Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštivanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
 
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“
 
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
 
S obzirom na prirodu djelatnosti i razvijenost informacijskih servisa, informacije o tome na koji način u zemlji i inozemstvu zaštititi vlastito intelektualno vlasništvo, kako na dozvoljen način koristiti tuđe, odnosno kako izbjeći povredu tuđih prava intelektualnog vlasništva, kao i pristup javnim bazama s podacima o registriranom intelektualnom vlasništvu na teritoriju Republike Hrvatske, dostupni su putem internetskih stranica Zavoda ili Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV-a).
 
Javnost rada Zavoda osigurana je redovitim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Zavoda u skladu s člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a službeni podaci se objavljuju i u službenom glasilu Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva.
 
Službenica za informiranje:
Jasmina Kljajić Vidović, dipl.iur.
01/6106-400
 
Zamjenica službenice za informiranje:
Katarina Pupić Bakrač, dipl.iur.
01/6106-412
 

 

 

 

 
Ispiši stranicu