Općenito

1. Na koji način Zavodu treba dostaviti potvrdu o naknadi troškova za prijavu patenta, žiga ili industrijskog dizajna?
Potvrdu o plaćenoj naknadi troškova, sukladno propisima, treba dostaviti poštom na adresu: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb ili osobno u Prijamni ured Zavoda radnim danom od 8:30 - 15:30 h ili u elektroničkom obliku putem aplikacije e-prijava kao prilog prijavi ili naknadnim podnescima.
Dostavljanje dokumenata u upravnom postupku koji provodi Zavod definirano je Zakonom o žigu, Zakonom o patentu, Zakonom o industrijskom dizajnu, Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o naknadama te drugim propisima.
Ispiši stranicu