Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

Za potrebe pretraživanja, patentne prijave i patenti se klasificiraju prema tehničkom sadržaju izuma u odgovarajuće razrede ili podrazrede prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP). Klasifikacija obuhvaća 8 tehničkih područja (označenih slovima A do H) podijeljenih u pot-područja koja se dalje dijele u razrede odnosno podrazrede. Poželjno je da prijavitelj prilikom podnošenja prijave sam klasificira izum u jedan ili više (pod)razreda koji najbolje odgovaraju sadržaju izuma, a po potrebi će to učiniti patentni stručnjaci u Zavodu. Klasifikacija se provodi samo za potrebe pretraživanja i ne utječe na opseg zaštite patentom.

Nakon reforme 2006. godine, MKP je sadržavao jednostavnu razinu (Core level) namijenjenu prvenstveno manje iskusnim korisnicima i složeniju naprednu razinu (Advanced level) namijenjenu korištenju u većim patentnim uredima koji klasificiraju i pretražuju velike kolekcije patentnih dokumenata, odnosno profesionalnim korisnicima MKP-a. Osnovna i napredna razina MKP-a ukidaju se 2011. godine te je od tada korisnicima na raspolaganju napredna razina, koja se kontinuirano revidira jednom godišnje, a nove - revidirane verzije objavljuju se jednom godišnje u elektroničkom obliku.  Cjelokupni sadržaj klasifikacije na engleskom i francuskom jeziku dostupan je na internetskim stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Tiskano izdanje hrvatskog prijevoda 8. izdanja MKP-a sadrži jednostavniju, osnovnu razinu (Core level) reformiranog MKP-a i namijenjeno je prvenstveno manje iskusnim korisnicima te je dostupno u Informacijskom centru Zavoda - INCENTIV.

Na internetskim stranicama Zavoda dostupna je nerevidirana interaktivna verzija MKP-a, na hrvatskom jeziku.

Zbog dinamike razvoja, revizija klasifikacije vrši se svake godine te se nove, revidirane verzije MKP-a objavljuju i dostupne su u elektroničkom obliku na engleskom i francuskom jeziku na internetskim stranicama WIPO-a.
 

 

Kooperativna klasifikacija patenata (CPC)

Osim Međunarodne klasifikacije patenata, pri klasificiranju patentnih prijava koristi se i Kooperativna klasifikacija patenata (CPC) koja predstavlja zajednički klasifikacijski sustav Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda za patente i žigove Sjedinjenih američkih država (USPTO), a uvedena je 01.01.2013.

CPC je detaljnija verzija MKP-a, te za razliku od MKP-a koja sadrži 70 000 zapisa, CPC sadrži 250 000 zapisa. Ova klasifikacija obuhvaća 9 tehničkih područja:  8 područja označena slovima A do H ista kao u MKP-u, te dodatno sadrži i područje Y koje se odnosi na nove tehnologije.

CPC se kontinuirano revidira, te se njezin cjelokupni sadržaj može naći na internetskim stranicama EPO-a. Pri tome treba napomenuti da se tekst koji se nalazi u vitičastoj zagradi odnosi na tekst kojeg nema u MKP-u.

Ispiši stranicu