image


Godišnji plan rada

Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2023. godinu


Zagreb, prosinac 2022.

Sadržaj


Predgovor ........................................................................................................................

2

1. Uvod ..........................................................................................................................

3

a. Djelokrug .................................................................................................................

3

b. Vizija.........................................................................................................................

3

c. Misija .......................................................................................................................

3

2. Kontekst ....................................................................................................................

4

3. Organizacijska struktura ............................................................................................

7

4. Mjere i aktivnosti .......................................................................................................

8

Predgovor


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) temeljna je institucija nacionalnog sustava zaštite intelek- tualnog vlasništva i njegova institucionalna poveznica sa zajedničkim europskim i međunarodnim sustavom. U nadležnosti DZIV-a provedba je zakona koje čine osnovu nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasniš- tva te relevantnog zakonodavstva Europske unije, kao i provedba međunarodnih konvencija i ugovora u pod- ručju intelektualnog vlasništva kojima je Republika Hrvatska pristupila. Djelatnost DZIV-a obuhvaća i razvoj nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, prvenstveno razvoj zakonodavnog okvira, te sudjelovanje u razvoju zajedničkog sustava Europske unije kao i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.

Svrha sustava zaštite intelektualnog vlasništva je osigurati poticajno okruženje za inovativno i kreativno ljudsko stvaralaštvo koje svoje ideje pretvara u nove proizvode i tehnologije te umjetnička i druga kreativna djela, pokrećući tako zamašnjak gospodarskog, znanstvenotehnološkog, kulturnog i ukupnog društvenog raz- voja. Hrvatski nacionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva sastavni je dio sustava Europske unije kao jednog od najrazvijenijih sustava zaštite intelektualnog vlasništva na svijetu, no da bi zadržao svoju ulogu poticanja inovativnih i kreativnih djelatnosti taj sustav je potrebno kontinuirano usklađivati s tehnološkim i društvenim promjenama.

U 2023. godini očekuje se nastavak intenzivnih aktivnosti na daljnjim zakonodavnim inicijativama u okviru razvoja pravnog okvira zaštite intelektualnog vlasništva Europske unije te pratećih nezakonodavnih inicijativa. Najznačajniju zakonodavnu inicijativu predstavlja reforma sustava zaštite industrijskog dizajna, uz dovršetak uspostave sustava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije za obrtničke i industrijske proizvode i pokretanje zakonodavnih inicijativa vezanih uz licenciranje u području patenata. Sukladno dinamici aktivnosti na razvoju zakonodavnog okvira Europske unije provodit će se odgovarajuće stručne i zakonodav- ne aktivnosti na nacionalnoj razini.

Također, sredinom 2023. godine očekuje se početak funkcioniranja tzv. jedinstvenog patentnog sustava Europske unije, kao komplementarnog postojećem sustavu europskog patenta kao skupa pojedinačnih terito- rijalnih prava, te se očekuje se da će Republika Hrvatska na temelju uspostave međuresorne radne skupine i provedbe odgovarajućih analiza donijeti odluku o dinamici pristupanja ovom sustavu.

U kontekstu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava i unaprjeđenja učinkovitosti ulaganja u inovacijske aktivnosti jedan od najznačajnijih prioriteta DZIV-a i u 2023. godini je daljnji razvoj aktivnosti na jačanju kapa- citeta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom, osnažen komplementarnim aktivnos- tima i projektima u okviru Mreže intelektualnog vlasništva Europske unije (European Union Intellectual Pro- perty Network (EUIPN)) te međunarodnim projektima suradnje. U 2023. godini posebno se ističe daljnji razvoj djelovanja Fonda za mala i srednja poduzeća kao inicijative EU-a koju provodi Ured Europske unije za intelek- tualno vlasništvo (EUIPO) u suradnji s nacionalnim uredima (uključujući DZIV za Republiku Hrvatsku), a pu- tem koje se pruža financijska potpora malim i srednjim poduzećima putem vrijednosnih kupona (tzv. vaučera) za intelektualno vlasništvo u svrhu zaštite njihovih prava intelektualnog vlasništva. U 2023. godini djelovanje Fonda bit će intenzivirano kako bi se kompenzirali sadašnji negativni gospodarski trendovi u EU-u, uz prošire- nje opsega potpore za zaštitu europskog patenta i troškove analize patentnih informacija.

Istaknuti prioritet i u 2023.godini bit će nastavak aktivnosti usmjerenih na strateški razvoj DZIV-a kao mo- derne, visokostručne i učinkovite organizacije odnosno daljnji razvoj organizacijskog i poslovnog sustava DZIV-a sukladno suvremenim standardima i trendovima razvoja javnih organizacija. U tom kontekstu u 2023. godini ističe se dovršetak uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava digitalnog poslovanja u svim područjima poslovanja, dovršetak integracije informacijskog sustava DZIV-a u sustav državne informatičke infrastrukture, dovršetak uspostave cjelovitog sustava upravljanja informacijskom sigurnosti te daljnje proširenje i unaprjeđe- nje sustava upravljanja kvalitetom.

Glavna ravnateljica


mr. sc. Ljiljana Kuterovac

 1. Uvod


  1. Djelokrug


   Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na predlaganje javnih politika u području razvoja sustava intelektualnog vlasništva; razvoj i pripremu propisa iz područja inte- lektualnog vlasništva; provedbu posebnih stručnih upravnih postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva – patenata i uporabnih modela, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zem- ljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti čija zaštita nije propisana posebnim zakonima, kao i izdavanje svje- dodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja; sudjelovanje u postupcima međunarodne registracije patenata, žigova i industrijskog dizajna sukladno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica; vođenje javnih registara industrijskog vlasništva i drugih pratećih registara; upravnu djelat- nost u području autorskog prava i srodnih prava - izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; vođenje evidencija o organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava te inspekcijski nadzor nad njihovim radom; međuresornu koordinaciju aktiv- nosti i statističkog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka vezanih uz ovlaš- tenje za zastupanje u području prava industrijskog vlasništva te druge prateće poslove vezane uz razvoj sus- tava provedbe prava intelektualnog vlasništva.


   Zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama te organizacijama i stručnim tijeli- ma Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva, posebice Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlas- ništvo, Europskoj organizaciji za patente i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, te obavlja uprav- ne i stručne poslove koji se odnose na pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz podru- čja intelektualnog vlasništva; pripremu stajališta i drugih dokumenata za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih organizacija te tijela Europske unije; poslove suradnje s međunarodnim i europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva te poslove suradnje s nacionalnim tijelima drugih država nadležnima za intelektualno vlasništvo.


   Zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj informacijskih sustava i baza podataka o intelektu- alnom vlasništvu te njihovo povezivanje, usklađivanje i razmjenu podataka s odgovarajućim nacionalnim, me- đunarodnim i europskim sustavima; razvoj i pružanje informacijske i stručne potpore građanima i korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih informacijskih servisa; razvoj i pružanje javnih spe- cijalističkih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i provedbu obrazovnih programa i drugih oblika izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva; praćenje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u relevan- tnim gospodarskim, kulturnim i društvenim sektorima; provedbu stručnih projekata iz područja intelektualnog vlasništva; promotivnu i izdavačku djelatnost u području intelektualnog vlasništva.


  2. Vizija


   Vizija DZIV-a je visoko razvijen i učinkovit sustav zaštite intelektualnog vlasništva koji osigurava poticajno okruženje za razvoj inovacijskih i kreativnih djelatnosti koje doprinose gospodarskom, znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom napretku.


  3. Misija


   Misija je DZIV-a doprinijeti globalnoj konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te znanstvenotehnološkom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana putem priznavanja prava industrijskog vlasništva te nadziranja kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava; razvojem zakonodavstva i ukupnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim sudionicima sustava; pružanjem informacija i stručnih usluga te edukacije iz svog djelokruga; zastupanjem interesa Republike Hrvatske u stručnim tijelima Europske unije te europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva te razvojem i provedbom aktivnosti međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

 2. Kontekst


  Na provedbu plana rada u 2023. godini, kao i u prethodnom razdoblju, utjecat će neizvjesnost gospodar- skih i društvenih kretanja uslijed višestrukih globalnih kriza, osobito gospodarske i energetske krize u Europi izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu.


  Iako su globalni i europski trendovi potražnje za zaštitom intelektualnog vlasništva pokazali relativnu otpor- nost na gospodarske poremećaje uzrokovane globalnom pandemijom bolesti COVID-19, u 2022. godini u europskim trendovima potražnje zabilježena su znatnija odstupanja od očekivanih. Za razliku od 2021. godine u koje je zabilježen rekordni međugodišnji rast broja prijava za zaštitu žiga EU-a od 11.7 %, u 2022. godini zabilježen je potpuni preokret trenda i znatan međugodišnji pad broja istih prijava od -11.8 %1. Također, iako je broj prijava za zaštitu europskog patenta u 2022. godini zabilježio međugodišnji rast od 2.5 %2, broj prizna- tih europskih patenata zabilježio je izraziti pad od čak -25.7 %3. Navedena odstupanja u europskim trendovi- ma imala su neposredne posljedice kako na opseg i dinamiku poslova DZIV-a u području patenata, tako i na financijske rezultate (na transferne prihode i rashode DZIV-a temeljem obveza iz članstva Republike Hrvat- ske u Europskoj patentnoj organizaciji te na izostanak budućeg godišnjeg prihoda od naknade troškova za 2022. godinu središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država članica EU-a na temelju specifičnih zadaća koje oni izvršavaju kao funkcionalni dijelovi sustava žiga EU-a (tzv. offsetting)). Trendovi broja prijava u naci- onalnim postupcima zaštite intelektualnog vlasništva koje provodi DZIV u pravilu ne slijede europske i global- ne trendove te je u 2022. godini broj prijava za zaštitu izuma (ukupno patentom i korisnim modelom) u nacio- nalnom postupku zabilježio međugodišnji rast od 65 %, a broj prijava za zaštitu žiga od 11%4, što se tumači povoljnim gospodarskim kretanjima u Republici Hrvatskoj budući da ove postupke koriste prvenstveno nacio- nalni prijavitelji. U navedenim neizvjesnim okolnostima višestrukih globalnih kriza i njihovog utjecaja na gos- podarska i društvena kretanja nije moguće pouzdano planirati opseg poslova DZIV-a u području priznanja prava industrijskog vlasništva te bi znatnija odstupanja od broja prijava očekivanih u 2023. godini mogla utje- cati na rezultate rada u 2023. godini.


  Nedostatni stručni ljudski resursi u DZIV-u kao rezultat dugogodišnjeg ograničavanja zapošljavanja u jav- noj upravi također će utjecati na provedbu plana rada u 2023. godini. Iako je ograničenje zapošljavanja u dr- žavnoj službi u 2022. godini u određenoj mjeri ublaženo, isto je nastupilo u periodu visoke potražnje za rad- nom snagom u po osobnim primanjima konkurentnijem privatnom sektoru, što rezultira nemogućnošću prona- laženja odgovarajuće stručne radne snage za popunjavanje radnih mjesta u DZIV-u za koje postoji odgovara- juće odobrenje i financijska sredstva. Mogućnost pribavljanja dodatnih stručnih ljudskih resursa također će u znatnoj mjeri utjecati na rezultate rada u 2023. godini, osobito u najkritičnijim područjima djelatnosti DZIV-a.


  U Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine u kontekstu razvojnih izazova i po- tencijala za rast utvrđena je nužnost tehnološke modernizacije i povećanja produktivnosti hrvatskog gospo- darstva te otvorenost prema novim idejama i internacionalizaciji. Prepoznato je da niska razina inovacija koje proizlaze iz istraživanja i razvoja odnosno inovacija koje su zaštićene vlasničkim pravima i patentima ograni- čava utjecaj rastućih poduzeća na povećanje ukupne produktivnosti, kao i da je ključno povećati ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj kako bi se ojačao kapacitet gospodarstva za iskorištavanje prilika na području digitalnoga gospodarstva i novog vala tehnološke transformacije i tehnološkog napretka. Slijedom toga se u Nacionalnoj razvojnoj strategiji u okviru strateškog cilja »Konkurentno i inovativno gospodarstvo« predviđa niz prioriteta u provedbi javnih politika koji bi mogli imati značajan utjecaj na djelatnost DZIV-a u narednom razdoblju. To se osobito odnosi na prioritete u području razvoja globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije, razvoja poduzetništva i obrta i razvoja znanosti i tehnologije, u kojima se prepoznaje važ- nost inovacija i učinkovite zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, a važnost osiguravanja adekvatne zaštite autorskih i srodnih prava u digitalnom okruženju prepoznata je i u kontekstu poticanja razvoja kulture i medija.


  1 prema podacima u lipnju 2022.

  2 prema podacima za listopad 2022.

  3 prema podacima za listopad 2022.

  4 prema podacima za prva tri tromjesečja

  U 2023. godini očekuje se donošenje podrednih dugoročnih i srednjoročnih nacionalnih akata strateškog planiranja (sektorskih strategija i nacionalnih planova) te će DZIV odgovarajuće uskladiti vlastite akte strateš- kog planiranja i aktivnosti kojima će u suradnji s drugim dionicima poduprijeti provedbu Nacionalne razvojne strategije.


  U navedenom kontekstu dinamika i opseg aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore DZIV-a poduzetničkom i javnom znanstveno-istraživačkom sektoru radi učinkovite zaštite i upravljanja intelek- tualnim vlasništvom, kao i aktivnosti na uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe, u 2023. godini znatno će ovisiti o raspoloživim ljudskim resursima DZIV-a za te aktivnosti. Financijska potpora EU-a malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) putem vrijednosnih kupona (tzv. vaučera) za intelektualno vlas- ništvo za zaštitu njihovih prava intelektualnog vlasništva koju putem Fonda za mala i srednja poduzeća EU-a provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u suradnji s nacionalnim uredima država članica EU-a, uključujući DZIV, bit će intenzivirana kako bi se kompenzirali sadašnji negativni gospodarski trendovi u EU-u, uz proširenje opsega potpore za zaštitu europskog patenta i troškove analize patentnih informacija, te će DZIV odgovarajućim aktivnostima nastojati proširiti broj korisnika ovih potpora u Republici Hrvatskoj.


  U 2023. godini očekuje se nastavak intenzivnih aktivnosti na daljnjim zakonodavnim inicijativama u okviru razvoja pravnog okvira zaštite intelektualnog vlasništva Europske unije te pratećih nezakonodavnih inicijativa. Najznačajniju zakonodavnu inicijativu predstavlja reforma sustava zaštite industrijskog dizajna, uz dovršetak uspostave sustava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije za obrtničke i industrijske proizvode i pokretanje zakonodavnih inicijativa vezanih uz licenciranje u području patenata. Sukladno dinamici aktivnosti na razvoju zakonodavnog okvira Europske unije provodit će se odgovarajuće stručne i zakonodav- ne aktivnosti na nacionalnoj razini.

  Sredinom 2023. godine očekuje se početak funkcioniranja tzv. jedinstvenog patentnog sustava Europske unije koji uključuje novi institut europskog patenta s jedinstvenim učinkom u zemljama članicama EU-a koje sudjeluju u odgovarajućem mehanizmu pojačane suradnje kao i novi Jedinstveni patentni sud nadležan za ovaj patent te za postojeći europski patent. U početnoj fazi funkcioniranja sustava u njemu će sudjelovati 17 država članica EU-a koje su provele sve faze formalnog pristupanja sustavu, a očekuje se da će Republika Hrvatska na temelju uspostave međuresorne radne skupine i provedbe odgovarajućih analiza donijeti odluku o dinamici pristupanja ovom sustavu. Pri tome valja naglasiti da će nacionalni prijavitelji moći koristiti jedin- stveni patentni sustav neovisno o članstvu Republike Hrvatske u njemu.

  Učinkovita provedba prava intelektualnog vlasništva u slučaju njihove povrede predstavlja značajan čim- benik sustava zaštite intelektualnog vlasništva, a posebno istaknuti aspekt provedbe prava intelektualnog vlasništva predstavlja borba protiv globalno rastuće trgovine krivotvorenim proizvodima koja ugrožavanjem zdravlja i sigurnosti potrošača te nanošenjem gospodarske štete legitimnim gospodarskim sektorima preds- tavlja rastući i društveno opasan problem. Ukupni volumen zaplijenjenih krivotvorenih proizvoda na granicama i na unutarnjem tržištu EU-a u 2021. godini iznosio je približno 86 milijuna predmeta, što predstavlja međugo- dišnje povećanje od gotovo od 31 %. Od toga je približno 62 % predmeta zaplijenjeno na unutarnjem tržištu EU-a a ostatak na njenim granicama. S obzirom na navedene trendove, u 2023. godini planira se intenzivira- nje međuresorne i međunarodne suradnje u ovom području u koordinaciji DZIV-a.


  U kontekstu globalne digitalne transformacije poslovanja te ciljeva digitalizacije javne uprave, u 2023. go- dini planira se dovršetak uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava digitalnog poslovanja u svim područjima poslovanja DZIV-a, što će zahtijevati i promjene u određenim segmentima poslovanja (primjerice dostavi pis- mena u konvencionalnom obliku). U početnoj fazi prelazak na novi sustav izvjesno će uzrokovati određeno smanjenje učinkovitosti, koje će biti kompenzirano povećanom učinkovitosti nakon uhodavanja novog susta- va. Do kraja 2023. godine planira se dovršetak projekta uvođenja nove poboljšane usluge za elektroničko podnošenje prijave za registraciju žiga i industrijskog dizajna i druge povezane postupke, s integriranim zaje- dničkim e-uslugama javne uprave, kao i dovršetak projekta uvođenja sustava upravljanja informacijskom sigurnosti kao bitnom elementu digitalne transformacije poslovanja. Također, sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen u području postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva kao temeljnoj djelatnosti DZIV- a u 2023. godini proširit će se na daljnja područja poslovanja.

 3. Organizacijska struktura


  image


  6

 4. Mjere i aktivnosti


Mjera 1.

Reforma/modernizacija nacionalnog pravnog okvira zaštite autorskog i srodnih prava

Svrha provedbe mjere

Modernizacija sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog i globalno umreženog društva te djelovanja jedinstvenog tržišta EU

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prihoda nositelja prava od korištenja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu

2.283.200,93 kn/

303.032,84 EUR

(2019)


5%

Pokazatelj rezultata 2. Osiguravanje primjerene i razmjerne naknade autorima i izvođačima za

korištenje njihovih djela i fiksiranih izvedbi

137.960.610,09 kn/

18.310.519,62 EUR

(2019)


10%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Stručne, administrativnoupravne i druge aktivnosti na razvoju sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


57.665,05 EUR

Mjera 2.

Revizija pravnog okvira za zaštitu i upravljanje podacima

Svrha provedbe mjere

Zastupanje interesa RH u EU-u prilikom revizije Direktive 96/9/EZ o pravnoj zaštiti baza podataka i drugim inicijativama vezanim uz zaštitu i upravljanje podacima u kontekstu sustava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Uspostavljanje pravnog okvira za upravljanje digitalnim podacima


(-) 2021

Usuglašen prijedlog među zemljama članicama (u mjeri sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti EU)

Pokazatelj rezultata 2.

Donošenje revidiranog propisa o zaštiti baza podataka


(-) 2021

Usuglašen prijedlog među zemljama članicama (u mjeri i sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti EU)

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga, konzultacija s dionicima i zastupanje interesa RH na sastancima u donošenju prijedloga propisa koji uređuju upravljanje podacima na razini EU (Data Act), uključujući i baze podataka


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici

Državnog proračuna


42.465,18 EUR

Mjera 3.

Revizija pravnog okvira sustava plaćanja naknada u području intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Ukidanje plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva uz odgovarajuće formalno uređenje plaćanja naknada troškova postupaka i troškova stručnih usluga DZIV-a te izmjena pravnog okvira radi uvođenja eura

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata


Početna vrijednost


Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)


1999 (2019)


3%


Aktivnosti


Nadležnost


Rok


Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)


Iznos planiran u proračunu


Priprema nacrta Prijedloga izmjena i dopuna uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog

vlasništva i stručne usluge DZIV-a

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima, Kabinet glavnog ravnatelja; Sektor za patente, Sektor za žigove i industrijski dizajn, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu i Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove;


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


131.908,53 EUR

Mjera 4.

Osiguravanje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnom i učinkovitom provedbom nacionalnih te necentraliziranih europskih i međunarodnih postupaka za priznanje odnosno registraciju prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva na teritoriju RH osigurat će se povoljno poslovno okruženje za razvoj inovativnog gospodarstva i privlačenje stranih ulaganja

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente i načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje patenta do objave podatka o priznanju patenta (u godini priznanja)


36,2 mjeseci (2019)


< 36,2 mjeseci

Pokazatelj rezultata 2.

Prosječno vrijeme od podnošenja prijave

žiga do registracije (u godini registracije)


6,4 mjeseci (2019)


<6,4 mjeseci

Pokazatelj rezultata 3.

Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva do registracije industrijskog dizajna (u godini registracije)


2,7 mjeseci (2019)


<2,7 mjeseci

Pokazatelj rezultata 4.

Postotak potvrđenih akata u upravnim sporovima u vezi postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva (u godini odluke)


89% (2020)


> 89%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Kvalitetno provođenje postupka formalno- pravnog ispitivanja i objave u zadanom roku: prijava patenata i uporabnih modela, zahtjeva za upis europskih patenata u registar te zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti


Sektor za patente


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


1.094.348,17 EUR

Kvalitetno provođenje postupka supstancijalnog ispitivanja prijava u zadanom roku: izrada izvještaja o pretraživanju stanja tehnike, pisanih mišljenja o patentibilnosti te provođenje postupka potpunog ispitivanja prijava


31.12.2023..

Kvalitetno provođenje postupka registracije

uporabnog modela, u zadanom roku31.12.2023.Kvalitetno provođenje postupka supstancijalnog ispitivanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti kao i njenog produljenja, u zadanom roku


31.12.2023.

Kvalitetno provođenje postupka upisa europskih patenata u nacionalni registar, u zadanom roku


31.12.2023.

Kvalitetna obrada i prosljeđivanje nadležnim tijelima međunarodnih (PCT5) i europskih prijava patenata te drugih podnesaka koji se podnose DZIV-u kao prijamnom uredu


31.12.2023.

Kvalitetno provođenje postupka registracije

topografija poluvodičkih proizvoda

31.12.2023.

Kvalitetno provođenje postupka poništaja prava iz nadležnosti Sektora (patent, uporabni model, svjedodžba o dodatnoj zaštiti), u zadanom roku


31.12.2023.

Ažurno praćenje održavanja i prestanka važenja prava te rješavanje ostalih zahtjeva koji se pojavljuju u svim postupcima iz nadležnosti Sektora


31.12.2023.

Zakonodavne aktivnosti vezane uz promjene međunarodnih propisa nužnih za provedbu međunarodne odnosno regionalne zaštite patenata (priprema za objavu u Narodnim novinama izmjena i dopuna PCT Pravilnika i Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije)


31.12.2023.5 Patent Cooperation Treaty

Kvalitetno i učinkovito formalno ispitivanje nacionalnih prijava i zahtjeva za priznanje zaštite međunarodnih registracija žigova i industrijskog dizajna na teritoriju RH, u zadanim rokovima


Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.12.2023.Održavanje dinamike i unaprjeđenje kvalitete supstancijalnog ispitivanja žigova i industrijskog dizajna i rješavanja po očitovanju te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2023.


Održavanje kvalitete i učinkovitosti u obavljanju poslova u postupku međunarodne zaštite domaćih prijava žiga i rješavanja zahtjeva za transformaciju i konverziju žiga EU-a, u zadanim rokovima


31.12.2023.

Održavanje dinamike rješavanja predmeta u postupku produljenja i upisa promjena u registar i izdavanje isprava te unaprjeđenje kvalitete rješavanja


31.12.2023.

Povećanje dinamike rješavanja i unaprjeđenje kvalitete rješavanja u dvostranačkim postupcima te pravovremeno postupanje po okončanju drugostupanjskih postupaka


31.12.2023.


Objava elektroničkog izdanja klasifikacije žigova i industrijskog dizajna na hrvatskom jeziku, sukladno dinamici ažuriranja međunarodnih klasifikacija

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima i Sektor za žigove i industrijski dizajn


31.3.2023.

Mjera 5.

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora za upravljanje intelektualnim vlasništvom

Svrha provedbe mjere

Jačanje kapaciteta poduzetničkog sektora odnosno malih i srednjih poduzeća za učinkovitu zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom s ciljem povrata i osiguranja daljnjih ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti te jačanja konkurentnosti na tržištu kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u nacionalnim postupcima


1501 (2020)


5%

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u europskim postupcima


308 (2019)


5%

Pokazatelj rezultata 3.

Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u međunarodnim postupcima


230 (2019)


5%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Unaprjeđenje stručnih, informativnih i mrežnih sadržaja o intelektualnom vlasništvu namijenjenog korisnicima iz skupine malog i srednjeg poduzetništva


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


103.228,77 EUR

Provođenje planiranih informativnih i

promotivnih aktivnosti, radionica i seminara za poduzetnike, uključivo i mala i srednja te start-up poduzeća


31.12.2023.


Unaprjeđivanje provedbe usluga iz područja razvoja primjene intelektualnog vlasništva (usluge utvrđivanja potencijala za zaštitu intelektualnog vlasništva)

Sektor za potporu

inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2023.

Mjera 6.

Potpora prijenosu znanja iz javnog znanstvenoistraživačkog sektora u gospodarstvo

Svrha provedbe mjere

Bolje povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog i gospodarskog sektora radi stavljanja znanosti i istraživanja te visokog obrazovanja u funkciju stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz provedbu aktivnosti stručne, edukacijske, informacijske i projektne potpore u području zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje prijava patenata od strane javnih znanstvenoistraživačkih organizacija (ukupno nacionalni, europski i međunarodni postupak)


4 (2018)


15

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje planiranih obrazovnih aktivnosti

za akademske (znanstveno-istraživačke) institucije


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn


31.12.2032.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


103.228,77 EUR

Provođenje projektnih aktivnosti u suradnji s europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva - usluge u okviru projekta PATLIB6 i Patent Lab namijenjene znanstvenoistraživačkim institucijama i sveučilištima


31.12.2023.

Provođenje suradničkih aktivnosti sa znanstvenoistraživačkim organizacijama, MZO-om7 i MINGOR-om8


31.12.2023.


6 Mreža informacijskih centara za patente u okviru Europske patentne mreže
7 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

8 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Mjera 7.

Potpora uključivanju područja intelektualnog vlasništva u obrazovne programe

Svrha provedbe mjere

Uključivanje područja intelektualnog vlasništva u redovne obrazovne programe obrazovnih institucija svih razina, kao i u programe specijalističkog i cjeloživotnog obrazovanja u okviru razvoja poduzetničkih znanja i vještina te poštivanja prava intelektualnog vlasništva

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih godišnjim programom edukacije DZIV-a


0 (2020)


30

Pokazatelj rezultata 2.

Broj visokoškolskih ustanova s redovnim programima izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


42 (2020)


50

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Provođenje informativno-edukativnih aktivnosti o zaštiti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima,


Sektor za patente,


Sektor za žig i dizajn,


Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


110.828,70 EUR

Revizija nacionalne provedbe programa za razvoj edukacije iz područja intelektualnog vlasništva u okviru projekta EUIPO-a9


31.12.2023.

Analiza i revizija suradnje DZIV-a s visokoškolskim ustanovama i znanstvenoistraživačkim institucijama


31.12.2023.


9 Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office)


Mjera 8.

Potpora jačanju učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Svrha provedbe mjere

Pružanje stručne i organizacijske potpore međuresornoj koordinaciji i suradnji s dionicima te daljnjem razvoju specijalističkih znanja iz područja intelektualnog vlasništva u pravosudnim i upravnim tijelima nadležnima za provedbu prava, kao i njihovom sudjelovanju u europskim i međunarodnim programima stručnog usavršavanja te inicijativama i programima suradnje s ciljem daljnjeg jačanja učinkovitosti provedbe prava intelektualnog vlasništva i borbe protiv krivotvorenja i piratstva

Odgovornost za provedbu mjere

Zamjenik glavnog ravnatelja

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja nadzora Carinske uprave

na unutarnjem tržištu


459 (2019)


25%

Pokazatelj rezultata 2.

Broj pravosudnih djelatnika obuhvaćenih godišnjim programima specijalističke izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva


36 (2020)


50

Pokazatelj rezultata 3.

Broj javnih promotivnih aktivnosti u vezi suzbijanja prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva


0 (2020)


2

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Aktivnosti u cilju formalizacije nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


59.351,11 EUR

Aktivnosti na proširenju programa suradnje s Pravosudnom akademijom na specijalističkoj izobrazbi pravosudnih djelatnika


31.12.2023.

Administriranje i ažuriranje sadržaja internetske stranice i društvenih mreža Stop krivotvorinama i piratstvu u okviru nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva


31.12.2023.

Provedba izobrazbe za tijela državne uprave

Sektor za potporu inovacijskim i

31.12.2023.


Provedba promotivnih aktivnosti za stručnu i

zainteresiranu javnost

kreativnim

djelatnostima, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.Mjera 9.

Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem

procesima

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava intelektualnog vlasništva i ukupnog poslovanja te dovršetak digitalne transformacije poslovanja.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za digitalno poslovanje i kvalitetu i načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Uveden sustav upravljanja kvalitetom/sigurnosti


/ (2020)


Sustav uveden u općim poslovnim funkcijama

Pokazatelj rezultata 2.

Udio e-prijava industrijskog vlasništva u ukupnom godišnjem broju prijava industrijskog vlasništva


36% (2019)


80%

Pokazatelj rezultata 3.

Stupanj digitalizacije ukupnog poslovanja

75% (2020)

95%

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Nastavak implementacije nove e-usluge podnošenja prijava žigova

u suradnji s EUIPO-om

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za žigove i dizajn


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


1.199.043,21 EUR


Analiza izvedivosti uvođenja EUIPO-vih informatičkih alata za povećanje učinkovitosti postupka ispitivanja žigova

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za žigove i dizajn


31.12.2023.


Prelazak na novi EPO-ov10 alat za pretraživanje stanja tehnike u patentnim postupcima ispitivanja (Common Search Tool)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za patente


31.12.2023.


10 Europski patentni ured (European Patent Office)


Povezivanje na WIPO-ov elektronički sustav za razmjenu dokumenata o prioritetu prijava (DAS)

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu,

Sektor za patente i Sektor za žigove i dizajn


31.12.2023.Nadogradnja postojeće usluge e-Prijava industrijskog vlasništva implementacijom zajedničkih digitalnih alata za javnu upravu kroz SDURDD-ov11 projekt e.Standard (e- potpis, e-ovlaštenja, e-poslovanje)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2023.


Aktivnosti razvoja i unaprjeđenja sustava

digitalnog uredskog poslovanja DZIV-a


31.12.2023.

Nastavak prilagodbe ICT infrastrukture u svrhu provedbe digitalne transformacije migracijom na Centar dijeljenih usluga (CDU)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2023.


Izrada strateškog dokumenta unaprjeđenja sustava upravljanja podacima


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2023.


Aktivnosti na unaprjeđenju primjene politike otvorenih podataka

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu, Sektor za patente, Sektor za žigovi i industrijski dizajn


30.6.2023.

Nastavak uspostave i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti (ISO 27001)


Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


31.12.2023.


11 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva


Aktivnosti na proširenju opsega sustava upravljanja kvalitetom


Aktivnosti na unaprjeđenju sustava financijskog upravljanja i kontrole

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima


31.12.2023.


Implementacija digitalnog alata (aplikacije) za upravljanje ljudskim potencijalima

Sektor za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima i

Sektor za digitalno poslovanje i kvalitetu


30.9.2023.Mjera 10.

Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima

Svrha provedbe mjere

Osiguravanje kvalitetnih ljudskih resursa s visoko razvijenim kompetencijama za obavljanje visokostručne djelatnosti zaštite intelektualnog vlasništva i općih poslovnih funkcija.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za planske, financijske i pravne poslove te poslove upravljanja ljudskim resursima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Prosječan broj dana izobrazbe po

službeniku godišnje


2,5 (2018)


4

Pokazatelj rezultata 2.

Broj novozaposlenih visokostručnih

zaposlenika


0 (2020)


3

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Provedba strateškog plana razvoja ljudskih resursa DZIV-a

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.12.2023.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om

43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo

52 - Ostale pomoći i darovnice A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om.


108.848,31 EUR


Provedba programa za razvoj profesionalne

i korisnički usmjerene organizacijske kulture

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.10.2023.


Izrada i praćenje provedbe plana stručnog

usavršavanja zaposlenika DZIV-a

Sektor za potporu inovativnim i kreativnim djelatnostima (izrada)


15.3.2023.

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima (praćenje)


31.12.2023.


Provedba programa edukacije za novozaposlene službenike

Služba za pravne i opće poslove te poslove upravljanja ljudskim potencijalima


31.1.2023.

Mjera 11.

Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i građanima te ostalim korisnicima usluga

Svrha provedbe mjere

Razvoj nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva usklađen s relevantnim razvojnim ciljevima i potrebama dionika te učinkovito upravljanje javnim resursima.

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Povećanje broja posjeta mrežnoj stranici

DZIV-a


162.502 (2020)


5%

Pokazatelj rezultata 2.

Povećanje broja objava u medijima iz područja intelektualnog vlasništva


698 (2019)


3%

Pokazatelj rezultata 3.

Dodatne javne usluge obuhvaćene sustavom praćenja zadovoljstva korisnika

Usluge informacijskog centra i mrežna stranica (2020)


Obuhvaćene e-usluge za podnošenje prijave i druge povezane postupke za priznanje/registraciju prava industrijskog vlasništva i e-registre

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu

Ažuriranje i razvoj sadržaja internetskih stranica i društvenih mreža DZIV-a


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2023.366.390,27 EUR


Razvoji i ažuriranje sadržaja o DZIV-u na portalu e-Građani te portalima europskih i međunarodnih organizacija i


31.12.2023.

Pružanje stručne informacijske potpore korisnicima u području intelektualnog vlasništva temeljem upita


31.12.2023.

Praćenje zadovoljstva korisnika uslugama informacijskog centra DZIV-a (INCENTIV-a), postupcima priznanja industrijskog vlasništva te proširenje obuhvata sustava praćenja zadovoljstva korisnika na e-usluge i za podnošenje prijave i druge povezane postupke za priznanje/registraciju prava industrijskog vlasništva i e-registre intelektualnog vlasništva


31.12.2023.


Pružanje stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom industrijskom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava) na zahtjev korisnika


Sektor za patente, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima


31.12.2023.
Razvoj i unaprjeđenje stručnih usluga Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo


31.12.2023.

Praćenje rada i suradnja s tijelima državne uprave vezano uz zaštitu, provedbu i primjenu prava intelektualnog vlasništva priprema stručnih podloga i izvještaja za potrebe sudjelovanja u radu


Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.


Uspostava programa za pripremu polaganja ispita za ovlaštene zastupnike


31.12.2023.

Unaprjeđenje sadržaja i redovito provođenje javnog lokaliziranog WIPO-ovog12 Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu (DLHR-101) u organizaciji Zavoda


Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima (Sudjeluju: Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove)


31.12.2023.

Promotivne aktivnosti namijenjene

zainteresiranoj i stručnoj javnosti

31.12.2023.


Promotivne aktivnosti namijenjene ključnim korisnicima usluga DZIV-a i zastupnicima u području intelektualnog vlasništva


31.12.2023.12 Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization)


Provedba projekata suradnje s EPO-om, EUIPO-om i WIPO-om, praćenje i priprema stručnih podloga i izvještaja, rad na uspostavi okvira za bilateralnu suradnju i provedba njima definiranih aktivnosti

Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Sektor za patente, Sektor za žigove i dizajn, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.Mjera 12.

Razvoj pravnog okvira sustava zaštite intelektualnog vlasništva

Svrha provedbe mjere

Modernizacija i unaprjeđenje sustava intelektualnog vlasništva u skladu s gospodarskim, tehnološkim i društvenim razvojem

Odgovornost za provedbu mjere

Načelnik Sektora za patente, načelnik Sektora za žigove i industrijski dizajn, voditelj Samostalne službe za autorsko pravo te europske i

međunarodne poslove

Pokazatelji rezultata

Početna vrijednost

Ciljna vrijednost

Pokazatelj rezultata 1.

Donošenje revidiranog propisa o zaštiti industrijskog dizajna


(-) (2022)

Usuglašen prijedlog među zemljama članicama i donošenje revidiranog propisa EU-a o zaštiti dizajna (u mjeri sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti Europske unije)

Pokazatelj rezultata 2.

Revizija sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja


(-) (2022)

Usuglašen prijedlog među zemljama članicama i donošenje revidiranog propisa EU-a o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja (u mjeri sukladno statusu zakonodavnih aktivnosti Europske unije)

Pokazatelj rezultata 3.

Status RH u sustavu jedinstvenog europskog patenta (UPC)


(-) (2022)

Priprema podloga za odluku o statusu RH u sustavu jedinstvenog europskog patenta (UPC) i (ovisno o odluci) pokretanje postupka za pristupanje UPC-u

Aktivnosti

Nadležnost

Rok

Izvor financiranja

(aktivnost u Proračunu)

Iznos planiran u proračunu


Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije s dionicima i zastupanje interesa RH u radu stručnih tijela EU-a u donošenju revidiranih propisa o zaštiti industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode, kao i odgovarajuće stručne aktivnosti


Sektor za žigove i industrijski dizajn


Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


30.6.2022.


11-Opći prihodi i primici A763000 Administracija i upravljanje DZIV-om


43 – Ostali prihodi za posebne namjene

T763005 Suradnja DZIV-a s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo


403.016,15 EUR


Uspostava radne skupine za utvrđivanje učinaka i pripremu stajališta RH o uspostavi jedinstvene svjedodžbe o dodatnoj zaštiti


Sektor za patente


Suradnja sa Samostalnom službom za autorsko

pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.
Uspostava radne skupine za utvrđivanje učinaka i pripremu stajališta o pristupanju RH sustavu jedinstvenog europskog patenta


31.12.2023.

Praćenje, analiza i priprema stručnih podloga i nacionalnih stajališta, konzultacije s dionicima i zastupanje interesa RH u radu stručnih tijela EU-a u donošenju inicijativa iz područja patenata

Sektor za patente, Samostalna služba za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove


31.12.2023.Revizija propisa o zastupanju stranaka u postupcima u području industrijskog vlasništva sukladno europskom pravnom okviru31.12.2023.