O zastupanju

Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske obavezne su za potrebe provođenja postupaka pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo imenovati zastupnika u području prava industrijskog vlasništva koji će ih zastupati u postupku, osim ako drugačije nije propisano međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Zastupanjem u postupcima pred Zavodom mogu se baviti fizičke i pravne osobe koje su upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod (ovlašteni zastupnici), pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, te odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ili odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

Zastupnici stranku u postupku zastupaju na temelju sadržaja i opsega pisane punomoći. Punomoć se može odnositi na jednu ili više prijava ili registracija ili, ako je tako naznačeno u samoj punomoći, na sve postojeće i buduće prijave ili registracije. Punomoć koja se odnosi na sve prijave i registracije istog opunomoćitelja je opća punomoć. Zavod vodi registar općih punomoći.

Ispiši stranicu