Međunarodni ugovori

 

Međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka

 

UGOVOR

STUPANJE NA SNAGU - OBJAVA

     
1

Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., te Ženevski Akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999.

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 14/03 i 1/04.- Haški Akt stupio na snagu u odnosu na RH 12. veljače 2004., a Ženevski Akt 12. travnja 2004.
2

Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999. godine, Aktu toga sporazuma iz 1960. godine i Aktu toga Sporazuma iz 1934. godine i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - hrvatska verzija
3

Common Regulations Under the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act of the Hague Agreement and Amendments to the Common Regulations

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - engleska verzija
4

Administrativne upute za primjenu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna i Izmjene i dopune Administrativnih uputa

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - hrvatska verzija

4 a

Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement and Amendments to the Administrative Instructions

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 02/10 i 02/16 - engleska verzija

5

Lokarnski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn (1968.)

8. listopada 1991. - tekst Sporazuma nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

 

Ispiši stranicu