Najčešća pitanja

1. Što je sve potrebno za podnošenje prijave patenta?

Za podnošenje prijave patenta, Zavodu je potrebno dostaviti popunjen P-1 obrazac, dokaz o uplati troškova postupka i upravnih pristojbi i tekst prijave koji je u skladu s čl. 5. do 8. Pravilnika o patentu. Patentna prijava sadrži opis izuma, patentne zahtjeve i sažetak te crteže ako se na njih poziva u opisu izuma. Za pomoć možete pogledati primjer ispravno popunjenog obrasca P-1, primjer uplatnica troškova postupka i upravnih pristojbi, primjer uredno napisane prijave patenta za jedan izmišljeni izum te primjere europskih patentnih prijava iz publikacije „Kako ostvariti europski patent“.
Bitno je naglasiti da se nakon podnošenja prijave patenta opis izuma ne smije mijenjati na način da se promjenama izlazi iz opsega zaštite, zahtijevanog prvobitno podnesenom prijavom, stoga je iznimno važno da izum bude dovoljno opširno opisan već pri podnošenju prijave.

2. Koliki su troškovi postupka zaštite i održavanja patenta?

Prilikom podnošenja prijave patenta potrebno je uplatiti 100 kn upravne pristojbe i 1200 kn naknade troškova. Troškovi objave prijave patenta i održavanja patenta prve dvije godine uključeni su u ovu cijenu. Nakon objave slijedi postupak ispitivanja čiji troškovi, ovisno o odabiru ispitivanja, mogu iznositi 3900 kn, 2000 kn ili 1000 kn, a upravne pristojbe istim slijedom 100 kn, 80 kn ili 60 kn.
Ako se prizna patent, nositelj prava dužan je svake godine uplaćivati naknadu troškova održavanja. Prikaz troškova i njihov slijed u postupku priznanja i održavanja patenta nalazi se u „Popisu osnovnih troškova postupka za priznanje i održavanje patenta“.

3. Koliko dugo traje postupak priznanja patenta?

Postupak priznanja patenta započinje podnošenjem prijave Zavodu. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja teče zakonsko razdoblje od 18 mjeseci tijekom kojeg se tehnički sadržaj prijave čuva u tajnosti. U navedenom razdoblju provodi se formalna provjera patentne prijave čime se utvrđuje ispunjava li prijava sve zakonske uvjete za objavu. Ako uvjeti nisu ispunjeni, Zavod poziva prijavitelja da u zakonskom roku ukloni nedostatke. Prijava se nakon 18 mjesečnog razdoblja objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva, i nakon objave je dostupna u bazi podataka na web stranici Zavoda.
Nakon objave, prijavitelj se mora odlučiti kojim će putem ostvariti zaštitu:

 • provedbom postupka potpunog ispitivanja ili
 • bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (priznanjem konsenzualnog patenta)
 • Iako postupak priznanja patenta može potrajati nekoliko godina, važno je napomenuti da se zaštita uvjetno ostvaruje utvrđivanjem datuma podnošenja prijave patenta. Ako se patent prizna provedbom postupka potpunog ispitivanja dobivena zaštita traje 20 godina, a ako se patent prizna bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) dobivena zaštita traje 10 godina, počevši od utvrđenog datuma podnošenja. 

 

4. Može li se patentom zaštititi software ili web-stranice?

Software (programska/računalna podrška) kao takav ili web-stranice ne mogu se zaštititi patentom. Računalni programi kao takvi ne smatraju se izumima (čl. 5, st. 6.,  točka 5. Zakona o patentu), jer ne sadrže tehničku suštinu. Računalni programi spadaju u autorska djela, te su zaštićeni prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Poglavlje 8.). Izgled web-stranice može se štititi temeljem Zakona o industrijskom dizajnu.

5. Može li se ideja štititi patentom?

Ideja se ne može štititi patentom, a također niti bilo kojim drugim oblikom zaštite intelektualnog vlasništva. Idejom se smatra ono što je još uvijek u glavi inovatora. Tek kada ideja bude razrađena i ostvarena na neki način, može se pokušati štititi ostvarenje te ideje.Dakle, patentom se ne štiti ideja nego konkretno rješenje nekog tehničkog problema za čiju je razradu uložen intelektualni napor.

6. Po kojoj osnovi se ostvaruje pravo na oslobađanje ili umanjenje plaćanja pristojbi i troškova?

Plaćanje pristojbi i troškova postupka obuhvaćeno je:

 1. Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva i
 2. Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

U navedenim aktima opisane su kategorije osoba u postupku koje su djelomično ili potpuno oslobođene plaćanja navedenih stavki. Tako će podnositelj prijave patenta koji npr. dostavi dokaz o statusu umirovljenika biti potpuno oslobođen plaćanja upravnih pristojbi i djelomično (75% popusta) naknade troškova.
Osim oslobađanja pojedinih kategorija osoba u postupku, niža cijena podnošenja patentne prijave može se ostvariti i ako je podnositelj i izumitelj jedna te ista osoba, te dodatno ako je prijava osim u pisanom dostavljena i u elektroničkom obliku. Izračun osnovnih troškova prikazan je ovdje.
Primjer:

 • Podnositelj patentne prijave treba platiti 100 kn upravne pristojbe i 1200 kn naknade troškova.
 • Podnositelj je ujedno i izumitelj pa se iznosi umanjuju za 50%, odnosno 50 kn upravne pristojbe i 600 kn naknade troškova.
 • Nadalje, prijava je osim u papirnatom obliku i na CD-u pa se naknada troškova umanjuje za dodatnih 50%, odnosno prijavitelj treba platiti 50 kn upravne pristojbe i 300 kn naknade troškova.
 • Također, prijavitelj je dostavio dokaz o umirovljeničkom statusu, čime je oslobođen u cijelosti od plaćanja upravne pristojbe, a naknada troškova umanjuje se za još 75%, odnosno prijavitelj je dužan uplatiti samo 75 kn naknade troškova.

Ako je podnositelj obuhvaćen određenom kategorijom mora pri podnošenju prijave dostaviti dokaz o navedenom statusu. Poželjno je dostaviti i ispunjen Zahtjev za oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi i/ili posebnih troškova postupka. Također se može pogledati letak u kojem su prikazane ispravno popunjene uplatnice za podnošenje prijave patenta.

7. Koje se sve intelektualne tvorevine ne smatraju izumima?

Prema čl. 5, st. 6, točka 5 Zakona o patentu, ne smatraju se izumima osobito:

 • otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode,
 • estetske tvorevine,
 • pravila, upute i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova,
 • prikazivanje informacija i
 • računalni programi

Navedeni predmeti ili aktivnosti isključuju se od patentibilnosti samo u onoj mjeri u kojoj bi se prijava patenta odnosila na te predmete ili aktivnosti kao takve. Patentibilni izumi mogu biti iz bilo kojeg područja tehnike, moraju biti novi, imati inventivnu razinu i industrijsku primjenljivost (u skladu sa čl. 5, st. 1 Zakona o patentu).

8. Može li se patentom zaštititi poslovna metoda ili način poslovanja?

Poslovna metoda (engl. bussiness method) ili način poslovanja ne može se zaštititi ni patentom, niti je obuhvaćeno Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Poslovna metoda ne može se zaštititi patentom zato što se ne smatra izumom (prema čl. 5, st. 6, Zakona o patentu). Poslovne metode spadaju u nezaštićene tvorevine (prema čl. 8. st. 1 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima), jer su predmetom autorskog prava izražaji, a ne ideje, postupci, metode rada ili matematički koncepti kao takvi.

9. Može li se patentom zaštititi projekt, manifestacija, kviz, pravila igre, TV emisija ili program podučavanja?

Projekt, manifestacija, kviz, pravila igre ili program podučavanja ne mogu se štititi patentom. Ime ili naziv projekta, manifestacije, kviza, pravila igre ili programa podučavanja mogu se zaštititi temeljem Zakona o žigu.

10. Može li se patentom štititi proizvod koji se ne prodaje u Hrvatskoj?

Prije svega, treba razlikovati proizvod koji je na tržištu,  od kategorije proizvoda kao predmeta zaštite patentom. Proizvod kao kategorija patentne zaštite tj. izum može se štititi patentom samo ako je njegova tehnička suština nova, inventivna i industrijski primjenjiva. Novost izuma procjenjuje se na globalnoj razini, pa tako izum neće biti nov ako je njegova tehnička suština razotkrivena prije podnošenja prijave patenta: u bilo kojoj državi, na bilo kojem jeziku, u pisanom ili izgovorenom obliku. Definicija novosti izuma također je dostupna i u čl. 8. Zakona o patentu. O postupku procjene novosti i inventivnosti izuma možete pročitati u Priručniku za pretraživanje i ispitivanje u području patenata.

11. Kako saznati postoji li nešto slično vlastitom izumu?

Sličnost nekog izuma može se provjeriti pretraživanjem baza patentnih dokumenata. Najčešće se koriste besplatne patentne baze, kao što su registar Zavoda i hr.esp@cenet.com. Osim samostalnog pretraživanja dostupne su i profesionalne usluge pretraživanja patentnih baza podataka, koje se mogu zatražiti u INCENTIV-u.

12. Može li se patentom zaštititi tradicionalni proizvod ili postupak?

U svojoj suštini tradicija znači prenošenje znanja, spoznaja i običaja s generacije na generaciju. Slijedom toga i tradicionalni proizvodi su proizvodi koji su generacijama prisutni i poznati na određenom području ili u određenoj sredini i njihova tehnička suština je najčešće poznata velikom broju ljudi. Ako je tehnička suština izuma bila dostupna javnosti prije podnošenja prijave patenta tada zaštita patentom nije moguća. Određeni tradicionalni proizvodi ili postupci mogu se zaštititi na temelju Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga.

 
Najčešća pitanja o međunarodnoj prijavi patenta (PCT)

1. Tko može biti podnositelj međunarodne prijave?

Podnositelj međunarodne prijave može biti fizička osoba koja ima u Republici Hrvatskoj (u nastavku RH) stalno prebivalište ili je državljanin RH, ali i pravna osoba, koja ima sjedište na teritoriju RH. Ako postoje dva ili više podnositelja, barem jedan od njih mora imati prebivalište/sjedište na teritoriju RH ili biti državljanin RH.

2. Gdje podnijeti PCT prijavu?

PCT prijava se može podnijeti prijamnom uredu:

 • DZIV - PCT/RO, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, ili
 • WIPO, The International Bureau - PCT/RO, 34, Chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland.

 

3. Što treba sadržavati međunarodna prijava (PCT prijava)?

Međunarodna prijava se podnosi na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku i sadrži: Zahtjev ("Request" - obrazac PCT/RO/101) za podnošenje međunarodne prijave, opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže (ako ih prijava ima). Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku, podnositelj mora Prijamnom uredu dostaviti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik u roku od mjesec dana od međunarodnog datuma podnošenja.

4. Kako se podnosi zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje?

Zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje ("Demand" - obrazac PCT/IPEA/401) se podnosi zasebno od međunarodne prijave. Manipulativna pristojba i pristojba za međunarodno prethodno ispitivanje plaća se neposredno na jedan od bankovnih računa Europskog patentnog ureda korištenjem obrasca EPOForm1010. Zahtjev za prethodno ispitivanje - obrazac PCT/IPEA/401 - podnosi se direktno Europskom patentnom uredu, a može se podnijeti i Prijamnom uredu DZIV-a.

Obrazac PCT/IPEA/401 podnosi se na slijedeću adresu:

The European Patent Office  
D-80298 Munich

5. Kako se podnosi PCT prijava u elektroničkom obliku korištenjem ePCT-a?

Od 1. ožujka 2018. g. Prijamnom uredu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo može se podnijeti međunarodna prijava (obrazac PCT/RO/101) patenta u elektroničkom obliku korištenjem ePCT-a. Potrebno je:

 • Ispuniti obrazac za prijavu neposredno na vašem računalu;
 • Priložiti opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže ako ih prijava sadrži u PDF ili XML formatu;
 • Potpisati se i podnijeti svoju prijavu u elektronskom obliku

Telefonska podrška dostupna je na +41 22 338 9523.

PCT e-služba za pomoć dostupna je od ponedjeljka do petka, od 9:00h do 18:00h po srednjoeuropskom vremenu. Uvijek se nastoji odgovoriti na pitanja u roku od jednog radnog dana. Molimo vas da primite na znanje da je služba za pomoć zatvorena subotom i nedjeljom, kao i neradnim danima u WIPO-u koji su dostupni ovdje.

6. Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja u vezi međunarodne PCT prijave?

Za razna pitanja i pomoć u vezi PCT postupka možete se obratiti na Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV:

telefon: 01/ 6109 825
faks: 01/ 6112 017
El. pošta: info@dziv.hr

 

Ispiši stranicu