Pravo organizacija za emitiranje

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima organizacija za emitiranje je pravna osoba koja poduzima inicijativu te ima uredničku odgovornost za sastavljanje, raspoređivanje i emitiranje, uključujući prijenos izravnim protokom, programa kojeg prenosi programski signal.

Predmet zaštite prava organizacije za emitiranje je programski signal

Programski signal je televizijski ili radijski signal koji prenosi neki sadržaj i koji je namijenjen prijamu za javnost, bežično (uključujući satelit) ili putem žica.

Isključiva prava organizacija za emitiranje odnose se na:
– fiksiranje svojih nefiksiranih programskih signala
– umnožavanje svojih fiksiranih programskih signala
– distribuiranje svojih fiksiranih programskih signala, osim iznajmljivanja i javne posudbe 
– emitiranje svojih programskih signala
– reemitiranje svojih programskih signala
– prijenos svojih programskih signala izravnim protokom
– javno priopćavanje svojih programskih signala emitiranih, reemitiranih, prenesenih izravnim protokom ili učinjenih dostupnim javnosti, ako je takvo priopćavanje pristupačno javnosti uz plaćanje ulaznice
– činjenje dostupnim javnosti svojih programskih signala
– priopćavanje javnosti svojih programskih signala, uključujući činjenje dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge 
– priopćavanje javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti programskim signalima koje su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta.

Organizacija za emitiranje ima isključiva prava i na svojim pratećim internetskim uslugama.

Kabelski ili drugi operator koji samo reemitira programske signale ili ih samo priopćava javnosti izravnim protokom nije organizacija za emitiranje. Također, ne smatra se organizacijom za emitiranje subjekt koji prenosi program isključivo putem računalnih mreža i nema uredničku odgovornost za sastavljanje, raspoređivanje i emitiranje programa.

Pravo organizacija za emitiranje traje 50 godina računajući od prvog emitiranja programskog signala ili od prvog prenošenja izravnim protokom programskog signala, bez obzira na to je li ono bilo bežično ili putem žica.