Podnošenje žalbe

Protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) donesenih u prvom stupnju, stranka čijem zahtjevu nije udovoljeno u cijelosti ili u dijelu, ima pravo izjaviti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave odluke. Najkasnije do isteka roka za žalbu podnositelj žalbe je dužan platiti upravnu pristojbu i naknadu troškova za podnošenje žalbe. Žalba se podnosi Zavodu, a zaprima ju Tajništvo žalbenih vijeća, zasebna ustrojstvena jedinica Zavoda.

Žalba treba biti podnesena u dva primjerka te treba sadržavati:

  • naznaku rješenja protiv kojeg se podnosi,
  • određenu izjavu o tome da se rješenje pobija u cijelosti ili u nekom dijelu,
  • razloge zbog kojih se žalba podnosi,
  • obrazloženje žalbe, te sve dokaze kojima podnositelj žalbe potvrđuje svoje navode iz žalbe,
  • potpis podnositelja žalbe,
  • punomoć, ako se žalba podnosi putem zastupnika.

Tajništvo žalbenih vijeća ispituje je li žalba pravovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštene osobe, te sadrži li žalba formalne nedostatke koji mogu sprječavati njezino rješavanje. Tajništvo će ispitati i je li uplaćena propisana upravna pristojba i naknada troškova postupka za podnošenje žalbe, te je li spisu priložena uredna punomoć za zastupanje, ako je stranka imenovala zastupnika u postupku.

Ako utvrdi da je žalba uredna, Tajništvo žalbu i žalbeni spis dostavlja na očitovanje Zavodu, kao tijelu koje je donijelo odluku protiv koje je žalba podnesena. Ako je odluka protiv koje je podnesena žalba donesena u dvostranom postupku, Tajništvo će, prije dostave žalbe tijelu koje je donijelo odluku, dostaviti žalbu drugoj strani i zatražiti očitovanje na žalbene navode.

Ako tijelo koje je donijelo odluku ocijeni kako je žalba osnovana, zamijenit će pobijano rješenje novim. Ako ne donese novo rješenje povodom žalbe, bez odgode će žalbu dostaviti Tajništvu žalbenih vijeća.

Imajući u vidu okolnost i narav svakog pojedinog slučaja, predsjednik Žalbenih vijeća između imenovanih članova vijeća određuje Žalbeno vijeće od tri osobe koje odlučuje o pojedinoj žalbi i među njima određuje predsjedatelja. Žalbeno vijeće imenovano za svaki pojedini slučaj odluku donosi na sjednici, većinom glasova imenovanih članova. O radu sjednica vode se zapisnici, koji se prilažu u spis žalbenog predmeta.

Protiv odluka Žalbenog vijeća može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu, u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Ispiši stranicu