Institucije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

Ministarstvo unutarnjih poslova (policija) prikuplja obavijesti vezane uz povrede prava intelektualnog vlasništva, te ako postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni progon vrši po službenoj dužnosti, poduzima odgovarajuće mjere i postupke (prikupljanje potrebnih obavijesti od fizičkih i pravnih osoba, te dokumentacije i drugih dokaznih materijala, kao i  poduzimanje određenih hitnih istražnih radnji, kao što je pretraga stana, pretraga računala i sl.). U slučaju postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo kojim se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, MUP upućuje kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.


Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH)

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ovlašteno je progoniti počinitelje kaznenih djela za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti. DORH poduzima potrebne radnje radi otkrivanja kaznenih djela i pronalaženja počinitelja, zaprima kaznene prijave, razmatra njihov sadržaj, prikuplja dodatne potrebne obavijesti, a nakon provedenog postupka donosi odluku povodom kaznene prijave te podiže i zastupa optužnicu.


Ministarstvo financija

Od 1. siječnja 2014. godine poslove Državnog inspektorata koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 148/13), preuzelo je Ministarstvo financija. Sukladno navedenom Ministarstvo financija nadzire primjenu propisa iz područja intelektualnog  vlasništva na tržištu provodeći inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti, te temeljem prijava koje podnose fizičke i pravne osobe. U inspekcijskom postupku može se izvršiti privremeno oduzimanje predmeta, ako se utvrdi da se u prometu nalazi roba kojom se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, a u slučaju sumnje na povredu, može se izuzeti uzorak spornih proizvoda, koji se dostavlja na ispitivanje ovlaštenoj instituciji. Ako se utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa o intelektualnom vlasništvu počinjen prekršaj, podnijet će se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno podnijeti će se kaznene prijava, ako postoji osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela. 

    
Carinska uprava Republike Hrvatske (CURH)

Carinska uprava Republike Hrvatske pokreće carinske mjere za zaštitu prava intelektualnog vlasništva  po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva nositelja prava. Carinske mjere provode se u skladu s Uredbom o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva. Navedene mjere uključuju provjeru i privremeno zadržavanje robe pod sumnjom do okončavanja odgovarajućih postupaka, te nadzor nad uništavanjem robe  za koju se propisanim postupkom utvrdi  da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva. U provedbi odgovarajućih mjera Carinska služba surađuje s drugim državnim institucijama nadležnim za provedbu prava intelektualnog vlasništva, posebno s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim inspektoratom.


Sudovi

(I) Sudska nadležnost u građanskopravnim postupcima

Građanskopravnu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u prvom stupnju provode četiri trgovačka suda, sa sjedištem u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
Visoki trgovački sud nadležan je za postupanje u drugom stupnju.

(II) Sudska nadležnost u kaznenim postupcima

Za postupanje u kaznenim predmetima zbog kaznenih djela čije je obilježje povreda prava intelektualnog vlasništva nadležni su u prvom stupnju općinski sudovi.
U drugom stupnju nadležni su županijski sudovi.

(III) Sudska nadležnost u prekršajnim postupcima

Prekršajnopravnu zaštitu prava intelektualnog vlasništva provode u prvom stupnju prekršajni sudovi.
U drugom stupnju nadležan je Visoki prekršajni sud.

(IV) Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata o priznanju/registraciji prava industrijskoga vlasništva

Od 1. lipnja 2008. godine u postupcima priznanja/registracije prava industrijskoga vlasništva koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo uveden je drugostupanjski postupak, odnosno protiv upravnih akata Zavoda stranke mogu uložiti žalbu Žalbenom vijeću u području prava industrijskoga vlasništva.
Protiv odluke Žalbenoga vijeća stranke mogu pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe, nadležnom upravnom sudu. Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je Zakonom o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12) i drugim posebnim zakonima propisano da ih rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Upravni sud Republike Hrvatske od 1. siječnja 2012. godine nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske.
Upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava. O žalbama protiv presuda upravnih sudova odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske.
 

Ispiši stranicu