image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2021. godinu


Zagreb, siječanj 2021.


SadržajPredgovor…………………………………………………………………................................

2

1. Uvod……………………………………………………………..........................................

3

a. Djelokrug………………………………………………………………………..................

4

b. Vizija………………………………………………………………………………………...

5

c. Misija………………………………………………………………………………………...

5

2. Kontekst …………………………………………………………………………………

6

3. Organizacijska struktura…………………………………………………………………

7

4. Mjere i aktivnosti………………………………………………………………………….

8

Predgovor


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europ- skim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osno- vu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva te relevantnog zakonodavstva Eu- ropske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u području intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj na- cionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

Svrha sustava zaštite intelektualnog vlasništva je osigurati poticajno okruženje za inovativ- no i kreativno ljudsko stvaralaštvo koje svoje ideje pretvara u nove proizvode i tehnologije te umjetnička i druga kreativna djela, pokrećući tako zamašnjak gospodarskog, znanstveno- tehnološkog, kulturnog i ukupnog društvenog razvoja. Hrvatski nacionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva sastavni je dio sustava Europske unije kao jednog od najrazvijeni- jih sustava zaštite intelektualnog vlasništva na svijetu, no da bi zadržao svoju ulogu potica- nja inovativnih i kreativnih djelatnosti taj sustav je potrebno kontinuirano usklađivati s tehno- loškim i društvenim promjenama.

U protekom razdoblju moderniziran je nacionalni pravni okvir sustava zaštite intelektualnog vlasništva u području zaštite patenata i žigova, najznačajnijih prava industrijskog vlasništva za inovacijske i povezane tržišne aktivnosti, a u okviru godišnjeg plana za 2021. godinu jedan od najvažnijih prioriteta predstavlja modernizacija pravnog okvira u području zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva. Donošenjem novog moderniziranog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima stvorit će se uvjeti za gospodarsku održivost i razvoj domaćih kreativnih industrija, koje značajno dop- rinose ne samo gospodarstvu nego i prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, u suvremenom digitalnom okruženju.

U okviru provedbe Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja Vlade Republike Hrvatske, s ciljem unaprjeđenja poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj, od- govarajućom izmjenom propisa u 2021. godini pojednostavnit će se postojeći dualni sustav plaćanja pristojbi i naknada troškova u području intelektualnog vlasništva ukidanjem obveze plaćanja pristojbi.

U kontekstu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava i unaprjeđenja učinkovitosti ulaganja u inovacijske aktivnosti, jedan od najznačajnijih prioriteta DZIV-a u 2021. godini je daljnji razvoj aktivnosti na jačanju kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom, koji će u ovoj godini biti dodatno osnažen komplementarnim aktivnostima i projektima u okviru Mreže intelektualnog vlasništva Europske unije (European Union Intel- lectual Property Network (EUIPN)) te međunarodnim projektima suradnje. U tom kontekstu značajan prioritet predstavljat će i aktivnosti vezane uz potporu prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo.

Istaknuti prioritet u 2021.godini bit će i nastavak aktivnosti usmjerenih na strateški razvoj

DZIV-a kao moderne, visokostručne i učinkovite organizacije odnosno daljnji razvoj organi- zacijskog i poslovnog sustava DZIV-a sukladno suvremenim standardima i trendovima raz- voja javnih organizacija. U tom kontekstu u 2021. godini ističe se implementacija novog unutarnjeg ustrojstva te planirani dovršetak prve faze uvođenja certificiranog sustava uprav- ljanja kvalitetom poslovnih procesa u skladu s normom ISO 9001, u području postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva.


Glavna ravnateljica


mr.sc. Ljiljana Kuterovac


KLASA: 023-01/2021-010/008 UBROJ: 559-01/1-2021-001

 1. Uvod


  1. Djelokrug


   Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se od- nose na predlaganje javnih politika u području razvoja sustava intelektualnog vlasništva; razvoj i pripremu propisa iz područja intelektualnog vlasništva; provedbu posebnih stručnih upravnih postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva – patenata i uporabnih modela, žigo- va, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zemljopisnog podrije- tla i oznaka izvornosti čija zaštita nije propisana posebnim zakonima, kao i izdavanje svje- dodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja; sudjelovanje u postupcima međunarodne registracije patenata, žigova i industrijskog dizajna sukladno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica; vođenje javnih registara industrijskog vlas- ništva i drugih pratećih registara; upravnu djelatnost u području autorskog prava i srodnih prava - izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; vođenje evidencija o organizacijama za kolektivno ostvarivanje au- torskog prava i srodnih prava te inspekcijski nadzor nad njihovim radom; međuresornu ko- ordinaciju aktivnosti i statističkog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva; pro- vedbu postupaka vezanih uz ovlaštenje za zastupanje u području prava industrijskog vlas- ništva te druge prateće poslove vezane uz razvoj sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

   Zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama te organizaci- jama i stručnim tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva, posebice Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo, Europskoj organizaciji za patente i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, te obavlja upravne i stručne poslove koji se od- nose na pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektu- alnog vlasništva; pripremu stajališta i drugih dokumenata za sudjelovanje u radu međuna- rodnih i europskih organizacija te tijela Europske unije; poslove suradnje s međunarodnim i europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva te poslove suradnje s naci- onalnim tijelima drugih država nadležnima za intelektualno vlasništvo.

   Zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj informacijskih sustava i baza podataka o intelektualnom vlasništvu te njihovo povezivanje, usklađivanje i razmjenu poda- taka s odgovarajućim nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavima; razvoj i pružanje informacijske i stručne potpore građanima i korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlas- ništva te razvoj pratećih informacijskih servisa; razvoj i pružanje javnih specijalističkih uslu- ga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i provedbu obrazovnih programa i drugih oblika izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva; praćenje i razvoj primjene intelektu- alnog vlasništva u relevantnim gospodarskim, kulturnim i društvenim sektorima; provedbu stručnih projekata iz područja intelektualnog vlasništva; promotivnu i izdavačku djelatnost u području intelektualnog vlasništva.

  2. Vizija


   Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.


  3. Misija


   Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.


 2. Kontekst


  Na provedbu plana rada u 2021. godini, kao i u prethodnoj godini, značajno će utjecati pan- demija bolesti COVID-19. Značajni poremećaji u gospodarskim aktivnostima na globalnoj razini utjecale su u 2020. godini na dosadašnje trendove u potražnji za zaštitom intelektual- nog (industrijskog) vlasništva te nije moguće pouzdano predvidjeti da li će se očekivanim oporavkom gospodarstva ti trendovi vratiti na prethodnu putanju kontinuiranog rasta. Obzi- rom na nedostatne stručne ljudske resursa DZIV-a kao rezultat dugogodišnjeg ograničava- nja zapošljavanja u javnoj upravi, dostignutu razinu kvalitete i učinkovitosti bit će moguće održavati samo u postojećim uvjetima prošlogodišnjeg ukupnog smanjenja broja zahtjeva za priznanjem prava industrijskog vlasništva za teritorij Republike Hrvatske. U slučaju brzog oporavka globalnog i nacionalnog gospodarstva te povoljnih učinaka mjera na razini Eu- ropske unije i nacionalnih mjera za jačanje inovacijskih aktivnosti, bit će potrebno žurno osigurati sustavnu revitalizaciju stručnih ljudskih resursa DZIV-a koja je dosegnula kritično nisku razinu i dovodi u pitanje mogućnost ispunjenja misije DZIV-a.

  Modernizacija nacionalnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama digitaliziranog i globaliziranog tržišta proizvoda kreativnih industrija izaziva značajan interes ne samo domaćih nego i globalnih dionika, te rezultira nužnim, po opsegu poslova i intenzi- tetu, značajnim angažmanom DZIV-a kao stručnog nositelja u zakonodavnom postupku donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. S obzirom na opseg i zna- čaj promjena koje proizlaze iz implementacije zajedničke pravne stečevine Europske unije u području autorskog prava (prvenstveno Direktive 2019/790 o autorskom i srodnim pravi- ma na jedinstvenom digitalnom tržištu), uz interakciju sa domaćim dionicima implementacija zahtijeva i intenzivnu komunikaciju i koordinaciju s institucijama i zemljama članicama Eu-

  ropske unije. Imajući na umu da je područje autorskog i srodnih prava usklađeno na razini Europske unije s čak 15 direktiva ili uredbi, inherentni procesi periodičke revizije njihovih učinaka te njihova modernizacija također zahtijevaju visok stupanj stručnog angažmana DZIV-a, za koji također postoji manjak odgovarajućih specijalističkih ljudskih resursa.

  Dinamika i opseg aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore DZIV-a poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i uprav- ljanja intelektualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe, u 2021. godini ovisit će u značajnoj mjeri o dinamici oče- kivane normalizacije gospodarskih, društvenih i obrazovnih aktivnosti sijedom suzbijanja epidemije bolesti COVID-19.

  Učinkovita provedba prava intelektualnog vlasništva u slučaju njihove povrede predstavlja značajan čimbenik sustava zaštite intelektualnog vlasništva, a posebno istaknuti aspekt provedbe prava intelektualnog vlasništva predstavlja borba protiv globalno rastuće trgovine krivotvorenim proizvodima koja ugrožavanjem zdravlja i sigurnosti potrošača te nanošenjem gospodarske štete legitimnim gospodarskim sektorima predstavlja rastući i društveno opa- san problem. U kontekstu globalne pandemije bolesti COVID-19 i nedostatne raspoloživosti cjepiva te sredstava za higijensku zaštitu borba protiv trgovine krivotvorenim proizvodima ima osobito istaknut značaj, te će DZIV- putem stručne i organizacijske potpore međure- sornoj koordinaciji i suradnje s dionicima u 2021. godini posvetiti osobitu pažnju ovom as- pektu provedbe prava intelektualnog vlasništva.

 3. Organizacijska struktura

  image

 4. Mjere i aktivnosti


Mjera 1.

Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

Svrha provedbe mjere

Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva te djelovanja jedinstvenog tržišta Europske unije

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prihoda nositelja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu


2.283.200,93 kn (2019.)


10% (2021.)

Pokazatelj rezultata 2. Osiguravanje primjerene i razmjerne naknade autorima i izvođačima za korištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi


137.960.610,09 kn (2019.)


2% (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Priprema i provedba postupka donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, dovršetak postupka

Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


7.6.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


0

Priprema i provedba postupka donošenja pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava

Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


7.9.2021.


0

Priprema i provedba postupka donošenja pravilnika o naknadama za rad Vijeća stručnjaka u području autorskog prava i srodnih prava

Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


7.9.2021.


0

Mjera 2.

Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

Svrha provedbe mjere

Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inicijativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Uspostavljanje pravnog okvira za upravljanje digitalnim podacima


(-)2021


Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje nacionalnog stajališta u suradnji s dionicima (2021)

Pokazatelj rezultata 2. Donošenje revidiranog propisa o zaštiti baza podataka


(-) 2021


Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje nacionalnog stajališta u suradnji s dionicima (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske na sastancima u donošenju prijedloga propisa koji uređuju upravljanje podacima na razini EU (Data Act)


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.9.2021.


11-Opći prihodi i primici Državnog proračuna


10.000,00


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske na sastancima u donošenju prijedloga revizije Direktive 96/9/EZ o bazama podataka


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.9.2021.


10.000,00


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske na sastancima u donošenju prijedloga propisa koji uređuju upravljanje podacima i propisa koji revidira Direktivu 96/9/EZ o bazama podataka


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.9.2023.


10.000,00

Mjera 3.

Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva te odgovarajuće formalno uređenje plaćanja naknada troškova postupaka u području prava intelektualnog vlasništva te troškova stručnih usluga

DZIV-a

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnici sektora

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)


1999 (2019)


3 % (2021.)


Aktivnosti


Nadležnost


Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Priprema i provedba postupka donošenja novog Zakona o naknadama u području prava intelektualnog vlasništva

Koordinacija Kabinet glavnog ravnatelja; Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn


30.6.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

450000 (smanjenje prihoda državnog proračuna zbog ukidanja pristojbi 2021)

Priprema i provedba postupka donošenja uredbe koja uređuje naknade troškova postupaka priznanja prava

Koordinacija Kabinet glavnog ravnatelja; Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn


30.9.2021.


0


Implementacija novog sustava naknada u poslovne procese DZIV-a

Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


30.9.2021.


0


Prilagodba korisničkih sadržaja na mrežnim stranicama i drugih korisničkih informacijskih materijala sukladno novom sustavu naknada,uključujući prijevod sadržaja na engleski jezik


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, prijevod: Samostalna službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.9.2021.


0

Mjera 4.

Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske osigurat će se povoljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje patenta do objave podatka o priznanju patenta (u godini priznanja)


36,2 mjeseci (2019)


< 37 mjeseci (2021.)

Pokazatelj rezultata 2. Prosječno vrijeme od podnošenja prijave žiga do registracije (u godini registracije)


6,4 mjeseci (2019)


<7,2 mjeseci (2021.)

Pokazatelj rezultata 3. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


2,7 mjeseci (2019)


<3,5 mjeseci (2021.)

Pokazatelj rezultata 4. Postotak potvrđenih akata u upravnim sporovima u vezi postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva (u godini odluke)


89% (2020)


> 89% (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Kvalitetno i učinkovito provođenje postupka formalno-pravnog ispitivanja: prijava patenata, uporabnih modela, zahtjeva za upis europskih patenata u registar i zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti


Sektor za patente


31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


2.600.000,00

Ažurno praćenje održavanja i prestanka važenja prava te rješavanje ostalih zahtjeva koji se pojavljuju u svim postupcima iz nadležnosti Sektora


31.12.2021.

Kvalitetno i ažurno provođenje postupka pretraživanja stanja tehnike i supstancijalnog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta31.12.2021.Kvalitetno i ažurno provođenje postupka registracije uporabnog modela

31.12.2021.

Kvalitetno provođenje postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti


31.12.2021.

Kvalitetno i učinkovito provođenje postupka upisa europskih patenata u nacionalni registar

31.12.2021.

Obrada i prosljeđivanje međunarodnih (PCT) i europskih prijava i podnesaka koje se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu


31.12.2021.

Kvalitetno provođenje postupka registracije topografija poluvodičkih proizvoda

31.12.2021.

Kvalitetno i ažurno provođenje postupka poništaja prava iz nadležnosti Sektora za patent (patent, uporabni model, svjedodžba o dodatnoj zaštiti)


31.12.2021.

Dovršetak svih pripremnih aktivnosti za primjenu Operativnog sporazuma o suradnji s EPO-om u području pretraživanja


31.12.2021.

Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene međunarodnih propisa nužnih za provedbu međunarodne odnosno regionalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije)


31.12.2021.

Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH


Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.12.2021.

Održavanje dinamike i unaprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispitivanja žigova i industrijskog dizajna i rješavanja po očitovanju te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2021.


2.900.000,00

Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU31.12.2021.Održavanje dinamike rješavanja predmeta u postupku produženja i upisa promjena u registar i izdavanje isprava te unaprjeđenje kvalitete rješavanja


31.12.2021.

Povećanje dinamike rješavanja i unaprijeđenije kvalitete rješavanja u dvostranačkim postupcima te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2021.

Ažuriranje elektroničkih izdanja klasifikacija žigova (11. izdanje Nicanske klasifikacije) i industrijskih dizajna (13. izdanje Lokarnske klasifikacije)


31.12.2021.

Implementacija aplikacije za elektroničko prosljeđivanje međunarodnih prijava žigova (Madridski sustav) , provedba promjene procedure učitavanja podataka međunarodnih registracija industrijskog dizajna (Haški sustav)


31.12.2021.


Stručne aktivnosti na razvoju sustava zaštite sustava zaštite izuma iz područja tehnike, uključujući europski i međunarodni pravni okvir

Sektor za patente, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2021.


Stručne aktivnosti na razvoju sustava zaštite žigova, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka, uključujući europski i međunarodni pravni okvir

Sektor za žigove i industrijski dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2021.

Mjera 5.

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

Svrha provedbe mjere

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u nacionalnim postupcima


1501 (2020)


1 % (2021.)

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u europskim postupcima


308 (2019)


1 % (2021.)

Pokazatelj rezultata 3.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u međunarodnim postupcima


230 (2019)


1 % (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


100.000,00

Provođenje planiranih informativnih aktivnosti, radionica i seminara za poduzetnike iz malih i srednjih te start-up poduzeća


31.12.2021.

Promotivne aktivnosti namijenjene malim, srednjim i start-up poduzećima

31.12.2021.

Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama

31.12.2021.

Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva prilagođenih malim i srednjim te start-up poduzećima (IPD usluge)

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2021.

Mjera 6.

Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

Svrha provedbe mjere

Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživanja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prijava patenata od strane javnih znanstvenoistraživačkih organizacija (ukupno nacionalni, europski i međunarodni postupak)


4 (2018)


2% (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstveno-istraživačke) institucije

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


70.000,00

Provođenje usluge o prepoznavanju IV-a

„Patent Lab“ namijenjene istraživačkim institucijama i sveučilištima


31.12.2021.

Mjera 7.

Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

Svrha provedbe mjere

Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih razina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vještina te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih godišnjim programom edukacije DZIV-a


0 (2020)


30 (2021.)

Pokazatelj rezultata 2.

Broj visokoškolskih ustanova s redovnim programima izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


42 (2020)


44 (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Promocija sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog djeci i mladima


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žig i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


15.000,00

Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstveno-istraživačke) institucije


31.12.2021.

Provođenje informativno-edukativnih aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore iz osnovnih i srednjih škola.


31.12.2021.

Mjera 8.

Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Svrha provedbe mjere

Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršavanja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja nadzora Carinske uprave na unutarnjem tržištu


459 (2019)


10% (2021.)

Pokazatelj rezultata 2.

Broj pravosudnih djelatnika obuhvaćenih godišnjim programima specijalističke izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


36 (2020)


50 (2021.)

Pokazatelj rezultata 3.

Broj javnih promotivnih aktivnosti u vezi suzbijanja prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva


0 (2020)


1 (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Administriranje i ažuriranje sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


110.000,00

Aktivnosti nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva putem društvenih mreža


31.12.2021.

Provedba izobrazbe za tijela državne uprave

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

31.12.2021.

Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i zainteresiranu javnost


31.12.2021.

Mjera 9.

Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog poslovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu i načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Uveden sustav upravljanja kvalitetom

/ (2020)

Sustav uveden za postupke priznanja prava industrijskog vlasništva (2021.)

Pokazatelj rezultata 2.

Udio e-prijava industrijskog vlasništva u ukupnom godišnjem broju prijava industrijskog vlasništva


36% (2019)


45% (2021.)

Pokazatelj rezultata 3.

Stupanj digitaliziranosti ukupnog poslovanja

75% (2020)

85% (2021.)


Aktivnosti


Nadležnost


Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Početak projekta suradnje s EUIPO-om na implementaciji nove e-usluge podnošenja prijava žigova i industrijskog dizajna te provedba aktivnosti sukladno projektnom planu za 2021. godinu

Voditelj projekta i voditelj projektnog tima (Služba za poslovne sustave, upravljanje podacima i kvalitetu), članovi projektnog tima: nadležni rukovoditelji i/ili službenici iz ustrojstvenih jedinica za potporu korisnicima i provedbu postupaka za priznanje žiga i dizajna


31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om 43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


500.000,00

Uvođenje certificiranog sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015): analiza i dizajniranje poslovnih procesa i promjene poslovnih procesa sukladno primjeni norme (ISO 9001:2015) , probni rad, implementacija i dobivanje certifikata

Voditelj projekta i voditelj projektnog tima, imenovani članovi stručne grupe za sustav upravljanja kvalitetom


31.12.2021.

Implementacija digitalnih alata za državnu upravu (e- potpis i e-pečat) u interne postupke

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu

31.12.2021.


Unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrole


Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima


31.12.2021.

Mjera 10.

Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

Svrha provedbe mjere

Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa sa visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne djelatnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje


2,5 (2018)


3 (2021.)

Pokazatelj rezultata 2.

Broj novozaposlenih visokostručnih zaposlenika


0 (2020)


3 (2021.)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Izrada strateškog plana razvoja ljudskih resursa DZIV-a

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn

52 - Ostale pomoći i darovnice A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om.


200.000,00


Izrada i praćenje provedbe plana stručnog usavršavanja zaposlenika DZIV-a

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.12.2021.


Razvoj i provedba internih programa za razvoj profesionalne i korisnički usmjerene organizacijske kulture

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.12.2021.

Mjera 11.

Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga

Svrha provedbe mjere

Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i potrebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1. Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici DZIV-a


162.502 (2020)


5% (2021.)

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektualnog vlasništva


698 (2019)


3% (2021.)

Pokazatelj rezultata 3.

Dodatne javne usluge obuhvaćene sustavom praćenja zadovoljstva korisnika


Usluge informacijskog centra i mrežna stranica (2020)


/

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Ažuriranje i razvoj sadržaja internetskih stranica DZIV-a


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

31.12.2021.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


75.000,00

Unaprjeđenje sadržaja o intelektualnom vlasništvu na kanalu YouTube dziv.HR

31.12.2021.

Razvoji i ažuriranje sadržaja o DZIV-u na portalu "Moja uprav" Središnjeg državnog portala i portalima drugih tijela i organizacija (europskih i međunarodnih)


31.12.2021.

Kvalitetno i učinkovito izdavanje stručnih i informativnih publikacija o intelektualnom vlasništvu


31.12.2021.

Pružanje stručne informacijske potpore korisnicima u području intelektualnog vlasništva temeljem upita


31.12.2021.

Praćenje zadovoljstva korisnika javnim pratećim uslugama DZIV-a putem upitnika i izravnim kontaktom


31.12.2021.

Pružanje stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava) na zahtjev korisnika


Sektor za patente, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2021.Razvoj i unaprjeđenje stručnih usluga Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (uključujući projekt EPO-a na razvoju centara PATLIB)


31.12.2021.

Praćenje rada i suradnja s tijela državne uprave vezano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vlasništva priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu

Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2021.

Održavanje javnog lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima (Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove)


31.12.2021.

Promotivne aktivnosti namijenjene zainteresiranoj i stručnoj javnosti

31.12.2021.

Promotivne aktivnosti namijenjene ključnim korisnicima usluga DZIV-a i zastupnicima u području intelektualnog vlasništva


31.12.2021.

Provedba projekata suradnje s Europskom patentnom organizacijom (EPO), Europskim uredom za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), praćenje i priprema stručnih podloga i izvještaja, rad na uspostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definiranih aktivnosti

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2021.