Najčešća pitanja


Općenito

 

1. Kako se može zaštititi ime, logotip i/ili slogan proizvoda ili usluge?
Ime, logotip, slogan, amblem, simbol, etiketa ili drugo razlikovno obilježje proizvoda i/ili usluga koji se plasiraju na tržište moguće je zaštititi žigom (tj. registracijom žiga). Žig (engl. registered trade mark) je oblik pravne zaštite tržišnog identiteta proizvoda i/ili usluge.
Nacionalni postupak zaštite/registracije žiga za teritorij Republike Hrvatske započinje podnošenjem prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Osim nacionalno (pojedinačno, u svakoj zemlji od interesa), žig se može štititi i na regionalnom (npr. žig EU) i međunarodnom (tzv. Madridski sustav) nivou.
2. Štiti li se žigom određeni proizvod ili usluga?
Žigom se ne štiti određeni proizvod i/ili usluga nego naziv/vizualni identitet/boja/zvuk i sl. pod kojim se određeni proizvod ili usluga nudi na tržištu. Žig služi za obilježavanje proizvoda i/ili usluge. Smisao žiga je postizanje prepoznatljivosti i razlikovnosti proizvoda i/ili usluge na tržištu od istih ili sličnih proizvoda i usluga drugih proizvođača ili pružatelja usluga. Sukladno tome žig svojem nositelju ne daje monopol na neki proizvod i/ili uslugu.
3. Može li se žigom zaštititi ime trgovačkog društva/udruge/druge organizacije?
Ime trgovačkog društva (koje se upisuje u sudski registar pri trgovačkom sudu) / udruge / organizacije može se štititi žigom ako se to ime koristi za obilježavanje proizvoda i/ili usluge.
4. Kako se može provjeriti postoji li već registrirani žig sličan ili identičan žigu koji se tek želi zaštititi?
Provjera se provodi pretraživanjem baza podataka za žigove.
Profesionalnu uslugu pretraživanja žigova moguće je zatražiti od Zavoda (od INCENTIV-a; potrebno je popuniti obrazac i dostaviti dokaz o uplati troškova pretraživanja).
Uz odgovarajuće znanje i iskustvo moguće je i samostalno pretraživanje besplatnih baza podataka dostupnih na web stranicama Zavoda (nacionalni žigovi, međunarodni žigovi s važenjem u RH, žigovi Europske unije) ili korištenje TMview alata za pretraživanje žigova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) koji obuhvaća sve tri prije spomenute baze podataka.
5. Koja je razlika između javnih zavodskih baza podataka dostupnih korisnicima putem web stranice Zavoda i internih baza podataka Zavoda?
Podatci u bazama podataka javno dostupnim na web stranici Zavoda (nacionalni i međunarodni žigovi) ažuriraju se svaka dva tjedna. U njima su dostupni podatci o objavljenim prijavama i registracijama žigova.
Interne baze podataka Zavoda, čiji su podatci dostupni naručivanjem usluge pretraživanja od INCENTIV-a, sadrže, uz objavljene prijave i registrirane žigove, i neobjavljene prijave. Podatci se za nacionalne žigove ažuriraju svakodnevno, a za međunarodne žigove s važenjem u RH jednom tjedno. Interna baza Zavoda sadrži i određene podatke o predmetima koji nisu dostupni na web stranicama pa se, u slučaju kompleksnijih pretraživanja, preporuča naručivanje usluge pretraživanja od INCENTIV-a.
6. Je li prije podnošenja prijave za zaštitu žiga obvezno provesti pretraživanje žigova?
Pretraživanje žigova prije podnošenja prijave za zaštitu žiga nije obvezno.
Ustanovljavanje postojanja ranijeg sličnog ili identičnog žiga vrši se putem informacijske usluge koja nije dio upravnog postupka kojeg Zavod provodi pri registraciji žiga. Svrha pretraživanja baza žigova jest dobivanje informacije postoji li u RH sličan ili identičan žig znaku od interesa zainteresiranoj stranci budući da nositelj ranijeg prava na sličan ili identičan žig može, pod uvjetima propisanim zakonom, spriječiti registraciju novog žiga.
7. Kako se mogu pretraživati figurativni elementi žiga u online bazi?
Figurativni elementi žigova pretražuju se pomoću Bečke klasifikacije.
Primjer:
Ako želite pretražiti logo koji se sastoji od riječi i slike životinje u nekom geometrijskom liku, za pretraživanje se koriste klase iz sljedećih kategorija:
Kategorija 03 – Životinje,
Kategorija 26 – Geometrijski likovi i tijela,
Kategorija 27 – Riječi, slova, brojke i razni načini pisanja.


Nacionalni postupak registracije žiga u RH

 

1. Što je potrebno za podnošenje prijave za registraciju žiga?
Prijava za registraciju žiga obuhvaća popunjeni obrazac Ž1, dokaz o uplati naknade troškova te prilog Popis proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) na koje se odnosi zaštita.
Prijavu žiga moguće je podnijeti osobno u Prijamnom uredu Zavoda, dostaviti poštom ili izvršiti putem e-prijave dostupne na web stranici Zavoda.
2. Kako pravilno popuniti obrazac Ž1 za registraciju žiga?
Primjer pravilno popunjenog obrasca Ž1 može se naći ovdje.
U uputama za registraciju/prijavu žiga detaljno je opisan postupak podnošenja prijave.
3. Čemu služi popis proizvoda/usluga te kako ga pravilno sastaviti prema Nicanskoj klasifikaciji?
Popis proizvoda i/ili usluga za koje je znak registriran određuje opseg zaštite žigom. Popis naveden u prijavi nije moguće naknadno proširivati. Sastavlja se na način da se na zasebnom listu papira navode proizvodi i/ili usluge na koje se žig odnosi, jasno određeni i svrstani u razrede u skladu s Nicanskom klasifikacijom. Preporuča se odabir isključivo proizvoda ili usluga unutar razreda za koje se žig koristi ili namjerava koristiti.
Za potrebe pretraživanja po broju razreda i/ili nazivu proizvoda/usluga preporuča se korištenje TMclass aplikacije (napomena: nakon 60 minuta korištenja sesija se prekida te je potrebno iznova pokrenuti TMclass aplikaciju). Preuzimanjem podataka pretraživanja iz TMclass aplikacije, prema kriteriju koji je odabran za razred, osigurava se uredan abecedni ispis proizvoda/usluga koji se prilaže prijavi za registraciju žiga.
Primjer pravilno sastavljenog popisa proizvoda i usluga dostupan je ovdje.
4. Koliki su troškovi postupka registracije žiga u RH?
Prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga potrebno je uplatiti naknadu troškova u iznosu od 500 kn / 66,36 EUR(za jedan razred proizvoda/usluga). Ako je odabrano više od jednog razreda proizvoda/usluga, naknada troškova uvećava se za 150 kn / 19,91 EUR1 po svakom dodatnom razredu.
Ako žig udovoljava osnovnim zakonskim uvjetima (Zakon o žigu, čl 9) slijedi objava podataka o prijavi žiga u službenom glasilu Zavoda. Nakon objave i isteka roka za prigovor, Zavod poziva podnositelja da uplati naknadu troškova u iznosu od 1.200 kn  / 159,27 EURza desetogodišnje održavanje žiga u vrijednosti za jedan razred proizvoda/usluga. Za više od jednog razreda proizvoda/usluga naknada troškova uvećava se za 300 kn / 39,82 EUR1 po svakom dodatnom razredu.
Popis osnovnih troškova postupka za priznanje žiga možete pogledati ovdje, a primjer popunjenih uplatnica ovdje.
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
5. Koliko traje postupak registracije žiga?
Imajući u vidu vrijeme potrebno za ispitivanje urednosti prijave za registraciju žiga, dvotjedno izlaženje službenog glasila Zavoda i rok od tri mjeseca za prigovor protiv registracije žiga, uobičajeno trajanje cijelog postupka je između šest i devet mjeseci. Važno je znati da se uvjetna zaštita žiga ostvaruje od datuma podnošenja prijave, neovisno o vremenu trajanja postupka. Ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti te se žig registrira, potpuna zaštita ostvaruje se od datuma prijave za registraciju žiga.
6. Može li se jednim podneskom registrirati figurativni žig u više boja?
Figurativni žig se štiti isključivo u bojama u kojima je prikazan na obrascu Ž1. Ako se znak želi štititi u više boja, potrebno je podnijeti više odvojenih prijava, za svaku boju/kombinaciju boja zasebno.
7. Što je zaštićeno figurativnim žigom s verbalnim elementom?
Žig se štiti u cjelini. Kod figurativnog žiga s verbalnim elementom ne štite se zasebno pojedini dijelovi iz prikaza žiga (npr. posebno slova ili riječi/slogani ili slike, i sl.).
Ako se želi zasebno zaštititi verbalni i zasebno figurativni elementi nekog žiga, potrebno je podnijeti zasebnu prijavu za svaki element žiga te u svakoj prijavi zasebno prikazati element koji se želi štititi.
8. Što je potrebno napraviti ako se promijeni naziv ili logotip proizvoda/usluge?
Ako se želi zaštititi novo promijenjeno ime ili redizajnirani logotip potrebno je Zavodu podnijeti novu prijavu žiga.
9. Koji se podatci mogu mijenjati nakon podnošenja prijave žiga?
U bilo kojem trenutku nakon podnošenja prijave žiga može se zatražiti upis promjena u registar žigova (obrazac Ž2). Jedino što se ne može promijeniti jest sam izgled žiga te proširenje popisa proizvoda i usluga prema Nicanskoj klasifikaciji. Sve ostale promjene su dozvoljene. Uz zahtjev za promjenom (obrazac Ž2) potrebno je dostaviti dokaz o pravnom temelju za upis promjene, osim ako se podnosi zahtjev za promjenu imena ili adrese podnositelja prijave, nositelja žiga ili zastupnika. Za upis svih promjena potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova (naknada troškova 200 kn / 26,54 EUR1 po jednoj promjeni i jednom žigu).
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450


Međunarodna registracija žiga

1. Kako zaštititi žig u inozemstvu?
Jedna je mogućnost za zaštitu/registraciju žiga u inozemstvu podnošenje prijave žiga nadležnom tijelu pojedinačno u svakoj državi. U tom je slučaju uglavnom potrebno imati pravnog zastupnika u pojedinoj državi koji će zastupati nositelja u postupku zaštite žiga.
Druga je mogućnost putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova koji prijaviteljima omogućuje stjecanje i održavanje žiga u zemljama članicama navedenog sustava podnošenjem jednog zahtjeva Zavodu (međunarodna prijava putem Zavoda) što ima mnoge prednosti. Na temelju nacionalne prijave/registracije podnositelj može podnijeti zahtjev za međunarodnu registraciju žiga Zavodu koji se potom prosljeđuje Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (engl. World Intellectual Property Organization, WIPO). Nakon ispitivanja formalnih uvjeta te uplate troškova WIPO-u, zahtjev za međunarodnu registraciju prosljeđuje se zemljama koje je nositelj odabrao. Međunarodnu prijavu moguće je izvršiti i putem EUIPO-a (tj. temeljem prijave za EUTM).
2. U kojim se zemljama može zaštititi žig putem Madridskoga sustava?
Žig se putem Madridskog sustava može zaštititi u svim članicama Madridske unije. U prijavi za međunarodnu registraciju potrebno je navesti članice Madridske unije u kojima se traži zaštita žiga. Naknadno se zaštita može proširiti i na članice Madridske unije koje nisu odmah navedene u prijavi.
3. Postoji li kakav preduvjet za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga?
Osnovni preduvjet za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju jest nacionalno registrirani žig ili podnesena nacionalna prijava identičnog znaka za iste proizvode i usluge u RH. Nositelj takve prijave ili registracije nacionalnog žiga mora imati tvrtku s djelatnim sjedištem u RH ili biti fizička osoba s prebivalištem u RH, odnosno biti državljanin RH.
4. Kako se podnosi zahtjev za međunarodnu registraciju žiga putem Madridskoga sustava?
Zahtjev za međunarodnu registraciju žiga podnosi se putem "ureda podrijetla". U Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH (postupak putem Zavoda; alternativno EUIPO). Zahtjev se sastoji od popunjenog MŽ1 obrasca, dokaza o uplaćenoj naknadi troškova te popisa proizvoda i usluga na engleskom ili francuskom jeziku. Popis mora biti istovjetan ili sužen u odnosu na popis iz nacionalne prijave. 
5. Koliki su troškovi zaštite žiga u inozemstvu?
Početni troškovi koji se plaćaju Zavodu za prosljeđivanje zahtjeva za međunarodnu registraciju žiga (postupak putem Zavoda) iznose 300 kn / 39,82 EUR1 za naknadu troškova. Za izračun troškova WIPO-a preporuča se uporaba kalkulatora pristojbi.
Nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu registraciju, Zavod podnositelju šalje Obavijest o prijavi za međunarodnu registraciju žiga u kojoj, između ostaloga, stoji i ukupni trošak WIPO-a. U slučaju neplaćanja WIPO pristojbi temeljem obavijesti Zavoda, podnositelj zahtjeva će od WIPO-a dobiti obavijest za uplatu troškova (engl. Notice of Irregularity / Irregularity Notice).
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450
6. Kada se uplaćuju međunarodne pristojbe i naknade troškova za međunarodnu registraciju žiga?
Naknade troškova za međunarodnu registraciju žiga plaćaju se Zavodu (postupak putem Zavoda) prilikom podnošenja Zahtjeva za registraciju žiga (obrazac MŽ1). Ostale međunarodne pristojbe plaćaju se WIPO-u te se mogu platiti i naknadno.
7. Može li se pri međunarodnoj registraciji žiga tražiti priznanje prava prvenstva iz prijave ili registracije u Hrvatskoj?
Pri međunarodnoj registraciji žiga može se tražiti pravo prvenstva temeljem prijave ili registracije u Hrvatskoj ako od toga datuma prvenstva (datuma podnošenja nacionalne prijave u RH) do podnošenja prijave za međunarodnu registraciju žiga nije proteklo više od šest mjeseci.
8. Kakva je veza između međunarodne registracije žiga i prijave/registracije žiga u Hrvatskoj?
Prijava ili registracija žiga u Republici Hrvatskoj je temelj za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga (postupak putem Zavoda) i prvih je pet godina međunarodna registracija ovisna o registraciji u RH na kojoj se temeljila (npr. prestane li u tom razdoblju žig registriran u RH vrijediti u odnosu na neke ili sve proizvode/usluge, prestaje vrijediti i međunarodna registracija koja se na njemu temelji, u cijelosti ili djelomično). Poslije pet godina međunarodna registracija postaje neovisna o osnovnoj registraciji. 
Također, ako je međunarodna registracija nastala na temelju domaće prijave, međunarodna registracija je ovisna o toj prijavi. Ako domaća prijava bude odbijena ili odbačena, prestaje vrijediti i međunarodna registracija koja se na njoj temelji.
9. Može li u nekoj članici Madridske unije, u kojoj se prijavom za međunarodnu registraciju žiga traži zaštita žiga, ta zaštita biti odbijena?
Nadležni ured u članici Madridske unije u kojoj je zatražena zaštita žiga ima pravo odbiti zaštitu na svom teritoriju u roku od 12 ili 18 mjeseci od obavijesti o registraciji.
O odbijanju zaštite obavještava se Međunarodni ured (WIPO) i upisuje se u Međunarodni registar. Očitovanje podnositelja zahtjeva na odbijanje zaštite podnosi se izravno uredu koji je odbio zaštitu putem zastupnika u toj članici Madridske unije.
10. Koliko traje razdoblje zaštite međunarodno registriranoga žiga?
Razdoblje zaštite međunarodno registriranoga žiga traje 10 godina od datuma registracije, a može se produljiti neograničeni broj puta za daljnja razdoblja od po 10 godina na način da se Međunarodnom uredu plati odgovarajuća pristojba.
11. Može li se međunarodna registracija žiga naknadno proširiti na zemlje koje nisu odmah navedene u prijavi za međunarodnu registraciju?
Međunarodna registracija žiga može se naknadno proširiti na zemlje koje nisu odmah navedene u prijavi pod uvjetom da su te zemlje članice Madridske unije.
12. Mogu li se u Međunarodni registar upisati promjene vezane za međunarodnu registraciju žiga?
U Međunarodni registar mogu se upisati sljedeće promjene:
  1. promjena imena i adrese nositelja međunarodne registracije žiga ili zastupnika,
  2. prijenos prava na međunarodnu registraciju žiga,
  3. sužavanje popisa proizvoda i usluga za neke ili sve zemlje,
  4. odricanje od zaštite u nekim zemljama,
  5. brisanje iz registra nekih ili svih proizvoda i usluga za sve zemlje,
  6. upis licencije na međunarodnu registraciju žiga.
Zahtjev za upis promjena podnosi se putem Zavoda (postupak putem Zavoda) pri čemu je potrebno platiti odgovarajuće pristojbe Zavodu i  WIPO-u.


Registracija žiga Europske unije

1. Što je žig Europske unije?
Žig Europske unije (žig EU, engl. European Union trade mark, EUTM) je žig registriran od strane Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (engl. European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Ovaj žig, temeljem samo jedne registracije, pruža svom vlasniku zaštitu u svim državama članicama EU. Registracija žiga EU predstavlja odabir "sve ili ništa" – ili će se registracijom pravo na žig ostvariti u svim državama članicama EU-a, ili se uopće neće ostvariti.
2. Kako registrirati žig EU i koliki su troškovi?
Prijava za žig EU (EUTM) može se podnijeti (1) izravno nadležnom uredu za žigove Europske unije (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, EUIPO) ili (2) putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova (Svjetska organizacije za intelektualno vlasništvo, engl. World Intellectual Property Office, WIPO).
  1. Registracija putem EUIPO-a: Prijava se podnosi popunjavanjem online obrasca na web stranici EUIPO-a. Trošak iznosi 850 € za prvi razred Nicanske klasifikacije, 50 € za drugi razred te 150 € za svaki sljedeći razred (v. popis troškova). Osim online, prijavu je moguće poslati i poštom ili faksom direktno u EUIPO. Za žigove u boji, kod slanja faksom, naknadno se poštom treba dostaviti izvorni prikaz žiga u boji. Trošak prijave poštom ili faksom veći je nego kod online prijave i iznosi 1.000 € za jedan razred.
  2. Registracija putem WIPO-a: Prijava se podnosi Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo na način da se na MŽ1 obrascu, dostupnom na web stranici Zavoda, odabere oznaka države EM (skraćenica za naznaku žiga Europske unije) te dostavi popis proizvoda i usluga na engleskom ili francuskom jeziku. Popis mora biti istovjetan popisu iz nacionalne prijave/registracije žiga ili sužen. Potrebno je dostaviti i dokaz o uplati naknade troškova u iznosu od 300,00 kn / 39,82 EUR1 za troškove Zavoda pri prosljeđivanju prijave WIPO-u. Za odabir registracije u Europskoj uniji osnovni trošak WIPO-a iznosi 653 CHF (ako znak nije u boji) ili 903 CHF (ako je znak u boji) te dodatnih 897 CHF za prvi razred Nicanske klasifikacije, 55 CHF za drugi razred te 164 CHF za svaki sljedeći razred. Za točan izračun troškova predlažemo upotrebu kalkulatora pristojbi.
    1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450
3. Koji su preduvjeti za registraciju žiga EU?
Ako se prijava za registraciju žiga EU podnosi izravno EUIPO-u, ne postoje nikakvi preduvjeti u vidu prethodne nacionalne prijave ili registracije žiga.
Ako podnositelj prijave ima prebivalište, ili osnovno, ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Europskoj uniji, u postupku registracije nije potrebno imati zastupnika.
Ako se registracija žiga traži preko WIPO-a, odnosno Madridskog sustava, preduvjet je postojanje nacionalne prijave ili registracije žiga.
4. Ako je žig registriran u Hrvatskoj, znači li da je zaštićen i na teritoriju Europske unije?
Žigovno pravo je teritorijalno pravo što znači da zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato. Ako se zaštita žigom tražila samo za teritorij Republike Hrvatske, zaštita ima pravne učinke jedino na teritoriju Hrvatske, a ne i na teritoriju Europske unije.
U trenutku prijma Republike Hrvatske u članstvo Europske unije učinci svih dotadašnjih prijava i registriranih žigova EU automatski su prošireni na područje Republike Hrvatske. Svaka nova prijava i registracija žiga EU, nakon prijma Hrvatske u članstvo EU, automatski ima odgovarajući pravni učinak i u RH.
5. Kako se može provjeriti postoji li na teritoriju EU već registrirani žig sličan ili identičan žigu koji se želi zaštititi?
Za pretraživanje žigova registriranih na teritoriju EU predlažemo korištenje TMview tražilice.

Korisne poveznice