15 | 10 | 2021

Objavljen novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Sbornik zakonah i naredbah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju


Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima objavljen je 14. listopada 2021. u „Narodnim novinama“ broj 111/2021, a stupa na snagu 22. listopada 2021. godine.

Novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima modernizira se nacionalni sustav zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama digitalnog društva i razvojem pravnog okvira Europske unije.

Zakonom se u formalnom smislu provodi usklađivanje nacionalnih propisa s Direktivom 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu te s Direktivom 2019/789 o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa.

Zakon uvodi niz novina za postizanje djelotvornije zaštite stvaratelja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu, iznimke i ograničenja autorskog i srodnih prava prilagođavaju se digitalnom i prekograničnom okruženju te se uvode mjere za olakšavanje licenciranja za korištenje djela zaštićenih autorskim i srodnim pravima kako bi se osigurao širi pristup sadržajima. Također se olakšava prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa te se osiguravaju povoljniji uvjeti za korištenje autorskih djela i predmeta srodnih prava u digitalnoj i internetskoj nastavi, znanstvenim istraživanjima te od strane institucija za zaštitu kulturne baštine. Zakon osigurava i povoljniji položaj kulturnih, kreativnih i medijskih industrija u odnosu na internetske platforme u pogledu pravednije raspodjele prihoda od korištenja autorskih djela i drugih zaštićenih sadržaja na ovim platformama.

Također, novim zakonom se unaprjeđuju postojeće odredbe nedostaci kojih su zamijećeni u provedbi, što će dovesti do veće jasnoće i jednostavnije primjene propisa te ukupnog unaprjeđenja nacionalnog sustava zaštite autorskog i srodnih prava. Primjerenije i detaljnije se uređuje pitanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu, u državnoj ili javnoj službi, ugovori o stvaranju autorskog djela po narudžbi, ugovori o stvaranju i korištenju autorskih djela te drugih predmeta zaštite u pojedinim specifičnim područjima, opsežnije se uređuju prava nakladnika informativnih publikacija, detaljnije se uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava od strane neovisnih upravljačkih subjekata, detaljnije se određuju autorska i srodna prava koja se ostvaruju u sustavu kolektivne zaštite, unaprjeđuju se prekršajne odredbe, uređuju se posebna pitanja o hrvatskim audiovizualnim djelima u arhivu i programima Hrvatske radiotelevizije te uvode druge manje izmjene radi unaprjeđenja postojećih odredbi.

Također, uvode su određena jezična i nomotehnička poboljšanja teksta zakona, osobito u smislu uvođenja primjerenijeg nazivlja u pojedinim područjima uređenja.

 

Ispiši stranicu