Plan rada DZIV-a

 • 2024.
  Plan rada za 2024. godinu
 • 2023.
  Plan rada za 2023. godinu
  Izvješće o izvršenju plana rada za 2023. godinu
 • 2022.
  Plan rada za 2022. godinu
  Izvješće o izvršenju plana rada za 2022. godinu
 • 2021.
  Plan rada za 2021. godinu
  Izvješće o izvršenju plana rada za 2021. godinu
 • 2020.
  Plan rada za 2020. godinu
 • 2019.
  Plan rada za 2019. godinu
 • 2018.
  Plan rada za 2018. godinu
 • 2017.
  Plan rada za 2017. godinu
 • 2016.
  Plan rada za 2016. godinu
 • 2015.
  Plan rada za 2015. godinu
 • 2014.
  Plan rada za 2014. godinu