e-Prijava industrijskog vlasništva

VAŽNO:

Prije spajanja u sustav, molimo, obavezno pročitajte Korisničke upute kao i Tehničke upute za instalaciju i konfiguraciju svih potrebnih preduvjeta za rad aplikacije e-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava)

Što je e-Prijava industrijskog vlasništva?

e-Prijava je aplikacija koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava je aplikacija koja omogućava podnošenje elektroničkim putem:

* Naknadni podnesci obuhvaćaju :

 • nadopune/ispravke određene prijave industrijskog vlasništva ili zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda
 • zahtjeve za upis promjena u registar prijava/prava (prijenos vlasništva, licence, ograničenja prava i sl.)
 • zahtjeve za produljenje zaštite
 • zahtjeve za ispravke grešaka u registrima
 • nadopune/ispravke već dostavljenih prethodno navedenih zahtjeva.
 • uplatnice, punomoći

Napomena: Naknadni podnesci mogu se dostaviti  Zavodu putem aplikacije e-Prijava neovisno o tome je li prethodno podnesena prijava za zaštitu industrijskog vlasništva zaprimljena osobno, poštom ili korištenjem aplikacije e-Prijava.

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu.

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN br. 119/2021).

Osnovni preduvjeti za korištenje aplikacije e-Prijava

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Prijava su:

 • pametna kartica ili kriptografski USB uređaj s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine ili AKD-a te elektronička osobna iskaznica s certifikatom AKD-a
 • USB čitač (u slučaju kad se upotrebljava pametna kartica)
 • osobno računalo s operativnim sustavom Windows 7 ili višim i pristupom Internetu
 • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu
 • instalirana DZIV-ova aplikacija za digitalni potpis

USB uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Ispiši stranicu