07 | 10 | 2022

Potpore inovatorima Grada Zagreba 2022.

riječ info

Grad Zagreb je objavio Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Natječaj za 2022.godinu otvoren je zaključno do 7. studenoga 2022. godine.

Korisnici potpora mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba. Potpore se odobravaju za stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu, razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija, sufinanciranje promidžbenih aktivnosti i sufinanciranje analize tržišta.

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna odnosno 1.327,23 eura, a najviši 40.000,00 kuna odnosno 5.308,91 eura (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna), a pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini. Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Više informacija o natječaju te dokumentacija za prijavu objavljene su na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra.

Ispiši stranicu