image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2022. godinu


Zagreb, prosinac 2021.

SadržajPredgovor…………………………………………………………………................................

2

1. Uvod……………………………………………………………..........................................

4

a. Djelokrug………………………………………………………………………..................

4

b. Vizija………………………………………………………………………………………...

5

c. Misija………………………………………………………………………………………...

5

2. Kontekst …………………………………………………………………………………

5

3. Organizacijska struktura…………………………………………………………………

8

4. Mjere i aktivnosti………………………………………………………………………….

9

Predgovor


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelektu- alnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europ-skim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasniš- tva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u pod- ručju intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

Svrha sustava zaštite intelektualnog vlasništva je osigurati poticajno okruženje za inovativno i kreativno ljuds- ko stvaralaštvo koje svoje ideje pretvara u nove proizvode i tehnologije te umjetnička i druga kreativna djela, pokrećući tako zamašnjak gospodarskog, znanstvenotehnološkog, kulturnog i ukupnog društvenog razvoja. Hrvatski nacionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva sastavni je dio sustava Europske unije kao jednog od najrazvijenijih sustava zaštite intelektualnog vlasništva na svijetu, no da bi zadržao svoju ulogu poticanja inovativnih i kreativnih djelatnosti taj sustav je potrebno kontinuirano usklađivati s tehnološkim i društvenim promjenama.

U protekom razdoblju moderniziran je nacionalni pravni okvir sustava zaštite intelektualnog vlasništva u pod- ručju zaštite patenata i žigova, najznačajnijih prava industrijskog vlasništva za inovacijske i povezane tržišne aktivnosti, a u 2021. godini moderniziran je i nacionalni zakonski okvir u području zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva. Donošenjem novog moderniziranog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima stvoreni su uvjeti za gospodarsku održivost i razvoj domaćih kreativnih industrija, koje značajno doprinose ne samo gospodarstvu nego i prepoznatljivosti Hrvatske u svije- tu, u suvremenom digitalnom okruženju. Cjeloviti učinci modernizacije zakonodavnog okvira postići će se dalj- njim razvojem predviđenih provedbenih mehanizama.

Nakon dvogodišnje konsolidacije (tijekom 2020. i 2021. godine) reformi pravnog okvira zaštite intelektualnog vlasništva Europske unije provedenih u proteklom razdoblju, u 2022. godini očekuju se intenzivne aktivnosti na daljnjim novim zakonodavnim inicijativama, od kojih je najznačajnija reforma sustava zaštite industrijskog dizajna. Sukladno dinamici razvoja zakonodavnog okvira Europske unije provodit će se odgovarajuće stručne i zakonodavne aktivnosti na nacionalnoj razini.

U okviru provedbe Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja Vlade Republike Hrvats- ke, s ciljem unaprjeđenja poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj, odgovarajućom izmjenom propisa u 2021. godini pojednostavljen je dosadašnji dualni sustav plaćanja pristojbi i naknada troškova u području inte- lektualnog vlasništva ukidanjem obveze plaćanja pristojbi. Uz financijsko rasterećenje korisnika sustava zašti- te prava intelektualnog vlasništva, stvoreni su preduvjeti za lakšu digitalizaciju postupka plaćanja naknada te fleksibilniju buduću regulaciju naknada u smislu postizanja odgovarajućih proračunskih i društvenih ciljeva, kao i za jednostavnije uvođenje eura kao nacionalne valute u okviru ukupnih nacionalnih pripremnih aktivnosti koje se planiraju tijekom 2022. godine.

U kontekstu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava i unaprjeđenja učinkovitosti ulaganja u inovacijske ak- tivnosti jedan od najznačajnijih prioriteta DZIV-a i u 2022. godini je razvoj aktivnosti na jačanju kapaciteta po- duzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom osnažen komplementarnim aktivnostima i pro- jektima u okviru Mreže intelektualnog vlasništva Europske unije (European Union Intellectual Property Network (EUIPN)) te međunarodnim projektima suradnje. U tom kontekstu značajan prioritet predstavljat će i aktivnosti vezane uz potporu prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo.

Istaknuti prioritet i u 2022.godini bit će nastavak aktivnosti usmjerenih na strateški razvoj DZIV-a kao moder- ne, visokostručne i učinkovite organizacije odnosno daljnji razvoj organizacijskog i poslovnog sustava DZIV-a sukladno suvremenim standardima i trendovima razvoja javnih organizacija. U tom kontekstu u 2022. godini ističe se početak provedbe projekta unaprjeđenja korisničkih elektroničkih usluga u području zaštite žigova i industrijskog dizajna, u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo, kojim će se dosadašnje

jednostavne usluge podnošenje e-prijava za zaštitu prava razviti u cjelovitu („end-to-end“) uslugu vođenja

postupaka zaštite i održavanja u vrijednosti ovih prava elektroničkim putem.


Glavna ravnateljica


mr. sc. Ljiljana Kuterovac

 1. Uvod

  1. Djelokrug


   Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na predlaga- nje javnih politika u području razvoja sustava intelektualnog vlasništva; razvoj i pripremu propisa iz područja intelektualnog vlasništva; provedbu posebnih stručnih upravnih postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva – patenata i uporabnih modela, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zem- ljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti čija zaštita nije propisana posebnim zakonima, kao i izdavanje svje- dodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja; sudjelovanje u postupcima međunarodne registracije patenata, žigova i industrijskog dizajna sukladno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica; vođenje javnih registara industrijskog vlasništva i drugih pratećih registara; upravnu djelat- nost u području autorskog prava i srodnih prava - izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; vođenje evidencija o organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava te inspekcijski nadzor nad njihovim radom; međuresornu koordinaciju aktiv- nosti i statističkog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka vezanih uz ovlaš- tenje za zastupanje u području prava industrijskog vlasništva te druge prateće poslove vezane uz razvoj sus- tava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

   Zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama te organizacijama i stručnim tije- lima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva, posebice Svjetskoj organizaciji za intelektualno vla- sništvo, Europskoj organizaciji za patente i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, te obavlja up- ravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz pod- ručja intelektualnog vlasništva; pripremu stajališta i drugih dokumenata za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih organizacija te tijela Europske unije; poslove suradnje s međunarodnim i europskim organizacija- ma iz područja intelektualnog vlasništva te poslove suradnje s nacionalnim tijelima drugih država nadležnima za intelektualno vlasništvo.

   Zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj informacijskih sustava i baza podataka o intelek- tualnom vlasništvu te njihovo povezivanje, usklađivanje i razmjenu podataka s odgovarajućim nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavima; razvoj i pružanje informacijske i stručne potpore građanima i korisni- cima sustava zaštite intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih informacijskih servisa; razvoj i pružanje javnih specijalističkih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i provedbu obrazovnih programa i drugih oblika izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva; praćenje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim, kulturnim i društvenim sektorima; provedbu stručnih projekata iz područja intelek- tualnog vlasništva; promotivnu i izdavačku djelatnost u području intelektualnog vlasništva.

  2. Vizija


   Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.


  3. Misija


   Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.


 2. Kontekst

  Na provedbu plana rada u 2022. godini, kao i u prethodne dvije godine, utjecat će pandemija bolesti COVID- 19 no očekuje se da će taj utjecaj biti manje izražen, osim u slučaju da se pokrene novi globalni val rasta pandemije uslijed novih varijanti virusa.


  Globalni trendovi potražnje za zaštitom intelektualnog vlasništva pokazali su otpornost u okolnostima jednog od najznačajnijih gospodarskih poremećaja u novijoj povijesti uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19. Nakon manjeg pada godišnjeg globalnog broja prijava za zaštitu patenata u 2019. godini, u 2020. godini trendovi broja prijava za zaštitu svih prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva vratili su se na pret- hodno kontinuiranu međugodišnju krivulju rasta. U nedostatku globalnih podataka za 2021. godinu, trendovi broja prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva putem europskih sustava (europskog patenta, te žigova i registriranog dizajna Europske unije) u 2021. godini potvrđuju brzi oporavak broja prijava na pretpandemijske razine, a u području žigova čak i povećane međugodišnje stope rasta, koje se bilježe i na globalnoj razini. Trendovi kretanja broja prijava u nacionalnim postupcima zaštite i međunarodnim postupcima zaštite za Re- publiku Hrvatsku, koje provodi DZIV, usprkos brzom oporavku nacionalnog gospodarstva u 2021. godini ne slijede europske i globalne trendove, te se nakon značajnog pada godišnjeg broja prijava za zaštitu intelektu- alnog vlasništva u 2020. godini (osim za industrijski dizajn) usprkos određenom oporavku ni do kraja 2021. godini ne očekuje dosizanje pretpandemijskih razina. Obzirom na nedostatne stručne ljudske resursa DZIV-a kao rezultat dugogodišnjeg ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi, izostanak trendova rasta broja prijava u nacionalnim postupcima zaštite intelektualnog vlasništva i međunarodnim postupcima za Republiku Hrvats- ku omogućit će i u 2022. godini održavanje dostignute razine kvalitete i učinkovitosti provedbe tih postupaka u DZIV-u. U slučaju značajnijih povoljnih učinaka provedbe intenzivnih mjera na razini Europske unije i nacio- nalnih mjera za jačanje inovacijskih aktivnosti na rast broja prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva u pos- tupcima koje provodi DZIV, bit će potrebno žurno osigurati revitalizaciju stručnih ljudskih resursa DZIV-a koja je i dalje na kritično niskoj razini i dovodi u pitanje mogućnost ispunjenja misije DZIV-a.


  Nakon donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u listopadu 2021. godine kao ključnog instrumenta modernizacije nacionalnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama digita- liziranog i globaliziranog tržišta proizvoda kreativnih industrija, u 2022. godini preostalo je urediti preostala formalna pitanja (donošenje provedbenih akata, imenovanja stručnih tijela, izdavanje dopunskih odobrenja i sl.) no ključni izazov predstavljat će praktična provedba novih zakonskih rješenja. Glavnina novih zakonskih rješenja prepoznata je od strane zainteresiranih dionika kao značajan pozitivni iskorak te se očekuje njihov

  proaktivni angažman na njihovoj praktičnoj provedbi, no nekoliko prijepornih rješenja će moguće zahtijevati daljnji značajni stručni angažman DZIV-a, za koji također postoji manjak odgovarajućih specijalističkih ljudskih resursa.


  Dinamika i opseg aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore DZIV-a poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe, i u 2022. godini ovisit će u značajnoj mjeri o dinamici očekivane normalizacije gospodarskih, društvenih i obrazovnih aktivnosti sijedom suzbijanja pandemije bolesti COVID-19. S obzirom da je 2022. godina u Europskoj uniji proglašena godinom mladih, u provedbi navedenih aktivnosti posebna pozornost posvetit će se ovoj ciljnoj skupini. S obzirom da se 31. prosinca 2021. navršava 30 godina od formalne uspostave današnjeg DZIV-a kao temeljnog nacional- nog tijela nadležnog za područje zaštite intelektualnog vlasništva, sukladno epidemiološkoj situaciji razmotrit će se javno obilježavanje ove značajne obljetnice tijekom 2022. godine.


  Učinkovita provedba prava intelektualnog vlasništva u slučaju njihove povrede predstavlja značajan čimbenik sustava zaštite intelektualnog vlasništva, a posebno istaknuti aspekt provedbe prava intelektualnog vlasništva predstavlja borba protiv globalno rastuće trgovine krivotvorenim proizvodima koja ugrožavanjem zdravlja i sigurnosti potrošača te nanošenjem gospodarske štete legitimnim gospodarskim sektorima predstavlja rastući i društveno opasan problem. U kontekstu globalne pandemije bolesti COVID-19 i nedostatne raspoloživosti cjepiva borba protiv trgovine krivotvorenim lijekovima ima osobito istaknut značaj, te će DZIV- putem stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnje s dionicima u 2022. godini posvetiti osobitu paž- nju ovom aspektu provedbe prava intelektualnog vlasništva. Uz nastavak održavanja redovnih informativnih aktivnosti DZIV-a u području provedbe prava na koje epidemiološka situacija nije utjecala, u 2022. godini pla- nira se ponovna uspostava intenzivnije međuresorne i međunarodne suradnje u ovom području.


  U 2021. godini je i službeno donesena Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine kao hijerarhijski najviši dugoročni akt nacionalnog sustava strateškog planiranja, u kojoj u kontekstu razvojnih izazova i potencijala za rast prepoznata nužnost tehnološke modernizacije i povećanja produktivnosti hrvats- kog gospodarstva te otvorenost prema novim idejama i internacionalizaciji. U tom smislu prepoznata je potre- ba učinkovitosti u prihvaćanju promjena na tržištu i uvođenju novih tehnologija, kao i odlučnosti u izgradnji inovacijskog ekosustava u kojem inovacije postoje na svim razinama i doprinose orijentaciji na proizvodnju visokotehnoloških proizvoda. Prepoznato je da niska razina inovacija koje proizlaze iz istraživanja i razvoja odnosno inovacija koje su zaštićene vlasničkim pravima i patentima ograničava utjecaj rastućih poduzeća na povećanje ukupne produktivnosti, kao i da je ključno povećati ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj kako bi se ojačao kapacitet gospodarstva za iskorištavanje prilika na području digitalnoga gospodarstva i novog vala tehnološke transformacije i tehnološkog napretka. Slijedom toga se u Nacionalnoj razvojnoj stra- tegiji u okviru strateškog cilja »Konkurentno i inovativno gospodarstvo« predviđa niz prioriteta u provedbi javnih politika koji bi mogli imati značajan utjecaj na djelatnost DZIV-a u narednom razdoblju. To se osobito odnosi na prioritete u području razvoja globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije, razvoja poduzetniš- tva i obrta i razvoja znanosti i tehnologije, u kojima se prepoznaje važnost inovacija i učinkovite zaštite i up- ravljanja intelektualnim vlasništvom, a važnost osiguravanja adekvatne zaštite autorskih i srodnih prava u digitalnom okruženju prepoznata je i u kontekstu poticanja razvoja kulture i medija.


  U 2022. godini očekuje se donošenje podrednih dugoročnih i srednjoročnih nacionalnih akata strateškog planiranja (sektorskih strategija i nacionalnih planova) te će DZIV odgovarajuće uskladiti vlastite akte strateš- kog planiranja i aktivnosti kojima će u suradnji s drugim dionicima poduprijeti provedbu Nacionalne razvojne strategije.

 3. Organizacijska struktura


  image


  8

 4. Mjere i aktivnosti


Mjera 1.

Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

Svrha provedbe mjere

Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva te djelovanja jedinstvenog tržišta Europske unije

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prihoda nositelja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu


2.283.200,93 kn

(2019)


20% (2022)

Pokazatelj rezultata 2. Osiguravanje primjerene i razmjerne naknade autorima i izvođačima za

korištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi


137.960.610,09 kn

(2019)


5% (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Priprema i provedba postupka donošenja Pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog

ostvarivanja prava


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


22.2.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


Priprema i provedba postupka donošenja Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava


22.2.2022.


0

Stručna i administrativna potpora u postupku imenovanja Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava u novom mandatu te u obavljanju redovnih poslova Vijeća stručnjaka


31.12.2022.

Stručne, administrativno upravne i druge aktivnosti na uspostavi sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s novim Zakonom i Pravilnicima


31.12.2022.


Mjera 2.

Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

Svrha provedbe mjere

Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inicijativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Uspostavljanje pravnog okvira za upravljanje digitalnim podacima


(-) 2021


Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje nacionalnog stajališta u suradnji s dionicima (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Donošenje revidiranog propisa o zaštiti baza podataka


(-) 2021


Objavljen prijedlog propisa EU i utvrđivanje nacionalnog stajališta u suradnji s dionicima (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske na sastancima u donošenju prijedloga propisa koji uređuju upravljanje podacima na razini EU (Data Act)


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici Državnog proračuna


10.000,00


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske na sastancima u donošenju prijedloga revizije Direktive 96/9/EZ o bazama podataka


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.


10.000,00


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske na sastancima u donošenju prijedloga propisa koji uređuju upravljanje podacima i propisa koji revidira Direktivu 96/9/EZ o bazama podataka


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.9.2023.


10.000,00

Mjera 3.

Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva uz odgovarajuće formalno uređenje plaćanja naknada troškova postupaka i troškova stručnih usluga DZIV-a te izmjena pravnog okvira radi uvođenja eura

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima i zamjenik glavnog

ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata


Početna vrijednost


Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)


1999 (2019)


3% (2022)


Aktivnosti


Nadležnost


Rok


Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)


Iznos planiran u proračunu


Priprema nacrta Prijedloga izmjene i dopune uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog

vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo sukladno nacionalnim planovima za uvođenje eura


Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima i Kabinet glavnog ravnatelja;


30.6.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


0


Dovršetak prilagodbe korisničkih sadržaja na mrežnim stranicama i drugih korisničkih informacijskih materijala sukladno uvođenju eura, uključujući prijevod sadržaja na engleski jezik

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, prijevod: Samostalna službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.

Mjera 4.

Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske osigurat će se povoljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje patenta do objave podatka o priznanju patenta (u godini priznanja)


36,2 mjeseci (2019)


< 36,2 mjeseci (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Prosječno vrijeme od podnošenja prijave

žiga do registracije (u godini registracije)


6,4 mjeseci (2019)


<6,4 mjeseci (2022)

Pokazatelj rezultata 3.

Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


2,7 mjeseci (2019)


<2,7 mjeseci (2022)

Pokazatelj rezultata 4.

Postotak potvrđenih akata u upravnim sporovima u vezi postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva (u godini odluke)


89% (2020)


> 89% (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Kvalitetno provođenje postupka formalno- pravnog ispitivanja: prijava patenata i uporabnih modela, zahtjeva za upis europskih patenata u registar te zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti, u zadanom roku


Sektor za patente


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


2.600.000,00

Kvalitetna izrada izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i pisanih mišljenja o patentibilnosti te objava prijava patenata, u zadanom roku


31.12.2022.

Kvalitetno i ažurno provođenje postupka potpunog ispitivanja prijava prema ranije važećim propisima, u zadanom roku31.12.2022.Kvalitetno provođenje postupka priznanja konsenzualnog patenta prema ranije važećim propisima, u zadanom roku


31.12.2022.

Kvalitetno provođenje postupka registracije

uporabnog modela, u zadanom roku


31.12.2022.

Kvalitetno provođenje postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti kao i njenog produljenja, u zadanom roku


31.12.2022.

Kvalitetno provođenje postupka upisa europskih patenata u nacionalni registar, u zadanom roku


31.12.2022.

Kvalitetna obrada i prosljeđivanje nadležnim tijelima međunarodnih (PCT) i europskih prijava patenata te drugih podnesaka koji se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu


31.12.2022.

Kvalitetno provođenje postupka registracije topografija poluvodičkih proizvoda


31.12.2022.

Kvalitetno provođenje postupka poništaja prava iz nadležnosti Sektora (patent, uporabni model, svjedodžba o dodatnoj zaštiti), u zadanom roku


31.12.2022.

Ažurno praćenje održavanja i prestanka važenja prava te rješavanje ostalih zahtjeva koji se pojavljuju u svim postupcima iz nadležnosti Sektora


31.12.2022.

Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene međunarodnih propisa nužnih za provedbu međunarodne odnosno regionalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije)31.12.2022.Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH


Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.12.2022.

Održavanje dinamike i unaprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispitivanja žigova i industrijskog dizajna i rješavanja po očitovanju te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2022.


2.900.000,00

Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU-a


31.12.2022.

Održavanje dinamike rješavanja predmeta u postupku produljenja i upisa promjena u registar i izdavanje isprava te unaprjeđenje kvalitete rješavanja


31.12.2022.

Povećanje dinamike rješavanja i unaprjeđenje kvalitete rješavanja u dvostranačkim postupcima te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2022.


Ažuriranje elektroničkog izdanja klasifikacija žigova (11. izdanje Nicanske klasifikacije, verzija 11-2022.)


31.12.2022.


Implementacija aplikacije za elektroničko prosljeđivanje međunarodnih prijava žigova (Madridski sustav)31.12.2022.
Stručne aktivnosti na razvoju sustava zaštite izuma iz područja tehnike, uključujući europski i međunarodni pravni okvir

Sektor za patente, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.


Stručne aktivnosti na razvoju sustava zaštite žigova, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka, uključujući europski i međunarodni pravni okvir


Sektor za žigove i industrijski dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.

Mjera 5.

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

Svrha provedbe mjere

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u nacionalnim postupcima


1501 (2020)


5% (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u europskim postupcima


308 (2019)


2% (2022)

Pokazatelj rezultata 3.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u međunarodnim postupcima


230 (2019)


2% (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


100.000,00

Provođenje planiranih informativnih

aktivnosti, radionica i seminara za poduzetnike iz malih i srednjih te start-up poduzeća


31.12.2022.

Promotivne aktivnosti namijenjene malim,

srednjim i start-up poduzećima

31.12.2022.

Informacijsko-promotivne aktivnosti na gospodarskim i drugim javnim priredbama


31.12.2022.


Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva prilagođenih malim i srednjim te start-up poduzećima (IPD usluge)

Sektor za potporu

inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2022.Mjera 6.

Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

Svrha provedbe mjere

Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživanja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prijava patenata od strane javnih znanstvenoistraživačkih organizacija (ukupno nacionalni, europski i međunarodni postupak)


4 (2018)


10 (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti

za akademske (znanstveno-istraživačke) institucije


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


70.000,00

Provođenje projektnih aktivnosti u suradnji s europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva - usluge u okviru projekta PATLIB i Patent Lab namijenjene znanstvenoistraživačkim institucijama i sveučilištima


31.12.2022.

Provođenje suradničkih aktivnosti sa znanstvenoistraživačkim organizacijama, MZO-om i MINGOR-om


31.12.2022.

Mjera 7.

Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

Svrha provedbe mjere

Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih razina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vještina te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja/načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih godišnjim programom edukacije DZIV-a


0 (2020)


30 (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Broj visokoškolskih ustanova s redovnim programima izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


42 (2020)


47 (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje informativno-edukativnih

aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima,


Sektor za patente,


Sektor za žig i dizajn,


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


15.000,00

Revizija nacionalne provedbe programa za razvoj edukacije iz područja intelektualnog vlasništva u okviru projekta EUIPO-a


31.12.2022.

Promocija sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog djeci i mladima sukladno aktivnostima i inicijativama usmjerenim na mlade u okviru Europske godine mladih 2022


31.12.2022.

Revizija programa suradnje DZIV-a s visokoškolskim ustanovama i znanstvenoistraživačkim institucijama


31.12.2022.


Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti za akademske (znanstveno-istraživačke) institucije31.12.2022.
Mjera 8.

Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Svrha provedbe mjere

Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršavanja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja nadzora Carinske uprave

na unutarnjem tržištu


459 (2019)


20% (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Broj pravosudnih djelatnika obuhvaćenih godišnjim programima specijalističke izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


36 (2020)


50 (2022)

Pokazatelj rezultata 3.

Broj javnih promotivnih aktivnosti u vezi suzbijanja prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva


0 (2020)


2 (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Aktivnosti u cilju formalizacije nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


110.000,00

Aktivnosti na proširenju programa suradnje s Pravosudnom akademijom na specijalističkoj izobrazbi pravosudnih djelatnika


31.12.2022.

Administriranje i ažuriranje sadržaja internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu


31.12.2022.

Aktivnosti nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva putem društvenih mreža31.12.2022.Provedba izobrazbe za tijela državne uprave

Sektor za potporu

inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

31.12.2022.


Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i

zainteresiranu javnost


31.12.2022.

Mjera 9.

Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem

procesima

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog poslovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu i načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Uveden sustav upravljanja kvalitetom/sigurnosti


/ (2020)


Uveden sustav upravljanja informacijskom sigurnosti (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Udio e-prijava industrijskog vlasništva u ukupnom godišnjem broju prijava industrijskog vlasništva


36% (2019)


60% (2022)

Pokazatelj rezultata 3.

Stupanj digitalizacije ukupnog poslovanja

75% (2020)

90% (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Implementacija nove e-usluge podnošenja prijava žigova

u suradnji s EUIPO-om,

sukladno projektnom planu za 2022. godinu

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za žigove i dizajn


31.12.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


1.000.000,00

Nadogradnja postojeće usluge e-Prijava industrijskog vlasništva implementacijom digitalnih alata za državnu upravu (e-potpis, e-pristojbe i e-ovlaštenja)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2022.

Implementacija digitalnih alata za državnu upravu (e-potpis i e-pečat) u interne postupke


30.6.2022.


Unaprjeđenje i prilagodba ICT infrastrukture

u svrhu provedbe digitalne transformacije


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2022.


Unaprjeđenje sustava upravljanja podacima

sukladno projektnom planu za 2022. godinu


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2022.
Unaprjeđenje primjene politike otvorenih podataka sukladno projektnom planu za 2022

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektor za patente, Sektor za žigovi i industrijski dizajn


30.6.2022.


Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti (ISO 27001)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2022.


Unaprjeđenje/uspostava potpune elektroničke komunikacije Zavoda s korisnicima i sudovima

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektori za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.12.2022.


Unaprjeđenje sustava financijskog

upravljanja i kontrole

Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima


31.12.2022.

Mjera 10.

Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

Svrha provedbe mjere

Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa s visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne djelatnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Prosječan broj dana izobrazbe po

službeniku godišnje


2,5 (2018)


3,5 (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Broj novozaposlenih visokostručnih

zaposlenika


0 (2020)


4 (2022)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Izrada strateškog plana razvoja ljudskih resursa DZIV-a

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


30.6.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn

52 - Ostale pomoći i darovnice A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om.


200.000,00


Izrada i praćenje provedbe plana stručnog usavršavanja zaposlenika DZIV-a

Sektor za potporu inovativnim i kreativnim djelatnostima (izrada)


15.3.2022.

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (praćenje)


31.12.2022.

Uspostava revidiranog programa edukacije za novozaposlene službenike

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.1.2022.


Razvoj i provedba internih programa za razvoj profesionalne i korisnički usmjerene organizacijske kulture


Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


30.6.2022.

Mjera 11.

Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga


Svrha provedbe mjere

Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i potrebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.


Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja


Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost


Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici

DZIV-a


162.502 (2020)


5% (2022)


Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektualnog vlasništva


698 (2019)


3% (2022)


Pokazatelj rezultata 3.

Dodatne javne usluge obuhvaćene sustavom praćenja zadovoljstva korisnika

Usluge informacijskog centra i mrežna stranica (2020)


Postupci (nacionalni i međunarodni ) vezani uz zaštitu prava industrijskog vlasništva koje Zavod provodi


Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Ažuriranje i razvoj sadržaja internetskih stranica DZIV-a31.12.2022.Unaprjeđenje sadržaja o intelektualnom vlasništvu na kanalu You Tube dziv.HR


31.12.2022.

Razvoji i ažuriranje sadržaja o DZIV-u na portalu "Moja uprava" Središnjeg državnog portala i portalima drugih tijela i organizacija (europskih i međunarodnih)


31.12.2022.

Kvalitetno i učinkovito izdavanje stručnih i informativnih publikacija o intelektualnom vlasništvu


31.12.2022.

Pružanje stručne informacijske potpore korisnicima u području intelektualnog vlasništva temeljem upita


31.12.2022.

Praćenje zadovoljstva korisnika javnim pratećim uslugama DZIV- a i proširenje obuhvata sustava praćenja zadovoljstva korisnika na postupke priznanja industrijskog vlasništva31.12.2022.Pružanje stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava) na zahtjev korisnika


Sektor za patente, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2022.

Razvoj i unaprjeđenje stručnih usluga Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (uključujući projekt EPO-a na razvoju centara PATLIB)


31.12.2022.

Praćenje rada i suradnja s tijelima državne uprave vezano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vlasništva priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu


Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.

Uspostava programa za pripremu polaganja ispita za ovlaštene zastupnike


31.12.2022.

Unaprjeđenje sadržaja i redovito provođenje javnog lokaliziranog WIPO-ovog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima (Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove)


31.12.2022.

Promotivne aktivnosti namijenjene zainteresiranoj i stručnoj javnosti


31.12.2022.

Promotivne aktivnosti namijenjene ključnim korisnicima usluga DZIV-a i zastupnicima u području intelektualnog vlasništva31.12.2022.Provedba projekata suradnje s Europskom patentnom organizacijom (EPO), Europskim uredom za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), praćenje i priprema stručnih podloga i izvještaja, rad na uspostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definiranih aktivnosti


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2021.

Mjera 12.

Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Modernizacija i unaprjeđenje sustava intelektualnog vlasništva u skladu s gospodarskim, tehnološkim i društvenim razvojem

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente, načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn, voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i

međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Donošenje revidiranog propisa o zaštiti industrijskog dizajna


(-) (2022)


Objavljen prijedlog propisa EU-a i utvrđivanje nacionalnog stajališta u suradnji s dionicima (2022)

Pokazatelj rezultata 2.

Revizija sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja


(-) (2022)


Objavljen prijedlog propisa EU-a i utvrđivanje nacionalnog stajališta u suradnji s dionicima (2022)

Pokazatelj rezultata 3.

Status RH u sustavu jedinstvenog europskog patenta (UPC)


(-) (2022)

Uspostava nacionalne međuresorne radne grupe te utvrđivanje učinaka na nacionalnu industriju i druge

nacionalne dionike sustava

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije s dionicima i zastupanje interesa Republike Hrvatske u radu stručnih tijela EU-a u donošenju revidiranih propisa o zaštiti industrijskog dizajna na razini EU-a


Sektor za žigove i industrijski dizajn


Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.6.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Europskim uredom za žigove i dizajn


16.000,00

Utvrđivanje ključnih dionika u Republici Hrvatskoj iz mjerodavnih državnih i javnih tijela te relevantnih predstavnika industrije odnosno privatnog sektora i uspostava radne skupine za utvrđivanje stajališta o uspostavi jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti


Sektor za patente


Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko

pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2022.Praćenje, analiza i prip-rema stručnih konzultacija s radnom skupinom radi utvrđivanja stajališta, zastupanje interesa Re-publike Hrvatske na sas-tancima na razini EU-a; utvrđeno nacionalno stajalište o uspostavi jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti


31.12.2022.

Utvrđivanje ključnih dionika u Republici Hrvatskoj iz mjerodavnih državnih i javnih tijela te relevantnih predstavnika industrije odnosno privatnog sektora i uspostava radne skupine za utvrđivanje stajališta o pristupanju Republike Hrvatske sustavu jedinstvenog europskog patenta


30.06.2022.

Analiza i priprema stručnih podloga radi utvrđivanja učinaka mogućeg pristupanja Republike Hrvatske sustavu jedinstvenog europskog patenta


31.12.2022.