Program posebnog dijela državnog stručnog ispita

Člankom 4.a Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“ 61/06, 145/12, 1/14, 11/15) (dalje u tekstu: „Uredba“) svakom državnom tijelu propisana je obveza objavljivanja dijela programa posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na njegov djelokrug te objavljivanja ažuriranih pravnih izvora i literature za polaganje državnog stručnog ispita.

Sukladno članku 4.a Uredbe, Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja zaštite intelektualnog vlasništva.