Međunarodni ugovori

 

Međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka

 

UGOVOR

STUPANJE NA SNAGU - OBJAVA

     

1

Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine; (Pariški akt, 1971.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

2 Univerzalna konvencija o autorskom pravu prema izvornom tekstu (Ženeva, 1952.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

3

Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.)

20. travnja. 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/99

4 Univerzalna konvencija o autorskom pravu revidirana u Parizu (1971.)

8. listopada 1991. - tekst Konvencije nije objavljen u "Narodnim novinama". Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 12/93 i 3/99

5

Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija - Ženeva, 1971.)

20. travnja. 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 12/99

6 Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Satelitska konvencija, Brisel, 1974.)

8. listopada 1991., "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/94

7 Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

Zakon o potvrđivanju Hrvatski Sabor donio 26. travnja 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/00., stupio na snagu 6. ožujka 2002.

8 Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

Zakon o potvrđivanju Hrvatski Sabor donio 26. travnja 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 6/00., stupio na snagu 20. svibnja 2002.

 

Ispiši stranicu