image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2020. godinu


Zagreb, prosinac 2019.

SADRŽAJ


Predgovor glavne ravnateljice

3

1.

Uvod …………………………………………………………………………………...

4

2.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada ………………………...

6

3.

Organizacijska struktura …………………………………………………………….

7

4.

Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama ………………………………………………...

8


4.1.

Kabinet glavne ravnateljice…………………………………………………

8


4.2.

Sektor za patente ……………………………………………………………

12


4.3.

Sektor za žigove i industrijski dizajn ………………………………………

16


4.4.

Sektor za potporu poslovnim procesima ………………………………….

20


4.5.

Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove …..

25


4.6.

Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva ……………………………………………………
30


4.7.

Samostalna služba za korisničke informacije i usluge …………………..

34

5.

Financijski plan ……………………………………………………………………….

38

Predgovor glavne ravnateljice


image

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose ukupnom društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku.

Na putu ostvarenja te vizije, misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te društvenom, znanstvenom i kulturnom napretku Republike Hrvatske i njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadzora kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u relevantnim tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama te razvojem i provedbom drugih oblika međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

Najviši prioritet u prvom polugodištu 2020. godine predstavljat će aktivnosti vezane uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, u okviru kojeg će DZIV, kao jedan od stručnih nositelja aktivnosti u području rada Vijeća za konkurentnost Europske unije, predsjedati radnim skupinama Vijeća u području intelektualnog vlasništva. U tom kontekstu značajni prioritet predstavljat će i suradnja s europskim i međunarodnim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva, kao i koordinacija s odgovarajućim nacionalnim tijelima.

Daljnje povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva te sustava zaštite autorskih i srodnih prava, kao i povećanje učinkovitosti sustava provedbe ovih prava, predstavljat će prioritete tijekom cijele 2020. godine, kako u kontekstu predsjedanja Vijećem Europske unije, tako i na nacionalnoj razini.

Posebno istaknuti prioritet u oba konteksta u 2020. godini predstavljat će aktivnosti usmjerene na poticanje učinkovitije primjene sustava zaštite intelektualnog vlasništva s ciljem povećanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, posebno one usmjerene na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kao i bolje usklađivanje smjera daljnjeg razvoja sustava zaštite intelektualnog vlasništva s (novom) industrijskom i digitalnom strategijom.

U pogledu nacionalnog sustava, istaknuti prioritet u prvom polugodištu 2020. predstavljat će dovršetak započetih i provedba planiranih zakonodavnih aktivnosti te implementacija novih propisa. U tom kontekstu osobito se ističu zaključenje postupka donošenja i implementacija novog Zakona patentu, provedba postupka donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim će se isti prilagoditi potrebama digitalnog doba, te revidiranje propisa o upravnim pristojbama i naknadama troškova za postupke i stručne usluge koje provodi DZIV.

U cilju učinkovite provedbe navedenih ciljeva i aktivnosti, istaknuti prioritet u 2020. bit će i nastavak aktivnosti usmjerenih na strateški razvoj DZIV-a kao moderne, visokostručne i učinkovite organizacije odnosno daljnji razvoj organizacijskog i poslovnog sustava DZIV-a sukladno suvremenim standardima i trendovima razvoja javnih organizacija.


Glavna ravnateljica mr.sc. Ljiljana Kuterovac

 1. Uvod


  Godišnji plan rada DZIV-a operativni je planski dokument koji sadrži opći prikaz poslova državne uprave i drugih poslova iz nadležnosti DZIV-a planiranih u 2020. godini te podatke o planiranim ciljevima.


  Planirani ciljevi povezuju se uz ciljeve sadržane u aktima planiranja koji se izrađuju sukladno propisima o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske odnosno, do cjelovite uspostave ovog sustava, sukladno postojećim aktima strateškog planiranja.


  Specifičnost plana DZIV-a za 2020. godinu predstavljaju posebni ciljevi i aktivnosti vezani uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, utvrđeni Programom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. U tom kontekstu posebni ciljevi i aktivnosti DZIV- a tijekom 2020. godine odnose se na doprinos ostvarivanju prioriteta hrvatskog predsjedanja, posebice prioriteta Europa koja se razvija u pogledu razvoja snažne i dinamične gospodarske osnove, jedinstvenog tržišta, konkurentnosti i digitalnog gospodarstva.


  Budući da DZIV nije obveznik donošenja strateških planova za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, godišnji plan rada DZIV-a povezuje se u mogućoj mjeri sa strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja u čijem razdjelu proračuna se nalazi proračun DZIV-a, u okviru općeg cilja koji se odnosi na međunarodno konkurentan sustav znanosti te posebnog cilja koji se odnosi unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini. Međutim nadležnost i opseg djelatnosti DZIV-a zahvaća i područja u nadležnosti drugih ministarstava te doprinosi ostvarenju općih i posebnih ciljeva iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva te kulture. Stoga širi strateški okvir za djelovanje DZIV-a predstavljaju Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014

  10.2. Hrvatska kultura i baština).

  Dodatno, plan rada DZIV-a sadrži i aktivnosti u područjima na koje se odnose mjere predviđene Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. do 2020. godine.


  U navedenom širem strateškom kontekstu, aktivnosti DZIV-a u 2020. godini prioritetno su usmjerene na povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva, povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava, povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima te povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

 2. Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti


  Tablica 1. Ukupan prikaz ciljeva prema strateškom planu  RB


  Naziv ustrojstvene jedinice

  Ukupan broj ciljeva koji se odnose na strateški plan1

  Opći cilj strateškog plana2


  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Kabinet glavne ravnateljice

  5

  -

  -

  5

  -

  2

  2.

  Sektor za patente

  3

  1

  -

  1

  -

  1


  3.

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  5

  4

  1

  -

  -

  1

  4.

  Sektor za potporu poslovnim procesima

  1

  2

  -

  1

  -

  -

  5.

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  2


  -


  -


  1


  -


  1

  6.

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  2


  -


  -


  1


  1


  1

  7.

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  4


  -


  1


  3


  -


  -

  UKUPNO

  22

  7

  2

  12

  1

  6


  Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama
  RB


  Naziv ustrojstvene jedinice

  Ukupan broj aktivnosti

  Broj aktivnosti po vrsti

  Z

  P

  I

  A

  O

  1.

  Kabinet glavne ravnateljice

  19

  2

  8

  -

  5

  4

  2.

  Sektor za patente

  33

  2

  20

  -

  7

  4

  3.

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  21

  -

  11

  -

  6

  4

  4.

  Sektor za potporu poslovnim procesima

  21

  -

  12

  -

  3

  6


  5.

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


  27


  2


  14


  1


  5


  5


  6.

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


  24


  -


  -


  -


  -


  24


  7.

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge


  14


  -


  -


  -


  2


  12

  UKUPNO

  159

  6

  65

  1

  28

  59

  1. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

  2. Odnosi se na sljedeće ciljeve iz Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.: 1. Olakšavanje uvjeta poslovanja

  poduzetnicima i ulagačima (cilj 1.1. Programa); 2. Ulaganje u generatore rasta usmjeravanjem na djelatnosti s najvećim potencijalom rasta (cilj 1.2. Programa); 3. Povećanje učinkovitosti institucija (cilj 6. Programa); 4. Razvoj povezanosti istraživanja i razvoja gospodarstva (cilj 2.2.); 5. Planirani prioriteti HR PRES-a u području intelektualnog vlasništva ( unaprjeđenje poslovne primjene sustava zaštite IP-a od strane malih i srednjih poduzeća radi jačanja njihove konkurentnosti, učinkovitije povezivanje politike zaštite intelektualnog vlasništva s industrijskom politikom, razmatranje daljnjih inicijativa vezanih uz odnos između rastućeg značaja gospodarstva podataka i zaštite intelektualnog vlasništva)


 3. Organizacijska struktura  image


 4. Ciljevi prema ustrojstvenim jedinicama


  4.1. Kabinet glavne ravnateljice


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Učinkovita komunikacija s građanima i pravnim osobama

  Koordiniranje i obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju i prezentacijske aktivnosti DZIV-a u medijima

  Broj provedenih aktivnosti u medijima

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoj javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P i O

  Priprema odgovora službenog karaktera na upite iz djelokruga DZIV-a

  Broj odgovora u odnosu na broj upita

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  P i O

  Priprema odgovarajućeg akta na predstavke, pritužbe i prigovore građana i pravnih osoba na rad DZIV- a

  Broj danih očitovanja u odnosu na broj zaprimljenih

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  P

  2.

  Kvalitetno i učinkovito provođenje planiranih zakonodavnih aktivnosti

  Koordiniranje i obavljanje poslova iz područja pripreme propisa za donošenje te procjene učinaka propisa sukladno

  posebnom zakonu i drugim propisima

  Broj provedenih aktivnosti u odnosu na planirani broj

  Kabinet glavne ravnateljice,

  svi sektori i samo stalne službe DZIV-a

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti)

  Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu, Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020.,

  Z
  Organiziranje i koordinacija postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata

  Broj provedenih postupaka savjetovanja u odnosu na planirani broj

  Kabinet glavne ravnateljice, Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke poslove

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  (sukladno planu zakonodavnih aktivnosti i planu savjetodavnih aktivnosti)

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020., Interni strateški dokumenti i planovi

  Z

  3.

  Koordinacija suradnje DZIV-a s tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

  Koordinacija poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora te u vezi međuinstitucionalne suradnje

  Redovna aktivnost

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020 – cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 16.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Političke smjernice za slijedeću Europsku komisiju 2019-2024, Strateški program Europske unije 2019-

  2024.

  Program Trija predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2019. – 30.

  lipnja 2020.,

  Akcijski plan za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije,

  Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku

  P

  Koordinacija poslova i aktivnosti vezanih uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvom polugodištu 2020. godine, osobito:

  intelektualnog vlasništva (Zagreb, 3.do 5.ožujka 2020.)

  Provedene planirane aktivnosti, obveze izvršene u zadanom roku

  Kabinet glavne ravnateljice, Zavodska radna grupa

  za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije,

  svi sektori i samostalne službe DZIV-a

  Kontinuirano do

  31. srpnja 2020.

  P i A

  Koordinacija i obavljanje europskih poslova te sudjelovanje u izradi okvirnih stajališta Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva, kao i sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih i službenih tijela Europske unije

  Redovna aktivnost

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano od

  1. srpnja do 31. prosinca 2020.

  P i A

  Koordinacija i obavljanje poslova u vezi sudjelovanja predstavnika DZIV-a u međunarodnim organizacijama i u vezi bilateralne i multilateralne

  Redovna aktivnost

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  P i A
  suradnje
  Interni strateški dokumenti i planovi


  Koordinacija i obavljanje poslova pravovremene komunikacije s tijelima na nacionalnoj razini te koordinacija i ispunjavanje zadaća javne uprave

  Redovna aktivnost

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  P i A

  4.

  Unaprjeđenje informiranja javnosti o djelatnosti DZIV-a

  Sudjelovanje u obavljanju poslova i koordinacija u pripremi službenih informacija za razvoj i ažuriranje internetske stranice DZIV-a

  Redovna aktivnost

  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano do 31.12.2020

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 3.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  5.

  Razvoj sustava strateškog i operativnog planiranja

  Koordinacija i provedba aktivnosti strateškog i operativnog planiranja, uključujući odgovarajući razvoj i provedbu pratećih analitičkih poslova.

  Provedene planirane aktivnosti, obveze izvršene u zadanom roku

  Kabinet glavne ravnateljice,

  svi sektori i samostalne službe DZIV-a

  Kontinuirano do 31.12.2020.

  Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17),

  Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020-cilj 6,

  Nacionalni program reformi,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1. i 1.2.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Strategija obrazovanja,

  A i O
  znanosti i tehnologije, Strategija poticanja inovacija 2014-2020, Industrijska strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.,

  Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.,

  Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020,  4.2. Sektor za patente


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Održavanje kvalitete i učinkovitosti u postupcima priznanja patenata, izdavanja svjedodžbi o dodatnoj zaštiti, registracije uporabnih modela i topografija poluvodičkih proizvoda

  Kvalitetno i učinkovito provođenje postupka formalno-pravnog ispitivanja: prijava patenata, uporabnih modela, zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti; praćenje održavanja i prestanka važenja prava; rješavanje ostalih zahtjeva koji se pojavljuju u tim postupcima

  90% zaprimljenih prijava/zahtjeva/podnesaka obrađenih u ciljanom roku

  Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove, Služba specijalista u području tehnike

  Kontinuirano

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P

  Uspostava i provođenje postupaka uvedenih novim Zakonom o patentu:

  Postignuta ciljana razina riješenosti prijava za svaku od faza i vrsta postupaka

  Služba specijalista u području tehnike

  31.12. 2020.

  P

  Uspostava i provođenje postupka registracije uporabnog modela

  31.12.2020.

  P

  Održavanje dinamike i kvalitete provedbe postupka ispitivanja uvjeta za priznanje patenata (potpuno ispitivanje i konsenzualni patent u skladu sa starim Zakonom o patentu)

  31.12.2020.

  P
  Provedba postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti  31.12.2020.


  P

  Održavanje dinamike i kvalitete rješavanja zahtjeva za upis europskih patenata u nacionalni registar

  85% zahtjeva od ukupno raspoloživih u ciljanom roku


  31.12.2020.

  P i O

  Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) i europskih prijava i podnesaka koje se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu

  95% zaprimljenih prijava i podnesaka u ciljanom roku

  Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i administrativne poslove

  Kontinuirano

  P

  Provedba zahtjeva za informacijskim uslugama pretraživanja i analize patentnih informacija

  90% zaprimljenih zahtjeva u ciljanom roku

  Služba specijalista u području tehnike

  Kontinuirano

  P

  Izrada stručnih ekspertiza u postupcima za proglašenje patenta ništavim

  95% raspoloživih predmeta u ciljanom roku

  Služba specijalista u području tehnike

  Kontinuirano

  P

  Obrada prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda

  90% raspoloživih prijava u ciljanom roku

  Sektor za patente

  Kontinuirano

  P

  2.

  Donošenje novog Zakona o patentu i novog Pravilnika o patentu te njihova kvalitetna i učinkovita implementacija

  Izvršenje završnih aktivnosti vezanih uz donošenje Zakona o patentu.

  Donesen Zakon o patentu

  Sektor za patente, Kabinet glavne ravnateljice


  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,


  Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020, Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  Z i P

  Priprema prijedloga i izvršenje aktivnosti vezanih uz donošenje Pravilnika o patentu.

  Donesen Pravilnik o patentu

  Sektor za patente, Kabinet glavne ravnateljice

  31.12.2020.

  Z i P

  Izvršenje aktivnosti u svrhu prilagodbe poslovnog sustava Zavoda za primjenu novih propisa o patentu u postupcima koji se vode pred Zavodom.

  Provedene sve potrebne prilagodbe poslovnih procesa, registara, baza podataka, sustava službenih i javnih objava podataka sukladno planu implementacije.

  Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnim procesima

  31.12.2020.

  P

  Priprema sadržaja u svrhu informiranja dionika o promjenama u sustavu zaštite patenta.

  Provedena priprema informacijskih sadržaja za korisnike.

  Sektor za patente, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  O
  Prilagodba priručnika o pretraživanju i ispitivanju u području patenata

  Sadržaj priručnika usklađen s novih propisima o patentu.

  Sektor za patente, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.


  O

  3.

  Revizija sustava naknada troškova postupaka i usluga DZIV-a iz područja patenata i topografija poluvodičkih proizvoda i implementacija revidiranog sustava

  Izvršenje aktivnosti vezanih uz reviziju iznosa naknada troškova za radnje u postupcima za priznanje i održavanje patenata i topografija poluvodičkih proizvoda, Implementacija revidiranog sustava naknada.

  Donesena nova Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a, revidirani sustav u cijelosti implementiran u sve postupke iz nadležnosti Sektora za patente

  Sektor za patente


  Sektor za potporu poslovnim procesima

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 1.1.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019.

  P i A

  4.

  Unaprjeđenje sustava upravljanja učinkovitosti i kvalitetom obavljanja poslova

  Prilagodba formalnih alata za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja pojedinih faza postupaka u odnosu na postupke uvedene novim Zakonom o patentu

  Raspoloživi pouzdani, relevantni i konzistentni periodički pokazatelji o učinkovitosti i kvaliteti postupaka; priprema odgovarajućih internih izvještaja u zadanim rokovima

  Kabinet glavne ravnateljice, Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnih procesa

  31.12. 2020.,


  Dostava internih izvještaja tromjesečno u zadanom roku.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Unaprjeđenje sustava praćenja individualne učinkovitosti i kvalitete rada zaposlenika za potrebe uspostavljanja novog sustava ocjenjivanja i nagrađivanja državnih službenika

  Raspoloživi objektivni pokazatelji o individualnoj učinkovitosti i kvaliteti rada zaposlenika; ocjenjivanje provedeno na temelju navedenih podataka

  Kabinet glavne ravnateljice, Sektor za patente, Sektor za potporu poslovnih procesa

  31.12.2020.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P i A

  5.

  Provedba aktivnosti i obveza u vezi predsjedanja Vijećem Europske unije, te praćenje razvoja patentne zaštite u europskim i međunarodnim

  Sudjelovanje u radu stručnih tijela EU- a iz područja, uključujući predsjedanje radnom skupinom Vijeća za konkurentnost za područje patentata tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a.

  Planirane obaveze i aktivnosti provedene u zadanom roku - tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije odnosi se na obaveze i aktivnosti radne skupine za intelektualno vlasništvo za

  Sektor za patente

  Kontinuirano, pri čemu do 31.

  srpnja 2020. u skladu s

  obavezama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

  Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. Strategija razvoja

  P i A  okvirima uz sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela


  područje patenta.


  Europske unije

  poduzetništva Republike Hrvatske 2013. – 2020. Innovation Union (COM (2010) 546), Europe’s next leaders: the Start- up and Scale-up Initiative - Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth (COM (2016) 733

  i SWD (2016) 373)

  Setting out the EU approach to Standard Essential Patents (COM (2017) 712)

  Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Političke smjernice za slijedeću Europsku komisiju 2019-2024, Strateški program Europske unije 2019-

  2024.

  Program Trija predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2019. – 30.

  lipnja 2020.,

  Akcijski plan za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije,

  Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku


  Koordinacija s odgovarajućim nadležnim nacionalnim tijelima (MVEP, stalne misije u Bruxellesu i Ženevi, nadležna ministarstva.)

  Sektor za patente,


  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano, pri čemu do 31.

  srpnja 2020. u skladu s

  obavezama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

  P i A

  Proaktivno i angažirano stručno praćenje i redovito sudjelovanje na stručnim odborima WIPO-a vezanim uz patentno područje te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu, uz odgovarajuću operativnu koordinaciju i suradnju sa Stalnom misijom RH u Ženevi te koordinaciju s aktivnostima vezanim uz predsjedanje Vijećem EU- a.

  Sektor za patente,


  Kabinet glavne ravnateljice

  Kontinuirano, pri čemu do 31. srpnja 2020. u skladu s

  obavezama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

  P i A

  6.

  Stručna suradnja s Europskom patentnom organizacijom i zemljama članicama

  Praćenje rada te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima EPO- a

  Redovna aktivnost; stručne podloge i izvještaji pripremljeni u zadanom roku

  Sektor za patente

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

  Strateški plan Europskog patentnog ureda 2019-2023 i prateći dokumenti Interni strateški dokumenti i planovi

  P i A

  Provedba aktivnosti iz nadležnosti Sektora za patente prema planu suradnje DZIV-a s EPO-om

  Dinamika sukladno planu aktivnosti

  P i A


  4.3. Sektor za žigove i industrijski dizajn


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Povećanje kvalitete

  i učinkovitosti u postupcima priznanja žiga, industrijskog dizajna te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga

  Održavanje dinamike i poboljšavanje

  kvalitete ispitivanja prijava za registracija i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizana i rješavanja po očitovanjima te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka

  Postignuta razina 95%

  riješenosti prijava za registraciju i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija i rješavanja očitovanja i postupanje po drugostupanjskim odlukama u roku od mjesec dana od stjecanja uvjeta za rješavanje uz unapređenje kvalitete odluka.

  Služba za formalno

  ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

  Kontinuirano

  Program Vlade

  Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  P

  Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU

  Postignuta razina rješavanja predmeta najkasnije u roku od mjesec dana u skladu s najboljom međunarodnom i EU praksom

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

  Kontinuirano

  P

  Održavanje dinamike rješavanja predmeta dinamičkim upravljanjem raspodjele poslova po zaposlenicima u postupku produženja i upisa promjena u registar i izdavanje isprava i unaprjeđenje kvalitete rješavanja

  Postignuta razina 95% riješenosti zahtjeva za upis promjena u registar uz postupanje u roku od 14 dana od stjecanja uvjeta za odlučivanje

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

  Kontinuirano

  P
  Povećanje dinamike rješavanja i unaprijeđenije kvalitete postupka po prigovoru na registraciju žigova i po zahtjevu za opoziv te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka

  Postignuta razina 75% riješenosti predmeta po prigovoru i u roku od mjeseca od stjecanja uvjeta za rješavanje zahtjeva za opoziv

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

  Kontinuirano


  P

  Elektroničko izdavanje cjelovitog 12. izdanja Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku

  Klasifikacija izdana i uspostavljena puna funkcionalnost

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara


  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  I. tromjesečje

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Ažuriranje elektroničkog 11. Izdanja hrvatske verzije Nicanske klasifikacije 11-2020

  Klasifikacija ažurirana i uspostavljena puna funkcionalnost

  Služba za supstancijalno ispitivanje žigova, Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


  I. tromjesečje

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Revidiranje sadržaja elektroničkog registra dizajna i registra žigova u pogledu podataka o drugostupanjskim postupcima

  Registri prilagođeni za upis i praćenje izvršenja drugostupanjskih odluka i nadoknade pripadajućih troškova

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova Sektor za potporu poslovnim procesima, Kabinet ravnatelja

  II. tromjesečje

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  2

  Unaprjeđenje sustava javne objave podataka o žigovima i industrijskim dizajnima

  Unaprjeđenje kvalitete podataka u registrima i objavljivanje na mrežnim stranicama Zavoda cjelovitog sadržaja javnih podataka iz registara

  Korisnicima sustava zaštite prava iz žiga i industrijsko dizajna dostupni svi podaci iz registara koji se smatraju javnima.

  Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu poslovnim procesima

  31.12.2020

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  P

  3.

  Unaprjeđenje sustava e-prijava za žigove i industrijski dizajn

  Provedba stručnih aktivnosti vezanih uz unaprjeđenje postojeće usluge e- prijava

  Korisnicima sustava e- prijava omogućeno provođenje cjeline postupka registracije i održavanja žiga/industrijskog dizajna

  Sektor za žigove i industrijski dizajn, Kabinet glavne ravnateljice,

  Sektor za potporu poslovnim procesima

  31.12.2020

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne

  P

  elektroničkim putem u skladu s projektom Ministarstva uprave e- Poslovanje  uprave za razdoblje od 2017. do 2020.


  Provedba stručnih aktivnosti vezanih za elektroničko prosljeđivanje međunarodnih prijava WIPO-u

  Korisnicima sustava međunarodne registracije žigova omogućeno elektroničko podnošenje prijave WIPO-u u svrhu međunarodne registracije žiga

  P

  4.

  Revizija sustava naknada troškova postupaka i usluga DZIV-a iz područja žigova i industrijskog dizajna te implementacija revidiranog sustava

  Donošenje i implementacija izmijenjene Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda

  Korisnici sustava priznanja i održavanje žiga u vrijednosti plaćaju

  propisane naknade primjerene složenosti i troškovima radnji u postupku koji proizlaze iz izvršenih komparativnih analiza troškova s ostalim nacionalnim uredima država članica EU-a.

  Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara

  Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova Sektor za potporu poslovnim procesima, Kabinet ravnatelja

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  P

  5.

  Unaprjeđenje sustava upravljanja učinkovitosti i kvalitetom obavljanja poslova

  Unaprjeđenje sustava praćenja individualne učinkovitosti i kvalitete rada zaposlenika za potrebe uspostavljanja novog sustava ocjenjivanja i nagrađivanja državnih službenika

  Raspoloživi objektivni pokazatelji o individualnoj učinkovitosti i kvaliteti rada zaposlenika; ocjenjivanje provedeno na temelju navedenih podataka

  Kabinet ravnatelja, Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu poslovnih procesa

  31.12.2020.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P i A

  Unaprjeđenje primjene i daljnji razvoj formalnih alata za praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja pojedinih faza postupaka

  Raspoloživi pouzdani, relevantni i konzistentni periodički pokazatelji o učinkovitosti i kvaliteti postupaka; priprema odgovarajućih internih izvještaja u zadanim rokovima

  Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu poslovnih procesa

  Kontinuirano; dostava internih izvještaja tromjesečno u zadanom roku.

  Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. – cilj 5.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  P i A

  6.

  Provedba aktivnosti i obveza u vezi predsjedanja Vijećem Europske unije te praćenje razvoja stručnog područja zaštite

  Sudjelovanje u radu stručnih tijela EU- a iz područja, uključujući predsjedanje radnim skupinama Vijeća za konkurentnost za područje žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a.

  Planirane obaveze i aktivnosti provedene u zadanom roku - tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije odnosi se na obaveze i aktivnosti

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano, pri čemu do 31.

  srpnja 2020. u skladu s

  obavezama predsjedanja Republike

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj. 1.2.

  Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije,

  P  žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela


  radnih skupina za intelektualno vlasništvo za područje žiga, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka.


  Hrvatske Vijećem Europske unije

  Političke smjernice za slijedeću Europsku komisiju 2019- 2024,Strateški program Europske unije 2019-

  2024.

  Program Trija predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2019. – 30.

  lipnja 2020.,

  Akcijski plan za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije,

  Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku


  Praćenje rada te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u stručnim tijelima EUIPO-a

  Redovna aktivnost; stručne podloge i izvještaji pripremljeni u roku

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

  A

  Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu te ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora

  Redovna aktivnost; stručne podloge i izvještaji pripremljeni u roku

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

  A

  Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

  Redovna aktivnost; stručne podloge pripremljene u roku

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

  A

  Praćenje rada stručnih tijela Ministarstva poljoprivrede iz područja zaštite zemljopisnih oznaka te priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu

  Redovna aktivnost; stručne podloge i izvještaji pripremljeni u roku

  Sektor za žigove i industrijski dizajn

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima


  A

  7.

  Stručna suradnja s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i zemljama članicama

  Provedba aktivnosti iz nadležnosti prema ugovorima o suradnji s EUIPO- om

  Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirano

  Sektor za žigove i dizajn

  Sukladno planiranim rokovima.

  Ugovor o suradnji između EUIPO-a i DZIV- a za 2020. godinu

  O


  4.4. Sektor za potporu poslovnim procesima


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Povećati učinkovitost poslovnih procesa

  Provođenje aktivnosti prema godišnjem operativnom planu automatizacije poslovnih procesa

  Provedene sve aktivnosti visokog i srednjeg prioriteta

  Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu, relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

  Prema operativnom planu automatizacije

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 6.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi, Operativni plan automatizacije poslovnih procesa

  O

  Provođenje aktivnosti unaprjeđenja usluge e-Prijava (u skladu s projektom Ministarstva uprave e-Poslovanje)

  Planirane aktivnosti izvršene u roku

  Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu i relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. –

  cilj 1.1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.

  Strategija razvoja IKT-a DZIV-a 2020-2022

  O


  Sudjelovanje u izradi financijske analize za donošenje novog propisa i implementaciji revidiranog sustava naknada troškova za usluge DZIV-a

  Financijske analize izrađene.

  Donesena nova Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga i implementirana u sustave DZIV-a

  Sektor za potporu poslovnim procesima, Ostali sektori

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. – cilj 1.1.Strategija razvoja javne uprave 2015-2020.

  – cilj 1.,

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019.

  P i A

  Sudjelovanje u izradi analize i potrebnih preduvjeta za prelazak na digitalno poslovanje

  Izrađena analiza i utvrđeni potrebni preduvjeti za prelazak na digitalno poslovanje

  Služba za IT; sve ustrojstvene jedinice DZIV-a

  31.12.2020.

  P i A

  2.

  Unaprijediti tehnološku (informacijsku) infrastrukturu

  Provođenje planiranih aktivnosti na nabavi i instalaciji nove serverske, sistemske i klijentske opreme te nadogradnja operacijskog sustava i uredskih alata

  Nabavljena i instalirana sva planirana oprema i nadograđen operacijski sustav i programski alati

  Odjel za tehnološku potporu

  31.12.2020.

  Strategija razvoja IKT-a DZIV-a 2020-2022

  O

  3.

  Zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole te nabava roba, radova i usluga za

  potrebe DZIV-a

  Obavljanje financijsko- računovodstvenih poslova te priprema i dostava zakonom propisanih planova i izvještaja.


  Izvršeno i dostavljeno u roku

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu

  Kontinuirano Prema propisanom roku

  Zakon o proračunu, Interni planski dokumenti

  P
  Planiranje provođenje i izvještavanje o postupcima nabave.


  -Izrada godišnjeg plana nabave

  -Provedba postupaka nabave

  roba, radova i usluga za potrebe DZIV- a te praćenje postupaka

  Planovi i izvještaji izrađen i objavljeni u propisanom roku


  Postupci nabave provedeni sukladno zakonu u planiranom roku

  Služba za financije, računovodstvo i nabavu, Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Nadležne ustrojstvene jedinice


  Zakon o javnoj nabavi, Interni planski dokumenti

  P i O

  4.

  Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima

  Izrada prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu

  Donesena uredba o unutarnjem ustrojstvu i pravilnik o unutarnjem redu

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Sukladno donesenim propisima od strane Vlade RH

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020.,

  Interni planski dokumenti

  P

  Obavljanje upravnih i administrativno- tehničkih poslova vezanih uz službeničke i namješteničke odnose


  - Izrada i dostava rješenja o ocjeni državnih službenika i namještenika

  -Izrada planova i vođenje evidencija iz područja rada službenika i namještenika

  -Priprema plana i provođenje natječaja za prijam u državnu službu

  -Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornosti državnih službenika

  Uredno vođenje osobnih očevidnika, osobnih dosjea i registra zaposlenih u javnom sektoru

  Izrada rješenja

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Prema propisanim/ planiranim rokovima Kontinuirano

  P

  Unaprjeđenje sustava zaštite na radu


  -Organizacija poslova zaštite na radu i zaštite od požara

  -Osposobljavanje službenika i namještenika za rad na siguran način

  Broj prijavljenih nezgoda na radu

  Broj osposobljenih službenika i namještenika

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Stručnjak zaštite na radu

  Kontinuirano

  P

  Izrada nacrta strateškog dokumenta za upravljanje ljudskim resursima (HR Roadmap)

  Izrađen i odobren dokument

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale;

  Kabinet glavne ravnateljice

  31.12.2020.

  P


  5.

  Zakonito i učinkovito upravljanje dokumentacijom i podacima

  Izrada i ažuriranje Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

  Donesen plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Pri promjeni ustrojstva DZIV- a

  Interna procedura

  P

  Obavljanje poslova uredskog poslovanja

  -Obavljanje poslova upravljanja dokumentima

  - Obavljanje poslova arhiviranja arhivskog gradiva

  Broj evidentiranih pismena i dokumenata te njihovo dostavljanje u rad i otpremanje u propisanim rokovima

  Broj predmeta arhivskog gradiva

  Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

  Kontinuirano

  P

  Provedba prava na pristup informacijama

  - Provedba obveza objavljivanja informacija u strojno čitljivom obliku sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama

  -Dostava službenih dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH

  Redovito objavljivani i ažurirane objavljene informacija


  Redovito dostavljeni službeni dokumenti u Središnji katalog službenih dokumenata RH

  Službenik za informiranje u suradnji s nadležnim službama

  Po potrebi/ kontinuirano

  P

  Provedba zaštite osobnih podataka

  Zakoni i prijedlozi drugih propisa te evidencije i obrasci DZIV-a usuglašeni s GDPR-om

  Službenik za zaštitu podataka

  Po potrebi/ kontinuirano

  P, A i O

  Sudjelovanje u izradi dokumenta o upravljanju podacima, završetak projekta otvorenih podataka

  Završen projekt i objavljeni podaci na mrežnoj stranici DZIV-a

  Služba za IT; Kabinet glavne ravnateljice

  Prema planu projekta

  O


  4.5. Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  1.

  Donošenje novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te pratećih provedbenih propisa

  Priprema i upućivanje u proceduru usvajanja prijedloga novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te provođenje aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje

  Proveden propisani postupak pripreme prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i prijedlog upućen u proceduru usvajanja Vladi RH u planiranom roku.


  Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima usvojen u Hrvatskom saboru.

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva; Kabinet glavne ravnateljice

  Upućivanje nacrta prijedloga Zakona na usvajanje Vladi RH do 31.3.2020.


  Usvajanje konačnog prijedloga Zakona u Hrvatskom saboru do 30.6.2020.

  Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2020. godinu,


  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.- 2020.-cilj

  6,


  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. - 2020.,


  Interni strateški dokumenti

  Z

  Priprema prijedloga novih pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava te o naknadama za rad Vijeća stručnjaka, te provedba stručnih aktivnosti potrebnih za njihovo donošenje

  Proveden propisani postupak i doneseni novi pravilnici

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva; Kabinet glavne ravnateljice

  Priprema prijedloga pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, te

  Z  donošenje pravilnika u roku od 60 dana.  2.

  Nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

  Provođenje inspekcijskog nadzora nad obavljanjem djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava na području RH

  Broj provedenih nadzora

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Redovni godišnji nadzor I. i II. tromjesečje 2020.;


  Izvanredni inspekcijski nadzor, po potrebi

  Interni strateški dokumenti i planovi

  I, P

  3.

  Provedba aktivnosti i obveza u vezi predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, praćenje razvoja stručnog područja zaštite autorskog i srodnih prava te provedbe prava intelektualnog vlasništva u europskim i međunarodnim okvirima i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih tijela

  Sudjelovanje u radu stručnih tijela EU- a iz područja, uključujući predsjedanje radnim skupinama Vijeća za konkurentnost u području autorskog i srodnih prava te provedbe prava intelektualnog vlasništva, tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a.

  Planirane obaveze i aktivnosti provedene u zadanom roku - tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije odnosi se na obaveze i aktivnosti radnih skupina za intelektualno vlasništvo za područje autorskog i srodnih prava te provedbe prava.

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano, pri čemu do 31.

  srpnja 2020. u skladu s

  obavezama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

  Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku,

  Program Trija predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2019. – 30.

  lipnja 2020.

  Dokumenti Europske unije: Strateški program Europske unije 2019-

  2024, Političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju 2019–2024, Program rada Europske komisije za 2020. te Strateški plan EUIPO-a 2025


  Interni strateški dokumenti

  P

  Praćenje rada stručnih tijela EU-a iz područja nadležnosti Službe, priprema stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu stručnih tijela te pratećih izvještaja

  Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano sukladno planiranim/zada nim rokovima

  P,A

  P,A

  Praćenje rada stručnih tijela WIPO-a iz područja nadležnosti Službe, priprema stručnih podloga za potrebe sudjelovanja u radu i ispunjavanja obveza iz međunarodnih ugovora te izrada pratećih izvještaja

  Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge i izvještaji u roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

  Praćenje i priprema stručnih podloga iz područja nadležnosti za ispunjavanje obveza iz područja TRIPS-a (WTO)

  Redovna aktivnost; pripremljene stručne podloge u roku

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  Kontinuirano, sukladno planiranim/zada nim rokovima

  P,A


  4.

  Intenziviranje i unaprjeđenje stručnih i promotivnih aktivnosti iz područja autorskog i srodnih prava

  Unaprjeđivanje i proširenje korisničkih sadržaja na mrežnoj stranici DZIV-a;

  Broj dodanih / izmijenjenih jedinica sadržaja

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  Program rada EUIPO-a za 2020. godinu


  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Suradnja na projektima/inicijativama EUIPO-a iz područja autorskog i srodnih prava

  Broj provedenih aktivnosti u projektima suradnje

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  A

  Provođenje aktivnosti usmjerenih informiranju relevantnih dionika i šire javnosti o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava, posebice o novinama u propisima iz područja autorskog i srodnih prava

  Broj provedenih aktivnosti

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  III. i IV. tromjesečje 2020.

  O

  Pružanje stručne podrške u odgovorima na upite fizičkih i pravnih osoba

  Broj odgovorenih upita

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  O

  5.

  Unaprjeđenje koordinacije provedbe prava intelektualnog vlasništva

  Prikupljanje i obrada statističkih podataka nadležnih institucija o povredama prava intelektualnog vlasništva u 2019. godini te objava godišnjeg Statističkog izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva u RH

  Provedeni stručno - analitički poslovi u koordinaciji s drugim nadležnim institucijama te objavljeno godišnje Statističko izvješće za 2019. godinu

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  I. – III. tromjesečje 2020.

  Program rada EUIPO-a za 2020. godinu,


  Interni strateški dokumenti i planovi

  A ,P

  Provedba redovnih aktivnosti Tajništva koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Broj održanih sastanaka i broj provedenih aktivnosti Tajništva

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano, sukladno planiranom rasporedu sastanaka

  P

  Organiziranje i provođenje aktivnosti usmjerenih jačanju javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog vlasništva; ažuriranje i razvoj sadržaja mrežnih stranica Stop krivotvorinama i piratstvu

  Broj provedenih aktivnosti; broj ažuriranih/dodanih jedinica sadržaja

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  O

  Sudjelovanje u aktivnostima EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, te stručnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u vezi provedbe prava intelektualnog vlasništva;

  Broj provedenih aktivnosti

  Odjel za autorsko pravo i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano (sukladno rasporedu sastanaka)

  P, O


  6.

  Unaprjeđenje organizacije i učinkovitosti u području zajedničkih pravnih poslova

  Ažurno obavljanje administrativnih poslova tajništva Žalbenih vijeća u području prava industrijskoga vlasništva

  90% u ciljanom roku

  Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

  Kontinuirano, do izvršenja preostalih

  zadaća Žalbenih vijeća

  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. - 2020.,


  Interni strateški dokumenti i planovi

  P

  Ažurno obavljanje administrativnih poslova u vezi upravnih tužbi podnesenih protiv odluka Žalbenih vijeća i protiv odluka Zavoda, uključujući praćenje podataka o ishodu upravnih sporova.

  90% u ciljanom roku

  Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

  Kontinuirano

  P

  Ažurno vođenje registra zastupnika i registra općih punomoći u području industrijskoga vlasništva

  90% u ciljanom roku

  Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

  Kontinuirano

  P

  Ažurno obavljanje ostalih organizacijskih i administrativnih poslova u vezi zastupanja u području prava industrijskog vlasništva

  90% u ciljanom roku

  Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

  Kontinuirano

  P

  Ažurno obavljanje stručnih i administrativnih poslova u postupcima za proglašavanje prava industrijskoga vlasništva ništavim

  90% u ciljanom roku

  Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

  Kontinuirano

  P

  Razvoj novih i ažuriranje postojećih tipiziranih akata za potrebe upravnih postupaka

  Broj akata

  Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika

  Kontinuirano

  P


  4.6. Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na

  smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo


  A


  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H

  1.

  Unaprijediti kvalitetu vanjskih elektroničkih informacijskih servisa DZIV-a (internetske stranice, društvene mreže, vanjski portali)

  Ažuriranje i razvoj sadržaja internetskih stranica DZIV-a

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  Strategija e-Hrvatska 2020,

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.1.,cilj 2., Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373

  „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“,

  Sporazum o suradnji EUIPO-a i DZIV-a za 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi, Dokumenti i planovi koordinacije za provedbu prava

  O

  Uspostava internetske stranice DZIV-a pod domenom gov.hr

  Izrađena stranica sa sadržajima i aplikacijama prilagođenim vizualnom standardu i administraciji stranice na domeni gov.hr;

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Sukladno dinamici prema preporuci Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

  O

  Administriranje i ažuriranje sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove,

  ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  Kontinuirano

  O

  Unaprjeđenje sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva.

  Razvijeni i objavljeni sadržaji o intelektualnom vlasništvu za malo i srednje poduzetništvo Broj dodanih jedinica sadržaja

  31.12.2020.

  O
  Unaprjeđenje sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog djeci i mladima te nastavnicima osnovnih i srednjih škola

  Razvijeni i objavljeni sadržaji o intelektualnom vlasništvu za učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola.

  Broj dodanih jedinica sadržaja.


  31.12.2020.

  intelektualnog vlasništva

  O

  Unaprjeđenje video sadržaja o intelektualnom vlasništvu na kanalu You Tube dziv.HR.

  Izrada i postavljanje video sadržaja o intelektualnom vlasništvu.

  Broj postavljanih video materijala.

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  O

  Aktivnosti nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva putem društvenih mreža namijenjena ciljnoj skupini mladih poduzetnika

  Broj dodanih jedinica sadržaja na računu SKIP (Twitter i Facebook)

  Kontinuirano

  O

  Redovito ažuriranje sadržaja o DZIV-u na Središnjem državnom portalu i portalima međunarodnih organizacija (WIPO, EPO, EUIPO)

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, nadležne ustrojstvene jedinice

  Kontinuirano

  O

  2.

  Kvalitetno i učinkovito izdavanje publikacija

  Priprema i elektronička objava Hrvatskog glasnika

  intelektualnog vlasništva (službeno glasilo DZIV-a)

  Redovna aktivnost

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Ostale ustrojstvene jedinice DZIV-a

  Kontinuirano (sukladno godišnjem planu izdavanja)

  Sukladno inicijativi Europske komisije i smjernicama radnog dokumenta SWD(2016)373

  „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“,

  Nacionalni program reformi 2019.,

  5. Mjere za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020

  O

  Priprema i izdavanje službenih, stručnih i informativno-promotivnih publikacija DZIV-a, o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva te publikacije namijenjenim korisnicima usluga Zavoda (s posebnim naglaskom na nove publikacije s ciljem podizanja razine znanja i svijesti malog i srednjeg poduzetništva).

  Broj publiciranih tiskanih i elektroničkih publikacija

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  (sukladno posebnom planu izdavanja publikacija

  DZIV-a u 2020.)

  O
  Priprema i izdavanje promotivnih materijala za potrebe aktivnosti koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva (brošure, leci, plakati i dr.)

  Broj publiciranih tiskanih i elektroničkih publikacija

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  (sukladno posebnom planu izdavanja publikacija

  DZIV-a u 2020.)

  Cilj 2 Istraživanje i razvoj;

  Cilj 4 Obrazovanje, Plan izdavanja publikacija DZIV-a u 2020.,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  3.

  Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost provođenja obrazovnih aktivnosti iz područja intelektualnog vlasništva za ciljne skupine i javnost

  Unaprjeđenje dostupnosti informacija o seminarima i radionicama iz područja intelektualnog vlasništva za različite ciljne skupine korisnika

  Katalog seminara i radionica objavljen na internetskim stranicama DZIV-a

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  Inicijativa Europske komisije i smjernice radnog dokumenta SWD(2016)373

  „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth“,

  Nacionalni program reformi 2019.,

  5. Mjere za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020

  Cilj 2 Istraživanje i razvoj;

  Cilj 4 Obrazovanje, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

  Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Sporazum o suradnji EUIPO-a i DZIV-a za 2020., Sporazum o suradnji između Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Pravosudne akademije,

  Plan javnih, promotivnih i edukacijskih aktivnosti Zavoda u 2020. godini,

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O

  Provođenje planiranih informativnih aktivnosti, radionica i seminara za poduzetnike iz malih i srednjih te start-up poduzeća

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn,

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  31.12.2020.

  O

  Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstvenoistraživačke) institucije

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Sektor za patente, Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  31.12.2020.

  O

  Održavanje dva ciklusa javnog lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda

  Održana dva ciklusa tečaja

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn,

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove

  31.12.2020.

  O

  Organiziranje izobrazbe za tijela državne uprave

  Broj provedenih izobrazbi u odnosu na iskazane potrebe

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Sektor za žigove i industrijski dizajn, Samostalna služba za

  31.12.2020.

  O


  autorsko pravo i zajedničke pravne poslove


  Provođenje informativno-edukativnih aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore iz osnovnih i srednjih škola.

  Broj provedenih seminara i radionica

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva, Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn,

  Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove,

  ostala TDU iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  O


  4.

  Kvalitetno i učinkovito provođenje promotivnih aktivnosti

  Organizacijski poslovi pripreme i provedbe konferencije u području intelektualnog vlasništva tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (Zagreb, 19.do 20.veljače 2020.)

  Sve potrebne aktivnosti provedene u skladu s planiranim.

  Kabinet glavne ravnateljice DZIV-a


  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  Siječanj-ožujak

  Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.,

  Akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.,

  Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku,

  Strateški program Europske unije 2019-

  2024, Političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju 2019–2024, Program rada Europske komisije za 2020., Strateški plan EUIPO-

  O

  O

  Organizacijska potpora domaćinstvu Plenarnog sastanka Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva (Zagreb, 3.do

  5. ožujka 2020.)

  Promocija sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog djeci i mladima

  Provedene planirane aktivnosti.

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva Ostale ustrojstvene jedinice DZIV-a

  31.12.2020.

  O

  Promotivne aktivnosti namijenjene malim, srednjim i start-up poduzećima

  O

  Promotivne aktivnosti namijenjene ključnim korisnicima usluga DZIV-a (zastupnici u području intelektualnog vlasništva)

  O

  Aktivnosti u cilju promocije korištenja
  e-usluga DZIV-a
  a 2025),

  Sporazum o suradnji EUIPO-a i DZIV-a za 2020.,

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,

  Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Interni strateški dokumenti i planovi, Plan aktivnosti u 2020. za podizanje razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva Nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

  O

  Unaprjeđenje javne vidljivosti Akademije i stručne djelatnosti Zavoda

  Broj provedenih aktivnosti

  Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva

  31.12.2020.

  Interni strateški dokumenti i planovi

  O


  4.7. Samostalna služba za korisničke informacije i usluge


  RB


  SPECIFIČNI CILJEVI


  ZADATAK / AKTIVNOST


  INDIKATORI REZULTATA


  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA/RADNA SKUPINA/ PROJEKT


  ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI


  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/ PLANSKE DOKUMENTE


  VRSTA AKTIVNOSTI


  Što želimo postići?

  Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo

  zadatke/aktivnosti? (moraju biti kvantificirani kad god je to moguće)

  Tko je odgovoran za provedbu zadatka i aktivnosti?

  (najniža ustrojstvena jedinica)

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

  Referenca na strateški plan,

  na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zaključke Vlade

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/ Nadzor,

  A-Praćenje i analiza O-Ostalo

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  1.

  Kvalitetna i učinkovita potpora korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva (pružanje stručnih informacija te usluga pretraživanja i analize)

  Pružanje stručnih informacijskih usluga u području intelektualnog vlasništva temeljem upita korisnika (u prostorijama INCENTIV-a, telefonski i e-poštom)

  Odgovoreno na sve zahtjeve za informacijama u ciljanom roku

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.,

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi 2 i 5),

  Interni planovi i dokumenti

  O

  Pružanje usluga stručnog pretraživanja baza podataka o registriranom industrijskom vlasništvu i usluga analize temeljem podnesenog zahtjeva korisnika

  Odgovoreno na sve zahtjeve za uslugama u ciljanom roku

  Odjel za usluge pretraživanja i analize

  Kontinuirana aktivnost

  O

  Pružanje usluga specijalne knjižnice i čitaonice u području intelektualnog vlasništva

  Obrađeni svi zahtjevi korisnika u ciljanom roku

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost

  O


  2.

  Unaprjeđenje kvalitete pružanja stručnih informacija te usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu

  Unaprjeđivanje informacijskih materijala i komunikacijskih kanala za pružanje kvalitetnih, ažurnih i cjelovitih informacija za potrebe korištenja nacionalnog, europskog i međunarodnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva

  Broj unaprjeđenih informacijskih materijala i objava na stranici Zavoda

  Odjel za potporu korisnicima

  Nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.,

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći cilj 2, specifični cilj 5, i opći cilj 5, specifični cilj 15), Sporazum o suradnji EUIPO/DZIV za 2020.

  godinu,

  Interni planovi i dokumenti

  A i O

  Unaprjeđivanje pružanja usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu u pogledu kvalitete sadržaja i načina pružanja usluga te popratnih informativnih i promotivnih materijala te komunikacijskih kanala

  Broj implementiranih unaprjeđenih ili revidiranih usluga

  Odjel za usluge pretraživanja i analize Nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda

  31.12.2020.

  O

  3.

  Poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

  Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva prilagođenih malim i srednjim te start-up poduzećima

  Broj provedenih/unaprjeđenih usluga

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  Nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda

  31.12.2020.

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 1.2.,

  Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Bruussels 3.3.2010,

  COM(2010) 2020,

  Innovation Union, EC, Brussels, 6.10.2010,

  SEC(2010) 1161 final,

  COM(2010) 546,

  Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business, EC, Brussels, 28.10.2015,

  COM(2015) 550 final,

  SWD(2015) 202 final & 203 final,

  Europe's next leaders: the Start-up and Scale- up Inititative, EC, 22.11.2016, COM(2016)

  733 final, SWD(2016)

  O

  Sudjelovanje u provedbi informacijsko- edukativnih aktivnosti

  Broj informacijsko- edukativnih aktivnosti

  Sukladno planu aktivnosti

  O

  Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama

  Broj provedenih aktivnosti

  Sukladno planu aktivnosti

  O
  Unaprjeđivanje vidljivosti i prepoznatljivosti DZIV-a i njegove stručne djelatnosti putem stručnih aktivnosti na stručnim i drugim događanjima

  Broj aktivnosti


  Sukladno planu aktivnosti

  373 final,

  Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth, EC, 22.11.2016,

  COM(2016) 733 final,

  SWD(2016) 373 final,

  Accompanying document, Strategija poticanja inovacija RH 2014.-

  2020.,

  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020.,

  Industrijska strategija RH 2014.-2020.,

  Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 -2020.

  Temeljem bilateralne suradnje s EPO-om, Sporazum o suradnji EUIPO/DZIV za 2020.

  godinu,

  Sporazumi o suradnji DZIV-a s drugim institucijama

  O

  Informiranje relevantne javnosti o uslugama specijalne knjižnice za intelektualno vlasništvo

  Broj aktivnosti

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost

  O

  4.

  Unaprjeđenje infrastrukture za poticanje zaštite i primjene intelektualnog vlasništva

  Aktivnosti unaprjeđenja javnih informacijskih sadržaja na internetskoj stranici DZIV-a i na društvenim mrežama SKIP (Twitter i Facebook).

  Broj predloženih izmjena/dopuna

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  Kontinuirana aktivnost

  Interni planovi i dokumenti

  O

  5.

  Povećanje zadovoljstva korisnika Zavoda

  Praćenje zadovoljstva korisnika putem ankete i izravnim kontaktom

  Broj distribuiranih anketa, broj ispunjenih anketa, iskazano zadovoljstvo korisnika

  Odjel za potporu korisnicima

  Kontinuirana aktivnost, analiza polugodišnje

  Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. –

  cilj 6.,

  Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od

  A
  Predlaganje i provođenje unaprjeđenja korisničke potpore

  Broj predloženih/provedenih mjera

  Samostalna služba za korisničke informacije i usluge

  Nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda

  Kontinuirana aktivnost

  2015. do 2020.,

  Akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (posebice opći ciljevi 2 i 5),

  Interni planovi i dokumenti

  O

 5. Financijski plan
PLAN 2019.

PLAN 2020.

Indeks


(3/2*100)

1

2

3

4

UKUPNO PRIHODI (KN)

20.337.007

21.738.021

107

UKUPNO RASHODI (KN)

20.337.007

21.738.021

107


36