EU propisi

 

EU propisi

 

NAZIV PROPISA

PODACI O OBJAVI

     

1

DIREKTIVA 2004/48/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva

 

 

Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva

SL L 157, 30.4.2004, Str. 45–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 74 - 81

 

COM/2017/0708 final od 29.11.2017.

2 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu SL L 376, 27.12.2006. Str. 36–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 047 Str. 160-192
3

Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (Tekst značajan za EGP)

SL L 157, 15.6.2016. Str. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
     
1 Direktiva Vijeća 93/83/EEC od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila  s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje SL L 248, 6.10.1993. Str. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 77-83
2 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka SL L 77 27.3.1996. Str. 20–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 024 Str. 36 - 44
3 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu SL L 167 22.6.2001. Str. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 119 – 128
4 Direktiva 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela SL L 272, 13.10.2001. Str. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 22-26
5 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (kodificirana verzija) SL L 376, 27.12.2006. Str. 28–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 218-225
6 Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija) SL L 372, 27.12.2006. Str. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 104-110
7 Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (kodificirana verzija) SL L 111, 5.5.2009. Str. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 268-274
8 Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. kojom se mijenja Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava SL L 265, 11.10.2011. Str. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 213-217
9 Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi SL L 299, 27.10.2012. Str. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 253-260
10 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu Tekst značajan za EGP SL L 84, 20.03.2014. Str. 72–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11 Uredba (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu SL L 168, 30.6.2017, Str. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12 Ispravak Uredbe (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu  SL L 198, 28.7.2017, Str. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13 SL L 242, 20.9.2017, Str. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14 SL L 242, 20.9.2017, Str. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15

Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ

SL L 130, 17.5.2019, Str. 92–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15a Ispravak Direktive (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom prarodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ (SL L 130, 17.5.2019.) SL L 134, 22.5.2019, Str. 25–25 (HR)
16 Direktiva (EU) 2019/789 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ. SL L 130, 17.5.2019, Str. 82–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
     
1 UREDBA (EZ) br. 469/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove SL L 152, 16.6.2009, Str. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 064 Str. 166 - 175
2 UREDBA (EU) 2019/933 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (Tekst značajan za EGP) PE/52/2019/REV/1 SL L 153, 11.6.2019, Str. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3 UREDBA (EZ) br. 1610/96 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 1996. o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja SL L 198, 8.8.1996, Str. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 03 Svezak 063 Str. 97 - 102
4 UREDBA (EZ) br. 816/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. svibnja 2006. o obveznom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s javnozdravstvenim problemima SL L 157, 9.6.2006, Str. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 063 Str. 66 - 72
5 DIREKTIVA 98/44/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma SL L 213, 30.7.1998, Str. 13–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 062 Str. 85 – 93
     

1

Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Tekst značajan za EGP)

SL L 336, 23.12.2015, Str. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2 Ispravak Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 336, 23.12.2015.) SL L 110, 26.4.2016., Str. 5–5 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (Tekst značajan za EGP.) (kodificirani tekst)
SL L 154, 16.6.2017., Str. 1–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4 Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/626 оd 5. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/1431 SL L 104, 24.4.2018, Str. 37–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 оd 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 SL L 104, 24.4.2018, Str. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6 Direktiva  2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica vezano uz žigove (kodificirana verzija) SL L 299, 8.11.2008, Str. 25–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 149 - 157
     
1 Direktiva 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna SL L 289 28.10.1998 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 044 Str. 49 - 54
2 Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice SL L 3 5.1.2002 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 024 Str. 45 - 68
3 Uredba Komisije (EZ) br. 2245/2002 od 21. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice SL L 341 17.12.2002 28–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 042 Str. 70 - 95
4 Uredba Komisije (EZ) br. 2246/2002 od 16. prosinca 2002. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) za registraciju dizajna Zajednice SL L 341 17.12.2002 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 043 Str. 29 – 34
     
1 Direktiva Vijeća 87/54/EEZ od 16. prosinca 1986. o pravnoj zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda SL L 24  27.1.1987, Str. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 024 Str. 13 - 17
     
1 Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (Tekst značajan za EGP) SL L 157, 15.6.2016, Str. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 
     
1 Uredba (EU) 2023/2411  Europskog parlamenta i Vijeća od 18. listopada 2023. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode i izmjeni uredbi (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/1753 SL L 2411 Str. 1-56, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 

Ispiši stranicu