ZAKON O ZAŠTITI

TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI

TOPOGRAFIJA

POLUVODIČKIH

PROIZVODA*/**/***/****

NN 173/2003, 31. 10. 2003. (u primjeni 01. 01. 2004.)

*NN 76/2007, 23. 07. 2007. (u primjeni od 31. 07. 2007.)

**NN 30/2009, 09. 03. 2009. (u primjeni od 17. 03. 2009.)

***NN 49/2011, 29. 04. 2011. (u primjeni od 07. 05. 2011.)

image

****NN 46/2018, 18. 05. 2018. (u primjeni od 26. 05. 2018.)


image

Zagreb, svibanj 2018.

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA

POLUVODIČKIH PROIZVODA


 1. OPĆE ODREDBE


  PREDMET ZAŠTITE


  Članak 1.

  Ovim se Zakonom uređuje zaštita topografija poluvodičkih proizvoda.


  ODREĐENJE POJMOVA


  Članak 2. Za potrebe ovoga Zakona:

  1. Poluvodički proizvod označava završni ili prijelazni oblik bilo kojeg proizvoda:

   1. koji se sastoji od materijala koji uključuje sloj poluvodljivog materijala, i

   2. koji ima jedan ili više drugih slojeva sastavljenih od vodljivog, izolacijskog ili poluvodljivog materijala razmještenih u skladu s unaprijed utvrđenim trodimen- zionalnim uzorkom, i

   3. koji je namijenjen izvođenju elektroničke funkcije, isključivo ili zajedno s drugim funkcijama.

  2. Topografija poluvodičkog proizvoda (u daljnjem tekstu: topografija) označava niz odgovarajućih slika, koja je nepromjenljivo oblikovana ili kodirana na bilo koji način, i:

   1. koja predstavlja trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih je poluvodički proizvod sastavljen, i

   2. u kojem nizu svaka slika prikazuje uzorak ili dio uzorka površine poluvodičkog proizvoda na bilo kojem stupnju njegove izradbe.

  3. Komercijalno iskorištavanje topografije označava prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili bilo koji drugi način komercijalne distribucije topografije, uključujući i nuđenje u te svrhe. Prvo komercijalno iskorištavanje topografije ne uključuje njeno iskorištavanje pod uvjetima povjerljivosti ako se njena daljnja distribucija ne vrši trećim osobama.


 2. UVJETI ZAŠTITE I PRAVO NA ZAŠTITU


  UVJETI ZAŠTITE


  Članak 3.

  1. U skladu s odredbama ovoga Zakona topografija se štiti isključivim pravima ako je rezultat vlastitoga intelektualnog napora njezina stvaratelja i ako nije uobičajena u industriji poluvodiča.

  2. Ako se topografija sastoji od elemenata koji su uobičajeni u industriji poluvodiča, ona se štiti samo u opsegu u kojem kombinacija takvih elemenata, uzevši u cjelini, ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.


  image

  NN 173/2003 (u primjeni od 01.01.2004.)

  PRAVO NA ZAŠTITU


  Članak 4.

  1. Pravo na zaštitu topografije imaju fizičke osobe koje su njezini stvaratelji. Kada je više osoba zajednički stvorilo topografiju, pravo na zaštitu imaju svi stvaratelji zajedno.

  2. Kada je topografija stvorena u radnom odnosu, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaratelja topografije, ako ugovorom o radu nije drukčije određeno.

  3. Kada je topografija stvorena na temelju ugovora različitog od ugovora o radu, pravo na zaštitu ima stran- ka tog ugovora koja je topografiju naručila, ako takvim ugovorom nije drukčije određeno.

  4. Kada je topografija stvorena u skladu sa stavkom

   1. i 3. ovoga članka, pravo na zaštitu imaju:

    1. fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvat- ske ili na teritoriju Republike Hrvatske imaju prebivalište ili uobičajeno boravište,

    2. trgovačka društva i druge pravne osobe koje imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

  5. Pravo na zaštitu također pripada pravnim sljednicima osoba navedenih u stavku 1. – 4. ovoga članka.


  Članak 5.

  Strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske uživaju zaštitu predviđenu ovim Zakonom, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku ili iz primjene načela uzajamnosti.


 3. POSTUPAK ZA REGISTRACIJU


  ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPKU PRED ZAVODOM


  Članak 6.

  1. Postupak za registraciju i proglašenje ništavim rješenja o registraciji topografije provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod).

  2. Protiv odluka Zavoda nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

  3. Za pojedina pitanja iz postupka koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.


  PODNOŠENJE PRIJAVE TOPOGRAFIJE


  Članak 7.

  1. Postupak za registraciju topografije pokreće se prijavom koji sadržava zahtjev za registraciju topografije


   3

   i druge bitne sastojke propisane ovim Zakonom (u daljnjem tekstu: prijava topografije).

  2. Prijava topografije treba sadržavati:

   1. zahtjev za registraciju topografije, koji mora jasno i sažeto označavati topografiju navođenjem naziva topografije ili pobližim označavanjem područja poluvodičkog proizvoda,

   2. podatke dostatne za utvrđivanje tko je podnositelj

    prijave,

   3. podatke dostatne za uspostavu veze s podnositeljem prijave ili njegovim zastupnikom, ako ga ima, poštom,

   4. pisanu izjavu o datumu prve komercijalne uporabe ako je taj datum nastupio prije datuma podnošenja prijave,

   5. podatke i priloge koji identificiraju topografiju:

   1. nacrti ili fotografije planova za proizvodnju poluvodičkog proizvoda, ili

   2. nacrti ili fotografije planova ili njihovih dijelova za proizvodnju poluvodičkog proizvoda, ili

   3. nacrti ili fotografije pojedinačnih slojeva poluvodičkog proizvoda.

  3. Materijalu iz stavka 2. točke e) ovoga članka mogu se priložiti: nosači podataka, njihovi ispisi, poluvodički proizvod za čiju topografiju je registracija zahtijevana, ili potanak opis.

  4. Za svaku pojedinu topografiju podnosi se

   posebna prijava.

  5. Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, donosi pravilnik kojim se uređuje oblik prijave te način popunjavanja i podnošenja prijave.


  Članak 8.

  1. Podnositelj prijave topografije ima pravo pojedini od potrebnih materijala ili bilo koji njegov dio označiti kao poslovnu tajnu, u kojem slučaju ti dijelovi neće biti dostupni javnosti.

  2. Sud može naložiti otkrivanje materijala iz stavka

  1. ovoga članka i to samo osobama koje su uključene u spor koji se odnosi na valjanost ili povredu isključivih prava iz članka 14. ovoga Zakona.


   ISPITIVANJE PRIJAVE TOPOGRAFIJE


   Članak 9.

   1. Zavod ispituje sadržava li prijava topografije sve elemente iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona.

   2. Ako prijava ne sadrži sve elemente iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, Zavod će pozvati podnositelja prijave da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od tri mjeseca.

   3. Ako podnositelj prijave ukloni sve nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, datum primitka uredne prijave smatra se datumom podnošenja prijave.

   4. Ako podnositelj prijave ne ukloni sve nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod odbacuje prijavu zaključkom.

  REGISTRACIJA I OBJAVA

  REGISTRIRANE TOPOGRAFIJE


  Članak 10.

  1. Ako prijava sadrži sve elemente iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, Zavod izdaje podnositelju prijave rješenje o registraciji topografije.

  2. Topografija se upisuje u registar topografija i podaci iz registra objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.


  REGISTAR TOPOGRAFIJA


  Članak 11.

  1. Registar topografija vodi Zavod.

  2. Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan.

  3. U registar topografija za svaku topografiju upisuju se sljedeći podaci:

   1. registarski broj topografije,

   2. datum podnošenja prijave,

   3. datum i broj rješenja o upisu u registar,

   4. naziv topografije,

   5. podaci o podnositelju prijave: prezime i ime te prebivalište, državljanstvo, ako je riječ o fizičkoj osobi, odnosno naziv i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi, pri čemu podaci za pravne osobe moraju biti suglasni s podacima iz sudskog registra,

   6. podaci o stvaratelju: prezime i ime te naziv, pri čemu je dovoljan navod mjesta i države,

   7. datum prvoga komercijalnog iskorištavanja topografije, ako je topografija već bila komercijalno iskorištavana,

   8. podaci o zastupniku, ako postoji,

   9. podaci o promjenama koje se odnose na: prijenos prava, licenciju, proglašavanje ništavim, prestanak vrijednosti i druge promjene koje su bitne za pravni status registrirane topografije.

  4. Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, donosi pravilnik kojim se propisuje obrazac registra i način vođenja registra topografija.


  PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA


  Članak 12.

  1. Za radnje poduzete u upravnom postupku za registraciju topografije plaća se upravna pristojba i naknada troškova postupka u skladu s posebnim propisima.

  2. Ako propisana upravna pristojba i naknada troškova nije plaćena u propisanom roku, prijava se smatra povučenom.


  PROGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA

  O REGISTRACIJI TOPOGRAFIJE


  Članak 13.

  1. Rješenje o registraciji topografije proglašava se ništavim ako se utvrdi:

   1. da topografija ne udovoljava uvjetima iz članka

    3. stavka 1. ovoga Zakona,


    4

   2. da je prijava podnesena od strane fizičke ili pravne osobe koja nema pravo na zaštitu,

   3. da prijava nije podnesena u roku iz članka 19. ovoga Zakona,

   4. da na temelju planova koji se odnose na registriranu topografiju nije moguća njena identifikacija.

  2. Postupak za proglašavanje ništavim rješenja o registraciji topografije može pokrenuti Zavod po službenoj dužnosti ili na prijedlog fizičke ili pravne osobe ili državnog odvjetnika zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka, i to za cijelo vrijeme trajanja vrijednosti topografije.


 4. UČINCI ZAŠTITE I OGRANIČENJA


  ISKLJUČIVA PRAVA


  Članak 14.

  1. Isključiva prava iz članka 3. ovoga Zakona uključuju pravo davanja odobrenja ili zabranjivanja bilo koje od sljedećih radnji:

   1. umnožavanje topografije,

   2. uvoz, prodaju ili druge načine stavljanja u promet topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog korištenjem zaštićene topografije, kao i proizvoda u koji je ugrađen poluvodički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju.

  2. Isključiva prava iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se ni na koji koncept, postupak, sustav, tehniku proizvodnje topografije ili informaciju sadržanu u topografiji, nego samo na topografiju kao takvu.


  OGRANIČENJA ISKLJUČIVIH PRAVA


  Članak 15.

  Bez odobrenja nositelja isključivih prava iz zaštićene topografije, dopušteno je sljedeće:

  1. umnožavanje zaštićene topografije za osobne potrebe u nekomercijalne svrhe,

  2. umnožavanje zaštićene topografije u svrhu analiziranja, procjene ili učenja o konceptima, procesima, sustavima ili tehnikama sadržanima u topografiji, ili same topografije,

  3. komercijalno iskorištavanje nove topografije stvorene na temelju proučavanja i analize zaštićene topografije koja je rezultat stvarateljevoga intelektualnog napora i koja nije uobičajena u industriji poluvodiča.


  Članak 16.

  1. Osoba koja prilikom stjecanja poluvodičkog proizvoda nije znala ili nije imala razloga vjerovati da je riječ o proizvodu na kojemu postoje isključiva prava iz zaštićene topografije, ne može se spriječiti u komercijalnom iskorištavanju toga proizvoda.

  2. Za komercijalno iskorištavanje poluvodičkog proizvoda koje uslijedi nakon što je osoba iz stavka 1. ovoga članka saznala ili je imala opravdanog razloga vjerovati da se radi o proizvodu na kojemu postoje isključiva prava iz zaštićene topografije, odgovarajuću naknadu određuje sud, osim ako stranke ne riješe

   spor putem pregovora, posredovanjem ili obvezujućom odlukom arbitraže.

  3. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na pravne sljednike osobe koja je stekla poluvodički proizvod na kojemu postoje isključiva prava iz zaštićene topografije.


  ISCRPLJENJE PRAVA


  Članak 17.

  Iscrpljenje isključivih prava na davanje odobrenja ili zabranjivanje radnji navedenih u članku 14. stavku 1. ovoga Zakona nastupa u trenutku stavljanja zaštićene topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog korištenjem zaštićene topografije na tržište Republike Hrvatske od strane nositelja isključivih prava iz zaštićene topografije ili uz njegovo odobrenje.


 5. TRAJANJE ISKLJUČIVIH PRAVA


  NASTANAK ISKLJUČIVIH PRAVA


  Članak 18.

  Isključiva prava iz zaštićene topografije nastaju nastupom ranijeg od sljedećih datuma:

  1. datuma prvoga komercijalnog iskorištavanja topografije bilo gdje u svijetu, ili

  2. datuma podnošenja prijave za registraciju

  topografije Zavodu.


  PRESTANAK ISKLJUČIVIH PRAVA


  Članak 19.

  1. Isključiva prava prestaju vrijediti istekom roka od 10 godina računajući od nastupa ranijeg od sljedećih datuma:

   1. kraja kalendarske godine u kojoj se topografija počela prvi put komercijalno iskorištavati bilo gdje u svijetu, ili

   2. kraja kalendarske godine u kojoj je podnesena uredna prijava za registraciju topografije.

  2. Ako topografija nije bila komercijalno iskorištavana bilo gdje u svijetu, isključiva prava istječu nakon isteka 15 godina od dana njezinoga prvog fiksiranja ili kodiranja, ako u tom roku ne bude podnesena uredna prijava za njezinu registraciju.


  Članak 20.

  Prijava za registraciju topografije ne može se podnijeti nakon isteka roka od dvije godine od datuma početka prvoga komercijalnog iskorištavanja topografije.


  OZNAČAVANJE TOPOGRAFIJE


  Članak 21.

  Za vrijeme trajanja isključivih prava, nositelj registrirane topografije ima pravo poluvodički proizvod koji je proizveden korištenjem registrirane topografije, označavati velikim slovom »T«.


  5

 6. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA


  Članak 22.

  1. Nositelj isključivih prava iz zaštićene topografije čija su prava povrijeđena može zahtijevati, uz naknadu štete, i poduzimanje mjera radi sprječavanja daljnjega povređivanja svojih isključivih prava.

  2. Osoba koja povređuje isključiva prava koja proizlaze iz zaštićene topografije odgovara za štetu prema općim načelima o naknadi štete.

  3. Odredba iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na pravne slijednike nositelja zaštićene topografije.


 7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 23.

Odredbe Zakona o patentima koje se odnose na zastupanje, nositelje zajedničkog prava, postupak za proglašenje ništavim, rokove za podnošenje tužbe zbog povrede prava, prijenos prava, licencne ugovore, primjenjuju se na odgovarajući način na topografije poluvodičkih proizvoda koje su predmet uređivanja

ovoga Zakona.


Članak 24.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se samo na topografije nastale nakon njegova stupanja na snagu.


Članak 25.

Pravilnik kojim se uređuju pitanja iz članka 7. stavka

 1. i članka 11. stavka 4. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, do početka primjene ovoga Zakona.


  Članak 26.

  Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova (»Narodne novine«, br. 78/99. i 127/99.).


  Članak 27.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.  6

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI

  TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA*


  Članak 1.

  U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih pro- iz-voda (»Narodne novine«, br. 173/03.) u članku 4. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

  »(5) Kada ne postoji pravo na zaštitu prema drugim odredbama ovoga članka, pravo na zaštitu topografije imaju i osobe iz stavka 4. točke a) i točke b) ovoga članka, ako su:

  1. na teritoriju Republike Hrvatske prve gospodarski iskorištavale topografiju koja nije do tada bila predme- tom gospodarskog iskorištavanja igdje u svijetu, i

  2. u Europskoj uniji bile isključivo ovlaštene na gospodarsko iskorištavanje topografije od strane osobe koja je imala pravo njome raspolagati.« U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.


Članak 2. Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Zavod provodi upravni postupak za registraciju topografije, za proglašenje ništavim rješenja o registraciji topografije te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite topografija poluvodičkih proizvoda.

 1. Protiv upravnih akata koje Zavod donosi u prvom stupnju dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Žalbeno vijeće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 2. Za pojedina pitanja iz postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka koja nisu uređena ovim Zakonom, primje- njuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 3. Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.«


Članak 3.

U članku 11. stavak 4. briše se.


Članak 4.

U članku 12. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Ako propisana upravna pristojba i naknada troškova nije plaćena u propisanom roku, prijava se smatra povučenom.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za podnošenje žalbe plaća se upravna pristojba i naknada troškova u skladu s posebnim propisom. Ako propisana upravna pristojba i naknada troškova nije plaćena prije isteka roka za žalbu, smatra se da žalba nije podnesena.«


Članak 5. Članak 17. mijenja se i glasi:

»Stavljanjem u promet od strane nositelja isključivih prava iz zaštićene topografije ili uz njegovu izričitu suglasnost, na području Republike Hrvatske, odnosno nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske


image

*NN 76/2007 (u primjeni od 31.07.2007.)

unije na području neke od država Europske unije odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru, zaštićene topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog korištenjem zaštićene topografije, iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske isključiva prava koja proizlaze iz zaštićene topografije.«


Članak 6. Članak 23. mijenja se i glasi:

»OdredbeZakonaopatentukojeseodnosenazastupa- nje, nositelje zajedničkog prava, postupak za progla-še- nje ništavim, podnošenje tužbe zbog povrede prava, zahtjev za utvrđenjem i zahtjev za prestankom povrede, zahtjev za naknadom štete, postupak povodom povrede prava, druga pitanja vezana uz građanskopravnu zaštitu prava, prijenos prava, ugovore o licenciji, žalbu, postupak povodom žalbe, žalbena vijeća te upravni spor, primje- njuju se na odgovarajući način na topografije poluvodičkih proizvoda koje su predmet uređivanja ovoga Zakona.«


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 7.

Na postupke koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vode zbog zaštite prava koja proizlaze iz registrirane topografije poluvodičkog proizvoda dovršit će se prema odredbama Zakona koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 8.

Pravilnik iz članka 25. Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03.) uskladit će s odredbama ovoga Zakona ministar nad-le- žan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:


7

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI

TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA**


Članak 1.

U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvo- da (»Narodne novine«, br. 173/03. i 76/07.) u članku 14. stavku 1. točki b) riječi: »uvoz, prodaju ili druge načine stavljanja u promet« zamjenjuju se riječima: »komerci- jalno iskorištavanje ili uvoz za te svrhe«.


Članak 2. Članak 17. mijenja se i glasi:

»Isključiva prava na davanje odobrenja ili zabranu radnji iz članka 14. stavka 1. točke b) ovoga Zakona iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske nakon što je zaštićenu topografiju ili poluvodički proizvod koji je proizveden korištenjem zaštićene topografije stavila u promet na području Republike Hrvatske, odnosno

nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na području neke od država Europske unije, odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europ- skom ekonomskom prostoru, osoba koja je ovlaštena odobriti komercijalno iskorištavanje topografije ili netko drugi uz njezinu suglasnost.«


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


image

**NN 30/2009 (u primjeni od 17. 03. 2009.)

8

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI

TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA***Članak 1.

U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03. i 76/07.) u članku 6. stavku 2. riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.


Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi: »pozvati podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom naložiti podnositelju«.


U stavku 4. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.


Članak 3.

U članku 12. stavku 1. druga rečenica briše se. U stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.image

***NN 49/2011 (u primjeni od 07. 05. 2011.)

9

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI

TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA****Članak 1.

U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za registraciju topografije, za proglašenje ništavim rješenja o registraciji topografije te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite topografija poluvodičkih proizvoda.

 1. Protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

 2. Postupak iz stavka 2. ovoga članka je hitan.«.


Članak 2.

U članku 12. stavak 2. briše se.


Članak 3.

U članku 23. iza riječi: »licenciji« brišu se zarez i riječi: »žalbu, postupak povodom žalbe, žalbena vijeća«..


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 4.

Ministar nadležan za nadzor nad radom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo uskladit će Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 72/04., 117/07. i 43/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 5.

 1. Upravni postupci započeti po odredbama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.) u kojima je Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao tijelo prvog stupnja donio rješenje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

 2. Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva osnovana i imenovana temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.) nastavljaju s radom sukladno odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona dok svi upravni postupci iz stavka 1. ovoga članka ne budu pravomoćno riješeni, nakon čega prestaju s radom.

 3. U slučaju da zbog razrješenja predsjednika ili članova Žalbenih vijeća iz stavka 2. ovoga članka ne bude moguće odrediti Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbi, iznimno se može provesti postupak izbora i imenovanja predsjednika ili potrebnog broja članova Žalbenih vijeća sukladno odredbama Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.), za potrebe rješavanja predmeta iz stavka 1. ovoga članka.


Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.image

****NN 46/2018 (u primjeni od 26. 05. 2018.)

10