Registracija žiga i industrijskog dizajna
Najčešća pitanja


E-OVLAŠTENJA

1. Što su e-Ovlaštenja?
Usluga Registracija žiga i industrijskog dizajna je integrirana u sustav e-Ovlaštenja čime se omogućava zakonskim zastupnicima poslovnih subjekata upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu preko poveznice Pristup na e-usluge (davanje/opozivanje/ukidanje). Također, kroz modul e-Punomoći omogućeno je upravljanje pravima pristupa na e-uslugu.

Ova funkcionalnost omogućava da zakonski zastupnik nekog poslovnog subjekta u usluzi e-Ovlaštenja dodijeli punomoć nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja u njegovo ime može koristiti određenu e-uslugu odnosno prijaviti se i/ili elektronički potpisati vlastitom vjerodajnicom.

Konkretno, u usluzi Registracija žiga i industrijskog dizajna, zastupnik u području intelektualnog vlasništva koji je ujedno i zakonski zastupnik poslovnog subjekta u ime kojeg djeluje može svojim zaposlenicima dodijeliti punomoć na uslugu Registracija žiga i industrijskog dizajna. Zaposlenik s dodijeljenom punomoći se može prijaviti u uslugu i elektronički potpisati zahtjev za registraciju žiga, dizajna ili naknadni podnesak bilo kojom vjerodajnicom visoke razine (eOI, poslovni ili osobni certifikati FINA-e ili Certilia-e) čime se eliminira potreba da se svi zaposlenici koriste istim certifikatom koji glasi na zastupnika u čije ime se podnosi zahtjev za prijavu žiga.

Važno je istaknuti da je punomoć dobivena kroz e-Ovlaštenja isključivo punomoć na korištenje usluge i ne smije se zamijeniti s punomoći stranke za zastupanje u području intelektualnog vlasništva.

Više o e-Ovlaštenjima na sljedećoj poveznici (https://e-ovlastenja.gov.hr/regular/auth/login).

 

2. Davanje e-Punomoći u sustavu e-Ovlaštenja
Prijavom u uslugu e-Ovlaštenja u sustavu e-Građani će se korisniku ponuditi izbornik za izbor poslovnog subjekta u čije ime želi dati e-Punomoć nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (slika 1).

Slika 1: Izbor poslovnog subjekta za davanje e-Punomoći u sustavu e-Ovlaštenja

Zatim je potrebno izabrati opciju Pristup na e-usluge (slika 2), te izabrati uslugu Registracija žiga i industrijskog dizajna u listi ponuđenih usluga (slika 3) te popuniti podatke o opunomoćeniku (slika 4).

Nakon uspješnog davanja e-Punomoći, opunomoćenik će u svom korisničkom pretincu dobiti poruku o danoj punomoći i upute za potvrdu iste.

Slika 2: Davanje pristupa na e-uslugu


Slika 3: Izbor e-usluge za davanje pristupa


Slika 4: Podaci o opunomoćeniku u sustavu e-Ovlaštenja
 
3. Promjena subjekta
Prijavom u uslugu, zakonskom zastupniku poslovnog subjekta ili osobi koja je prethodno dobila e-Punomoć na uslugu u e-usluzi e-Ovlaštenja se automatski nudi izbor subjekta u čije ime će prijavljeni korisnik podnositi zahtjeve za registraciju žiga i industrijskog dizajna (slika 1).

Slika 1: Promjena subjekta

U primjeru na slici 1, Ana Anić je izabrala poslovni subjekt ANA TEST1 D.O.O. u čije ime će podnositi prijavu za registraciju žiga (slika 2).

Slika 2: Prikaz izabranog subjekta u navigacijskoj traci sustava e-Građani/e-Poslovanje

Nakon uspješno podnesene prijave, na generiranoj PDF potvrdi vidjet će se podaci o e-Ovlaštenjima odnosno da je fizička osoba Ana Anić podnijela prijavu u ime pravne osobe ANA TEST1 d.o.o. na temelju e-Punomoću u sustavu e-Ovlaštenja.

 
4. Promjena subjekta ne funkcionira
Ukoliko nakon izbora i promjene poslovnog subjekta se i dalje prikazuje ime i prezime fizičke osobe (Vaše ime), potrebno je u e-usluzi e-Ovlaštenja provjeriti jeste li dali privolu za korištenje osobnih podataka unutar sustava e-Ovlaštenja.

Prijavite se direktno na sustav e-Ovlaštenja (https://e-ovlastenja.gov.hr) i odmah na naslovnoj stranici uključite suglasnost da se vaši osobni podaci prosljeđuju svim e-uslugama integriranim u e-Poslovanje u svrhu autorizacije. Odmah na naslovnici s lijeve strane u izborniku je potrebno odabrati "Uvjeti korištenja" i tamo uključiti suglasnost (slika 1). Nakon toga ponovite postupak prijave u uslugu Registracija žiga i industrijskog dizajna i odaberite poslovni subjekt u čije ime želite podnositi zahtjeve za registraciju žiga i industrijskog dizajna.


Slika 1: Davanje privole za korištenje osobnih podataka unutar sustava e-Ovlaštenja

5. Što znači kada se pojavi error 26 ili error 36?
Navedeni error 26 i 36 moglo bi značiti da nije adekvatno instalirana korisnička podrška na računalu korisnika. Potrebno je provjeriti je li instalirana nova verzija Certilia certifikata, te ukoliko sustav javlja podešavanje neke dodatne opcije, takvu je opciju potrebno podesiti. 
Ukoliko nije moguće riješiti problem od strane korisnika, moguće je uputiti e-mail IT podršci na e-mail adresu: eprijava@dziv.hr.


KORISNIČKI PRETINAC

1. Što je korisnički pretinac i kako ga aktivirati?
Korisnički pretinac, jedna je od usluga portala e-Građani, koja omogućava primanje službenih poruka vezanih za javne usluge, postupke (odnosno njihov tijek) i statuse te njihov pregled, upravljanje i pohranu.

Pomoću korisničkog pretinca, na siguran i pouzdan način, možete primati obavijesti i informacije vezane za osobna zakonska prava i obveze.

Usluga Registracija žiga i industrijskog dizajna je integrirana s uslugom Korisnički pretinac te nakon uspješnog podnošenja zahtjeva za registraciju žiga i industrijskog dizajna, potvrda u PDF datoteci se automatski šalje u korisnički pretinac ukoliko je aktiviran. Uz PDF potvrdu se šalju i drugi podaci važni za postupak kao što su ID podneska, broj predmeta i klasa. Nakon obrade naknadnog podneska u DZIV-u, korisniku se šalje samo poruka s podacima o urudžbiranju (urudžbeni broj i popis svih urudžbiranih akata i pripadnih priloga).

Korisnici portala koji su se već prijavili na portal e-Građani, a još nisu aktivirali korisnički pretinac, mogu to učiniti u bilo kojem trenutku prijavom na uslugu Korisnički pretinac i prihvaćanjem općih uvjeta korištenja.

2. Nisam dobio/la PDF potvrdu nakon podnošenja
Ukoliko niste dobili PDF potvrdu, molimo provjerite sljedeće:
 1. Je li korisnički pretinac aktiviran? 
  Sve PDF potvrde se automatski šalju u korisnički pretinac ako je on aktiviran. Ukoliko nije, u zadnjem koraku nakon uspješnog elektroničkog potpisa, na ekranu će se pojaviti poruka da KP nije aktiviran te ga je potrebno aktivirati. Aktivacija je jednostavna. Dovoljno je prijaviti se u uslugu Korisnički pretinac i prihvatiti opće uvjeta korištenja.
  Ako PDF potvrda nije iz nekog razlog otišla u KP, na zadnjoj stranici nakon uspješnog podnošenja je možete preuzeti na vaše računalo.
 2. Jeste li postupak podnošenja u potpunosti dovršili?
  Tijek podnošenja uključuje nekoliko glavnih cjelina: unos podataka, plaćanje naknade i elektronički potpis.
  Najčešća pogreška je da korisnik u korisničkom sučelju za plaćanje zaključi da je to zadnji korak i zatvori prozor. Bez elektroničkog potpisa, postupak nije dovršen te je potrebno obratiti se korisničkoj podršci da Vam pošalju skicu vašeg zahtjeva (XML datoteka) koju je potrebno ponovo učitati s računala nakon prijave u aplikaciju te dovršiti postupak.
 
3. Osobni ili poslovni korisnički pretinac
E-usluga registracija žiga i industrijskog dizajna je integrirana u sustave e-Građani i e-Poslovanje te ovisno o načinu prijave u e-uslugu odnosno o vrsti izabranog subjekta, poruke se šalju u osobni (OK) ili poslovni (PK) korisnički pretinac. Trenutno se sve poruke šalju u osobni korisnički pretinac jer poslovni korisnički pretinac još nije u produkcijskoj okolini no čim to bude moguće, korisnici će primati poruke u onaj korisnički pretinac ovisno o vrsti izabranog subjekta.


PLAĆANJE

1. e-Pristojbe
Usluga Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna je integrirana u sustav e-Pristojbe čime se omogućava plaćanje automatski izračunatog troška kreditnom karticom ili generiranjem naloga i naknadnom uplatom Internet bankarstvom ili banci.

Klikom na gumb Podnesi koji se nalazi na stranici za pregled podataka (zadnji korak nakon popunjavanja podataka), sustav automatski usmjerava korisnika na korisničko sučelje e-Pristojbi na kojem korisnik bira način plaćanja (slika 1).

Slika 1: Detalji zahtjeva i naloga za plaćanje u Sustavu e-Pristojbi
 

Sustav e-Pristojbi nudi nekoliko opcija za plaćanje:

 • Plaćanje karticom
 • Slikajte i platite
 • Plaćanje uplatnicom
 • Internet bankarstvo

Preporuča se plaćanje obaviti karticom, kako bi se cijeli proces ubrzao. U slučaju plaćanja karticom potvrda plaćanja je trenutna, a u slučaju odabira neke od drugih metoda potvrda plaćanja stiže tek idući radni dan ili kasnije.

VAŽNO: Nakon obavljanja plaćanja potrebno je kliknuti na gumb Zatvorite zahtjev (na dnu stranice) kako biste mogli biti preusmjereni na potpisivanje zahtjeva i time završili proces podnošenja prijave.

Ako ste plaćanje obavili karticom, trošak se nalazi u statusu Plaćen, a ako ste plaćanje obavili na neki od drugih načina trošak se nalazi u statusu Za uplatu, i u njemu ostaje dok plaćanje ne bude provedeno.


ELEKTRONIČKO POTPISIVANJE

1. Što je sve potrebno da bi se e-prijava smatrala uspješno podnesenom?
Pored unesenih svih potrebnih podataka, potrebno je obaviti uplatu naknade troškova ili otvoriti nalog za uplatu (ovisno o odabiru jedne od ponuđenih mogućnosti) te obavezno na kraju prijavu elektronički potpisati – bez elektroničkog potpisa nema uspješno podnesene prijave odnosno prijava u sustavu neće biti vidljiva.
2. Što je elektroničko potpisivanje?
Potpisivanje zahtjeva za registracija žiga i industrijskog dizajna te naknadnih podnesaka obavlja se elektroničkim potpisom pozivom javnog servisa državne infrastrukture e/m-Potpis za čije funkcioniranje je potrebno imati instaliranu potrebnu i ažurnu programsku podršku izdavatelja certifikata. Za elektronički potpis se koriste digitalni certifikati izdani od FINA-e (Financijska agencija) i AKD-a (Agencija za komercijalnu djelatnost).

Za svaki uređaj na kojem je izdan digitalni certifikat potrebno je instalirati programsku podršku prema dobivenim uputama od izdavatelja certifikata (FINA ili AKD). Elektroničke osobne iskaznice eOI sadrže AKD certifikate izdane u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova (MUP). Nakon preuzimanja elektroničke osobne iskaznice potrebno je izvršiti registraciju prema uputama MUP-a.
3. Programska podrška za upravljanje digitalnim certifikatima
Ovisno o vrsti kriptografskog uređaja na kojima se nalazi korisnički digitalni potpisni certifikat, instalira se odgovarajuća korisnička podrška.

Certifikati izdani od Fine mogu biti isporučeni na jednom od sljedeća dva kriptografska uređaja:
 1. ActivIdentity USB uređaj ili pametna kartica Fine (ili neke od poslovnih banaka)
 2. Gemalto USB uređaj

Za navedene kriptografske uređaje je potrebno instalirati odgovarajuću programsku podršku, ovisno o vrsti uređaja.

AKD certifikati se isporučuju na pametnim karticama, USB uređajima ili elektroničkim osobnim iskaznicama (eOI) i oslanjaju se na AKD-ovu programsku podršku (eOI, odnosno Certilia Middleware).
 

Izdavatelj certifikata

Fina

AKD

Vrsta kartice / USB uređaja

ActivIdentity USB uređaj ili pametna kartica s Fina certifikatom

Gemalto USB uređaj

elektronička osobna iskaznica

pametna kartica ili USB uređaj s Certilia certifikatom

Potrebna programska podrška

ActivClient

IDPrime ili druga programska podrška

eOI Middleware

Certilia Middleware

 
4. Programska podrška za ActivIdentity USB uređaje i kartice

Za korisnike ActivIdentity uređaja (USB uređaji ili pametne kartice), potrebno je instalirati ActivClient na korisničkom računalu.

Podržana verzija je ActivClient 7.1. Kod ove verzije ActivClienta certifikate nije potrebno uvoziti u Windows certificate store.

Softver je potrebno preuzeti na Vaše računalo, raspakirati u direktorij po vašoj želji i zatim pokrenuti.

5. Programska podrška za Gemalto USB uređaje
Za Gemalto kriptografske uređaje potrebno je instalirati programsku podršku koja dolazi uz sam uređaj (IdPrime, SafeNet itd.). Instalacija je u pravilu jednostavna i svodi se na prihvaćanje slijednih koraka prilikom instalacije.

Kod Gemalto uređaja certifikate nije potrebno uvoziti u Windows certificate store.
6. Programski paketi eOI i Certilia Middleware
AKD-ove certifikate potrebno je uvesti u Windows certificate store korištenjem odgovarajućeg Middleware programskog paketa.

Ako ste koristili elektroničku osobnu iskaznicu za prijavu na sustav e-Građani, već imate instaliran eOI Middleware, a u suprotnom ga možete preuzeti na portalu www.eid.hr.

Certilia Middleware je moguće preuzeti na portalu https://www.certilia.com/preuzimanja.

Certifikate uvezite odabirom opcije Certifikati > Uvoz certifikata u odgovarajućem Middleware programu.

 
Slika: Uvoz certifikata pomoću Middleware programa  

Bitno je da se za uvoz certifikata sa elektroničke osobne iskaznice koristi eOI Middleware, dok za uvoz Certilia certifikata treba koristiti Certilia Middleware.
7. Potpisni modul Fine

Korisnici Fina certifikata, bez obzira radi li se o ActivIdentity ili Gemalto uređaju, trebaju dodatno instalirati i potpisni modul Fine kako bi mogli obaviti digitalno potpisivanje zahtjeva putem sustava e-Građani.

Instalacija

Instalacijsku datoteku moguće je preuzeti sa web stranica Fine na adresi https://www.fina.hr/datoteka-za-potpisivanje-na-sustavu-e-gradani/e-poslovanje.

Potrebno je odabrati i preuzeti odgovarajuću datoteku ovisno o verziji operativnog sustava (32 bitna ili 64 bitna verzija Windows OS).


 
Slika: Poveznice za preuzimanje Fina modula za digitalni potpis   


Također je potrebno provjeriti instalaciju Fina root certifikata: Fina RootCA i Fina RDC 2020., a koji se mogu preuzeti na sljedećoj adresi: https://www.fina.hr/finadigicert/fina-ca-root-certifikati

 
8. Neuspješno elektroničko potpisivanje

Za elektroničko potpisivanje se poziva servis javne državne infrastrukture e/m-Potpis.

Greške 26 ili 36 koje se mogu pojaviti kod potpisivanja ukazuju da korisnik nema instaliranu potrebnu ili ažurnu programsku podršku za certifikate. U tom slučaju potrebno je provjeriti instalaciju te ukoliko je potrebno ažurirati je. Ukoliko i dalje ne prolazi potpisivanje, molimo da se obratite korisničkoj podršci izdavatelja certifikata odnosno podršci servisa e/m Potpis slanjem detaljnog opisa problema popraćenog s izrescima ekrana na sljedeće adrese:


UNOS PODATAKA U APLIKACIJU

1. Kako se unose boje za figurativni žig?
Boje se unose u opisnom obliku. Prema tome, u padajućem izborniku s lijeve strane kao Format boje mora stajati kategorija ''Opis'' dok s desne strane kao Vrijednost boje se opisno, riječima unosi jedna po jedna boja. Primjer: unos ''žuta'', klik na +Dodati, unos ''tamno plava'', klik na +Dodati itd.
2. Zašto mi sustav nikako ne dozvoljava dalje nakon što sam unio podatke o podnositelju?
Odmah ispod polja predviđenih za unos podataka o podnositelju nalazi se gumb ''+Dodati'' na koji je potrebno kliknuti kako bi podaci o podnositelju smatrali unesenima.


SKICA

1. Da li je preuzimanje prikaza popunjenog obrasca s EFHR brojem znak da je prijava podnesena?
Ne. Obrazac s unesenim podacima te EFHR brojem koji sustav automatski izbacuje nakon što su svi potrebni podaci uneseni u prijavu, je samo skica prijave te se ne smatra uspješno dovršenim postupkom podnošenja prijave.
2. Učitao sam sve podatke potrebne za podnošenje prijave žiga, ali trenutno nisam u mogućnosti dovršiti prijavu i uspješno ju podnijeti. Što mi je činiti?
Kako biste sačuvali Vaše unesene podatke za slučaj da niste u mogućnosti dovršiti prijavu, bilo bi dobro kliknuti s desne strane ekrana ponuđenu mogućnost ''Spremiti skicu na PC''. Uneseni podaci će biti preuzeti u .xml formatu.  Prilikom ponovnog pokušaja podnošenja prijave potrebno je s desne strane ekrana odabrati mogućnost ''Učitati skicu s PC-a'' te odabrati sačuvani .xml dokument. Podaci koje ste već bili unijeli će biti prenijeti u sustav te možete nastaviti tamo gdje ste stali.
3. Učitao sam sve podatke potrebne za podnošenje prijave žiga te platio potrebnu naknadu troškova međutim, trenutno nisam u mogućnosti elektronički potpisati i dovršiti prijavu. Što mi je činiti?
Kako biste sačuvali Vaše unesene podatke za slučaj da dođe do nepredviđenih poteškoća i nemogućnosti dovršavanja prijave, nakon unošenja svih potrebnih podataka (a prije koraka koji nalaže plaćanje naknade troškova) bilo bi dobro kliknuti s desne strane ekrana ponuđenu mogućnost ''Spremiti skicu na PC''. Uneseni podaci će biti preuzeti u .xml formatu.  Prilikom ponovnog pokušaja podnošenja prijave potrebno je s desne strane ekrana odabrati mogućnost ''Učitati skicu s PC-a'' te odabrati sačuvani .xml dokument. Podaci koje ste već bili unijeli će biti prenijeti u sustav te ukoliko ste već uspješno obavili korak koji nalaže plaćanje naknade troškova, sustav će taj korak preskočiti i uputiti Vas direktno na elektroničko potpisivanje.
4. Spremanje skice
Preporuka je da se s vremena na vrijeme spreme upisani podatci klikom na opciju Spremi skicu na PC koja se nalazi u desnom dijelu ekrana. Podatci će biti spremljeni u XML datoteku koju je moguće učitati klikom na opciju Učitaj skicu s PC-a. Time se korisniku omogućava da u bilo koje vrijeme može prekinuti s radom i nastaviti kad želi.

Također, u svrhu sigurnosti, prije podnošenja prijave odnosno klikom na gumb Podnijeti, korisnika se podsjeća na spremanje skica kao što je prikazana na slici 1.


Slika 1: Spremanje sigurnosne kopije upisanih podataka

U slučaju da iz nekih razloga dođe do pogreške, primjerice kod elektroničkog potpisivanja, sustav vraća korisnika na formu za unos podataka uz poruku o pogrešci i podsjetniku na spremanje skice koja omogućava da korisnik može ponoviti isti proces u bilo kojem trenutku bez potrebe za ponovnim unosom prethodno unesenih podataka.
 
5. Nacrt skice
Nacrt skice je pomoć korisniku da u bilo kojem trenutku može provjeriti sadržaj upisanih podataka i korigirati podatke ukoliko je nešto pogrešno ili izostavljeno. Može se u bilo kojem trenutku ispisati i preuzeti u PDF formatu tijekom postupka podnošenja. Na svakoj stranici je vidljiv vodeni žig „NACRT“ što ukazuje da to nije konačna i službena PDF potvrda jer ne sadrži vizualni elektronički potpis.
Ispiši stranicu