image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2019. godinu


Zagreb, prosinac 2018.

SADRŽAJ


Predgovor ravnateljice

3

1.

Uvod …………………………………………………………………………………...

4

2.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada ………………………...

5

3.

Organizacijska struktura …………………………………………………………….

6

4.

Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama ………………………………………………...

7

4.1.

Kabinet ravnatelja …………………………………………………………

7

4.2.

Sektor za patente ……………………………………………………………

11

4.3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn ………………………………………

15

4.4.

Sektor za potporu poslovnim procesima ………………………………….

19

4.5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove …..

25

4.6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva ……………………………………………………

33

4.7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge …………………..

37

5.

Financijski plan ……………………………………………………………………….

41


2

Predgovor ravnateljice


image

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog

sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.


Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose ukupnom društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku.


Na putu ostvarenja te vizije, misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku Republike Hrvatske i njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadzora kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u relevantnim tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama, te razvojem i provedbom drugih oblika međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.


Ključni prioriteti DZIV-a u 2019. godini bit će daljnje povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva te sustava zaštite autorskih i srodnih prava, kao i povećanje učinkovitosti sustava provedbe ovih prava, uz istovremeno daljnje unaprjeđenje poslovnog sustava DZIV-a.


U okviru postizanja ovih ciljeva u 2019. godini osobito se ističu implementacija novog zakona o žigu i donošenje novog zakona patentu, sudjelovanje u radu stručnih tijela Europske unije i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva na daljnjem razvoju zajedničkih sustava, prvenstveno radi dovršetka reforme sustava zaštite autorskog prava Europske unije te zakonodavnih inicijativa u području svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i međunarodne zaštite zemljopisnih oznaka, kao i intenzivne aktivnosti na pripremi predsjedanja stručnim tijelima Vijeća Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva u okviru predstojećeg predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem u prvoj polovici 2020. godine. U području provedbe prava aktivnosti će biti usmjerene na jačanje učinkovitosti međusektorske koordinacije i nacionalnog sustava provedbe prava, uključujući provedbu odgovarajućih inicijativa Europske unije na nacionalnoj razini. Uz navedeno, provoditi će se postojeće i nove aktivnosti na poticanju zaštite i primjene intelektualnog vlasništva, posebno one usmjerene na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Radi učinkovite provedbe navedenih ciljeva i aktivnosti pokrenut će se niz internih inicijativa na unaprjeđenju kvalitete i učinkovitosti poslovnih procesa i upravljanja resursima Zavoda.


Ravnateljica


mr.sc. Ljiljana Kuterovac


3

1. Uvod


Godišnji plan rada DZIV-a operativni je planski dokument koji sadrži opći prikaz njegovih zadaća i poslova u 2019. godini.

Izrada ovog godišnjeg plana rada predstavlja obvezu tijela državne uprave sukladno članku

 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprava (NN 154/11, 17/12 i 118/16). Godišnji plan rada DZIV-a sastavljen je u skladu s Uputom za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada od 26. studenog 2013. koju je na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. rujna 2013. godine izradilo Ministarstvo uprave.

  Svrha donošenja ovog dokumenta je prikazati na koji način DZIV planira pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva kroz ispunjenje specifičnih ciljeva i provođenjem aktivnosti na godišnjoj razini.

  DZIV svoje aktivnosti temelji na viziji, misiji i strateškim ciljevima DZIV-a, kao i relevantnim nacionalnim programima, strategijama i drugim strateškim dokumentima.

  Budući da DZIV nije obveznik donošenja strateških planova za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, godišnji plan rada DZIV-a povezuje se u mogućoj mjeri sa strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja u čijem razdjelu proračuna se nalazi proračun DZIV-a, u okviru općeg cilja koji se odnosi na međunarodno konkurentan sustav znanosti te posebnog cilja koji se odnosi unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini. Međutim nadležnost i opseg djelatnosti DZIV-a zahvaća i područja u nadležnosti drugih ministarstava te doprinosi ostvarenju općih i posebnih ciljeva iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva te kulture. Stoga širi strateški okvir za djelovanje DZIV-a predstavljaju Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014

  10.2. Hrvatska kultura i baština).

  Dodatno, plan rada DZIV-a sadrži i aktivnosti u područjima na koje se odnose mjere predviđene Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. do 2020. godine.

  U navedenom širem strateškom kontekstu, aktivnosti DZIV-a u 2019. godini prioritetno su usmjerene na povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva, povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava te povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.


  4

  1. Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti


   Tablica 1. Ukupan prikaz ciljeva prema strateškom planu   RB


   Naziv ustrojstvene jedinice

   Ukupan broj ciljeva koji se odnose na strateški plan1

   Opći cilj strateškog plana2

   1

   2

   3

   4

   1.

   Kabinet ravnatelja

   5

   -

   -

   5

   -

   2.

   Sektor za patente

   1

   -

   -

   1

   -

   3.

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   4

   3

   1

   -

   -

   4.

   Sektor za potporu poslovnim procesima

   2

   1

   -

   1

   -

   5.

   Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

   1

   -

   -

   1

   -

   6.

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   -

   -

   -

   -

   -

   7.

   Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

   4

   -

   1

   3

   -

   UKUPNO

   17

   4

   2

   11

   -


   Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama
   RB


   Naziv ustrojstvene jedinice

   Ukupan broj aktivnosti

   Broj aktivnosti po vrsti

   Z

   P

   I

   A

   O

   1.

   Kabinet ravnatelja

   21

   3

   8

   -

   6

   4

   2.

   Sektor za patente

   28

   2

   16

   -

   7

   3

   3.

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   23

   1

   9

   -

   9

   4

   4.

   Sektor za potporu poslovnim procesima

   48

   -

   36

   -

   2

   10


   5.

   Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


   26


   1


   8


   1


   10


   6


   6.

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


   19


   -


   -


   -


   -


   19


   7.

   Samostalna služba za korisničke informacije i usluge


   15


   -


   -


   -


   2


   13

   UKUPNO

   180

   7

   77

   1

   36

   59


   image

   1. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.

   2. Odnosi se na sljedeće ciljeve iz Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.: 1. Olakšavanje uvjeta poslovanja

    poduzetnicima i ulagačima (cilj 1.1. Programa); 2. Ulaganje u generatore rasta usmjeravanjem na djelatnosti s najvećim potencijalom rasta (cilj 1.2. Programa); 3. Povećanje učinkovitosti institucija (cilj 6. Programa); 4. Razvoj povezanosti istraživanja i razvoja gospodarstva (cilj 2.2.).

    5


  2. Organizacijska struktura


   image


   6


  3. Ciljevi prema ustrojstvenim jedinicama


   4.1. Kabinet ravnatelja


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI

   Što želimo postići?

   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

   Kako mjerimo

   zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)

   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

   fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo


   A


   B


   C


   D


   E


   F


   G


   H

   1.

   Učinkovita komunikacija s građanima i pravnim osobama

   Koordiniranje i obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju i prezentacijske aktivnosti DZIV-a u medijima

   Broj provedenih aktivnosti u medijima

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoj javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   P i O

   Priprema odgovora službenog karaktera na upite iz djelokruga DZIV-a

   Broj odgovora u odnosu na broj upita

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   P i O

   Priprema odgovarajućeg akta na predstavke, pritužbe i prigovore građana i pravnih osoba na rad DZIV- a

   Broj danih očitovanja u odnosu na broj zaprimljenih

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   P

   2.

   Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti

   Koordiniranje i obavljanje poslova iz područja pripreme propisa za donošenje te procjene učinaka propisa sukladno

   posebnom zakonu i drugim propisima

   Broj provedenih aktivnosti u odnosu na planirani broj

   Kabinet ravnatelja, Sektor za patente

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

   Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020.,

   Z


   7


   Organiziranje i koordinacija postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata

   Broj provedenih postupaka savjetovanja u odnosu na planirani broj

   Kabinet ravnatelja, Sektor za patente, Sektor za žigove

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti i planu savjetodavnih aktivnosti)

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020., Interni strateški dokumenti i planovi

   Z

   3.

   Koordinacija suradnje DZIV-a s tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

   Koordinacija poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora te u vezi međuinstitucionalne suradnje

   Redovna aktivnost

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 – cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 16.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi Program Trija predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2019. – 30.

   lipnja 2020.,

   Akcijski plan za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije,

   Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku

   P

   Koordinacija poslova i aktivnosti na pripremi predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvom polugodištu 2020. godine

   Provedene planirane aktivnosti, obveze izvršene u zadanom roku

   Kabinet ravnatelja,

   svi sektori i samostalne službe DZIV-a

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   P i A

   Koordinacija i obavljanje europskih poslova te sudjelovanje u izradi okvirnih stajališta Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva, kao i sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih i službenih tijela Europske unije

   Redovna aktivnost

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   P i A

   Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u međunarodnim organizacijama i u vezi bilateralne i multilateralne suradnje

   Redovna aktivnost

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   P i A

   Koordinacija i obavljanje poslova pravovremene komunikacije s tijelima na nacionalnoj razini te koordinacija i ispunjavanje zadaća javne uprave

   Redovna aktivnost

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   P i A

   4.

   Unaprjeđenje informiranja javnosti o djelatnosti DZIV-a

   Sudjelovanje u obavljanju poslova i koordinacija u pripremi službenih informacija za razvoj i ažuriranje internetske stranice DZIV-a

   Redovna aktivnost

   Kabinet ravnatelja

   Kontinuirano do 31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.,

   Akcijski plan provedbe

   O


   8


   Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   5.

   Unaprjeđenje sustava strateškog i operativnog planiranja

   Razvoj i koordinacija na razini Zavoda aktivnosti strateškog i operativnog planiranja, uključujući odgovarajući razvoj pratećih analitičkih poslova.

   Redovna aktivnost

   Kabinet ravnatelja, sektori i samostalne službe

   Kontinuirano

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 - cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1. i 1.2.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strategija poticanja inovacija 2014-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.,

   Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.,

   Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)

   A i O

   6.

   Unaprjeđenje analitičkih poslova i razvoj poslova strateškog planiranja

   Provođenje redovnih i posebnih analitičkih poslova, provođenje plana aktivnosti na strateškom planiranju

   Provedene aktivnosti sukladno planu

   Kabinet ravnatelja, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   Nacionalni program reformi 2018., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za

   A


   9


   razdoblje od 2014. do 2020.,

   Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi


   10


   4.2. Sektor za patente


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI

   Što želimo postići?

   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

   Kako mjerimo

   zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)

   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

   fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo


   A


   B


   C


   D


   E


   F


   G


   H

   1.

   Pravovremena i kvalitetna priprema i provedba zakonodavnih aktivnosti iz područja patenata

   Priprema i upućivanje u proceduru usvajanja prijedloga novog Zakona o patentu te provođenje aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje

   Proveden propisani postupak pripreme prijedloga Zakona o patentu i prijedlog upućen u proceduru usvajanja Vladi RH u planiranom roku; novi Zakon o patentu usvojen u Hrvatskom saboru

   Sektor za patente, Kabinet ravnatelja

   Upućivanje nacrta prijedloga Zakona na usvajanje Vladi RH:

   30.06.2019.

   Usvajanje konačnog prijedloga Zakona u Hrvatskom saboru: 31.12.2019.

   Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2019. godinu,

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   Z

   Priprema prijedloga novog Pravilnika o patentu i provedba aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje

   Proveden propisani postupak i donesen Pravilnik o patentu

   Sektor za patente, Kabinet ravnatelja

   Priprema prijedloga Pravilnika u roku od 30 dana od stupanja na snagu novog Zakona o patentu, donošenje u roku od 60 dana.

   Z


   11


   2.

   Povećanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja patenata, topografija poluvodičkih proizvoda te izdavanja svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

   Povećanje dinamike i kvalitete provedbe postupka obrade u odnosu na udovoljavanje formalno-pravnim kriterijima: prijava patenata i njihove objave, zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti i njihove objave,zahtjeva za upis i upis europskih patenata u nacionalni registar te pratećih podnesaka

   95% zaprimljenih prijava/zahtjeva/podnesaka u ciljanom roku

   Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove, Služba specijalista u području tehnike

   31.12.2019.

   Interni strateški dokumenti i planovi

   P

   Povećanje dinamike i kvalitete provedbe postupka ispitivanja uvjeta za priznanje patenata (potpuno ispitivanje i konsenzualni patent)

   Postignuta ciljana razina riješenosti prijava za svaku od faza i vrsta postupaka

   Služba specijalista u području tehnike

   31.12. 2019.

   P

   Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti

   10% raspoloživih zahtjeva u ciljanom roku

   Služba specijalista u području tehnike

   31.12. 2019.

   P

   Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) i europskih prijava i podnesaka koje se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu

   95% zaprimljenih prijava i podnesaka u ciljanom roku

   Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

   31.12. 2019.

   P

   Provedba zahtjeva za informacijskim uslugama pretraživanja i analize patentnih informacija

   95% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

   Služba specijalista u području tehnike

   31.12. 2019.

   P

   Izrada stručnih ekspertiza u postupcima za proglašenje patenta ništavim

   95% raspoloživih predmeta u ciljanom roku

   Služba specijalista u području tehnike

   31.12. 2019.

   P

   Obrada prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda

   95% raspoloživih prijava u ciljanom roku

   Sektor za patente

   31.12. 2019.

   P

   Priprema i izrada patentnih dokumenata

   90% u ciljanom roku

   Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka

   31.12. 2019.

   P

   3.

   Kvalitetna i učinkovita implementacija novog Zakona o patentu u sve poslovne procese

   Prilagodba poslovnog sustava Zavoda za primjenu novih propisa o patentu u postupcima koji se vode pred Zavodom, informiranje dionika o promjenama u sustavu zaštite patenta

   Provedene sve potrebne prilagodbe poslovnih procesa, baza podataka, sustava službenih i javnih objava podataka i informacijskih sadržaja za korisnike

   Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnim procesima, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   Stupanjem na snagu Zakona o patentu i Pravilnika o patentu.

   O

   Prilagodba Priručnika o pretraživanju i ispitivanju u području patenata patenata

   Priručnik o pretraživanju i ispitivanju u području patenata ažuriran u skladu s novim propisima

   Sektor za patente, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   Do stupanja na snagu novih propisa.

   P


   12


   4.

   Unaprjeđenje sustava upravljanja učinkovitosti i kvalitetom obavljanja poslova

   Unaprjeđenje primjene i daljnji razvoj formalnih alata za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja pojedinih faza postupaka

   Raspoloživi pouzdani, relevantni i konzistentni periodički pokazatelji o učinkovitosti i kvaliteti postupaka; priprema odgovarajućih internih izvještaja u zadanim rokovima

   Kabinet ravnatelja, Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnih procesa

   Kontinuirano; dostava internih izvještaja tromjesečno u zadanom roku.

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Unaprjeđenje sustava praćenja individualne učinkovitosti i kvalitete rada zaposlenika za potrebe uspostavljanja novog sustava ocjenjivanja i nagrađivanja državnih službenika

   Raspoloživi objektivni pokazatelji o individualnoj učinkovitosti i kvaliteti rada zaposlenika; ocjenjivanje provedeno na temelju navedenih podataka

   Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnih procesa

   31.12.2019.

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   5.

   Priprema i provedba aktivnosti i obveza u vezi predsjedanja Vijećem Europske unije, te praćenje razvoja patentne zaštite u europskim i međunarodnim okvirima uz sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

   Aktivnosti vezane uz pripremu za predsjedanje Vijećem EU-a u području patenata

   Članovi radne skupine za intelektualno vlasništvo za područje patenata pripremljeni za potrebe predsjedanja; planirane aktivnosti i obaveze provedene u zadanom roku.

   Sektor za patente

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

   Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. – 2020. Innovation Union (COM (2010) 546), Europe’s next leaders: the Start- up and Scale-up Initiative - Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth (COM (2016) 733

   i SWD (2016) 373)

   Setting out the EU approach to Standard Essential Patents (COM (2017) 712)

   P i A

   Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti te, po potrebi, priprema stručnih podloga i izvještaja radi aktivnog sudjelovanja u radu ovih tijela (inicijative u vezi izmjene Uredbe o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove, sustav jedinstvenog europskog patenta, izumi iz područja biotehnologije, patenti nužni za norme i dr.)

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   P i A

   Praćenje rada te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima EPO- a

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Sektor za patente

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   P i A

   Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   P i A


   13


   Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge u roku

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   P i A

   6.

   Stručna suradnja s Europskom patentnom organizacijom i zemljama članicama

   Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema odgovarajućem planu suradnje DZIV-a s EPO-om

   Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

   Sektor za patente

   Dinamika sukladno planu aktivnosti

   Plan suradnje s Europskim patentnim uredom

   P i A

   7.

   Kvalitetna priprema i provedba revizija sustava naknada troškova postupaka i usluga DZIV-a iz područja patenata i topografija poluvodičkih proizvoda

   Financijska analiza troškova postupaka i razrada mogućnosti revidiranja visine naknada u svrhu provedbe revizije sustava naknada troškova za usluge DZIV-a

   Provedena financijska analiza i pripremljen prijedlog unaprijeđenog sustava naknada za troškove postupaka i upotrebe podataka iz postupaka

   Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnim procesima

   31.12.2019.

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

   P i A


   14


   4.3. Sektor za žigove i industrijski dizajn


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI

   Što želimo postići?

   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

   Kako mjerimo

   zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)

   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

   fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo


   A


   B


   C


   D


   E


   F


   G


   H

   1.

   Završetak postupka donošenja Zakona o žigu i njegova kvalitetna i učinkovita implementacije u sve poslovne procese

   Provođenje završnih aktivnosti donošenja Zakona o žigu i Pravilnika o žigu, prilagodba poslovnog sustava Zavoda za primjenu novih propisa o žigu u postupcima koji se vode pred Zavodom, informiranje dionika o promjenama u sustavu zaštite žiga

   Donesen Zakon o žigu i Pravilnik o žigu i provedene sve potrebne prilagodbe poslovnih procesa, baza podataka, sustava službenih i javnih objava podataka i informacijskih sadržaja za korisnike

   Sektor za žigove i industrijski dizajn, Kabinet ravnatelja, Sektor za potporu poslovnim procesima, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

   cilj 1.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

   Z i P

   2.

   Povećanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja žiga, industrijskog dizajna te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga

   Održavanje dinamike rješavanja predmeta dinamičkim upravljanjem raspodjele poslova po zaposlenicima u postupku produženja i upisa promjena u registar i unaprjeđenje kvalitete rješavanja

   Postignuta razina 90% riješenosti obveza za žigove i 90% za dizajn uz unaprijeđenu kvalitetu odluka

   Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

   Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

   Kontinuirano

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

   cilj 1.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

   P

   Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU

   Postignuta razina rješavanja predmeta najkasnije u roku od mjesec dana u skladu s najboljom međunarodnom i EU praksom

   Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

   Kontinuirano

   P


   15


   Održavanje dinamike i poboljšavanje kvalitete supstancijalnog ispitivanja žigova i rješavanja po očitovanju te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka

   Postignuta razina 90% riješenosti te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke uz unaprjeđenje kvalitete donesenih odluka

   Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

   Kontinuirano

   P

   Povećanje dinamike rješavanja i unaprijeđenje kvalitete postupka po prigovoru na registraciju žigova i po zahtjevu za opoziv te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka

   Postignuta razina 85% riješenosti predmeta po prigovoru i 85% po zahtjevu za opoziv te rješavanje po odlukama drugostupanjskog tijela u roku od mjesec dana od dana dostave odluke uz unaprijeđenu kvalitetu donesenih odluka

   Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

   Kontinuirano

   P

   Elektroničko izdavanje cjelovitog 12. izdanja Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku

   Klasifikacija izdana i uspostavljena puna funkcionalnost

   Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   II. tromjesečje

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Ažuriranje elektroničkog 11. Izdanja hrvatske verzije Nicanske klasifikacije 11-2019

   Klasifikacija ažurirana i uspostavljena puna funkcionalnost

   Služba za supstancijalno ispitivanje žigova, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


   I. tromjesečje

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Revidiranje sadržaja elektroničkog registra dizajna i registra žigova u pogledu podataka o postupcima registracije ili održavanja prava iz žiga i industrijskog dizajna

   Registri prilagođeni za upis podataka o drugostupanjskim postupcima. i upis podataka koji osiguravaju transparentnost podataka o statusu konkretnog prava iz žiga/dizajna

   Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

   Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova Sektor za potporu poslovnim procesima

   II. tromjesečje

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O


   16


   Provedba financijske analize troškova postupaka i priprema prijedloga revidiranih visina naknada u svrhu provedbe revizije sustava naknada troškova za usluge DZIV-a

   Provedene financijske analize i pripremljen prijedlog unaprijeđenog sustava naknada za troškove postupaka i upotrebe podataka iz postupaka

   Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu poslovnim procesima

   31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

   cilj 1.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

   P i A

   3.

   Priprema i provedba aktivnosti i obveza u vezi predsjedanja Vijećem Europske unije te praćenje razvoja stručnog područja zaštite žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

   Aktivnosti vezane uz pripremu za predsjedanje Vijećem EU-a u području žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka

   Članovi radne skupine za intelektualno vlasništvo za područje žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka pripremljeni za potrebe predsjedanja; planirane aktivnosti i obaveze provedene u zadanom roku.

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

   cilj. 1.2.

   P i A

   Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu ovih tijela

   Pripremljene stručne podloge u roku prema zahtjevu, pružena potpora članovima uspostavljene zavodske radne grupe za pripremu predsjedavanja

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   A

   Praćenje rada te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima EUIPO-a

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   A

   Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   A

   Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge u roku

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   A

   Praćenje rada stručnih tijela Ministarstva poljoprivrede iz područja zaštite zemljopisnih oznaka te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Sektor za žigove i industrijski dizajn

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   A   17


   4.

   Stručna suradnja s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i zemljama članicama

   Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema ugovorima o suradnji s EUIPO- om

   Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

   Sektor za žigove i dizajn

   Sukladno planiranim rokovima.

   Ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV- a za 2019. godinu

   O

   5.

   Unaprjeđenje sustava upravljanja učinkovitosti i kvalitetom obavljanja poslova

   Unaprjeđenje sustava praćenja individualne učinkovitosti i kvalitete rada zaposlenika za potrebe uspostavljanja novog sustava ocjenjivanja i nagrađivanja državnih službenika

   Raspoloživi objektivni pokazatelji o individualnoj učinkovitosti i kvaliteti rada zaposlenika; ocjenjivanje provedeno na temelju navedenih podataka

   Kabinet ravnatelja, Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu poslovnih procesa

   31.12.2019.

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   P i A

   Unaprjeđenje primjene i daljnji razvoj formalnih alata za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja pojedinih faza postupaka

   Raspoloživi pouzdani, relevantni i konzistentni periodički pokazatelji o učinkovitosti i kvaliteti postupaka; priprema odgovarajućih internih izvještaja u zadanim rokovima

   Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu poslovnih procesa

   Kontinuirano; dostava internih izvještaja tromjesečno u zadanom roku.

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   P i A


   18


   4.4. Sektor za potporu poslovnim procesima


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI


   Što želimo postići?


   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?


   Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)


   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)


   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo


   A


   B


   C


   D


   E


   F


   G


   H


   1.


   Povećati učinkovitost poslovnih procesa

   Provođenje aktivnosti prema godišnjem operativnom planu automatizacije poslovnih procesa

   Provedene sve aktivnosti visokog i srednjeg prioriteta

   Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu, relevantne ustrojstvene jedinice Zavoda


   Prema operativnom planu automatizacije

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

   cilj 6.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni strateški dokumenti i planovi, Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

   O

   Provođenje projekata unaprjeđenja usluge e-Prijava i unaprjeđenja javnih registara u skladu s politikom otvorenih podataka

   Projekti provedeni u skladu s projektnim planom

   Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

   31.12.2019.

   Interni projektni planovi

   O

   Provođenje financijske analize troškova poslovanja i priprema prijedloga revidiranih visina naknada u svrhu provedbe revizije sustava naknada troškova za usluge DZIV-a

   Provedene financijske analize i pripremljen prijedlog unaprijeđenog sustava naknada za usluge Zavoda

   Sektor za potporu poslovnim procesima, relevantne ustrojstvene jedinice Zavoda

   31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

   cilj 1.1.

   P i A


   19


   2.

   Unaprijediti tehnološku (informacijsku) infrastrukturu

   Provođenje planiranih aktivnosti na instalaciji nove serverske, sistemske i klijentske opreme te nadogradnja operacijskog sustava i uredskih alata

   Instalirana sva planirana oprema i nadograđen operacijski sustav i programski alati

   Odjel za tehnološku potporu

   31.12.2019.

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Unaprjeđenje sustava planiranja razvoja i održavanja tehnološke (informacijske) strukture

   Pripremljen prijedlog odgovarajućeg strateškog dokumenta i uspostava sustava dokumentiranja u zadanom roku

   Odjel za tehnološku potporu

   31.12.2019.

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O


   3.


   Zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole

   Koordiniranje projekta formalne uspostave zavodskog sustava financijskog upravljanja i kontrole

   Omjer provedenih aktivnosti u odnosu na planirane

   Sektor za potporu poslovnim procesima

   Prema posebnom planu

   Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru , Interni planski dokumenti

   O

   Priprema i dostava proračunskih planova i izvještaja

   Dostavljeno u roku s ispravnim podacima

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   Kontinuirano i po potrebi sukladno zadanim rokovima

   Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

   P

   Priprema i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti

   Dostavljeno u roku s ispravnim podacima

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   Sukladno propisanom roku

   Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti, zakonski propisi

   P

   Izrada propisanih periodičkih financijskih izvješća

   Dostavljeno u roku s ispravnim podacima

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   Sukladno propisanom roku

   Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

   P

   Formalna i računska kontrola knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjižene poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi

   Provedena računska kontrola

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   Kontinuirano

   Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

   P

   Obračun plaća i ostalih primanja i dohodaka

   Isplaćene plaće, ostala primanja i dohoci

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   Mjesečno i sukladno dinamici obveza

   Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

   P

   Obavljanje poslova vezanih za uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne

   Izvršena uplata/isplata

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   Kontinuirano

   Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

   P

   4.

   Nabava roba, radova i usluga

   Izrada godišnjeg plana nabave

   Izrađen godišnji plan nabave i objavljen na internetskoj stranici

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu, Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   U roku od 30 dana od dana donošenja Državnog proračuna za 2019.

   Zakon o javnoj nabavi, Interni planski dokumenti

   P

   Provedba postupaka nabave roba, radova i usluga te praćenje postupaka

   Provedeni postupci nabave sukladno planiranome i relevantnim propisima

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu, Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Kontinuirano tijekom godine

   Interna procedura, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

   P i O


   20


   Priprema i izrada ugovora iz područja nabave i vođenje evidencije o zaključenim ugovorima

   Sklopljeni ugovori; ažurno provedena evidencija

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Kontinuirano tijekom godine

   Interna procedura

   P

   Praćenje izvršenja ugovora

   Uredno izvršeni ugovori

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu, Nadležne ustrojstvene jedinice

   Kontinuirano tijekom godine

   Interna procedura

   P i O

   Izrada godišnjeg izvještaja o javnoj nabavi

   Izrađen godišnji izvještaj o javnoj nabavi

   Služba za financije, računovodstvo i nabavu

   31.3.2019.

   Zakon o javnoj nabavi

   P

   5.

   Zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima

   Izrada prijedloga nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu i odgovarajućeg

   pravilnika o unutarnjem redu

   Donesena uredba o unutarnjem ustrojstvu i pravilnik o unutarnjem redu

   Sve ustrojstvene jedinice uz koordinaciju Službe za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Sukladno donesenim planiranim novim propisima iz područja državne uprave ili do 31.12.2019.

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni planski dokumenti

   P

   Prikupljanje, izrada i dostava rješenja o ocjeni državnih službenika i namještenika

   Ocjene unesene u osobni očevidnik,osobni dosje i Registar zaposlenih u javnom sektoru

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   veljača /ožujak 2019.

   P

   Izrada Plana korištenja godišnjeg odmora za 2019.

   Izrađen Plan korištenja godišnjih odmora

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   15.05.2019.

   P

   Izrada i dostava rješenja o korištenju godišnjeg odmora za 2019. godinu

   Izrađena i dostavljena rješenja u zakonskom roku

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   U zakonskom roku

   P

   Nadzor i unos evidencije radnog vremena

   Unesena evidencija u Registar zaposlenih u javnom sektoru

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Dnevno

   P

   Unos i ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u javnom Sektoru

   Uneseni i ažurirani podaci

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Po potrebi/ kontinuirano

   P

   Vođenje osobnog dosjea za svakog službenika/namještenika

   Izrađen i ažuran osobni dosje

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Po potrebi/ kontinuirano

   P


   21


   Priprema prijedloga plana prijma u državnu službu

   Pripremljeno u roku u traženom sadržaju

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Prema propisanim/ planiranim rokovima

   P

   Provedba javnih natječaja i internih oglasa za prijam u državnu službu

   Provedeno prema planu

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Prema planiranim rokovima

   P

   Izrada prijedloga Plana za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

   Zaprimanje prijedloga, suradnja s Ministarstvom uprave i HZZ-om,

   izrada pojedinačnih ugovora, praćenje obveza

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Po potrebi

   P

   Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornosti državnih službenika

   Izrađena rješenja

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Po potrebi/ kontinuirano

   P

   Praćenje statusnih pitanja državnih dužnosnika, službenika i namještenika

   Izrađena rješenja

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Po potrebi/ kontinuirano

   P

   Unaprjeđenje internog sustava upravljanja ljudskim resursima

   Pripremljen prijedlog odgovarajućeg strateškog dokumenta u zadanom roku

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   31.12.2019.

   O

   6.

   Zakonito i učinkovito upravljanje dokumentacijom

   Izrada i ažuriranje Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

   Donesen plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Kontinuirano

   Interna procedura

   P

   Primanje i pregled pismena i drugih dokumenata, razvrstavanje i raspoređivanje dokumenata, upisivanje u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja, dostava pismena i predmeta u rad, otpremanje akata i drugih dokumenata

   Broj evidentiranih pismena i dokumenata te njihovo dostavljanje u rad i otpremanje u propisanim rokovima

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Kontinuirano

   Interna procedura

   P

   Obavljanje poslova arhiviranja arhivskog gradiva, evidentiranje predmeta i akata u odgovarajućim arhivskim upisnicima, obavljanje poslova čuvanja, zaštite i izlučivanja arhivskog gradiva

   Broj evidentiranog arhivskog gradiva

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

   Kontinuirano

   Interna procedura

   P


   22


   7.

   Zaštita na radu

   Organizacija poslova zaštite na radu i zaštite od požara

   Broj prijavljenih nezgoda na radu/požara

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale (stručnjak zaštite na radu)

   Kontinuirano

   P

   Osposobljavanje službenika i namještenika za rad na siguran način

   Uspješno položena provjera osposobljenosti

   Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale (stručnjak zaštite na radu)

   Kontinuirano

   P

   8.

   Provedba Zakona o pravu na pristup informacijama

   Rješavanje zahtjeva za

   pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

   Broj odgovora, obavijesti i rješenja

   Službenik za informiranje

   Kontinuirano

   Zakon o pravu na pristup informacijama

   P

   Vođenje upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

   i ponovnu uporabu informacija

   Uredno i ažurno vođen upisnik

   Službenik za informiranje

   Kontinuirano

   P

   Objava zakonom propisanih informacija na internetskim stranicama DZIV-a

   Broj objavljenih informacija

   Službenik za informiranje u suradnji s nadležnim službama

   Kontinuirano

   P

   Dostava službenih dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH

   Broj dostavljenih dokumenata

   Službenik za informiranje u suradnji s nadležnim službama

   Kontinuirano

   P

   Izrada godišnjeg izvješća o provedbi Zakona i dostava Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske

   Izrađeno i dostavljeno izvješće

   Službenik za informiranje

   31.1. za prethodnu godinu

   P

   Unaprjeđenje internog sustava upravljanja podacima/informacijama

   Pripremljen prijedlog odgovarajućeg strateškog dokumenta u zadanom roku

   Sektor za potporu poslovnim procesima u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama

   31.12.2019.

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Interni planski dokumenti

   O

   9.

   Provedba Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

   Provjeravanje evidencija obrade osobnih podataka i obrazaca kojima se služimo u DZIV-u

   Uredne i ažurirane evidencije i obrasci

   Službenik za zaštitu podataka

   Kontinuirano

   Opća uredba o zaštiti podataka

   P   23


   Davanje mišljenja prilikom izrade zakona i drugih propisa

   Zakoni i prijedlozi drugih propisa usuglašeni s GDPR-om

   Službenik za zaštitu podataka

   Po potrebi

   P i A

   Edukacija službenika o zaštiti podataka

   Održane edukacije

   Službenik za zaštitu podataka

   Po potrebi/ kontinuirano

   O   24


   4.5. Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI

   Što želimo postići?

   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

   Kako mjerimo

   zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)

   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

   fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo


   A


   B


   C


   D


   E


   F


   G


   1.

   Kvalitetno i učinkovito provođenje stručno-analitičkih aktivnosti iz područja autorskog i srodnih prava

   Provedba pripremnih stručno-analitičhi poslova i aktivnosti na implementaciji novih propisa Europske unije u okviru aktualne reforme sustava zaštite autorskog i srodnih prava

   Provedene stručne i analitičke aktivnosti za potrebe pripreme nacrta prijedloga novoga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016- 2020. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.,

   Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

   Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

   192),

   Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva

   A i Z


   25


   utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

   592),

   Interni strateški dokumenti i planovi

   2.

   Intenzivirati i unaprijediti stručne i promotivne aktivnosti iz područja autorskog i srodnih prava

   Unapređivanje i proširenje korisničkih sadržaja na mrežnoj stranici DZIV-a, suradnja na odgovarajućim projektima EU-a, potpora razvoju nacionalnog portala legalne ponude autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava u cilju njegova povezivanja na portal EU-a AGORATEKA

   Broj dodanih / izmijenjenih jedinica sadržaja

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

   192),

   Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

   592),

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Pripremanje stručnih podloga za nove informativne i promotivne materijale (publikacije, letke i sl.) odnosno izmjenu postojećih

   Broj pripremljenih materijala

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   O

   Provođenje aktivnosti (sastanaka, javnih nastupa, stručnih skupova i sl.) usmjerenih informiranju relevantnih dionika i šire javnosti o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava te o doprinosu kreativnih industrija gospodarskom rastu i zapošljavanju

   Broj provedenih aktivnosti

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   Studija EUIPO-a i EPO- a „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“ (listopad, 2016.); Studija EUIPO-a

   „Europski građani i intelektualno vlasništvo

   – percepcija, svijest i ponašanje“ (ožujak, 2017)

   A i O

   Unaprjeđivanje stručnih kapaciteta Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV) provedbom interne edukacije službenika te interna suradnja s INCENTIV-om u pružanju stručne podrške strankama

   Broj jedinica održane interne edukacije te broj provedenih konzultacija i pripremljenih podloga Službe na upite korisnika zaprimljenih putem INCENTIV-a

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O


   26


   3.

   Jačanje međuresorne suradnje /suradnje s dionicima u području razvoja kreativnih djelatnosti

   Stručna suradnja s nadležnim tijelima, organizacijama nositelja prava i drugim dionicima sustava po pojedinim stručnim područjima i temama, a osobito s Ministarstvom kulture.

   Broj utvrđenih radnih grupa i održanih stručno - koordinacijskih sastanaka

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626),

   Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

   592),

   Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

   707),

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   4.

   Provesti inspekcijski nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

   Provođenje inspekcijskog nadzora nad radom organizacija za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na području RH, sukladno zahtjevima novih propisa usklađenih s Direktivom

   2014/26/EU3 te revidiranih internih pravila Zavoda o provedbi nadzora

   Broj provedenih nadzora

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Redovni godišnji nadzor II. i III. tromjesečje; izvanredni nadzor po potrebi

   Interni strateški dokumenti i planovi

   I


   image


   1. Direktiva 2014/26/EU3 o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na


   unutarnjem tržištu

   27


   5.

   Unaprijediti koordinaciju provedbe prava intelektualnog vlasništva

   Prikupljanje i obrada podataka nadležnih institucija te objava godišnjeg Statističkog izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva u RH; provođenje analize u cilju revidiranja sadržaja izvješća

   Objavljeno godišnje izvješće za 2018., provedeni stručno- analitički poslovi u koordinaciji s drugim nadležnim institucijama

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   I. – III. tromjesečje


   Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:(COM (2014)

   392),

   Novi paket mjera EK za dodatno poboljšanje primjene i provedbe prava intelektualnog vlasništva: Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

   707)

   https://ec.europa.eu/tran sparency/regdoc/rep/1/2 017/EN/COM-2017-707- F1-EN-MAIN-PART- 1.PDF ,

   Komunikacija o smjernicama za primjenu Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva https://eur- lex.europa.eu/legal- content/HR/TXT/HTML/? uri=LEGISSUM:l26057a

   &from=EN,

   Interni strateški dokumenti i planovi

   A

   Provedba redovnih aktivnosti Tajništva koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva i stručnih radnih grupa (organiziranje i sudjelovanje na redovnim periodičkim sastancima, djelovanje kao nacionalna kontaktna točka za razmjenu informacija vezanih uz aktivnosti uspostavljenog koordinacijskog mehanizma)

   Broj održanih sastanaka i provedenih aktivnosti Tajništva

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano (te sukladno planiranom rasporedu sastanaka)

   A


   28


   Ažuriranje i razvoj sadržaja mrežnih stranica (stranice DZIV-a i zajedničke internetske stranice koordinacijskih tijela Stop krivotvorinama i piratstvu) te organiziranje i provođenje drugih zajedničkih aktivnosti usmjerenih jačanju javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog

   vlasništva (usmjerene posebno malim i srednjim poduzećima, informiranju djece i mladih te edukaciji potrošača; osigurati vidljivost i primjenu provedenih analitičkih studija EUIPO-a i suradničkih organizacija)

   Broj ažuriranih i dodanih jedinica sadržaja odnosno broj provedenih aktivnosti

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   A i O

   Sudjelovanje u aktivnostima EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, te stručnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u vezi provedbe prava

   Broj provedenih aktivnosti i sastanaka

   Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano (sukladno rasporedu sastanaka)

   Višegodišnji plan 2014.-

   2018. (produžen na 2019. godinu) i Radni plan za 2019. godinu Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva EUIPO-a,

   Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:

   (COM (2014) 392),

   Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

   192),

   Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626),

   Novi paket mjera EK za dodatno poboljšanje primjene i provedbe prava intelektualnog vlasništva: Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

   A


   29


   707), Komunikacija o smjernicama za primjenu Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: DPPIV), uz koju je priložen radni dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a (SWD (2017)

   431), te Radni dokument službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta (SWD (2017)

   430)

   6.

   Unaprijediti organizaciju i učinkovitost poslova u području zajedničkih pravnih poslova

   Ažurno obavljanje administrativnih poslova u području žalbenih postupaka te pružanje administrativne podrške radu Žalbenih vijeća u području prava industrijskoga vlasništva (u prijelaznom razdoblju, do izvršenja preostalih zadaća Žalbenih vijeća) i vođenje evidencije upravnih tužbi u I. i II. stupnju te praćenje i evidentiranje podataka o njihovoj provedbi i ishodu.

   90% u roku 7 dana od dospijeća

   Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

   Kontinuirano

   Interni strateški dokumenti i planovi

   P

   Ažurno vođenje registra zastupnika i registra općih punomoći u području industrijskoga vlasništva

   90% u ciljanom roku

   Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

   Kontinuirano

   P

   Ažurno obavljanje ostalih organizacijskih i administrativnih poslova u vezi zastupanja u području prava industrijskog vlasništva

   90% u ciljanom roku

   Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

   Kontinuirano

   P

   Ažurno obavljanje stručnih i administrativnih poslova u postupcima za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim

   90% u ciljanom roku

   Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

   Kontinuirano

   P

   Razvoj novih i ažuriranje postojećih tipiziranih akata za potrebe upravnih postupaka

   Broj akata

   Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

   Kontinuirano

   P


   30


   7.

   Priprema i provedba aktivnosti i obveza u vezi predsjedanja Vijećem Europske unije te praćenje razvoja stručnog područja u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

   Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti Službe, priprema stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu stručnih tijela te pratećih izvještaja

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   Digital Agenda for Europe (COM (2010)

   245,

   Akcijski plan EU-a: Prema novom konsenzusu o zaštiti prava intelektualnog vlasništva:

   (COM (2014) 392),

   Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM (2015)

   192),

   Komunikacija EK Ususret modernom europskom okviru za autorska prava (COM (2015) 626),

   Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću , Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Promicanje pravednog, učinkovitog i konkurentnog europskog gospodarstva utemeljenog na autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM (2016)

   592),

   Novi paket mjera EK za dodatno poboljšanje primjene i provedbe prava intelektualnog vlasništva: Komunikacija o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove (COM (2017)

   707),

   Komunikacija o smjernicama za primjenu Direktive o

   P i A

   Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti, priprema stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu i ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora te izrada pratećih izvještaja

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

   Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   P i A

   Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

   Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge u roku

   Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   A


   31


   provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: DPPIV), uz koju je priložen radni dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a (SWD (2017)

   431),

   Radni dokument službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta (SWD (2017)

   430)

   Aktivnosti vezane uz pripremu za predsjedanje Vijećem EU-a u području autorskog i srodnih prava i provedbe prava intelektualnog vlasništva

   Članovi radne skupine za intelektualno vlasništvo za područje autorskog i srodnih prava i provedbe prava intelektualnog vlasništva

   pripremljeni za potrebe predsjedanja; planirane aktivnosti i obaveze provedene u zadanom roku.

   Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

   Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

   P I A   32


   4.6. Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI

   Što želimo postići?

   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

   Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)

   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na

   smjernice ekonomske i

   fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo


   A


   B


   C


   D


   E


   F


   G


   H

   1.

   Unaprijediti kvalitetu vanjskih elektroničkih informacijskih servisa DZIV-a (internetske stranice, vanjski portali)

   Ažuriranje i razvoj postojećih sadržaja internetskih stranica DZIV-a

   Redovna aktivnost

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano do odluke o prestanku rada stranice u postojećem obliku

   Strategije nacionalnog održivog razvoja Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

   Godine (Hrvatska2030), Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373

   „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“,

   Consortium Agreement Value Intellectual

   Property for SMEs (VIP4SME)

   Horizon 2020 Innovation Action,

   O

   Migracija sadržaja sa stranice www.dziv.hr na stranicu pod domenom gov.hr

   Izrađena stranica sa sadržajima i aplikacijama prilagođenim vizualnom standardu i administraciji stranice na domeni gov.hr;

   Broj novih jedinica sadržaja

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   1.5.2019.

   O

   Administriranje i ažuriranje postojećih sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu (SKIP).

   Redovna aktivnost

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   O

   Unaprjeđenje sadržaja o intelektualnom vlasništvu te o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva.

   Razvijeni i objavljeni sadržaji o provedbi prava intelektualnog vlasništva na internetskim stranicama koje vodi DZIV o

   31.12.2019.

   O


   33


   intelektualnom vlasništvu za malo i srednje poduzetništvo Broj dodanih jedinica sadržaja

   Grant Agreement number 641012, Interni strateški dokumenti i planovi, Dokumenti i planovi koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

   Aktivnost nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva putem društvenih mreža namijenjena ciljnoj skupini mladih poduzetnika

   Broj dodanih jedinica sadržaja na Twitter i Facebook računu SKIP.

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   O

   Redovito ažuriranje sadržaja o DZIV-u na Središnjem državnom portalu i portalima međunarodnih organizacija (WIPO, EPO, EUIPO)

   Redovna aktivnost

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano

   O

   2.

   Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izdavanja publikacija

   Priprema i elektronička objava Hrvatskog glasnika

   intelektualnog vlasništva (službeno glasilo DZIV-a)

   Redovna aktivnost

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   Kontinuirano (sukladno godišnjem planu izdavanja)

   Inicijativa Europske komisije i smjernice radnog dokumenta SWD(2016)373

   „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“,

   Consortium Agreement Value Intellectual

   Property for SMEs (VIP4SME)

   Horizon 2020 Innovation Action, Grant Agreement number 641012, Nacionalni program reformi 2018.,

   5. Mjere za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020

   Cilj 2 Istraživanje i razvoj;

   Cilj 4 Obrazovanje, Plan izdavanja publikacija DZIV-a u 2019., Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Priprema i izdavanje službenih, stručnih i informativno-promotivnih publikacija DZIV-a u 2019., s posebnim naglaskom na nove publikacije s ciljem podizanja razine znanja i svijesti malog i srednjeg poduzetništva o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva

   Broj publiciranih tiskanih i elektroničkih publikacija

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   (sukladno posebnom planu izdavanja publikacija

   DZIV-a u 2019.)

   O

   Priprema i izdavanje promotivnih materijala za potrebe aktivnosti koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva (brošure, leci, plakati i dr.)

   Broj publiciranih tiskanih i Internetskih publikacija

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   (sukladno posebnom planu izdavanja publikacija

   DZIV-a u 2019.)

   O


   34


   3.

   Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja obrazovnih aktivnosti iz područja intelektualnog vlasništva za ciljne skupine i javnost

   Unaprjeđenje Kataloga seminara i radionica (osnovni program iz područja intelektualnog vlasništva za različite ciljne skupine korisnika)

   Katalog seminara i radionica objavljen na internetskoj stranici DZIV

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   Inicijativa Europske komisije i smjernice radnog dokumenta SWD(2016)373

   „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“,

   Consortium Agreement Value Intellectual

   Property for SMEs (VIP4SME)Horizon 2020 Innovation Action,Grant Agreement number 641012,

   Nacionalni program reformi 2018.,

   5. Mjere za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020

   Cilj 2 Istraživanje i razvoj;

   Cilj 4 Obrazovanje, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

   Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Plan javnih, promotivnih i edukacijskih aktivnosti Zavoda u 2019. godini,

   Ugovor o tehničkoj suradnji između DZIV- a i EUIPO-a za 2019.,

   Sporazum o suradnji između DZIV-a i Pravosudne akademije,

   Ugovor o suradnji između DZIV-a i HGK, Sporazum o suradnji između Sveučilišta

   O

   Provođenje planiranih informativnih dana, radionica i seminara za male i srednje poduzetnike

   Broj provedenih aktivnosti

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   O

   Provođenje planirane obrazovne aktivnosti za akademske (znanstvenoistraživačke) institucije

   Broj provedenih aktivnosti

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   O

   Održavanje dva ciklusa javnog lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda

   Održana dva ciklusa tečaja

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   O

   Organiziranje izobrazbe za tijela državne uprave

   Broj provedenih izobrazbi u odnosu na iskazane potrebe

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   O

   Provođenje Seminara za suce o kaznenim postupcima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u suradnji s EUIPO-om

   Održani seminari

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Sektor za žigove i industrijski dizajn,

   Sektor za patente, ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

   31.5.2019

   30.9.2019.

   O

   Provođenje informativno-edukativnih aktivnosti (predavanja, prezentacije, predstave i sl.) o potrebi zaštite i poštivanja prava intelektualnog vlasništva za djecu iz osnovnih i srednjih škola pod nazivom “Dan intelektualnog vlasništva za djecu“

   Provedena dva ciklusa aktivnosti

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, ostale ustrojstvene jedinice DZIV-a,

   ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   O


   35


   Jurja Dobrile u Puli i DZIV-a,

   Interni strateški dokumenti i planovi


   4.

   Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja promotivnih aktivnosti

   Provođenje natječaja i dodjela nagrade za najbolji akademski rad u području intelektualnog vlasništva

   Dodijeljena nagrada

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

   Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Interni strateški dokumenti i planovi

   O

   Unaprjeđenje javne vidljivosti Akademije i stručne djelatnosti Zavoda

   Broj provedenih aktivnosti

   Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

   31.12.2019.

   Interni strateški dokumenti i planovi

   O


   36


   4.7. Samostalna služba za korisničke informacije i usluge


   RB


   SPECIFIČNI CILJEVI


   ZADATAK / AKTIVNOST


   INDIKATORI REZULTATA


   ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


   ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


   REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


   VRSTA AKTIVNOSTI

   Što želimo postići?

   Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

   Kako mjerimo

   zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

   Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

   (najniža ustrojstvena jedinica)

   Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

   Referenca na strateški plan,

   na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

   fiskalne politike, zaključke Vlade

   Z-Zakonodavna, P-Provedba,

   I-Inspekcija/ Nadzor,

   A-Praćenje i analiza O-Ostalo

   A

   B

   C

   D

   E

   F

   G

   H

   1.

   Učinkovita potpora korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva (pružanje stručnih informacija te usluga pretraživanja i analize)

   Pružanje stručnih informacijskih usluga u području intelektualnog vlasništva temeljem upita korisnika (u prostorijama INCENTIV-a, telefonski, e-poštom)

   Odgovoreno na sve zahtjeve za informacijama u ciljanom roku

   Odjel za potporu korisnicima

   Kontinuirana aktivnost

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.,

   Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi 2 i 5),

   Interni planovi i dokumenti

   O

   Pružanje usluga stručnog pretraživanja baza podataka o registriranom industrijskom vlasništvu i usluga analize temeljem podnesenog zahtjeva korisnika

   Odgovoreno na sve zahtjeve za uslugama u ciljanom roku

   Odjel za usluge pretraživanja i analize

   Kontinuirana aktivnost

   O

   Pružanje usluga specijalne knjižnice i čitaonice u području intelektualnog vlasništva

   Obrađeni svi zahtjevi korisnika u ciljanom roku

   Odjel za potporu korisnicima

   Kontinuirana aktivnost

   O

   2.

   Unaprjeđenje kvalitete pružanja stručnih informacija te usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu

   Revidiranje/unaprjeđivanje informacijskih materijala i komunikacijskih kanala za pružanje kvalitetnih, ažurnih i cjelovitih informacija za potrebe korištenja nacionalnog, europskog i međunarodnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva

   Broj implementiranih unaprjeđenja/revizija

   Odjel za potporu korisnicima

   31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.,

   Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od

   A i O


   37


   Unaprjeđivanje pružanja usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu u pogledu kvalitete sadržaja i načina pružanja usluga te popratnih informativnih i promotivnih materijala te komunikacijskih kanala

   Broj implementiranih unaprjeđenja/revizija

   Odjel za usluge pretraživanja i analize

   31.12.2019.

   2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 2, specifični cilj 5, i opći cilj 5, specifični cilj 15), Sporazum o suradnji EUIPO/DZIV za 2019.

   godinu,

   Interni planovi i dokumenti

   O

   3.

   Podizanje javne svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva te poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima, s posebnim naglaskom na mala i srednja te start-up poduzeća

   Razvijanje i unaprjeđivanje usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva prilagođenih pojedinom segmentu korisnika, posebice malim i srednjim te start-up poduzećima, samostalno i/ili u suradnji s drugim službama DZIV-a, regionalnim i međunarodnim institucijama (npr. usluga pred- dijagnoze / procjene potencijala intelektualnog vlasništva, VIP4SME)

   Broj provedenih/unaprjeđenih usluga

   Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

   31.12.2019.

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

   cilj 1.2.,

   Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Bruussels 3.3.2010,

   COM(2010) 2020,

   Innovation Union, EC, Brussels, 6.10.2010,

   SEC(2010) 1161 final,

   COM(2010) 546,

   Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business, EC, Brussels, 28.10.2015,

   COM(2015) 550 final,

   SWD(2015) 202 final & 203 final,

   Europe's next leaders: the Start-up and Scale- up Inititative, EC, 22.11.2016, COM(2016)

   733 final, SWD(2016)

   373 final,

   Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth, EC, 22.11.2016,

   COM(2016) 733 final,

   SWD(2016) 373 final,

   Accompanying document, Strategija poticanja inovacija RH 2014.-

   2020.,

   Strategija obrazovanja,

   O

   Sudjelovanje u provedbi informacijsko- edukativnih aktivnosti, samostalno i/ili u suradnji s drugim službama DZIV-a i partnerskim organizacijama (regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima, sveučilištima, i sl.)

   Broj provedenih aktivnosti

   Sukladno planu aktivnosti

   O

   Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama, samostalno ili u suradnji s regionalnim i međunarodnim institucijama

   Broj provedenih aktivnosti

   Sukladno planu aktivnosti

   O

   Unaprjeđivanje vidljivosti i prepoznatljivosti DZIV-a i njegove stručne djelatnosti putem stručnih aktivnosti na stručnim i drugim događanjima

   Broj aktivnosti

   Sukladno planu aktivnosti

   O

   Informiranje relevantne javnosti o uslugama specijalne knjižnice za intelektualno vlasništvo

   Broj aktivnosti

   Odjel za potporu korisnicima

   Kontinuirana aktivnost

   O


   38


   znanosti i tehnologije, Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020.,

   Industrijska strategija RH 2014.-2020.,

   Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020.

   Temeljem bilateralne suradnje s EPO-om, Sporazum o suradnji EUIPO/DZIV za 2019.

   godinu,

   Sporazumi o suradnji DZIV-a s drugim institucijama

   4.

   Unaprjeđenje infrastrukture za poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva

   Suradnja na unaprjeđenju javnih informacijskih sadržaja na internetskoj stranici DZIV-a

   Broj predloženih izmjena/dopuna

   Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

   Kontinuirana aktivnost

   Interni planovi i dokumenti

   O

   Educiranje djelatnika Službe u području intelektualnog vlasništva i pružanja informacijskih usluga te usluga pretraživanja i analize

   Broj educiranih djelatnika, broj održanih edukacija

   Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

   Kontinuirana aktivnost

   Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.,

   Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 5, specifični cilj 15), Temeljem bilateralne suradnje s EPO-om, Sporazum o suradnji EUIPO/DZIV za 2019.

   godinu,

   Interni planovi i dokumenti

   O

   5.

   Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

   Redovito praćenje zadovoljstva korisnika uslugama putem ankete i unaprjeđivanje korisničke potpore u skladu s rezultatima ankete

   Broj distribuiranih anketa, broj ispunjenih anketa, iskazano zadovoljstvo korisnika

   Odjel za potporu korisnicima

   Kontinuirana aktivnost, analiza polugodišnje

   Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2010. –

   cilj 6.,

   Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od

   A


   39


   Educiranje djelatnika Službe u svrhu povećanja zadovoljstva korisnika

   Broj educiranih djelatnika, broj održanih edukacija

   Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

   Kontinuirana aktivnost

   2015. do 2020.,

   Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi 2 i 5),

   Interni planovi i dokumenti

   O


   40

  4. Financijski planPLAN 2018.

PLAN 2019.

Indeks


(3/2*100)

1

2

3

4

UKUPNO PRIHODI (KN)

17.856.439

20.463.176

115

UKUPNO RASHODI (KN)

17.856.439

20.463.176

115


41