Druga prava autora

Osim uvriježene i osnovne podjele sadržaja autorskog prava na imovinska prava autora i moralna prava autora postoje i tzv. druga prava autora, prava koja nose obilježja i imovinskih i moralnih prava, a ne mogu se svrstati ni u jednu od navedenih kategorija.  Ostvarivanje takvih drugih prava često ne ovisi o volji autora.

Ona obuhvaćaju prava na naknadu, pravo slijeđenja i ostala druga prava autora.

Autori djela, za koja se s obzirom na njihovu prirodu može očekivati da će biti reproducirana bez njihovog odobrenja fotokopiranjem, snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta za privatno korištenje, imaju pravo na odgovarajuću naknadu od prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike ili teksta.

Autor ima pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik (original) ili primjerci njegova djela posuđuju posredovanjem javnih knjižnica.

Pravo na naknadu za privatno korištenje i pravo na naknadu za javnu posudbu mogu se ostvarivati samo u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava.

Pravo slijeđenja je pravo autora na udio u iznosu u svim preprodajama izvornika likovnih djela nakon prve prodaje od strane autora kad su u radnje preprodaje uključeni trgovci umjetninama ili ako je preprodaja obavljena posredovanjem stručnjaka tržišta umjetnina, poput prodajnih salona i umjetničkih galerija.

Pravo slijeđenja može se ostvarivati pojedinačno (individualno) i u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava. Ipak, učinkovito ostvarivanje prava slijeđenja moguće je samo u organiziranom kolektivnom sustavu ostvarivanja prava.
    
Među ostalim drugim pravima važno je istaknuti da autor neobjavljenog djela likovne umjetnosti ima pravo prilikom otuđenja (prodaje ili poklanjanja) tog djela zabraniti vlasniku izlaganje djela u javnosti. U tom slučaju zabranu javnog izlaganja djela autor mora dati u pisanom obliku prilikom otuđenja djela.
Ako djelo pripada muzeju, galeriji ili drugoj sličnoj ustanovi autor ne može zabraniti izlaganje djela.

Ispiši stranicu