Međunarodni ugovori

 

Međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka

 

UGOVOR

STUPANJE NA SNAGU - OBJAVA

     

1

Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO konvencija, 1967., dopunjena 1979.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

2

Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

3

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (WTO TRIPS Sporazum)

stupio na snagu 30. studenog 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/2000
4

Nairobijski ugovor o zaštiti olimpijskog simbola (Nairobi, 1981.)

stupio na snagu 20. studenoga 2004., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 7/04 i 11/04

5 Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV Konvencija)

1. rujna 2001. "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/01 i 10/01

     

6

Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine; (Pariški akt, 1971.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

7 Univerzalna konvencija o autorskom pravu prema izvornom tekstu (Ženeva, 1952.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

8

Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.)

20. travnja. 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/99

9 Univerzalna konvencija o autorskom pravu revidirana u Parizu (1971.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

10

Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija - Ženeva, 1971.)

20. travnja. 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/99

11 Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Satelitska konvencija, Brisel, 1974.)

8. listopada 1991., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/94

12 Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

Zakon o potvrđivanju Hrvatski Sabor donio 26. travnja 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/00., stupio na snagu 6. ožujka 2002.

13 Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

Zakon o potvrđivanju Hrvatski Sabor donio 26. travnja 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/00., stupio na snagu 20. svibnja 2002.

     
14 Ugovor o suradnji na području patenata (PCT - Washington, 1970.)
Izmjena članka 22.

1. srpnja 1998. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 3/98, 10/98 i 4/02

14a Ugovor o suradnji na području patenata
Neslužbeni pročišćeni tekst
 
15

 

Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)        Neslužbeni pročišćeni tekst

 

1. srpnja 1998. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10, 9/11, 6/12, 2/13, 6/14, 5/15, 3/16, 2/17, 5/18, 6/19, 2/20, 2/22, 2/24
 

16

Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju), sastavljen u Munchenu, 16. lipnja 2003.

1. travnja 2004. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 14/03 i 2/04
17 Europska patentna konvencija 2000 (EPC 2000) kako je usvojena Odlukom Upravnog vijeća od 28. lipnja 2001. godine

1. siječnja 2008. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 8/07 i 1/08

18

Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000.
usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 8/07)

1. siječnja 2008. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/09

19
Odluke Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije
Odluka Upravnog vijeća od 6. ožujka 2008. godine o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 2/08)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/09

Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 3/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/09

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 18/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/10

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 27. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 20/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/10

Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 12/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 36. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 3/13

Odluka Upravnog vijeća od 16. listopada 2013. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 36., 38. i 135. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 15/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 16. listopada 2013. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 135. i 164. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 17/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 6. i članak 14. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 19/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 15. listopada 2014. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. i 134. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/14)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 82. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 9/15)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/16

Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 147. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 10/15)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/17

Odluka Upravnog vijeća od 30. lipnja 2016. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 6/16)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/17

Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2016. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 51. i 162. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 17/16)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/17

Odluka Upravnog vijeća od 21. listopada 2008. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 4/08)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2017. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 13/17)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 28. lipnja 2018. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 154. stavak 1. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije i članak 4. Uredbe o disciplini za ovlaštene zastupnike (CA/D 6/18)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 28. ožujka 2019. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 2/19)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 12. prosinca 2019. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 14/19)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 27. ožujka 2020. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 142. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije i članak 2. Pravilnika o pristojbama (CA/D 2/20)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/20

Odluka Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 19. i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 11/20)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/21

Odluka Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 117. i 118. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 12/20)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 9/21

Odluka Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 117. i 118. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 12/20)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 9/21

Ispravak Odluke Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 19 i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 11/20)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/22

Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2021. kojom se dodaje novo pravilo 5.a. te mijenjaju i dopunjuju pravila 56. i 135. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije te mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika koji se odnosi na pristojbe (CA/D 2/21)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/22

Odluka Upravnog vijeća od 13. listopada 2022. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 46., 49., 50., 57., 65., 82., 126., 127. i 131. Provedbenog pravilnika Europske patente organizacije (CA/D 10/22)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/23

Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2023. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 1., 22., 41., 147. i 152. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 26/23)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/24
 
20

Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000. - neslužbeni pročišćeni tekst (siječanj 2023.)

 
21 Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju  
22

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata

1. svibnja 2008. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 8/07 i 4/08
23

Strasburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata, 1971.

25. studenoga 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 11/99 i 4/00

24

Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka, 1977.

25. veljače 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 11/99 i 4/00
25

Ugovor o patentnom pravu (PLT)

28. travnja 2005. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 10/04 i 3/05

     

26

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891.)

8. listopada 1991. - Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99
Tekst Sporazuma objavljen u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/08 

27

Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1989) i Izmjene i dopune Protokola

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/03, 18/03 i 12/08 - hrvatska verzija
27 a

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989) and Amendments to the Protocol

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/03, 18/03 i 12/08 - engleska verzija
28

Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/08, 09/09 i 02/16 - hrvatska verzija
28 a

Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement and Amendments to the Common Regulations

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/08, 09/09 i 02/16 - engleska verzija
28 b Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 14. listopada 2015. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/17
28 c Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 11. listopada 2016. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/17
29

Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum

1. siječnja 2008., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/08

30

Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova (1957.)

8. listopada 1991. - tekst Sporazuma nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

31

Bečki sporazum o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (Beč 1973, izmijenjen i dopunjen 1985)

stupio na snagu 9. svibnja 2006., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 9/04

32

Ugovor o pravu žiga (Ženeva, 1994)

stupio na snagu 4. srpnja 2006., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 9/04

33

Singapurski ugovor o pravu žiga (2006.)

13. travnja 2011., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 09/10

     
34

Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., te Ženevski Akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999.

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 14/03 i 1/04.- Haški Akt stupio na snagu u odnosu na RH 12. veljače 2004., a Ženevski Akt 12. travnja 2004.
35

Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999. godine, Aktu toga sporazuma iz 1960. godine i Aktu toga Sporazuma iz 1934. godine i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - hrvatska verzija
36

Common Regulations Under the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act of the Hague Agreement and Amendments to the Common Regulations

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - engleska verzija
37

Administrativne upute za primjenu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna i Izmjene i dopune Administrativnih uputa

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - hrvatska verzija

37 a

Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement and Amendments to the Administrative Instructions

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - engleska verzija

38

Lokarnski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn (1968.)

8. listopada 1991. - tekst Sporazuma nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

 

Ispiši stranicu