Najčešća pitanja (PCT)

1. Tko može biti podnositelj međunarodne prijave?
Podnositelj međunarodne prijave može biti fizička osoba koja ima u Republici Hrvatskoj (u nastavku RH) stalno prebivalište ili je državljanin RH, ali i pravna osoba, koja ima sjedište na teritoriju RH. Ako postoje dva ili više podnositelja, barem jedan od njih mora imati prebivalište/sjedište na teritoriju RH ili biti državljanin RH.
2. Gdje podnijeti PCT prijavu?
PCT prijava se može podnijeti prijamnom uredu:
  • DZIV - PCT/RO, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, ili
  • WIPO, The International Bureau - PCT/RO, 34, Chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland.
3. Što treba sadržavati međunarodna prijava (PCT prijava)?
Međunarodna prijava se podnosi na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku i sadrži: Zahtjev ("Request" - obrazac PCT/RO/101) za podnošenje međunarodne prijave, opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže (ako ih prijava ima). Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku, podnositelj mora Prijamnom uredu dostaviti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik u roku od mjesec dana od međunarodnog datuma podnošenja.
4. Kako se podnosi zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje?
Zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje ("Demand" - obrazac PCT/IPEA/401) se podnosi zasebno od međunarodne prijave. Manipulativna pristojba i pristojba za međunarodno prethodno ispitivanje plaća se neposredno na jedan od bankovnih računa Europskog patentnog ureda korištenjem obrasca EPOForm1010. Zahtjev za prethodno ispitivanje - obrazac PCT/IPEA/401 - podnosi se direktno Europskom patentnom uredu, a može se podnijeti i Prijamnom uredu DZIV-a.

  Obrazac PCT/IPEA/401 podnosi se na slijedeću adresu:

The European Patent Office  
D-80298 Munich

5. Kako se podnosi PCT prijava u elektroničkom obliku korištenjem PCT-EASY softwarea?
Od 1. siječnja 1999. g. Prijamnom uredu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo može se podnijeti Zahtjev (obrazac PCT/RO/101) i sažetak međunarodne prijave patenta u elektroničkom obliku korištenjem PCT-EASY softwarea. PCT-EASY software dizajniran je na način da olakša ispravan unos bibliografskih podataka vezanih na međunarodnu prijavu. Nadalje, međunarodne pristojbe umanjene su za 100 CHF za podnositelje koji podnesu međunarodnu prijavu korištenjem PCT-EASY softwarea zajedno sa primjerkom međunarodne prijave u papirnatoj formi.   Prijava podnesena u elektroničkoj formi da bi zadovoljila sve uvjete za smanjenje međunarodnih pristojbi mora sadržavati:
  1. primjerak međunarodne prijave u papirnatoj formi, tj računalni izlist obrasca PCT/RO/101 pripremljen korištenjem PCT-EASY softwarea, opis, patentne zahtjeve, sažetak i crteže ako ih prijava ima, i
  2. "PCT-EASY disketu" koja sadrži primjerak obrasca PCT/RO/101 i sažetka (text file) u elektroničkom obliku.

Dodatne informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva u elektroničkom obliku i o korištenju PCT-EASY softwarea mogu se dobiti on-line na internetu sa PCT-EASY web stranice adresa http://wipo.int/pct-safe/en/ ili kontaktiranjem PCT-EASY Help Deska (tel. (41-22) 3389523; faks (41-22) 3388040; el.pošta: pcteasy.help@wipo.int).

6. Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja u vezi međunarodne PCT prijave?
Za razna pitanja i pomoć u vezi PCT postupka možete se obratiti na Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV:

telefon: 01/ 6109 825
faks: 01/ 6112 017
El. pošta: info@dziv.hr

Ispiši stranicu