Međunarodni ugovori

 

Međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka

 

UGOVOR

STUPANJE NA SNAGU - OBJAVA

     

1

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891.)

8. listopada 1991. - Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99
Tekst Sporazuma objavljen u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/08 

2

Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova(1989) i Izmjene i dopune Protokola

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/03, 18/03 i 12/08 - hrvatska verzija
2 a

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989) and Amendments to the Protocol

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/03, 18/03 i 12/08 - engleska verzija
3

Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/08, 09/09 i 02/16 - hrvatska verzija
3 a

Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement and Amendments to the Common Regulations

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/08, 09/09 i 02/16 - engleska verzija
3 b Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 14. listopada 2015. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/17
3 c Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 11. listopada 2016. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/17
4

Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum

1. siječnja 2008., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/08

5

Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova (1957.)

8. listopada 1991. - tekst Sporazuma nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

6

Bečki sporazum o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (Beč 1973, izmijenjen i dopunjen 1985)

stupio na snagu 9. svibnja 2006., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 9/04

7

Ugovor o pravu žiga (Ženeva, 1994)

stupio na snagu 4. srpnja 2006., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 9/04

8

Singapurski ugovor o pravu žiga (2006.)

13. travnja 2011., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 09/10