Objedinjeni registar europskih patenata

Europski patentni registar sadržava sve javno dostupne podatke o europskim patentnim prijavama i europskim patentima u različitim fazama postupka za priznanje koje provodi EPO, uključujući i podatke o prigovoru.

Usluga Objedinjenog registra europskih patenata (dalje: FEPR, za: Federated European Patent Register) korisnicima omogućava objedinjeno pretraživanje patentnih registara većeg broja država članica EPO-a, uključujući i Registar patenata Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, te dohvaćanje pouzdanih informacija o pravnom statusu patenata u dotičnom nacionalnom uredu.

Lista država članica koje osiguravaju podatke na FEPR može se naći na sljedećoj poveznici.

1. Hrvatski registar patenata:

Podaci: Europski patenti koji su ušli u nacionalnu fazu postupka u Republiku Hrvatsku, podneseni od 2008. godine, i nadalje
Učestalost ažuriranja podataka: Dvotjedno
Dostupnost pregleda datoteka: Ne
URL na Nacionalni registar patenata: http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/
Dostupnost Nacionalnog registra patenata putem tzv. Dubinskog povezivanja (Deep linking): Da
 

2. Sadržaj dostupan putem FRS

FRS podaci

Predviđeni podaci

HR - Sadržaj

Status

Da

Prikazuju se sljedeći podaci:

Request for EP validation received ( Zahtjev za upis europskog patenta zaprimljen): u tijeku je nacionalni postupak za upis priznatog europskog patenta (dalje: validacija) u registar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod)

Patent not validated (Patent nije validiran): Zahtjev za validacijom odbačen ili odbijen iz razloga nedostavljanja prijevoda ili neplaćanja pristojbe za validaciju u propisanom roku; europski patent nema učinke u RH od početka (npr. HRP20131071T / EP2426119)

Patent validated (Patent validiran): Europski patent je na snazi u Republici Hrvatskoj

Patent expired (Patent istekao): Patent prestao vrijediti protekom 20 godina njegova važenja

Patent lapsed (Patent prestao vrijediti): Patent prestao vrijediti zbog neplaćanja održavanja u važnosti

Patent surrendered (Odricanje): Nositelj patenta odrekao se patenta i patent više ne vrijedi

Patent revoked (Patent poništen): Validirani patent proglašen ništavim od strane EPO-a ili Zavoda

Application No.

Broj zahtjeva

Da

“Broj zahtjeva” je broj zahtjeva za validacijom, koji Zavod dodjeljuje europskom patentu kada ulazi u nacionalnu fazu postupka.

Format broja: HRPyyyynnnnT (npr.: HRP20160010T) .

Slovo P označava „Patent“ i uvijek se pojavljuje uz broj HR zahtjeva.

Slovo T označava „Translation“ (prijevod) i uvijek se pojavljuje uz broj HR zahtjeva .

U svrhu FRS, prefix “HR” navodi se prije slova “P”. Prefix “HR” ne prikazuje se u nacionalnom registru.

Publication No.

Broj objave

Da

Broj objave je broj dodijeljen od strane Zavoda.

Format broja: HRPyyyynnnn (npr: HRP20160010).

Slovo P označava: „Patent“ i uvijek se pojavljuje uz broj HR objave.

Zavod dodijeljuje broj svoje nacionalne objave, koji sadrži broj zahtjeva za validacijom europskog patenta koji ulazi u nacionalnu fazu.

Ako europski patent još nije validiran ili je zahtjev za validaciju odbačen ili odbijen iz kojeg razloga broj objave nije (još) dodijeljen, Zavod će navesti broj EPO objave .

U svrhu FRS, prefix “HR” navodi se prije slova “P”. Prefix “HR” ne prikazuje se u nacionalnom registru.

Proprietor

Nositelj

Da

Svi nositelji su navedeni u tabeli prema imenima, ograničenih na prvih 150 znakova

Invalidation date

Datum prestanka

Da

Datum prestanka je datum pravnog učinka (istek patenta, prestanak važenja, izjave o odricanju, odluke o poništaju prava)

Not in force since

Ne vrijedi od

Da

Datum od kojeg patent “ne vrijedi” je datum na koji prava koja su potvrđena patentom više nisu na snazi. Taj datum može ali i ne mora biti isti kao datum prestanka.

Patent expired (Patent istekao): Patent ističe protekom 20 godina, tj. na datum koji je identičan datumu podnošenja prijave. Tako će 20 godina koje su započele teći primjerice 10. siječnja 2000. isteći 10. siječnja 2020.

Patent lapsed(Patent prestao vrijediti): Patent prestao vrijediti zbog neplaćanja godišnjeg troška održavanja patenta u vrijednosti sljedećeg dana od dana isteka roka za plaćanje održavanja sljedeće godine (npr. HRP20150166/ EP2574226).

Patent surrendered (Odricanje): patent više ne vrijedi jer se nositelj pisanom izjavom odrekao svojih prava: Učinci izjave o odricanju nastupaju sljedećega dana od dana dostave Zavodu. Usprkos tomu, održavanje je moglo biti plaćeno prije negoli je izjava o odricanu podnesena (e.g. HRP20120960 / EP2121139).

Patent revoked (Patent poništen): Validirani europski patent koji je poništio EPO ili Zavod; poništaj ima retroaktivni učinak na datum podnošenja europske prijave patenta (npr. HRP20120790 / EP2185191).

S obzirom da poništeni patenti više ne vrijede, u FRS će se prikazivati oba datuma – “Datum prestanka” i datum “Ne vrijedi od”. 

Datum prestanka” je datum pravnog učinka odluke o poništavanju europskog patenta bilo od strane EPO-a ili od strane Zavoda (datum donošenja odluke)

Datum “Ne vrijedi od” je datum podnošenja prijave europskog patenta, budući da je učinak odluke o poništaju, kako je propisano nacionalnim zakonodavstvom, ex nunc, odnosno, kao da nikada nije niti podnesena.

Datum “Ne vrijedi od” također bi mogao biti retroaktivan u odnosu na “datum prestanka”(na dan kada određena pravna obaveza, kao što je npr. plaćanje održavanja, nije podmirena). Datum prestanka će tada nastupiti nakon proteka roka (ukoliko je plaćanje održavanja izvršeno u dodatnom 6-mjesečnom periodu), ali će patent biti na snazi sve do kraja perioda za koji je održavanje plaćeno.

Godišnji troškovi održavanja patenta u vrijednosti mogli su biti plaćeni prije negoli je zahtjev za poništaj podnesen, ili nakon što je odluka o poništaju donesena. U tom slučaju, prikazat će se datum zadnje uplate, iako to neće utjecati na postupak poništaja.

Podatak posljednji put ažuriran” nije u vezi s “Ne vrijedi od” datumom.

Renewal fees last paid

Trošak održavanja posljednji put plaćen 

Da

Datum i broj (godina) posljednje uplate troška održavanja

Record last updated

Podatak posljednji put ažuriran

Da

Datum posljednjeg ažuriranja hrvatske baze podataka (dvotjedno)

Ovaj datum odgovara datumu posljednjeg ažuriranja baze podataka, dok datum izmjene u registru trenutno nije dostupan.

SPC

Ne

Planira se u budućnosti

Trenutno je moguće “deep linking” povezivanje na SPC bazu podataka putem patentne nacionalne baze podataka

3. Kontakt

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 61 06 243
e-pošta: hr_frs@dziv.hr

Ispiši stranicu