Međunarodna klasifikacija patenata

Za potrebe pretraživanja, patentne prijave i patenti se klasificiraju prema tehničkom sadržaju izuma u odgovarajuće razrede ili podrazrede prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP). Klasifikacija obuhvaća 8 tehničkih područja (označenih slovima A do H) podijeljenih u pod-područja koja se dalje dijele u razrede odnosno podrazrede. Poželjno je da podnositelj prilikom podnošenja prijave sam klasificira izum u jedan ili više (pod)razreda koji najbolje odgovaraju sadržaju izuma. Klasifikaciju provode patentni ispitivači za potrebe pretraživanja i ne utječe na opseg zaštite patentom.

Nakon reforme 2006. godine, MKP je sadržavao jednostavnu razinu (Core level) namijenjenu prvenstveno manje iskusnim korisnicima i složeniju naprednu razinu (Advanced level) namijenjenu korištenju u većim patentnim uredima koji klasificiraju i pretražuju velike kolekcije patentnih dokumenata, odnosno profesionalnim korisnicima MKP-a. Osnovna i napredna razina MKP-a ukidaju se 2011. godine te je od tada korisnicima na raspolaganju napredna razina, koja se kontinuirano revidira jednom godišnje, a nove - revidirane verzije objavljuju se jednom godišnje u elektroničkom obliku.  Cjelokupni sadržaj klasifikacije na engleskom i francuskom jeziku dostupan je na internetskim stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI).

Tiskano izdanje hrvatskog prijevoda 8. izdanja MKP-a sadrži jednostavniju, osnovnu razinu (Core level) reformiranog MKP-a i namijenjeno je prvenstveno manje iskusnim korisnicima. U elektroničkom obliku, na internetskim stranicama Zavoda, dostupna je napredna razina MKP-a, verzije 2006.01 i 2008.01, na hrvatskom jeziku. Zbog dinamike razvoja (revizija se vrši svake godine) nove, revidirane verzije MKP-a ne objavljuje se u tiskanom izdanju nego isključivo u elektroničkom obliku.
Tiskano izdanje klasifikacije na hrvatskom jeziku može se koristiti ili kupiti u INCENTIV-u.

 

Kooperativna klasifikacija patenata (CPC)

Osim Međunarodne klasifikacije patenata, pri klasificiranju patentnih prijava koristi se i Kooperativna klasifikacija patenata (CPC) koja predstavlja zajednički klasifikacijski sustav Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda za patente i žigove Sjedinjenih američkih država (USPTO), a uvedena je 01.01.2013.

CPC je detaljnija verzija MKP-a, te za razliku od MKP-a koja sadrži 70 000 zapisa, CPC sadrži 250 000 zapisa. Ova klasifikacija obuhvaća 9 tehničkih područja:  8 područja označena slovima A do H ista kao u MKP-u, te dodatno područje Y koje se odnosi na nove tehnologije.

CPC se kontinuirano revidira, te se njezin cjelokupni sadržaj može naći na internetskim stranicama EPO-a. Pri tome treba napomenuti da se tekst koji se nalazi u vitičastoj zagradi odnosi na tekst kojeg nema u MKP-u.

Ispiši stranicu