28 | 10 | 2021

Promjena valute pristojbe za podnošenje međunarodne prijave patenata („PCT prijave“) od 1. studenoga 2021.

Info


Obavještavamo vas da je uslijed Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji u području patenata (PCT Ugovor) („Narodne novine - Međunarodni Ugovori“ broj 2/2020) te sporazuma između Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Europskog patentnog ureda (EPU) promijenjen model uplate u postupcima po međunarodnoj prijavi patenta, te se od 1.studenoga 2021. iznos svih pristojbi za međunarodne prijave koje se podnose putem Zavoda iskazuje u eurima, umjesto u švicarskim francima.

Navedeni način iskazivanja iznosa pristojbe pojednostavniti će obračun i uplatu međunarodnih pristojbi te odgovarajuće transakcije, a ova promjena ujedno predstavlja i pripremni korak ka najavljenom skorom ulasku Republike Hrvatske u eurozonu.

Naglašavamo da navedena promjena ne utječe na način uplate pristojbi za međunarodno podnošenje prijave i pristojbi za međunarodno pretraživanje koji se plaćaju Zavodu, a koje Zavod prosljeđuje Međunarodnom uredu WIPO-a  -  jedina je razlika u tome što je sada i pristojba za međunarodno podnošenje iskazana u eurima umjesto u švicarskim francima.

Stranke su i nadalje dužne pristojbe i troškove međunarodne prijave, obračunate po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za devize, plaćati u kunama na žiro-račun Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s uputom o popunjavanju uplatnica.

 

Ispiši stranicu