O

  Priprema i izrada ugovora iz područja nabave i vođenje evidencije o zaključenim ugovorima

  Sklopljeni ugovori; Izrađena evidencija

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Kontinuirano tijekom godine

  Interna procedura

  P

  5.

  Zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima

  Prikupljanje, izrada i dostava rješenja o ocjeni rada državnih službenika i namještenika

  Ocjene unesene u osobni očevidnik,osobni dosje i Registar zaposlenih u javnom sektoru

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  veljača/ožujak 2018.

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Interni planski dokumenti

  P

  Izrada Plana korištenja godišnjeg odmora za tekuću godinu

  Izrađen Plan korištenja godišnjih odmora

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  15.05.2018.

  P


  Izrada i dostava rješenja o korištenju godišnjeg odmora za tekuću godinu

  Izrađena i dostavljena rješenja u zakonskom roku

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  U zakonskom roku

  P

  Dnevna kontrola i unos evidencije radnog vremena

  Unesena evidencija u Registar zaposlenih u javnom sektoru

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Dnevno

  P

  Unos i ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u javnom Sektoru

  Uneseni i ažurirani podaci

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Po potrebi/ kontinuirano

  P

  Vođenje osobnog dosjea za svakog službenika/namještenika

  Izrađen i ažuran osobni dosje

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Po potrebi/ kontinuirano

  P

  Priprema prijedloga plana prijma u državnu službu

  Pripremljeno u roku

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Prema propisanim/ planiranim rokovima

  P

  Provedba javnih natječaja i internih oglasa za prijam u državnu službu

  Provedeno prema planu

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Prema planiranim rokovima

  P

  Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornosti državnih službenika

  Izrađena rješenja

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Po potrebi/ kontinuirano

  P

  Praćenje statusnih pitanja državnih dužnosnika, službenika i namještenika

  Izrađena rješenja

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Po potrebi/ kontinuirano

  P

  6.

  Zakonito i učinkovito upravljanje dokumentacijom

  Obavljanje poslova primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja i njihova čuvanja u pismohrani

  Svi ulazni i izlazni akti dostavljeni u zakonskom roku

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Kontinuirano

  Interna procedura

  P


  4.5. Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade


  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G

  1.

  Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti iz područja autorskog i srodnih prava

  Provesti zakonodavnu proceduru za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (usklađivanje s Direktivom 2017/1564 3)

  Provedene sve aktivnosti za pripremu prijedloga Zakona i isti upućen u proceduru usvajanja od strane Hrvatskog sabora.

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  II. tromjesečje

  Godišnji plan

  zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016- 2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne

  Z


  ____________________________________


  3 DIREKTIVA (EU) 2017/1564 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu


  .


  uprave za razdoblje od 2017. do 2020.;


  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Interni strateški dokumenti i planovi

  2.

  Intenzivirati i unaprijediti stručne i promotivne aktivnosti iz područja autorskog i srodnih prava

  Unaprijediti i proširiti korisničke sadržaje na internetskoj stranici DZIV- a

  Broj dodanih / izmijenjenih jedinica sadržaja

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

  192),


  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

  592),


  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Pripremiti stručne podloge za nove informativne / promotivne materijale (publikacije, letke i sl.).

  Broj pripremljenih materijala

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  O

  Provedba aktivnosti (sastanaka, javnih nastupa, stručnih skupova i sl.) usmjerenih informiranju malih i srednjih poduzeća te šire javnosti o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava te o doprinosu kreativnih industrija gospodarskom rastu i zapošljavanju

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  Studija EUIPO-a i EPO- a „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“ (listopad, 2016.);


  Studija EUIPO-a

  Europski građani i intelektualno vlasništvo

  – percepcija, svijest i ponašanje“ (ožujak, 2017)

  A/O


  Stručno pripremiti prijevode i prilagodbe publikacija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

  Broj pripremljenih publikacija u odnosu na planirano

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  31.12.2018.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Unaprijediti stručne kapacitete Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV) provedbom interne edukacije službenika

  Broj jedinica održane interne edukacije te broj provedenih konzultacija i pripremljenih mišljenja na upite fizičkih i pravnih osoba zaprimljenih od strane INCENTIV-a

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  3.

  Uspostaviti infrastrukturu za suradnju u pojedinim stručnim područjima iz nadležnosti Službe

  Stručna suradnja s tijelima

  /organizacijama i drugim dionicima sustava po pojedinim stručnim područjima /temama te

  osobito s Ministarstvom kulture

  Broj utvrđenih radnih grupa / održanih stručno - koordinacijskih sastanaka

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626)


  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

  592),


  Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

  707),


  Interni strateški dokumenti i planovi

  O


  4.

  Provesti upravne postupke za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje prava, unaprijediti kvalitetu inspekcijskih poslova, uključujući reviziju pravila za provedbu inspekcijskog nadzora

  Provesti upravne postupke za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na području RH, sukladno zahtjevima novih propisa usklađenih s Direktivom

  2014/26/EU4

  Broj rješenja izdanih u propisanom roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  II. tromjesečje

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P

  Uspostaviti evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje prava kojima je izdano novo odobrenje za kolektivno ostvarivanje prava, s podacima za koju vrstu i kategoriju prava su odobrenja izdana te evidenciju neovisnih upravljačkih subjekata;

  Revidirati pravila za provedbu inspekcijskog nadzora

  Uspostavljena evidencija i objavljena na internetskoj stranici Zavoda; Pripremljena pravila za provedbu inspekcijskog nadzora

  II. tromjesečje

  P

  Provesti inspekcijski nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava

  Proveden redovni inspekcijski nadzor nad svim organizacijama kojima je izdano odobrenje u RH i nad neovisnim upravljačkim subjektima te po potrebi provedba izvanrednih nadzora

  31.12.2018.

  I


  5.


  Unaprijediti/održati uspostavljenu razinu koordinacije u provedbi prava intelektualnog vlasništva

  Prikupiti i obraditi podatke nadležnih institucija te objaviti godišnje Statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u RH

  Objavljeno godišnje izvješće za 2017.

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  31.3.2018.


  Interni strateški dokumenti i planovi

  A

  Organizirati i sudjelovati na sastancima međuinstitucionalnih koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva i stručnih radnih grupa.


  Između sastanaka, u okviru rada Tajništva koordinacije, djelovati kao kontakt točka u RH za razmjenu svih potrebnih informacija vezanih uz aktivnosti uspostavljenog koordinacijskog mehanizma.

  Broj održanih sastanaka i provedenih aktivnosti Tajništva

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano (te sukladno planiranom rasporedu sastanaka)

  A

  Ažurirati i razvijati sadržaje internetske stranice DZIV-a vezano uz provedbu

  Broj ažuriranih / dodanih jedinica sadržaja odnosno

  Samostalna služba za autorsko pravo i

  Kontinuirano

  O


  __________________________________

  4 Direktiva 2014/26/EU4 o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu


  prava intelektualnog vlasništva te zajedničke internetske stranice koordinacijskih tijela (Stop krivotvorinama i piratstvu) te organizirati i provoditi druge zajedničke aktivnosti usmjerene jačanju javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog vlasništva (usmjerene posebno malim i srednjim poduzećima, informiranju djece i mladih te edukaciji potrošača; osigurati vidljivost i primjenu provedenih analitičkih studija EUIPO-a i suradničkih organizacija)

  broj provedenih aktivnosti

  zajedničke pravne poslove

  Sudjelovati u organizaciji godišnjeg stručnog skupa iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  Održan godišnji stručni skup sukladno planiranom

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  31.12.2018.

  O

  Sudjelovati u aktivnostima EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva EUIPO-a, na sastancima Radne skupine Vijeća EU- a za intelektualno vlasništvo u vezi provedbe prava, Stručne skupine za provedbu prava intelektualnog vlasništva te Stručne podskupine za podršku malim i srednjim poduzećima pri EK

  Broj provedenih aktivnosti

  / sastanaka

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano (sukladno rasporedu sastanaka)

  Višegodišnji plan 2014.- 2018. i Radni plan za 2018. godinu Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva EUIPO-a


  Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:

  (COM (2014) 392),


  Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

  192),


  Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626),


  Komunikacija EK Budući predvodnici u Europi: inicijativa za

  novoosnovana i rastuća poduzeća (COM (2016) 733) i prateći Radni

  A


  dokument službi

  Komisije Stavljanje intelektualnog vlasništva na uslugu malim i srednjim poduzećima u cilju poticanja inovacija i rasta (SWD (2016) 373);


  Novi paket mjera EK za dodatno poboljšanje primjene i provedbe prava intelektualnog vlasništva: Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

  707), Komunikacija o smjernicama za primjenu Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: DPPIV), uz koju je priložen radni

  dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a (SWD (2017)

  431), te Radni dokument službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta (SWD (2017)

  430)

  6.

  Unaprijediti organizaciju i učinkovitost poslova u području zajedničkih pravnih poslova

  Ažurno obavljanje administrativnih poslova u području žalbenih postupaka koji se obavljaju u prvom stupnju te pružanje administrativne podrške radu Žalbenih vijeća u području prava industrijskoga vlasništva

  87% u roku 7 dana od dospijeća

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P

  Ažurno vođenje registra zastupnika i registra općih punomoći u području industrijskoga vlasništva

  87% u ciljanom roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  P


  Ažurno obavljanje ostalih organizacijskih i administrativnih poslova u vezi zastupanja u području prava industrijskog vlasništva

  87% u ciljanom roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  P

  Ažurno obavljanje administrativnih poslova u postupcima za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim

  87% u ciljanom roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  P

  Razvoj novih i ažuriranje postojećih tipiziranih akata za potrebe postupka za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim / žalbenih postupaka / postupaka vezanih uz zastupanje u području prava industrijskoga vlasništva

  Broj akata

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  P

  7.

  Praćenje razvoja stručnog područja u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

  Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti Službe, priprema stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu stručnih tijela te pratećih izvještaja

  Pripremljene stručne podloge / izvještaji, prema zahtjevima i rokovima konkretne aktivnosti

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano i prema dinamici rada stručnih tijela EU-a

  Digital Agenda for Europe (COM (2010)

  245)


  Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva

  (COM (2014) 392)


  Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

  192)


  Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626)


  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću , Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva

  P i A

  Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti, priprema stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu i ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora te pratećih izvještaja.

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  A

  Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

  Redovno praćenje rada, pripremljene stručne podloge u roku, po potrebi

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano

  A


  utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

  592),


  Komunikacija EK Budući predvodnici u Europi: inicijativa za

  novoosnovana i rastuća poduzeća (COM (2016) 733) i prateći Radni dokument službi

  Komisije Stavljanje intelektualnog vlasništva na uslugu malim i srednjim poduzećima u cilju poticanja inovacija i rasta (SWD (2016) 373),


  Novi paket mjera EK za dodatno poboljšanje primjene i provedbe prava intelektualnog vlasništva:

  Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

  707),

  Komunikacija o

  smjernicama za primjenu Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: DPPIV), uz koju je priložen radni

  dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a (SWD (2017)

  431), te

  Radni dokument službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem


  Interneta (SWD (2017)

  430)  4.6. Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na

  smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Unaprijediti kvalitetu vanjskih elektroničkih informacijskih servisa DZIV-a (internetske stranice, vanjski portali)

  Ažuriranje i razvoj postojećih sadržaja internetskih stranica DZIV-a

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano


  Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373

  „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth


  Consortium Agreement

  Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)

  Horizon 2020 Innovation Action,

  O

  Izrada posebne stranice o intelektualnom vlasništvu namijenjene predstavnicima malog i srednjeg poduzetništva iz područja zaštite, upravljanja te poštivanja prava intelektualnog vlasništva u poslovanju te edukacije iz područja intelektualnog vlasništva

  Izrađena stranica sa sadržajima i aplikacijama namijenjenim korisnicima iz skupine malo i srednje poduzetništvo

  Broj novih jedinica sadržaja

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Administriranje i ažuriranje postojećih sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu(SKIP).

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz

  Kontinuirano

  O


  Unaprijeđenja sadržaja o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva.

  Formirani i objavljeni sadržaji o provedbi prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici o intelektualnom vlasništvu za malo i srednje poduzetništvo Broj dodanih jedinica sadržaja

  područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  Grant Agreement number 641012


  Interni strateški dokumenti i planovi, Dokumenti i planovi koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

  O

  Aktivnost Nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva putem društvenih mreža namijenjena ciljnim skupinama mladi poduzetnici

  Broj dodanih jedinica sadržaja na računu Twiter i Facebook

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  O

  Redovito ažuriranje sadržaja o Zavodu na Središnjem državnom portalu i portalima međunarodnih organizacija (WIPO, EPO, EUIPO)

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  O

  2.

  Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izdavanja publikacija

  Priprema i objava Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva (službeno glasilo Zavoda)

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano (sukladno godišnjem planu izdavanja)


  Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373

  „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth


  Consortium Agreement

  Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)

  Horizon 2020 Innovation Action, Grant Agreement number 641012


  Plan izdavanja publikacija DZIV-a u 2018.,

  Plan aktivnosti na

  O

  Priprema i izdavanje publikacija i informativnog materijala namijenjenog podizanju razine znanja i svijesti malog i srednjeg poduzetništva o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva

  Broj publiciranih tiskanih i Internetskih publikacija

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Priprema i izdavanje službenih, stručnih i informativno-promotivnih publikacija sukladno Planu izdavanja publikacija DZIV-a u 2018.

  Broj publiciranih tiskanih i Internetskih publikacija

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Priprema i izdavanje promotivnih materijala za potrebe aktivnosti koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva (brošure, leci, plakati i dr.) sukladno Planu aktivnosti radne grupe za podizanje razine svijesti o poštovanju i provedbi prava IV-a za 2018.

  Broj publiciranih tiskanih i Internetskih publikacija

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O


  podizanju razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za 2018., Interni strateški dokumenti i planovi

  3.

  Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja obrazovnih aktivnosti iz područja intelektualnog vlasništva za ciljne skupine i javnost

  Unaprjeđenje Kataloga seminara i radionica

  (osnovni program iz područja intelektualnog vlasništva za različite ciljne skupine korisnika)

  Katalog seminara i radionica objavljen na internetskoj stranici DZIV

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373

  Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth


  Consortium Agreement

  Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)

  Horizon 2020 Innovation Action, Grant Agreement number 641012


  Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. -

  cilj 1.2. i cilj 2.2.


  Nacionalni program reformi 2016.,

  5. Napredak u pogledu ostvarivanja glavnih ciljeva Strategija Europa 2020

  Cilj 2 Istraživanje i razvoj;

  Cilj 4 Obrazovanje Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

  Strategija poticanja inovacija Republike

  O

  Provesti planirane informacijske dane, radionice i seminare za predstavnike malog i srednjeg poduzetništva

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Provesti planirane obrazovne aktivnosti za akademske institucije

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Održati 2 ciklusa javnog lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda

  Održana dva ciklusa tečaja

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Organizirati izobrazbu za predstavnike tijela državne uprave

  Broj provedenih izobrazbi u odnosu na iskazane potrebe

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  O

  Provesti planirane seminare za suce u suradnja s Pravosudnom akademijom

  Održani seminari

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/ Sektor za Žigove i industrijski dizajn, Sektor za patente/

  Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  Sukladno utvrđenim rokovima

  O

  Provedba informativno-edukativnih aktivnosti (predavanja, prezentacije, predstave i sl.) o potrebi zaštite i poštivanja prava intelektualnog vlasništva za djecu iz osnovnih i srednjih škola pod nazivom “Dan

  Provedena dva ciklusa edukacije

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva/ Ostale ustrojstvene jedinice DZIV-a/

  31.12.2018.

  O


  intelektualnog vlasništva za djecu“

  Ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  Hrvatske 2014.-2020., Plan javnih,

  promotivnih i edukacijskih aktivnosti Zavoda u 2015. godini


  Ugovor o tehničkoj suradnji između DZIV- a i EUIPO-a za 2018.


  Plan aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za 2018.


  Ugovor o suradnji između DZIV-a i HGK, Sporazum o suradnji između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i DZIV-a,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  4.

  Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja promotivnih aktivnosti

  Suradnja s EPO-om na organizaciji stručno-edukacijskog skupa o pretraživanju i ispitivanju u području patenata namijenjenog predstavnicima korisnika postupaka zaštite patenta uključivo i predstavnike malog i srednjeg poduzetništva i start up-ova

  Održan skup

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva Sektor za Patente

  3.tromjesečje 2018.

  Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016-2018,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Provesti natječaj i dodijeliti nagradu za najbolji akademski rad u području intelektualnog vlasništva

  Dodijeljena nagrada

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

  Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Unaprijediti javnu vidljivost Akademije i stručne djelatnosti Zavoda

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O


  5.

  Unaprijediti analitičke poslove i razvijati poslove strateškog planiranja

  Provesti redovne i posebne analitičke poslove, provesti plan aktivnosti na strateškom planiranju

  Provedene aktivnosti sukladno planu

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. -

  cilj 1.2. i cilj 2.2. Nacionalni program reformi za 2016. godinu;

  Interni strateški dokumenti i planovi Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

  Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.,

  A


  4.7. Samostalna služba za korisničke informacije i usluge


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI

  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  1.

  Učinkovita potpora korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva (pružanje stručnih informacija te usluga pretraživanja i analize)

  Pružanje stručnih informacijskih usluga u području intelektualnog vlasništva temeljem upita korisnika (u prostorijama INCENTIV-a, telefonski, e-poštom i na druge načine)

  Odgovoreno na sve zahtjeve za informacijama u ciljanom roku

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

  cilj 6.;

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi 2 i 5);

  Interni planovi i dokumenti

  O

  Pružanje usluga stručnog pretraživanja baza podataka o registriranom industrijskom vlasništvu i usluga analize temeljem podnesenog zahtjeva korisnika

  Odgovoreno na sve zahtjeve za uslugama u ciljanom roku

  Odjel za usluge pretraživanja i analize

  Kontinuirana aktivnost

  O

  Pružanje usluga specijalne knjižnice i čitaonice u području intelektualnog vlasništva

  Obrađeni svi zahtjevi korisnika u ciljanom roku

  Kontinuirana aktivnost

  O

  2.

  Unaprjeđenje kvalitete pružanja stručnih informacija usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom

  Revidirati/unaprijediti informacijske materijale i komunikacijske kanala za pružanje kvalitetnih, ažurnih i cjelovitih informacija za potrebe korištenja nacionalnog, europskog i međunarodnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva

  Broj implementiranih unaprjeđenja/revizija

  Odjel za potporu korisnicima

  31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

  cilj 6.;

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

  A/O


  industrijskom vlasništvu

  Unaprijediti pružanje usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu u pogledu kvalitete sadržaja i načina pružanja usluga te popratnih informativnih i promotivnih materijala te komunikacijskih kanala

  Broj implementiranih unaprjeđenja/revizija

  Odjel za usluge pretraživanja i analize

  31.12.2018.

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 2, specifični cilj 5, i opći cilj 5, specifični cilj 15); Bilateralni ugovor o suradnji između EUIPO- a i DZIV-a za 2017. godinu;

  Interni planovi i dokumenti

  O

  3.

  Podizanje javne svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva te poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima, s posebnim naglaskom na mala i srednja te start-up poduzeća

  Razvoj i unaprjeđenje usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva prilagođenih pojedinom segmentu korisnika, posebice malim i srednjim te start-up poduzećima, samostalno i/ili u suradnji s drugim službama DZIV-a, regionalnim i međunarodnim institucijama (npr. usluga pred- dijagnoze / procjene potencijala intelektualnog vlasništva, VIP4SME)

  Broj provedenih/unaprjeđenih usluga

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  31.12.2018.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

  cilj 1.2.;

  Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Bruussels 3.3.2010,

  COM(2010) 2020;

  Innovation Union, EC, Brussels, 6.10.2010,

  SEC(2010) 1161 final,

  COM(2010) 546;

  Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business, EC, Brussels, 28.10.2015,

  COM(2015) 550 final,

  SWD(2015) 202 final & 203 final;

  Europe's next leaders: the Start-up and Scale- up Inititative, EC, , 22.11.2016, COM(2016)

  733 final, SWD(2016)

  373 final;

  Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth, EC, 22.11.2016,

  COM(2016) 733 final,

  SWD(2016) 373 final,

  O

  Sudjelovanje u provedbi informacijsko- edukativnih aktivnosti, samostalno i/ili u suradnji s drugim službama DZIV-a i partnerskim organizacijama (regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima, sveučilištima, i sl.)

  Broj provedenih aktivnosti

  Sukladno planu aktivnosti

  O

  Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama, samostalno ili u suradnji s regionalnim i međunarodnim institucijama

  Broj provedenih aktivnosti

  Sukladno planu aktivnosti

  O

  Unaprjeđenje vidljivosti i prepoznatljivosti DZIV-a i njegove stručne djelatnosti putem stručnih aktivnosti na stručnim i drugim događanjima

  Broj aktivnosti

  Sukladno planu aktivnosti

  O


  Informiranje relevantne javnosti o uslugama specijalne knjižnice za intelektualno vlasništvo, npr. putem organiziranja stručnih događanja iz djelokruga rada knjižnice

  Broj aktivnosti

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost

  Accompanying document; Strategija poticanja inovacija RH 2014.-

  2020.;

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020.;

  Industrijska strategija RH 2014.-2020.;

  Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020.


  Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016.-

  2018;

  Bilateralni ugovor o suradnji između EUIPO- a i DZIV-a za 2017. godinu;

  Sporazumi o suradnji DZIV-a s drugim institucijama

  O

  4.

  Unaprjeđenje infrastrukture za poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva

  Suradnja na unaprjeđenju javnih informacijskih sadržaja na internetskoj stranici DZIV-a

  Broj predloženih izmjena/dopuna

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  Kontinuirana aktivnost

  Interni planovi i dokumenti

  O

  Edukacija djelatnika Službe u području intelektualnog vlasništva i pružanja informacijskih usluga te usluga pretraživanja i analize

  Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  Kontinuirana aktivnost

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 5, specifični cilj 15); Bilateralni plan suradnje s Europskim patentnim uredom (BCP) 2016.-

  2018.;

  Bilateralni ugovor o suradnji između EUIPO- a i DZIV-a za 2017. godinu;

  O


  Interni planovi i dokumenti

  5.

  Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

  Redovito praćenje zadovoljstva korisnika uslugama putem ankete i unaprjeđivanje korisničke potpore u skladu s rezultatima ankete

  Broj distribuiranih anketa, broj ispunjenih anketa, iskazano zadovoljstvo korisnika

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost, analiza polugodišnje

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

  cilj 6.;

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.;

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi 2 i 5);

  Interni planovi i dokumenti

  A

  Edukacija djelatnika Službe u svrhu povećanja zadovoljstva korisnika

  Broj educiranih djelatnika, broj edukacija

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  Kontinuirana aktivnost

  O

 4. Financijski planPLAN 2017.

PLAN 2018.

Indeks


(3/2*100)

1

2

3

4

UKUPNO PRIHODI (KN)

16.720.854

16.978.129

1,02

UKUPNO RASHODI (KN)

16.720.854

16.978.129

1,02


39