Korisni savjeti

  • Prije podnošenja prijave za registraciju žiga pretražite baze podataka o ranijim žigovima, kako biste pravovremeno saznali za moguće prepreke za stjecanje žiga.

  • U prijavi navedite sve proizvode i/ili usluge koje proizvodite i/ili pružate, uključujući i one koje planirate u budućnosti. Prijavljeni popis ne može se naknadno proširivati stoga mora biti jasan i nedvosmislen. Ako koristite naslove razreda Nicanske klasifikacije proizvoda i usluga opseg zaštite obuhvaća samo proizvode/usluge koji proizlaze iz doslovnog i nedvosmislenog značenja pojma iz naslova, a u skladu sa zajedničkom praksom nacionalnih ureda nadležnih za registraciju žigova država članica Europske unije.

  • Naknade troškova uplatite pri podnošenju zahtjeva, obzirom da se neke od njih pri naknadnom plaćanju uvećavaju.

  • Potvrde o izvršenim uplatama obavezno dostavite Zavodu uz navođenje broja predmeta na koji se odnose. 

Ispiši stranicu