Institucije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

Ministarstvo unutarnjih poslova (policija) prikuplja obavijesti vezane uz povrede prava intelektualnog vlasništva, te ako postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni progon vrši po službenoj dužnosti, poduzima odgovarajuće mjere i postupke (prikupljanje potrebnih obavijesti od fizičkih i pravnih osoba, te dokumentacije i drugih dokaznih materijala, kao i  poduzimanje određenih hitnih istražnih radnji, kao što je pretraga stana, pretraga računala i sl.). U slučaju postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo kojim se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, MUP upućuje kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.


Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH)

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ovlašteno je progoniti počinitelje kaznenih djela za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti. DORH poduzima potrebne radnje radi otkrivanja kaznenih djela i pronalaženja počinitelja, zaprima kaznene prijave, razmatra njihov sadržaj, prikuplja dodatne potrebne obavijesti, a nakon provedenog postupka donosi odluku povodom kaznene prijave te podiže i zastupa optužnicu. U predmetima kaznenopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva stvarno i mjesno nadležno je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.


Ministarstvo financija

Od 1. siječnja 2014. godine poslove Državnog inspektorata koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 148/13), preuzelo je Ministarstvo financija. Sukladno navedenom Ministarstvo financija nadzire primjenu propisa iz područja intelektualnog vlasništva na tržištu provodeći inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti, te temeljem prijava koje podnose fizičke i pravne osobe. U inspekcijskom postupku može se izvršiti privremeno oduzimanje predmeta, ako se utvrdi da se u prometu nalazi roba kojom se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, a u slučaju sumnje na povredu, može se izuzeti uzorak spornih proizvoda, koji se dostavlja na ispitivanje ovlaštenoj instituciji. Ako se utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa o intelektualnom vlasništvu počinjen prekršaj, podnijet će se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, odnosno podnijet će se kaznena prijava, ako postoji osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela. 

    
Carinska uprava Republike Hrvatske (CURH)

Carinska uprava Republike Hrvatske pokreće carinske mjere za zaštitu prava intelektualnog vlasništva  po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva nositelja prava. Carinske mjere provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1352/2013 od 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom br. 608/2013, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/582 od 12. travnja 2018. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1352/2013 o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, Zakonom o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN 4o/2016) i drugim relevantnim propisima. Navedene mjere uključuju provjeru i privremeno zadržavanje robe pod sumnjom do okončavanja odgovarajućih postupaka, te nadzor nad uništavanjem robe za koju se propisanim postupkom utvrdi da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva. U provedbi odgovarajućih mjera Carinska služba surađuje s drugim državnim institucijama nadležnima za provedbu prava intelektualnog vlasništva, posebno s Ministarstvom unutarnjih poslova.


Sudovi

(I) Sudska nadležnost u građanskopravnim postupcima

Građanskopravnu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u prvom stupnju provodi pet trgovačkih sudova, sa sjedištem u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku. Visoki trgovački sud nadležan je za postupanje u drugom stupnju.

(II) Sudska nadležnost u kaznenim postupcima

Za postupanje u kaznenim predmetima zbog kaznenih djela čije je obilježje povreda prava intelektualnog vlasništva u prvom je stupnju stvarno i mjesno nadležan Općinski kazneni sud u Zagrebu.
U drugom stupnju nadležni su županijski sudovi.

(III) Sudska nadležnost u prekršajnim postupcima

Za prekršajnopravnu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u prvom stupnju nadležan je Općinski prekršajni sud u Zagrebu.
U drugom stupnju nadležan je Visoki prekršajni sud.

(IV) Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata (upravni sporovi)

Protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donesenih u postupcima za priznanje/registraciju prava industrijskoga vlasništva odnosno drugim postupcima u kojima se odlučuje o valjanosti prava, stranka čijem zahtjevu nije udovoljeno u cijelosti ili u dijelu ima pravo pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu. 
Upravni sud u Zagrebu nadležan je i za upravne sporove propisane Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21).
O žalbama protiv presuda Upravnog suda u Zagrebu odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

 

Ispiši stranicu